תושדח - המדא-יחופת
Potatoes - News

(2) 2-גוס תרכוסב םינכסמ א"ופת
(3) תינוירה תרכוסו ןויריהב א"ופת
(4) הובג םד ץחלו א"ופת
יטויבהרפ המדא יחופתמ ןלימע
= דימע ןלימע =
תואירב םישנ עבושו א"ופת תיצמת
םדקומ תוומל ןוכיסו םינגוט
סגה יעמה 'ס דגנ םילוגס א"ופת
םימיעט םניא םיאירב םינגוט
םייטלתא םיעוציב םירפשמ א"ופת
םירירשל א"ופתב יתוכיא ןובלח
א"ופת תפילקב םיליער םירמוח
(1) םד-ץחל םידירומ המדא-יחופת
שדח א"ופת ןזב םייתנוזת תונורתי
(1) 2-גוס תרכוסב םינכסמ א"ופת
םיסדנוהמ א"ופתב A ןימטיו
ורוקממ הבושח ןובלחה תוכיא
(2) םד-ץחל םידירומ המדא-חופת
א"ופתב םיטנדיסקוא-יטנא רופיש
(3) םד-ץחל םילוגס א"ופת
א"פתב ההובג ןגלשא תמר
ןטרס םיענומ םילוגס א"ופת


...המדא-יחופת ואר

1992 ילוי
המדאה-חופת תפילקב םיליער םיימיכ םירייש

תופילק יכ םיחוודמ ב"הרא הקטיא Cornell Uni.-ב םירקוח
לש תויתועמשמ תויומכ תוליכמ (Potato Peels) המדא-יחופת
םיליער תויהל םילולעש (Chemical Residues) םיימיכ םירייש
.המ תדימב

תוליכמ המדאה-יחופת תופילק יכ ולא םירקוח וחוויד רבעב
20 יפ הלודגה תומכב (Glycoalkaloids) םידיאולקלאוקילג
.המדאה-חופת ךות תמועל
לרטנמ ולושיב ינפל המדאה-חופת ףוליקש םירסומ םירקוחה
הנוזתה ירמוח תיברמש ןוכנ הז ןיא יכו תוליערה תייעב תא
.המדאה-חופת תפילקב םייוצמ

Institute of Food Technologists in New Orleans


2005 ינוי
(1) םד-ץחל םידירומ המדא-יחופת
וליג הינטירב Institute of Food Research-ב םירקוח
רבודמ .הכ דע תורכומ ויה אלש תובוכרת המדא-יחופתב
דע ואצמנ ולא תובוכרת .(Kukoamines) םינימאוקוק-ב
.תיניסה האופרב תשמשמה י'צילה ץע תפילקב קר הכ

לופיטלו םד-ץחל תדרוהל שמשל תויושע ולא תובוכרת
.(Sleeping sickness) הנישה תלחמב

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2006 רואורבפ
המדא-יחופת לש שדח ןזב םייתנוזת תונורתי
חתופש (Vivaldi) ידלאוויו גוסמ המדא-יחופת לש שדח ןז
תונוכת לעבכ אצמנ ,Lincolnshire תרבח ידי-לע הינטירבב
תומימחפ תוחפ הברה שי הז ןזב .רתויב תובוט תויתנוזת
ףסונב .םירחא םירכומ םינז תמועל (-33%) תוירולקו (-26%)
.ךחל רתוי ברעו יתאמח שדחה ןזה םעט ,ולא תונורתיל

Lincolnshire


2006 סרמ
(1) 2-גוס תרכוסל ןוכיס הלידגמ המדא-יחופת תכירצ
הילגנא Harvard Medical School לש ףתושמ רקחמ
,םישנ ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב Women's Hospital-ו
ןילוסניאל תדוגנת הלידגמ המדא-יחופת תכירצ יכ הליג
רתי ןוכיסב .2-גוס תרכוסל ןוכיסו (Insulin resistance)
.העונתב תוטעממה םישנו תונמש םישנ ואצמנ

American Journal of Clinical Nutrition


2007 לירפא
A ןימטיו תמר םירפשמ םיסדנוהמ המדא-יחופת
המדא-יחופת יכ אצמ הינמרג Freiburg Uni.-ב רקחמ
הכירצה תיצחמ תא קפסל םייושע תיטנג םיסדנוהמ
תודוה תאז ,A ןימטיו לש (RDA) תצלמומה תימויה
.A ןימטיו-ורפ הווהמה ,ןיטורק-אטבב ההובגה םתלוכתל

ולא המדא-יחופתב ןיטורק-אטבה תומכ םירקוחה ירבדל
ןתינו םיליגרה המדאה יחופת תמועל 3,600 יפ הלדג
.םהב םידיאונטורקה תלוכת תא הברהב דוע רפשל

PLoS ONE


2007 ינוי
ורוקמ לע הלוע ןובלחה לש ותוכיא תובישח
- ורוקמ לומ ןובלחה תוכיא תובישחב ןויד לש ותנקסמ
The First Int. Vegetable vs Animal Protein Debate
,חמוצב וא יחב ןובלחה רוקמ םא דאמ הנשמ הז ןיאש איה
.ותוכיא הבושחש יפכ

תא תוביכרמה ונימאה תוצמוח תלוכת הבושח הז הרקמב
לש ןובלחב רובגיתה תלוכיו םהלש לוכיעה תלוכי ,ןובלחה
ותוכיאב הלועה המדאה-חופתב ןובלחבש ונימאה תוצמוח
םיבוטה תוקריה ינובלחמ דחאל בשחנה ,היוסה לש הז לע
.רתויב

ונימאה תצמוח תלוכתב םילבגומ (Cereals) םינגד יכ עודי
ןיאטסיצהו ןינויתמה תלוכתב תולבגומ תוינטקהו םהב ןיזיל
.ונימאה תוצמוח תלוכתב םילבגומ םניא יחהמ םינובלחו ןהב
.תוישעמ ןניא ולא תויולבגמ בחרנה ןוזמה עציה חכונל

PDT


2008 סרמ
(2) םד-ץחל םידירומ המדאה-חופתב םינובלח
םינובלח ודדובש דנלניפ MTT Agrifood Research ירקוח
ולא םינובלח יכ וליג המדאה-יחופת תיישעת תלוספ ךותמ
ומכ םדה-ץחל תא דירוהלו תיגולויב םיליעפ תויהל םייושע
.תיטנדיסקוא-יטנא תוליעפ ילעב תויהל םג
ילנויצקנופה ןוזמה תיישעתב שמשל םייושע ולא םינובלח
לע איה הביטימה העפשהה רשאכ (Functional Food)
.תירלוקסו-וידרקה תואירבה

Food Chemistry


2010 טסוגוא
א"פתב םיטנדיסקוא-יטנאו דנואסרטלואו למשח
לופיטש םיארמ ןפי ודיאקוה Obihiro Uni.-ב רקחמ יאצממ
(Ultrasound) דנואסרטלוא וא למשח תרזעב המדא-יחופתב
(Phenols) םילונפ הזב ,םיטנדיסקוא-יטנאה תומכ תא רפשמ
.60% דע-ב ,םהב (Chlorogenic Acid) תינגורולכ הצמוחו

ואצמנ ,תוקד 10 דע 5 ךשמנש ,דנואסרטלואב לופיטה ןמזב
תסימתב ואצמנ םה למשחב לופיטבו םימב המדאה-יחופת
םירקוחה םהב וריבעה ןכמ רחאלו תוינש 10 ךשמב חלמ
.תוקד 30-ו 10, 20 ךשמב ילמשח םרז

240th National Meeting of the American Chemical
Society (ACS), in Boston, USA


2011 טסוגוא
(3) םד-ץחל םידירומ םילוגס המדא-יחופת
(Purple Potatoes) םילוגס המדא יחופת לש תימוי הנמ
תאז .(Heart) בלל רוזעל היושע תפסות לכ אלל תשגומה
תופסות אללו (Deep Frying) קומע ןמשב םינגטמ ןיא םא
.תוינמוש

רומאכ ,םילוגס המדא יחופת ולכאש םישנאש הליג רקחמ
ודירוה שדוח ךשמבו םויב םיימעפ ,לגורקימב ולשובש ,ליעל
.לקשמב תולעל ילבמ ,םיזוחא 4 דע 3-ב םדה ץחל תא
לש לודגה זוכירה איה ,םירקוחה ירבדל ,ךכל הביסה
,המדאה יחופתב (Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנאה
.(Frying) ןוגיטה ךילהתב םיסרהנש

לקשמ םע שיא 18 ופתתשה ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמב
םד ץחל םע ,(Obese) םינמש םישנאו (Overweight) רתי
.(High Blood Pressure) הובג
םילוגס המדא יחופת ולכאש ולאב ילוטסיסה םדה ץחל
המודב ,םיזוחא 3.5-ב דרי ילוטסאידהו 4.3-ב דרי
.(Oatmeal) לעוש תלוביש תסייד לש התכירצ תעפשהל

American Chemical Society in Denver


2013 לירפא
םדב ןגלשא תמר הלידגמ המדא-יחופת תכירצ
Alliance for Potato Research and Education-ב רקחמ
הכומנ ןגלשא תמר םמדבש םישנא יכ אצמ ב"הרא היני'גריו
.הנוזתל םינבל המדא-יחופת תפסוה ידי-לע התולעהל םילוכי
םדב ןגלשאה תמר תא הלידגה תחא הירולק לש תפסות לכ
.ג"מ 1.6-ב

Annual Experimental Biology meeting


2015 טסוגוא
ןטרס םיענומ םילוגס המדא יחופת
תובוכרתש םירסומ ב"הרא הינבליסנפ Penn State-ב םירקוח
לוטקל תויושע (Purple Potatoes) םילוגס המדא יחופתב
(Colon Cancer) סגה יעמה ןטרס לש (Stem Cells) עזג יאת
.ןטרסה תוטשפתה תא ליבגהלו

לש לודיגה תא ואכיד (Baked) םייופא םילוגס המדא יחופת
תודקמתה ךות םירבכעבו ירטפ תחלצב סגה יעמה ןטרס לש
.ןטרסה לש עזגה יאתב

ישרושל םיינטרס עזג יאת תא תוושהל ןתינ םירקוחה ירבדל
םישרושה ורתונ דוע לכ ךא ,םיבשעה תא ךותחל ןתינ .םיבשע
םימייק םיינטרסה עזגה יאת דוע לכו ,חומצל םיבשעה וכישמי
.טשפתהלו חומצל ןטרסה לגוסמ

םיליכמ ,םילוגס המדא יחופת ללכבו ,המדאה יחופת
ןוזמ שמשמ רשא (Resistant Starch) דימע ןלימע
לש ןרוצייב םיעייסמה (Gut Bacteria) םייעמה יקדייחל
(Butyric Acid) תיריטוב הצמוח ומכ תורצק ןמוש תוצמוח
תאכדמה ,םייעמב ןוסיחה תכרעמ דוקפית תא תתסוומ וזו
.םיינטרס םיאת לש ימצע סרהב תעייסמו תינורכ תקלד

Journal of Nutritional Biochemistry


2015 רבמצד
(2) 2-גוס תרכוסל ןוכיס םילידגמ המדא יחופת
Osaka Medical Center for Cancer-ב טרוהוק רקחמ
לש םתכירצ יכ אצמ and Cardiovascular Diseases
תוקלל ןוכיס לידגהל הלולע (Potatoes) המדא יחופת
םתפלחהו 7%-ב (Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסב
ולא .הז ןוכיס ןיטקת (Whole Grains) םיאלמ םינגדב
.33%-ב הז ןוכיס ולידגה עובשב תונמ רתוי וא 7 ווכרצש

םדוק Nurses' Health Study רקחממ ופסאנ םינותנה
רקחמב ופתתשה ןכ ומכ .םישנ 70,773 וב ופתתשהו
Health Professionals :רחא םדוק רקחממ םירבג 40,669
.Follow-Up Study

רתוי ההובג הכירצ םע םיפתתשמש םג וארה םיאצממה
וא הריפ/תיחמ ,םילשובמ ,םייופא) המדא יחופת לש
.2-גוס תרכוסל תיתועמשמ הובג ןוכיסב ויה (ספי'צ/םינגוט

Diabetes Care


2016 ראוני
(3) תרכוסב םינכסמ ןויריהב המדא יחופת
Eunice Kennedy Shriver National Institute-ב רקחמ
רשק אצמ of Child Health and Human Development
ינפל (Potatoes) המדא יחופת לש תרבגומ הכירצ ןיב
תוקלל רבגומ ןוכיסו (Pregnancy) ןויריהה
.(Gestational Diabetes) תינוירה תרכוסב

ךשמב םידדוב תונויריה 21,693-מ הלעמל וללכנ רקחמב
:םדוק לודג רקחממ ופסאנ םינותנה .םינש 10 תב הפוקת
.םינש 4 ידמ ונכדועו Nurses' Health Study I

The BMJ


2016 יאמ
(4) הובג םד ץחלל הרושק המדא יחופת לש ההובג הכירצ
Brigham and Women's Hospital-ב יתיפצת רקחמ
לש ההובג הכירצ ןיב רשק אצמ ב"הרא ןוטסוב
הובג םד ץחלו (High Potato Intake) המדא יחופת
.(Adults) םירגובמב (High Blood Pressure)

עובשב המדא יחופת לש תחא הנמ תפלחהש םג אצמנ
(Non-Starchy Vegetables) םיינלימע םניאש תוקרי תנמב
.םדה ץחלב תיתועמשמ הדיריל הרושק

The BMJ


2017 יאמ
תיטויבהרפ תלעות לעב אוה המדא יחופתמ דימע ןלימע
םישישק רובע
...ירקוח

(Resistant Starch) דימע ןלימע
ןה הנוזתב (Carbohydrates) תומימחפה תיברמ
,(Grains) םינגדב םייוצמ ולאו (Starches) םינלימע
,(Rice) זרוא ,(Potatoes) המדא יחופת
.דועו (Ooats) לעוש תלוביש

קלח םיתיעל .םילכענ םילכאנה םינלימעה לכ אל
(Digestive Tract) לוכיעה תכרעמ ךרד רבוע ןטק
.לוכיע ינפב םידימע םה רמולכ ,אוהש תומכ רתונו
דקפתמ אוהו ןלימע ארקנ ןלימע לש הז גוס
.(Soluble Fiber) םיסיסמ םיביסל המודב

יושע דימע ןלימע יכ וארה םדא ינבב םירקחמ
המצוע ילעב םייתואירב תונורתי לעב תויהל
רופישב םיאטבתמה
,(Insulin Sensitivity) ןילוסניאל תושיגרה
,(Blood Sugar) םדב רכוסה תמר תדרוה
.דועו (Reduced Appetite) ןובאיתה תנטקה

דימע ןלימע לש םיגוס 4 םינשי
(Seeds) םיערז ,(Grains) םינגדב יוצמ הז .1
לוכיעל דגנתמ הז גוס .(Legumes) תוינטקו 
.תויביסה אתה תונפד ךותב רושק אוהש ןוויכ 

יחופת םהב ,םיינלימע םילכאמ רפסמב יוצמ .2
ןניאש/תוקורי תוננבו (םייח) םיימלוג המדא
.(Bananas (Green/Unripe) תולשב

,םימיוסמ םיינלימע םילכאמ רשאכ םירצונ ולא .3
.םיררוקמ זאו םילשובמ זרואו המדא יחופת םהב
םילכענה םינלימעהמ קלח ךפוה רוריקה
היצגרגורטר יורקה ךילהתב םידימע םינלימעל
.(Retrogradation)

תועצמאב רצונו םדאה ידי השעמ וניה הז גוס .4
.ימיכ ךילהת

ףסונ עדימ
דימע ןלימע לש םינוש םיגוס המכ יכ ררבתמ
.ןוזמ ותואב םייקתהל םייושע
תולתב הנתשמ ןוזמב דימעה ןלימעה תומכ
לש התלשבה ,המגודל .ןוזמה תנכה ןפואמ
ךופהתו םידימעה םינלימעב עגפית הננבה
.םיליגר םינלימעל םתוא 
ךכל תודוה תואירבה תא רפשמ דימע ןלימע
יעמב םייתודידיה םיקדייחל ןוזמ הווהמ אוהש
.יעמב הז ןזמ םיקדייחה תומכ תא ךכב לידגמו
תובוכרת רצוי םידימעה םינלימעה לוכיע
ןמוש תוצמוחו (Gases) םיזג הז ללכב ,תונוש
(Butyrate) טאריטוב דחוימב ,תרשרש תורצק
.םייעמל היגרנא רוקמ תשמשמה

2017 יאמ
תואירב םישנל עבוש תונורתי המדא יחופת תיצמתל
Kemin and Herbalife Int. of America תרבח ירקוח
לש תולולג תכירצ יכ תרמואה הזרכהב ואצי ב"הרא
,Kemin’s Slendesta potato protease inhibitor II
העש ,םינבל המדא יחופתב עבטה ךרדמ יוצמה ןובלח
(Hunger) בערה תא תיחפת רקובה תחורא ינפל תחא
.לוכאל הקושתהו

ותשרפה תא דדועמה ,הלולגכ לטינה ,רצומב רבודמ
,(Cholecystokinin/CCK) ןיניקוטסיצילוכה לש תיעבטה
(Appetite-Suppressing Hormone) ןובאית אכדמ ןומרוה
(Stomach) הביקה ןוקיר תייהשה ידי-לע לעופה
44 ופתתשה רקחמב .תואלמ תשוחתל םרוג אוה ךכבו
.תואירב םישנ

Function & Food


2017 ינוי
תע םרטב תוומל ןוכיס הליפכמ םינגוט תליכא
אצמ הילטיא Brescia Uni. Medical School-ב רקחמ
ספי'צ/םינגוט םינגוטמ המדא יחופת תונמ 3 דע 2 תליכאש
.2 יפ ,םדקומ תוומל ןוכיסה תא לידגהל הלולע עובש ידמ

םירגובמ 4,400 לעמ ופתתשה ,םינש 8 ךשמנש ,רקחמב
.עובק יתנוזת ךרצמ םינגוטה םיווהמ םש ,ב"הראב
:רקחממ ופסאנ םינותנה
.Osteoarthritis Initiative (OAI) cohort study

The American Journal of Clinical Nutrition


2017 ילוי
,שדחה יפוריאה דוחיאה ןקת יפל ,םיאירב םינגוט
םימיעט םניא
לשבל שי יכ תעבוק יפוריאה דוחיאה לש השדח הנקת
ןגטל זא קרו קומעה ןוגיטה ינפל רצק ןמז ספי'צ/םינגוט
.'צ תולעמ 175 דע 160-ב
םיררחשמ קומע ןמשב ונגוטש םינגוט יכ חוכשל ןיא
.(Acrylamides) םידימאלירקא :םינטרסמ םירמוח

שמתשהל ספי'צ/םינגוטה תא םיניכמה םינכוד ילע לע
.םינכומ םה יתמ ועדי םה היפל םיעבצ תלבטב

ןמשב ספי'צ םינגטמ רשאכ םינכודה ילעב לש םתעדל
רתויב בוטה אוה םמעט 'צ תולעמ 180 ןב םוחב קומע
ןוגיטה רשאכ יכ התלעה הקידב .תואיכ םיכירפו םהו
ןמז םימח םינגוטה םיראשנ 'צ תולעמ 180-ב עצבתמ
.רתוי בר

Express


2017 רבמטפס
סגה יעמה ןטרס םיענומ םילוגס המדא יחופת
,ב"הרא הינבליסנפ Pennsylvania State Uni.-ב רקחמ
המדא יחופת לש תרבגומ הכירצש אצמ ,םיריזחב ךרענש
היושע םירחא םיינועבצ תוריפו (Purple Potatoes) םילוגס
(Colon Cancer) סגה יעמה ןטרסל ןוכיסה תא תיחפהל
.תופסונ תובר תולחמו

ופיסוה הל ,תוירולק תריתע הנוזת יכ ואצמ םירקוחה
6-ןיקולרטניאה תמר תא הדירוה םילוגס המדא יחופת
אוה יכ וארה םירקחמש יתקלד-ורפ ןובלח :(IL-6)
.סגה יעמה ןטרס תא ררועל לולע

Journal of Nutritional Biochemistry


2019 רבוטקוא
םייטלתא םיעוציב םירפשמ המדא יחופת
University of Illinois at Urbana-Champaign ירקוח
(Potato Puree) המדא יחופת תיחמ תכירצש םירסומ ב"הרא
(Prolonged Exercise) תכשוממ תינפוג תוליעפ ךלהמב
ירחסמ (Carbohydrate Gel) תומימחפ ל'גל המודב תלעופ
(Blood Glucose) זוקולג/רכוסה תומר לע הרימש םשל
.םיאטרופס לש םהיעוציב רופישו םדב

זא דע ונמאתהש ,םיאירב םיאטרופס 12 ופתתשה רקחמב
.עובשב מ"ק 267 קחרמל םיינפואב ושווידש ,םינש ךשמב

University of Illinois at Urbana-Champaign


2020 יאמ
םישנ ירירשל בוט המדאה חופתב יתוכיא ןובלח
םיחוודמ הדנק וירטנוא McMaster University-ב םירקוח
לש הנטק תומכ םנמוא ליכמ ,(Potato) המדאה חופת יכ
עייסל יושעש יתוכיא ןובלח והז ךא ,(Protein) ןובלח
.םישנ לש (Muscle) ןהירירש לע הרימשב

ןהייחל תומדקומה 20-ה תונשב םישנ ופתתשה רקחמב
תיתנוזתה הבוצקה יפל ןובלח םיליכמה םיטירפת וכרצש
,םויב לקשמ ג"קל ןובלח םרג 0.8 תב (RDA) תצלמומה
םרג 70 וא תעצוממ השיאל ןובלח םרג 60-כ ונייהד
.עצוממ רבגל

חופת ןובלח תא וכרצש םישנהמ ולא יכ וליג םירקוחה
םישדח םינובלח לש םרוציי בצק תא ולידגה המדאה
.ןכ התשע אל ובצלפה תצובקש דועב םירירשה ידי לע
ונמימ Education & Alliance for Potato Research
.רקחמה תא

Nutrients

.