2 תושדח - היוס
Soy - News 2

תינומרעה 'סל ןוכיס הניטקמ היוס
לורטסלוכ הדירומ היוס
םישנב םדה-ץחל תא הדירומ היוס
רבעמה ליג רחאל םדה-ץחלו היוס
תושישקב םצע תיינב תדדועמ היוס
תינומרעה 'סל ןוכיס הניטקמ היוס
היוס בלחב 'וזיאו הקיטויבורפ
םצעה תואירבל ליעומ היוס
םדה-תשירק ןונגנמו היוס
רבעמה-ליג תועפות דגנ היוס
תוריעצ לש תומצעל היוס
המישנה לע הליקמ היוס
לורטסלוכ תיחפמה ןונגנמה ההוז
םצע הנבמ תדדועמ היוס
ןילוסניאו םצע תרפשמ היוס
םישנב ינטב ןמוש התיחפמ היוס
2-גוס תרכוס ילוחל הליעומ היוס
םירבגב ערז תריפס הניטקמ היוס
לורטסלוכ הדירומ הניא היוס
דשה ןטרסמ הניגמ היוס
םירבכע תוירופב תעגופ היוס
לזרבב רוסחמל היוסב ןיטירפ
ןטרס דגנ היוסו ילוקורב
םצע ןדבוא תענומ היוס
תינומרע ןטרס דגנ היוס
םינמוש תיחפמ היוס ןובלח
לורטסלוכ דגנ היוס
םצעה תואירבל היוס
םומיחב סרהנ היוס בלח
םדה-תוישירקו בלל הבוט היוס
םיקרועה תשרט דגנ היוס
דשה ןטרסו תודליב היוס תכירצ
תומצעל האירב היוס
דשה ןטרס תמלוב היוס
םוח-ילג דגנ היוס
םוחב היוסה דוביע תעפשה
לקשמ תתחפהל הרוחש היוס
תילובטמ תנומסתו היוס

...היוס ואר
...1 תושדח - היוס ואר
 
2006 ראוני
דשה ןטרס ינפמ הניגמ ההובג היוס תכירצ
תרבגומ הכירצש םיארמ םייח-ילעבב ךרענש רקחמ יאצממ
(ןגורטסא תויומד תויעבט תובוכרת) היוסהמ םינובלפוזיא לש
.דשה ןטרס ינפמ רבעמה ליג רחאל םישנ לע ןגהל היושע
Wake Forest University Baptist Medical Center ירקוח
םירקחממ תורתוס תואצות תולבקתמ עודמ וקדב ב"הרא
.רבעמה ליג רחאל םישנ לע היוסה יביכרמ תעפשה יבגל םינוש
םישנה לש ןמדב ןגורטסאה תומרלש החנהמ ואצי םירקוחה
תועצמאב תאז וקדבו .םינובלפוזיאה תלועפ לע העפשה שי
וללכ םיטירפתה .תופוק 31 תצובק לע ,םינוש הנוזת יגוס 8
תונוש תומר םע בולישב הכומנ וא ההובג ןגורטסא תמר
.םינובלפוזיא לש

...ןמקלדכ ויה יוסינה יאצממ
העפשה הרכנ אל הכומנ ןגורטסא תמר תולעב םישנב .1
.םיאת גושגיש ומכ ,דשה ןטרס ינמס לע 
הלידגה הכומנ םינובלפוזיא תכירצו ההובג ןגורטסא תמר .2
.דשה ןטרס יאת גושגיש תא 
המלבנ תוהובג םינובלפוזיאו ןגורטסא תומר תולעבב .3
.דשה ןטרס יאת תומר לע ןגורטסאה תעפשה 

ןטרסל ןוכיס רתיב תויוצמה םישנש איה םירקוחה תנקסמ
םינובלפוזיא תוכרוצו ההובג ןגורטסא תמר תולעב ןניהו דשה
.הנותמ הדימב ןהידש לע ךכב תוניגמ ,הלודג תומכב

Cancer Research


2006 ראוני
םירבכע לש םתוירופב תעגופ היוס
National Inst. of Environmental Health Sciences ירקוח
תויומכב ,היוסהמ (Genistein) ןיאטסינג תכירצ יכ וליג ב"הרא
.תורבכעב תולחשה לש תילמרונ תוחתפתה תשבשמ ,תולודג
.םדא-ינב לע המוד העפשה היהית םא רורב אל
.תוקוניתל היוס תולומרופב יוצמ ןיאטסינג

Biology of Reproduction


2006 ראוני
לזרבב רוסחמ םילבוסל היוסב ןיטירפ
ףוגב תולקב גפסנ היוס ילופמ קפוהש (Ferritin) ןיטירפ
הדורי המרמ םילבוס םישנאל לזרבל רוקמ שמשל יושעו
ב"הרא Uni. of California-ב רקחמב .םמדב ונממ
היוסמ ןיטירפ תכירצ תעפשה וב הקדבנו םישנ 16 ופתתשה
.לזרב יחלמ תכירצ תמועל
,היוסמ ןיטירפ וכרצש ולאב ,םוי 28 רחאל הקדבנ לזרבה תמר
רקחמה .ליגר ןוזמ ךורצל הכישמהש תרוקיבה תצובק תמועל
לזרבב רוסחמ בקע הימנא רעבל ידכ תרגסמב ךרענ
.(Iron Deficiency Anemia)

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ראורבפ
ןטרס דגנ היוסו ילוקורב
...תובוכרת


2006 ראורבפ
םדקומ םצע ןדבוא ענומ היוס ףסות
םישנב םצע ןדבוא ןיטקמ היוסמ םינובלפוזיא לש ימוי ףסות
הניא העפשהה תדימ .רבעמה ליג תא בורקמ הז ורבעש
.ןונימב היולת
,ןאווייט Taipei Medical University-ב רקחמה יאצממ
הרושק ההובג היוס תכירצש םיארמ ,םישנ 42 ופתתשה וב
רחאל םינש 10-מ רתוי אל תויוצמה םישנב םירבש תוחפל
.48%-ב ,רבעמה ליג
רשא היוס ןובלח תיצמת ג"מ 125 תוילבט ולביק תוינייסנה
ןיאצדייד ג"מ 14.5-ו (Genistein) ןיאטסינג ג"מ 35.5 וללכ
ןונימה תלדגה .הנש רחאל וכרענ תוקידבה .(Daidzein)
.רופיש התארה אל ג"מ 200-ל

Journal of Nutritional Biochemistry


2006 ראורבפ
תינומרע ןטרס דגנ היוס
היושע םינטובו רעי תוריפ ,תוינמח יניערג ,היוסב הרישע הנוזת
ידבש רקחמ הליג תאז ,26%-ב תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל
ונחבואש םירבג 1,499 ופתתשה וב ,Karolinska Institutet-ב
םלוכ .םיאירב םירבג 1,499-ו תינומרעה ןטרס ילוחכ בורקמ הז
(Enterolactone) ןוטקלורטנאה תומכ תדידמל םד-תוקידב ורבע
.םמדב
םינגורטסאוטיפ ליכמה ןוזמה תכירצש לככ יכ וליג םירקוחה
ןטרסל ןוכיסה ןטק ,הלדג (ןגורטסא ייומד םייחמצ םירמוח)
תנטקה םא רמול ולכי אל םירקוחה .70% דע ,תינומרעה
.ולא םיביכרמ בוליש וא דדוב יחמצ ביכרממ תעבונ ןוכיסה

Cancer Causes and Control


2006 סרמ
םדב םינמוש םיתיחפמ םינובלפוזיא אלו היוס ןובלח
רשא היוס ןובלח הדנק Uni. of Guelph-ב םירקוח ירבדל
.םדב ןמושה תומר םיניטקמה םה ,םינובלפוזיא אלו ,דדוב
לכב םינמושה תומר ויה ,םוי 57 ךשמנש ,רקחמה תליחתב
.םיהז םינייסנה
לורטסלוכ ךס ,HDL-ו LDL לורטסלוכה תומר םהב וקדבנ
.(Apolipoproteins) םיניאטורפופילופאו
תומר לע תיצמת יגוס 3 לש םתעפשה תא ונחב םירקוחה
בלחב רבודמ .םיאירב םיריעצ םירבג 35 לש םמדב ןמושה
הקשמ ,םינובלפוזיא אלל ןובלח ,םרג 32 ליכמה היוס ןובלח
ריתע הקשמו םינובלפוזיא ג"מ 1.6-ו םינובלפוזיא לד
.םינובלפוזיא ג"מ 62-ו ןובלח םרג 32 םג ליכמה םינובלפוזיא

American Journal of Clinical Nutrition


2006 ינוי
לורטסלוכ דגנ הבוט היוס
סל'גנא סול Cedars-Sinai Med. Center-ב ךרענש רקחמ
,רבעמה ליג רחאל 80% ,םישנ 483 ופתתשה וב ב"הרא
תומר תעפשה תא ןחב ,בל-תלחמל ןוכיס רתי תולעב
ןיאטסינגה תמר ןיב רשק הליג אל ,ןיאטסינגהו ןיאצדיידה
ןיאצדייד לש תוהובג תומר ךא ,ןמדב םינמושה תומרל
תומרלו תוכומנ םידירצילגירט תומרל תורושק ואצמנ
.HDL לורטסלוכ לש רתוי תוהובג
האצמנ ןמדבש םישנב האצמנ דחוימב הקזח העפשהה
תמר םג הנטק ולא םישנב .הכומנ ןגורטסא תמר
.LDL ערה לורטסלוכה

Metabolism & The Journal of Clinical Endocrinology


2006 ילוי
םצעה תואירבל םיפיסומ היוסב םינובלפוזיא
םינובלפוזיא ףסות Sun Yat-sen Uni.-ב יניס רקחמ יפל
רחאל םישנב םצע ןדבוא ןיטקמ ,תימוי לטינה ,היוסמ
.םירבשו סיזורופואטסוא תויעב לע ןהב לקמו רבעמה ליג
םינובלפוזיא לש (126 mg/d) הובג ןונימ ולביק תופתתשמה
יאוול תועפות אלל ,םצעה ןדבוא תא ןהב ןיטקה ןכאש ולא
.תורומח
תא ושמיש הירצומש Acatris תרבח ידי-לע ןמומ רקחמה
(Bone Mineral Density/BMD) םצעה תופיפצ .םירקוחה
ןגטנר רישכמ תועצמאב ופוסבו רקחמה תליחתב הדדמנ
(Dpd) ןתשב תשרפומה םצעה תומכו (DXA) ילאוד
.תרזוחה ותגיפס תדימל דדמ השמיש

European Journal of Nutrition


2006 טסוגוא
םומיחב סרהנ היוס בלח
ןיס South China Uni. of Technology ירקוח לש םהירבדל
תדמשהל םומיחב לופיט רבועה (Soymilk) היוס בלח
,וב תוינובלפוזיאה תובוכרתה תא ךכב דבאמ ,םיקיזמ םיקדייח
.תואירבל תובושחה
ומומיח וא היוסה בלח רוטסיפ תעפשה תא וקדב םירקוחה
,(Genistein) ןיאטסינג :םינובלפוזיא 3 יבגל ,תונוש םוח תוגרדב
.(Glycitein) ןיאטיצילגו (Daidzein) ןיאצדייד
לע הרימשב םידקמתמ היוסה בלח ינרציש םיריבסמ םירקוחה
.וב םינובלפוזיאה תלוכת לע אלו הקשמב םינימטיוהו ןובלחה

Journal of the Science of Food and Agriculture


2006 טסוגוא
םדה תוישירקל הרושק היוסבש בלל תלעותה
התלעות הלי'צ Universidad de Chile ירקוח לש םהירבדל
םדה תויסט תומיצ לע התעפשהמ תעבונ בלל היוסה לש
םינוכיסה תדרוה בקע אלו (Platelet Aggregation)
יפכ ,לורטסלוכה תומר תדרוה ךות תאז ,םיירלוקסו-וידרקה
.הכ דע בושחל היה גוהנש
עצוממ ליגב רבעמה ליג רחאל םישנ 29 ופתתשה רקחמב
46.8 וליכהש ג"מ 100 תימוי םינובלפוזיא תנמ ולביקש 53.5
,(Genistein) ןיאטסינג ג"מ 48.2-ו (Daidzein) ןיאצדייד ג"מ
.םישדוח 3 ךשמב (המד) ובצלפ וא

םייוניש ואצמנ אל תוצובקה יתשב יוסינה םותב הכרענש הקידבב
תמרב ,םדה-ץחלב ,תוינייסנה לש ןמדב לורטסלוכב םייתוהמ
אצמנש דיחיה אצממה .ןימה ינומרוה תומרבו ןמדב זוקולגה
ונטקש ,TxA2 םדה-תויסט ינטלוק תופיפצ לע העפשה היה
ןוכיס ןיטקמ הז רבד .יוסינה ישדוח 3 רחאל תיתועמשמ
םד-ישירק לש םתורצוויה :(Thrombogenesis) סיסנגובמורתל
.בל-ףקתהב וא ץבשב ןכסל םילולעש

Maturitas


2006 רבמטפס
םיקרועה תשרט םיתיחפמ היוסב םינובלפוזיא
ב"הרא Uni. of Arkansas for Medical Sciences ירקוח
לש תוחתפתה תא ןיטקהל היושע היוס תכירצ יכ וליג
.בלל ןוכיס ןיטקמה רבד םיקרועה תשרט
תעפשה תא ונחבו תודלוחב יוסינה ךרוצל ושמתשה םירקוחה
םיטיצונומ לש םתודמציה ךילהת לע הב םינובלפוזיאהו היוסה
לש התוחתפתה תא םידקמ רשא ךילהת ,םדב (Monocytes)
לש םרוציי תא םג הניטקה היוסה תכירצ .םיקרועה תשרט
תשרט לש התוחתפתה תא םירימחמה םייתקלד-ורפ םינובלח
.בל-תלחמו םיקרועה

Journal of Nutrition


2006 רבמבונ
דש ןטרסל ןוכיס ןיטקמ תודליה ןמזב היוס תכירצ
תודליה ןמזב היוס לע םיססובמה תונוזמ לש ההובג הכירצ
,58%-ב םייחה ךשמהב דשה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל היושע
ןיס .ב"הרא University of Hawaii-ב םירקוח ירבדל תאז
םה ונממ תוומו דשה ןטרס תאולחת הב הנידמה איה
.םלועב םיכומנהמ
םע יתייסא אצוממ תויאקירמא םישנ 597 ופתתשה רקחמב
יבגל םינולאש ואלמ ןה .תואירב םישנ 966-ו דשה ןטרס
ןתנוזתו ןהייח חרוא
ןמיאש םישנ 255 ופתתשה ןכ .םויה דעו ןתורגבתה ןמזב
ןנוזמ תעירצ יבגל ולאשנ רשא (ב"הראב) םייחב ןיידע
.תמדקומה תודליב
,ופוט ומכ ,ההובג היוס תכירצש ואצמו ובשיח םירקוחה
הניטקמ (11 דע 5) תודליה תעב ,(Natto) וטנו (Miso) וזימ
הכירצל האוושהב ,58%-ב תורגבב דשה ןטרסל ןוכיס
.ולא םירצומ לש תילמינימ

US National Cancer Institute


2006 רבמצד
תומצעל האירב היוס
םינובלפוזיא יכ ואצמ ב"הרא Uni. of Washington ירקוח
דומעב םצעה תופיפצ תא יתועמשמ ןפואב םירפשמ היוסב
ךכל האצמנ אל םירבגב .רבעמה ליג רחאל םישנב הרדישה
.תיתועמשמ העפשה
תעפשה קדובה ןושארה לודגה רקחמה והז םירקוחה ירבדל
םישדוחה 12 ןב רקחמב םירבגב םצעה תואירב לע היוסה
היוס הקשמ ולביקש 68 עצוממ ליג ינב שיא 145 ופתתשה
(Genistein) ןיאטסינג לש םינוש םינובלפוזיא םיבכרהו םינונימב
םצעה תופיפצ תא ודדמ םירקוחה .(Daidzein) ןיאצדיידו
ילאוד ןגטנר רישכמ תרזעב הרדישה דומעבו ךריב
רקחמה תליחתב ,(Dual-Energy X-ray Absorptiometry)
.ופוסבו

Maturitas


2007 ראוני
דש ןטרס םימלוב היוס ילופב םינילואצילג
ילופב רקיעב תויוצמה תובוכרת ,(Glyceollins) םינילואצילג
םתוטשפתה וא/ו םלודיג תא עונמל תיושע ,םיחתופמ היוס
.דשה ןטרס יאת לש
רשא ב"הרא סנילרוא-וינ Tulane Uni. ירקוח לש םהירבדל
םה ,םירבכע לע םינילואצילג יגוס 3 לש םתעפשה תא וקדב
תולחשה ןטרסו דשה ןטרס ילודיג םהב אכדל וחילצה
.(Ovarian Cancer)
ןוויכ ,דאמ םיכומנ םיירחסמ היוס ילופב םינילואצילג יזוכיר
,םימוהיזו תולחמ ינפמ הנגה ןונגנמ ידי-לע קר םירצונ םהש
.םתוחתפתה ןמזב החיכש הניא רשא העפות

Clinical Cancer Research


2007 ראוני
םוח-ילג דגנ היוסמ םינובלפוזיא
Griffith Uni. School of Medicine-ב םירקוח ירבדל
לע לקמ היוסב ורוקמש םינובלפוזיא ףסות הילרטסוא
.םוח-ילג ומכ ,רבעמה ליג ינימסת
םהיפלו םימדוק םירקחמ 17-מ םינותנ וזכיר םירקוחה
ועיפוה הב תורידתב היולת ףסותה תעפשה תדימש אצמנ
ווחש םישנב .ונונימבו ףסותה תליטנ ינפל םוחה-ילג
תא ףסותה ןיטקה ,םוי ידמ ,רתוי וא םוח-ילג 10
.20%-ב םתורידת

Maturitas


2007 ראוני
לורטסלוכה לע היוס תעפשה ןיטקמ םוחב דוביע
תואקשמ לש םדוביעש הליג היגברונ NutriPharma-ב רקחמ
דאמ הובג םוחב היוס ןובלח
תא ןיטקהל קר אל לולע (Ultra High Temperature/UHT)
םתעפשה תומר תא לידגהל אלא ,לורטסלוכה לע םתעפשה
.20%-ב LDL לורטסלוכה לע
ופתתשה LDL-ו HDL לורטסלוכה תומר ודדמנ וב ,רקחמב
.(Hypercholesterolemia) םדב לורטסלוכ רתי םע שיא 80

International Journal of Food Sciences and Nutrition


2007 ראורבפ
לקשמ תתחפהל הרוחש היוס
...םירקוח


2007 סרמ
תילובטמ תנומסת ינימסת הליקמ טירפתב היוס
Harvard םע הלועפ ףותישב ,ןאריא Isfahan Uni.-ב םירקוח
,םדא-ינבב יוסינב ,ב"הרא ןטוסוב School of Public Health
רפסמ תרפשמ היוס ילופב ןוזמב םודא רשב תפלחהש וליג
.רבעמה ליג רחאל םישנב םינימסת
,תילובטמ תנומסת םע תוינאריא םישנ 42 קלח ולטנ וב ,יוסינב
םישנל ושגוה ,תועובש 8 ךשמנ רשא ,רבעמה ליג רחאל
30-ב םודאה רשבה ףלחוה םהמ דחאבשכ ,טירפת יגוס 3
LDL-ה לורטסלוכ ,לורטסלוכה ךס יכ אצמנ .היוס ילופ םרג
לורטסלוכה תעסהל יארחאה Apolipoprotein B (ApoB)-הו
לש םתורציהל ,תולודג תויומכב ,רושק רשאו תונושה תומקרל
.ודרי םלוכ ,םדה-ילכ

The American Journal of Clinical Nutrition


2007 סרמ
תינומרע ןטרסל ןוכיס םיניטקמ היוסב םינובלפוזיא
תיתועמשמ הניטקמ היוסמ םינובלפוזיא לש הלודג הכירצ
ירקוח םירסומ תאז ,תינומרעה ןטרסל ןוכיס
.ןפי National Cancer Center
הברהב ךומנ םייתייסא םירבגב תינומרעה ןטרס לש ותוחיכש
,םירבג 43,509 ופתתשה רקחמב .ברעמב םירבגה לש הזמ
.ןדיס לש תוהובג תומר םיכרוצה ,57 עצוממ ליג ינב
םהמ 74 .םירבגהמ 307 ולח ,םינש 5 ךשמנש ,בקעמה ךשמב
.ןטרסה טשפתה םרט 220-בו הלחמה לש םדקתמ בצמל ועיגה
דקוממ ןטרס לע קר ועיפשה היוסה תכירצ תומר יכ ררבתה
.(טשפתה םרטש)
(םויב ןיאטסינג ג"מ 32.8 תוחפל) רתויב ההובגה הכירצה
הכומנה הכירצל סחיב 40% רועישב תחפומ ןוכיסל הליבקה
םירבגב רתוי תולודג ולא תואצות .(תוחפו ג"מ 13.2) רתויב
.60-מ רתוי ינב
ולבסש םירבג ידי-לע תרבגומ היוס תכירצ ,תאז תמועל
ןוכיסה תא הלידגה ,םדקתמ תינומרע ןטרסמ ךשמהב
תכפוה םייחב בלש הזיאב רמול ולכי אל םירקוחה .הלחמל
.ןגמ םרוגל היוסה תכירצ

Prevention & Cancer Epidemiology Biomarkers


2007 יאמ
לורטסלוכ התיחפמ היוס
Nat. Inst. of Health & Nutrition ירקוח לש םהירבדל
םדב לורטסלוכ םיתיחפמ היוסב םינובלחו םינובלפוזיא ןפי
םיתיחפמ םינובלפוזיאה .בלה תואירבל םיליעומו תוליעיב
לע םיעיפשמ םניא ךא ,LDL-ה תמרו לורטסלוכה ךס תא
.םידירצילגירטה תמר
ןיב וכרענש םירקחמ 11-מ תיערקא םינותנ ופסא םירקוחה
.3.58%-ב LDL-הו 1.77%-ב דרי לורטסלוכה ךס .2006-ו 1990
LDL-ה דרי םינובלפוזיאב רשעומה היוס ןובלח תכירצב
ואצוה ונממ היוס ןובלח .3%-ב הלדג HDL-ה תמרו 4.98%-ב
.2.77%-ב LDL-ה תמר תא ןיטקה םינובלפוזיאה
התיה רתויב הלודגה LDL-ה תמר תדירי םירקוחה ירבדל
.םדב לורטסלוכ רתימ ולבסש ולאב

American Journal of Clinical Nutrition


2007 יאמ
םישנב םד-ץחל םידירומ היוס ילופ
ןובלחל רוקמכ היוס ילופ תוכרוצה רבעמה ליג רחאל םישנ
רועישב ןמד ץחל תא ךכב דירוהל תויושע אירב טירפתב
.לורטסלוכה תומר תדרוה לע ףסונב תאז ,10% דע
ןוטסוב Beth Israel Deaconess Med. Center-ב רקחמב
ליג תונב םישנ 60 ופתתשה ,תועובש 8 ךשמנש ,ב"הרא
היוס ןובלח םרג 25 וללכש ,היוס ילופ ולביקש ,56 עצוממ
.(Aglycone) ןוקילגא ינובלפוזיא ג"מ 101-ו
םד-ץחל רתימ ולבסש םישנב םדה-ץחל דרי יוסינה םותב
.ןיקת היה ןמד ץחלש ולא תיברמבו

Archives of Internal Medicine


2007 ינוי
רבעמה ליג רחאל םישנב םד-ץחל הניטקמ היוס
ב"הרא ןוטסוב Beth Israel Deaconess Med. Center ירקוח
םד-ץחל רתימ ולבס 12 .תואירב םישנ 60 ורטינ ב"הרא ורטינ
.ןיקת היה אוה תורחאבו
הנושארב.תועובש 8 ךשמב ,הנוזת יגוס ינש ולביק םישנה לכ
,תומימחפמ 55% ,םינובלחמ 15% ,ןמושמתוירולק 30% וללכנ
תוחפו עובשב םיינונמש םיגד תונמ יתש ,םויב ןדיס ג"מ 1,200
.םויב לורטסלוכ ג"מ 200-מ
ךא ,ןובלחו ןמוש ,תוירולק לש תויומכ ןתוא ללכ ינשה טירפתה
אלל היוס ילופ לפס יצח םישנה ולביק ןובלח םרג 25 םוקמב
.חלמ
יכרע ינש תא תיתועמשמ התיחפה היוסה תפסות יכ אצמנ
הובגה ךרעה) םד-ץחל רתימ ולבסש םישנה 12-ב םדה-ץחל
אלש םישנה 48 ךותמ 40-בו (6.8%-ב ךומנהו 9.9%-ב דרי
.(2.9%-ב ךומנהו 5.2%-ב דרי ךרעה) םד-ץחל רתימ ולבס
תמר הדרי ןכו ודרי םדה-ץחל רתיו לורטסלוכה תומר
.11%-ב עצוממב ,LDL/ערה לורטסלוכה

Archives of Internal Medicine


2007 ינוי
תושישקב םצע תיינב תדדועמ היוס
...תפסוה


2007 ילוי
תינומרע ןטרסל ןוכיס םיניטקמ היוסב םינובלפוזיא
ןוכיס הניטקמ היוסמ םינובלפוזיא לש תרבגומה םתכירצ
םירבג 200 ופתתשה רקחמב .58%-ב תינומרעה ןטרסל
תא וושיה םירקוחהו תינומרעה ןטרס לש םינוש םיבלשב
.םיאירבה 200 לש הזל םטירפת
ןיאטסינג םינובלפוזיא תכירצ ןיב יתועמשמ רשק אצמנ
ןוכיסה תנטקהו (Daidzein) ןיאצדיידו (Genistein)
ותיחפה םהמ הלודג תומכ וכרצש ולא .תינומרעה ןטרסל
ןוכיס .58%-ב ,טעמ וכרצש ולא תמועל ,ןטרסל ןוכיס
לשו םויזנגמ לש תוהובגה תומרל םג רושק אצמנ ךומנ
.היוסב םייוצמה ,6-הגמואו 3-הגמוא ןמוש תוצמוח

Journal of Nutrition


2007 רבמטפס
היוס בלחב םינובלפוזיא הלידגמ הקיטויבורפ
רפשל היושע (Soymilk) היוס בלחל הקיטויבורפ ייקדייח תפסוה
םינובלפוזיאה לש (Bioavailability) תיגולויבה םתונימז תא
Victoria Uni. ירקוח .םייעמב רתוי םיגפסנל םתושעלו הקשמב
גוסמ Bifidobacterium :הקיטויבורפ ינז ינש וקדב הילרטסוא
םיזוחא 73-בו 74-ב תיגוליבה םתונימז תא ולידגהש ,B-ו A
.המאתהב

Journal of Food Science


2007 רבמצד
םצעה תואירבל הליעומ היוס
...תרבגה


2007 רבמצד
םדה-תשירק ןונגנמב תעגופ הניא היוס
םיחוטבו םדה-תשירק ןונגנמב םיעגופ םניא היוסב םינובלפוזיא
םירקוח ירבדל תאז ,רבעמה ליג רחאל םישנ לש ןשומישל
.ליזרבב
םדה תוישירק לע העיפשמ היוסה םא ררבל ידכ ךרענ רקחמה
ימרוגב הילעמ אליממ תולבוסה ,רבעמה ליג רחאל םישנב
.(Fibrinogen) ןגונירביפה תמרב הילע לע ףסונב ,השירקה
תנמ ולביקש רבעמה ליג רחאל םישנ 47 ופתתשה רקחמב
6 ךשמב ,(המד) ובצלפ וא ג"מ 40 תב תימוי םינובלפוזיא
.ופוסבו רקחמה תליחתב וקדבנ השירקה ימרוג .םישדוח

Nutrition


2008 ראוני
רבעמה ליג תועפות דגנ ןיאצדייד יפסות
יעבט ףילחת ושפיחש ב"הרא Harvard Med. School ירקוח
יתנוזת ףסותש וליג ,רבעמה ליגב םישנ רובע םינומרוהב לופיטל
יושע ,היוסב יוצמה (Daidzein) ןיאצדייד ןובלפוזיאב רישע
ליגב תובר םישנ תולבוס הנממ ,םוחה-ילג תעפות תא םצמצל
.יאוול תועפות לכ אלל ,52%-ב ,רבעמה
(Aglycone) ןוקילגא ףסות ולביקש ,םישנ 147 ורטינ םירקוחה
.תועובש 12 ךשמב ,םויב ג"מ 60 וא 40 (DRI) ןיאצדיידב רישע
רשא ולאבו 52%-ב םוחה-ילג ונטק םויב ג"מ 40 ולביקש ולאב
.51%-ב ונטק םה םויב ג"מ 60 ולביק
םישנבש וזל הווש הדימב ותחפ םוחה-ילג םירקוחה ירבדל
אלל (Serotonin Inhibitor) ןינוטורס יבכעמב תולפוטמה
היוס יטבנמ הצומ ףסותה .םהלש תוילילשה יאוולה תועפות
.ףסותה תינרצי ,תינפי הרבח ידי-לע ןמומ רקחמה .םיססתומ

Menopause


2008 ראוני
תוריעצ לש ןהיתומצעל םג הליעומ היוס
...הכירצ


2008 ראוני
המישנה לע םיליקמ היוסב םינובלפוזיא
Northwestern Uni. Feinberg School of Med.-ב רקחמ
לטינ רשא (Genistein) ןיאטסינג ףסות יכ אצמ ב"הרא וגקיש
.המישנה לע לקהלו יתקלד ךילהת אכדל יושע תועובש 4 ךשמב

םינובלפוזיאש וליגש םימדוק םירקחמ יאצממ ריבסמ רבדה
לש םתריצי .הרומח המתסא ינימסת לע םיליקמ היוסמ
םיברועמה ,Eosinophil LTC4 גוסמ תויתקלד תובוכרת
.33%-ב ןטק ,םינבלה םדה יאת ידי-לע ,ימתסאה ךילהתב

ןקנחה תצומחת תומכ תא היוסב םינובלפוזיאה םיניטקמ ףסונב
ףשננה ,ריואה יכרדב תקלדל דדמ הווהמה ,(Nitric Oxide)
.17%-ב

Experimental Allergy & Clinical


2008 ראוני
לורטסלוכ תיחפמה היוסב ןונגנמה ההוז
דירומ רשא ןונגנמה האירוק Korea Uni.-ב רקחמ יאצממ יפל
.(Liver) דבכב אצמנ ,היוסה ןובלח תרזעב ,לורטסלוכ
(Soybean Protein Hydrolysate/SPH) היוס ןובלח טזילורדיה
LDL-R ןטלוקה תא ץירממ
.דבכב (Low-Density Lipoprotein Receptor)

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 סרמ
םצע הנבמ תדדועמ היוס
...ףסות


2008 סרמ
ןילוסניאו םצע תרפשמ היוס
תאו םצעה תואירב תא רפשל םייושע היוסמ םינובלפוזיא יפסות
סיזורופואטסוא דגנ ךכ לועפלו םדב רכוסה לש םירמוחה ףוליח
.תרכוסו
קרמ תכירצ ןפי Women's University ירקוח לש םהירבדל

ליכמה ,(Fermented Soybean Soup) םיססתומ היוס ילופ
תא תרפשמ ,תועובש 4 ךשמב ,(Aglycone) ןוקילגא ג"מ 24
רקחמב.רבעמה ליג רחאל םישנב םצעה לש םירמוחה ףוליח
.רבעמה ליג רחאל 60 דע 47 תונב ,תואירב םישנ 56 ופתתשה
,תועובש 4 רחאל ,םדב ןילוסניאה תומרש םיפיסומ םירקוחה
,הרקבה תצובקל האוושהב ,יתועמשמ ןפואב רתוי תוכומנ ויה
.תומוד ויה תוצובקה יתשב רכוסה תומרש דועב

Gerontology International & Geriatrics


2008 ראוני
>םישנב ינטב ןמוש התיחפמ היוס
ב"הרא Uni. of Alabama, Birmingham-ב רקחמ יאצממ יפל
םישנב ירוע-תתה ינטבה ןמושב הילע עונמל יושע ימוי היוס ףסות
לע חוודש הנושאר םעפ וז םירקוחה ירבדל .רבעמה ליג רחאל
רבעב .ףוגב ןמוש רוזיפ לע היוסב םינובלפוזיא לש םתעפשה
םהינשו תינוצמיח הקעלו תוקלד רתיל רושק ןטבב ןמושש אצמנ
.תרכוסלו תוירלוקסו-וידרק תולחמל םירושק

עצוממ ליג תונב ,רבעמה ליג רחאל םישנ 15 ופתתשה רקחמב
קייש םוי ידמ הלביק תחאה ,תוצובק יתשל וקלוחש ,םינש 55.6
םינובלפוזיא ג"מ 160 לע ףסונב היוס ןובלח םרג 20 ליכהש היוס
.(המד) ובצלפ הלביק הינשהו
ךא ,תוצובקה יתש תונב לקשמב לדבה היה אל רקחמה ףוסב
רשא הצובקב .ינטבה ןמושה רוזיפב לודג לדבה היה רומאכ
הינשה הצובקבש דועב ,הדירי התיה היוסה הקשמ תא הלביק
.ינטבה ןמושה תומכב הילע התיה
,תיללכה ןמושה תומכב לדבה לכ אצמנ אל תופתתשמה לכב
.ןילוסניא תשרפהבו הזרה ףוגה תסמב

Fertility and Sterility


2008 לירפא
היתפורפנו 2 גוס תרכוס ילוחל הליעומ היוס
Isfahan Uni. of Medical Sciences-ב רקחמ יאצממ יפל
,62 עצוממ ליג ינב םילוח 41 ופתתשה וב ,ןאריא ןהפסיא
םינמסו םיירלוקסו-וידרק ןוכיס ימרוג התיחפמ היוס תכירצ
2-גוס תרכוס ילוחב ,תוילכל םירושק רשא ,םייגולויב
.(Nephropathy) היתפורפנו
יסקדניאבו CRP-ה תומרב םירקוחה ושמתשה ןוכיס ידדמכ
,םיפתשמב (Kidney Function Indexes) יתיילכ דוקפית
ןמזב .(Proteinuria) ןתשב ןובלחו 2-גוס תרכוס ילוח
.הנש יצח ידמ םילוחה וקדבנ ,םינש 4 ךשמנ רשא ,רקחמה

Diabetes Care


2008 ילוי
םירבגב ערז תריפס הניטקמ היוס
,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
היוס וכרצש םירבג 99 קלח ולטנ ובו 2006 דע 2000-מ ךשמנש
םירבג תמועל ,ךומנ ערז זוכירל תמרוג היוס יכ אצמ ,תועיבקב
.םיזוחא 50-ל 33 ןיב הדירי הדדמנ .היוס םיכרוצ םניאש
דחוימב הקזח העפשה התייה ,םירבג 99 ופתתשה וב ,רקחמב
.הובג ערז זוכיר ילעבבו רתי תנמשהמ ולבסש ולא לע
.היוס לש תימוי הנמ תיצחמב רבודמ

Human Reproduction


2008 טסוגוא
לורטסלוכ התיחפמ הניא היוס
,הילרטסוא דיילדא Uni. of South Australia-מ םירקוח ירבדל
תמר לע היוסה תעפשה ,םימדוק םירקחמ יאצממל דוגינב
.הנטק לורטסלוכה
ילעב ,52 עצוממ ליג ינב ,םישנ 58-ו םירבג 35 ורטינ םירקוחה
דחא לכ ,םיטירפת 3 ולביק םיפתתשמה .הובג טעמ לורטסלוכ
.היוס לש הנוש תומכ הללכנ וב ,תועובש 6 ךשמב

תליחתב ,םידירצילגירטו LDL-ו HDL לורטסלוכ םהב וקדבנ
.םינושה םיטירפתהמ דחא לכ ןתמ תפוקת ףוסבו רקחמה
תימויה היוסה תומכ התיה המ הנשמ אל םיאצממה יפל
תמר לע תישממ העפשה לכ האצמנ אל ,(םרג 24 וא 12)
.4%-ב הדרי םדב םידירצילגירטה תמר ךא ,LDL לוטסלוכהה

The American Journal of Clinical Nutrition

...3 תושדח - היוס ואר