רכוס קלס
Sugar beet
Zuckerruebe
(Beta vulgaris)

ושרושו וילע רובע םילדגמ קלסה תא
םישמשמו רתויב םיניזמ םילעה .הבועמה
רשפאה לככ םדקומ םילעב שמתשהל שי .תוקריה טלסב
.םפוסיא רחאל
.תולקל ףאו תופאל ,לשבל ,תודאל ןתינ קלסה שרוש תא

שומישל םיפיט
.םילעה םעט תא רפשי חלמ-ימב רצק לושיב
ריסהל ןיא קלסה לש םייתנוזתה ויכרע לע הרימשל
.לושיבה ינפל ותוא ףלקל וא ךותחל ,םילעה תא 


לודיג יאנת
.תיבובקרב הרישעו תילוח עקרק
.האלמ שמש
חמצה חתפי תונתשמ תורוטרפמט וא תוחל יאנתב
.םיספו תועבט 
ןורובב םיינייפוא םירוסחמ ענמי פלק תצאב ןושיד
.המחשהל םימרוגה ,םירחא טרוק ילרנימו 
טעמלו (טפסופ-רפוס ומכ) בר ןחרזל קוקז קלסה
ןחרזל תיסחי ןקנח ףדוע .(Nitrogen) ןקנח 
ןובשח לע הוולע תוחתפתהל םורגי (Phosphorus) 
.קלסב בושחה קלחה תא הווהמה ,שרושה 
.חמצה ביבס הבבג ומשיי העובק תוחל תרימשל
.םיטוש םיבשע דצמ תורחת לבוס וניא חמצה
הטיבנה .עקרקב תורישי ,ויתסב תישענ העירזה
שורדה יסחיה ברה קמועה בקע .םייעובשכ תכרוא 
.תוהבגומ תוגורעב ולדגל גוהנ קלסה לודיגל 
.םישדוח 4 דע 3 ךות לישבי לוביה


תיאופר תוליעפ
,תשוחנ ,לזרב ,דוי ,תירפוג ,ןדיס ,ןחרז שי קלסה ץימב
B3 ןימטיו ,B2 ןימטיו ,B1 ןימטיו ,ןמוש ,ןובלח ,תומימחפ
.ךשמהב טוריפ ואר .(1) ןיאטבו תילופ הצמוח ,B6 ןימטיו

הליעומו דבכה לש וזל המוד קלסב ןיאטבה תלועפ (1)
.םדה רוהיטבו הימנא יופירב

,חמצה יקלח לכב םייוצמ רשא ,(םיטנמגיפ) םינעבצה
,םידינאיצותנא ,םידיאונטורקל בוט רוקמ םניה
ףוגה לע םיניגמ רשא ,המצוע יבר םיטנדיסקוא-יטנאו
.תוינורכ תולחמו ןטרס תולחמ ינפמ

תויתקלד-יטנא תונוכת םג שי קלסבש םידינאיצותנאל
תועייסמ ,רוביח תומקר תושדחתהב תועייסמ רשא
.םדב לורטסלוכה תמר תא תוניטקמו םדה תמירזל

תתחפהב עייסל היושע קלס ילע תכירצ
.ןושיעמ למגיהל רוזעלו ןיטוקינל תורכמתהה

(םרג 136) קלס לפסב (עצוממ) יתנוזת ךרע

ג"קמג"מםרג'חיךרע
58
51.68
תוירולק
A ןימטיו
119
2.2
0.23
םימ
ןובלח
כ"הס ,ןמוש
13
3.8
1.47
תומימחפ
םייתנוזת םיביס
(Ash) רפא
0.47
442
1.09
ץבא
ןגלשא
לזרב
54.4
21.76
31.28
ןחרז
ןדיס
םויזנגמ
0.45
0.10
106.08
ןגנמ
תשוחנ
ןרתנ
0.66
0.44
0.054
C ןימטיו
B1 ןימטיו
B2 ןימטיו
0.45
0.21
0.09
B3 ןימטיו
B5 ןימטיו
B6 ןימטיו
0.41
37
E ןימטיו
תויוור ןמוש 'ח
0.045
0.083
'ר יתלב דח "
'ר יתלב בר "
0.95
148
םוינלס
תילופ הצמוח


...2 'דח ...1 'דח - קלס ואר

.