2 תושדח - רכוס קלס
Sugar beet - News 2

(5) םיטלתאל רירמ דלוקוש
תוברועמ קלסה ץימ תועפשה
םירירש תוששואתהל רזוע קלס
(6) ינפוג רשוכו חוכ הנקמ דרת
חומה יעוציב רפשמ קלסה ץימ
םודאב ןתשו האוצ עבוצ קלס
תונוא ןיאל קלסה שרוש ץימ
בל תקיפס יאל קלס ץימ
רמייהצלא טאמ קלסה ץימ
(2) רתוי םירגובמל קלסה ץימ
(1) םינייחש רשוכל קלס ץימ
(1) שישקה בלה תואירבו קלס
(2) בל תקיפס יאו טלתאל קלס ץימ
(1) םד ץחל דירומ קלס ץימ
(2) הובג םד ץחל דירומ קלס ץימ
(3) COPD ילוחל רשוכו קלס ץימ
(4) רתוי למעתהל רזוע קלס ץימ
בר הבוגל תומלקאתהל קלס ץימ
לורטסלוכ דגנ קלסה שרוש ץימ
(3) םד ץחלו תלוביסל קלס ץימ


...רכוס קלס ואר
...1-'דח - רכוס קלס ואר

2014 ילוי
(1) םינייחשב יבוריא רשוכ רפשמ קלסה שרוש ץימ
םוי ידמ (Beetroot Juice) קלסה שרוש ץימ סוכ תייתש
(Aerobic Fitness) יבוריאה םרשוכ תא רפשל היושע
.(Swimmers) םינייחש לש

Uni. of Cagliari תושרב בחרנ יאטיסרבינוא רקחמ
(ל"מ 500) קלס ץימ ףסות יכ אצמ הילטיא הינידרס
היגרנא תכירצב הדיריל רושק םימי 6 ךשמב לטינה
תלוכתל הרושק וז העפשהו םינייחשב תיבוריאה
.קלסה שרוש ץימב (Nitrates) םיטארטינה

Nutrients


2014 רבוטקוא
שישקה בלה תואירבל ליעומ קלסה שרוש
(1) ףדוע לקשמ םע
(Beetroot Juice) קלסה שרוש ץימ לש תימוי הכירצ
ילוטסיסה םדה ץחל תא תיתועמשמ ןיטקהל היושע
םישישק ברקב (Systolic Blood Pressure)
.(Overweight) ףדוע לקשמ ילעב (Older People)

ףסות הינטירב .Newcastle Uni ירקוח לש םהירבדל
ץחלב הדיריל איבה תועובש 3 ךשמב לטינש ץימה
העפשהה .(דדמנ רשא ןוילעה ךרעה) ילוטסיסה םדה
.ץימה תכירצ תקספה רחאל הכשמנ אל
םירגובמ 24 ופתתשה ,תועובש 3 ךשמנש ,רקחמב
עובשה םות דע ךשמנ בקעמה .ףדוע לקשמ ילעב
.יעיברה

ךרוצ היהיש םיארמ ולא םיאצממ םירקוחה ירבדל
ינגרואנא יתקנח ףסות לוטיל ךישמהל
רמשל ידכ (Inorganic Nitrate Supplementation)
.ולא תוליעומ תוירלוקסו-וידרק תועפשה

Nutrition Research


2014 רבוטקוא
(2) בל תקיפס יא ילוחלו םיטלתאל ליעומ קלסה שרוש ץימ
ב"הרא Kansas State University ירקוח לש םהירבדל
(Beetroot Juice) קלסה שרוש ץימב (Nitrates) םיטרטינה
,םדב (Nitric Oxide) וקנחה תצומחת תומכ תא םילידגה
(Sports Performance) טרופס יעוציב רפשל םייושע
רישע םד רתוי תרבעה ידי-לע (Athletes) םיאטרופס לש
.(Muscles) םירירשה לא (Oxygen rich Blood) ןצמחב

תוכיא תא ,המוד ןפאב ,רפשל םג םייושע םיטרטינה
םילבוס רשא םישנא לש (Quality of Life) םהייח
.(Heart Failure) בל תקיפס יאמ

ךא , ןצמחה תומכב 10% ןב רופישב קר רבודמ םנמוא
הלוחה לע םא עבוקה לדבהה תויהל הייושע וז תפסות
.בבותסהלו םוקל וא םילגלג אסכל קותר תויהל
ולביקש תודלוח 12-ב ךרענ ,םימי 5 ךשמנש ,רקחמה
.םימ וא קלס ץימ

Journal of Nitric Oxide, Biology and Chemistry


2014 רבמצד
(1) םד ץחל רתימ םילבוסב םד ץחל ןיטקמ קלסה ץימ
Barts and The London School of Med.-ב רקחמ
ילפוטמ 64 ללכש הינטירב ןודנול and Dentistry
יתנוזת טרטינ יכ אצמ (Hypertension) םד ץחל רתי
קלסה שרוש ץימכ ךרצנ רשא ימוי (Dietary Nitrate)
תיתועמשמ ןיטקמ ,תועובש 4 ךשמב ,(Beetroot Juice)
.ובסלפל האוושהב ,הובג םד ץחל

Hypertension


2015 ראוני
(2) הובג םד ץחל הניטקמ קלס ץימ תייתש
,הינטירב Queen Mary Uni. of London-ב רקובמ יוסינ
הלעה ,םישנא תורשע ופתתשה וב ,תועובש 4 ךשמנש
ידכ םויב (Beetroot Juice) קלסה שרוש ץימ סוכב ידש
(Blood Pressure) םדה ץחל תא תיתועמשמ תיחפהל
.(High Blood Pressure) הובג םד ץחל םע םילוחב

ינפל םייעובשמ לחה םיפתתשמה תא ורטינ םירקוחה
ךשמנ לכה ךסבו וירחא םייעובש דע יוסינה תליחת
.תועובש הנומש בקעמה

Hypertension


2015 ראוני
(3) COPD ילוחב ינפוג רשוכ רפשמ קלסה שרוש ץימ
ב"הרא הניילורק ןופצ Wake Forest University-ב רקחמ
(Beetroot Juice) קלסה ץימ תכירצ תועפשה תא קדבש
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמ ילפוטמ לש ינפוגה םרשוכ לע
םירקוחה ירבדל םלוא ,תמיוסמ החטבה ךכב אצמ (COPD)
.תואצותה תא ששאל ידכ רתוי לודג ינילק רקחמב ךרוצ שי

ץימ תותשל ולביק רשא COPD ילוח 15 ופתתשה רקחמב
האוושהב ינפוגה םרשוכ קדבנ ןכמ רחאלו קלסה שרוש
.ובצלפ הקשמ ולביקש םירחא לש םרשוכל

Nitric Oxide: Biology and Chemistry


2015 ילוי
(4) רתוי ךשוממ ןמז למעתהל רזוע קלסה שרוש ץימ
ופתתשה וב ,האירוק Kyung Hee University-ב רקחמ
הכירצ יכ אצמ הנש 21 עצוממ ליג ינב םיאירב םירבג 14
היושע (Beetroot Juice) קלסה שרוש ץימ לש העובק
(Cardiovascular H.) םדה ילכו בלה תואירב תא רפשל
.םיאירב םישנאב (Fatigue) תופייעה תעפוה תא תוהשהלו

האצמנ םוי15 ךשמב קלסה שרוש ץימ ל"מ 70 לש םתכירצ
םיטירטינהו (Nitrates) םיטרטינה תומרב היילעל הרושק
,ילוטסאידהו ילוטסיסה םדה ץחלב הדיריו םדב (Nitrites)
יביכרמ אלל קלס ץימ תומכ התוא תכירצל האוושהב
םיאירב םירבג 14 ופתתשה רקחמב .םיטירטינהו םיטרטינה
.הנש 21 עצוממ ליג ינב

American Journal of Physiology - Regulatory
Integrative and Comparative Physiology


2015 רבוטקוא
קלסה שרוש ץימ תרזעב בר הבוגל תומלקאתה
םיקבאנ םלועב םיהובגה םירהה לע םיספטמה םדא ינב
בקע תמרגנה (Altitude Sickness) םיהבג תלחמ תייעבב
םיעיפשמה (Low Air Pressure) םיכומנ ריווא יצחל
.(Oxygen) ןצמח טולקל ףוגה תלוכי לע

תלחמ תוחתפתהל ןוכיסה תא רעזמל רתויב הבוטה ךרדה
איה (Acute Mountain Sickness/AMS) הפירח םירה
.שדחה בצמל תיתגרדה המאתה) תומלקאתה

ותעפשה תא קודבל וטילחה םידבשו םיגברונ םירקוח
רישעה ,(Beetroot Juice) קלסה שרוש ץימ לש
עסמ ךלהמב וז תומלקאתה לע ,(Nitrate) םיטרטינב
.לאפנב םירטמ 3,700 םורב ,ודנמטקל םוי 39 ןב

םדה ילכל המרג קלסה שרוש ץימ תכירצש ררבתה
אלש ץימש דועב ,ןיקת ןפואב דקפתלו תופרתהל
.עיפשה אל (ובצלפה) םיטרטינ ליכה

Nitric Oxide: Biology and Chemistry


2015 רבמצד
הוהובג לורטסלוכ תמר ילעבל קלסה שרוש ץימ תונורתי
ךרענ רשא ,ובצלפ רקובמו תוימס לופכ ,יארקא רקחמ
ןחב הינטירב Queen Mary University of London-ב
(Beetroot Juice) קלסה שרוש ץימ לש תימוי הכירצ םא
(Vascular Function) םדה ילכ דוקפית תא רפשל היושע
.ההובג (Cholesterol) לורטסלוכ תמר ילעב םישנאב

האיבה קלסה ץימ לש תימוי הכירצ יכ םיחוודמ םירקוחה
םדה תמירז דדמב 24% -כ תב היילעל
יעצמא שמשמ רשא (Flow Mediated Dilation/FMD)
ךשמנש ,רקחמב .םדה ילכ תואירבו םדה תמירז תדידמל
.שיא 67 ופתתשה ,תועובש 6

American Journal of Clinical Nutrition


2016 ראורבפ
(3) םד ץחלו תלוביס רפשמ קלסה שרוש ץימ לש ימוי ןונימ
Wake Forest Baptist Medical Center-ב םירקוח
קלסה שרוש ץימ לש ימוי ןונימ תליטנ יכ וליג ב"הרא
לוגרית תלוביס תיתועמשמ תרפשמ (Beetroot Juice)
(Blood Pressure) םד ץחלו (Exercise Endurance) ינפוג
םילבוס רשא (Elderly) םישישק םילפוטמב
רומש הטילפ עטקמ םע (Heart Failure) בל תקיפס יאמ
.(Preserved Ejection Fraction/HFPEF)
.םילפוטמ 19 ופתתשה תוימסה לופכו יארקאה רקחמב

Journal of American College of Cardiology:
Heart Failure


2016 לירפא
(5) םיטלתא יעוציב רפשמ רירמ דלוקוש
...םהירבדל


2016 ינוי
קלסה שרוש ץימ תועפשה יבגל תוברועמ תואצות
בלה הנבמו יקרוע דוקפית לע
םירסומ הינטירב King's College London ירקוח
הניא (Dietary Nitrates) םייתנוזת םיטרטינ תכירצש
רשא םילפוטמ ברקב םיקרועה תוחישק תא הניטקמ
.(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסב םילוח

קלסה שרוש ץימ תכירצ תואצות ןיב ווושיה םירקוחה
קנעמ ידי לע ןמומ רקחמה .תועובש 24 ךשמנ ,ובצלפו
.Fukuda Denshi תרבח דצמ לבגומ יתלב

European Society of Hypertension (ESH)
2016 Annual Meeting


2016 טסוגוא
,םירירש תוששואתהל רזוע קלסה שרוש ץימ
ןוצמיח ידגונ תועצמאב אל ךא
קלסה שרוש ץימ תכירצ יכ האצמ םירקוח תצובק
היושע (Exercise) ינפוג לוגרית רחאל (Beetroot Juice)
תוששואתה רפשלו (Muscle Pain) םירירש יבאכ ןיטקהל
.(Performance) עוציב תרפשמ הניא איה ךא ,(Recovery)
םיטנדיסקוא-יטנא תליטנב תלעות לכ האצמנ אל ,ןכ ומכ
.(Antioxidants)

Gs Fresh Ltd תרבח ידי-לע תיפסכ וכמתנ םירקוחה
לכ התייה אל הרבחל םהירבדל .תוקרי לודיגב תקסועה
.םיסרטניא דוגינ לע רהצוה אלו רקחמב תוברועמ

Nutrients


2016 רבוטקוא
(6) ינפוג רשוכו חוכ רפשמ ,םיטרטינב רישעה ,דרת
ופתתשה וב ,היגלב University of Leuven-ב רקחמ
יפסות יכ אצמ ,תיסחי בוט ינפוג רשוכ ילעב שיא 27
םייוצמה ולא ומכ ,(Nitrates) םיטרטינ םיליכמה הנוזת
תוקריבו (Beetroot) קלסה שרושב ,(Spinach) דרתב
רפשל םייושע ,םיקוריה םילעה תא םילכוא םהב
.(Sporting Performance) םייביטרופס םיעוציב

3 םיינפוא לע תצמואמ הביכר ובכר רקחמה יפתתשמ
יביסב ולחש םייונישה תדידמ ידכ ךות ,עובשב םימעפ
תכירצל הבוגתב ,םהלש (Muscle Fibre) םירירשה
.הדורי (Oxygen) ןצמח תקפסא יאנתב םיטרטינ

ןצמחב רוסחמל תולגתסהה םאה הלאשה םג התלעוה
.םיינפוג םיעוציב רפשל ,רבד לש ופוסב ,היושע

Frontiers in Physiology


2017 לירפא
תרפשמ ינפוג ןומיא ינפל קלסה שרוש ץימ תייתש
חומה יעוציב תא
(Physical Activity) תינפוג תוליעפל יכ וארה םירקחמ
,(Brain) חומה לע תויבויח תועפשה תויהל תויושע
.(in Later Life) םירחואמה םייחה ךלהמב דחוימב

ב"הרא הניילורק ןופצ Wake Forest Uni.-ב רקחמ
ידי לע :הטושפ ךרדב ,וז העפשה קזחל רשפאש אצמ
תוליעפ ינפל (Beetroot Juice) קלסה שרוש ץימ תייתש
(Older Adults) םישישק יכ אצמנ .(Exercising) וז
תיביסנטניא תינפוג תוליעפ ינפל קלסה שרוש ץימ וכרצש
תוירושיק וארה ,(Moderately Intense Exercise) הנותמ
דוקפיתל םירושקה חומ ירוזאב רתוי הבר (Connectivity)
אלש םירגובמל האוושהב ,(Motor Function) ירוטומה
.ןומיאה ינפל קלסה שרוש ץימ ותש

55 ינב שיא 26 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
תוליעפב וקסע אלש ,הובג םד ץחל ילעב ,הלעמו םינש
דירוהל ידכ תופורת 2 דע ולטנ רשאו ,הרידס תינפוג
.םדה ץחל תא

Journals of Gerontology: Series A


2017 רבמטפס
םודאב ןתשו האוצ עבוצ קלסה שרוש
יוניש ,קלס תכירצ תובקעב ,םיווח הייסולכואהמ זוחא 14-כ
.(Red) םודאל םהיתושרפה עבצב
םודאב םיעבוצה ,קלסב (םינעבצ) םיטנמגיפ לש םתואצמיה
.(Beeturia) הירוטיב היורק האוצה תא וא ןתשה תא
םישנאב ,תווהל הלולע איה ךא ,הקיזמ הניא בורל וז העפות
.(Iron) לזרבב רוסחמל ןמיס ,םימיוסמ

הילטיא University of Bologna ירקוח לש םהירבדל
(Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנא םיווהמה ,ולא םיטנמגיפ
אתו את לכב םייוצמ ,(Betalain) ןיילטב םייורקה ,םיקזח
.קלסב

University of Bologna


2018 ראוני
תונוא ןיאב לופיטל קלסה שרוש ץימ
םירבגל תרזוע (Beetroot Juice) קלסה שרוש ץימ תייתש
תייעב לע ךכ רבגתהלו (Erection) הפקיז גישהל םיבר
.(Erectile Dysfunction) תונוא ןיא

רצייל ףוגל רזוע קלסה שרוש ץימ יכ םיריבסמ םירקוח
םיתיעל ,תשמשמה ,(Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת
.(Blood Vessels) םדה ילכ לש םתחיתפ םשל ,תובורק
ביט תא ששאמ רשא רדוסמ רקחמ ךרענ םרט הכ דע
.קלסה שרוש ץימב הז שומיש


2018 ראורבפ
םימיוסמ בל תקיפס יא ילוחל קלסה שרוש ץימ יפסות
עייסל יושע (Beetroot Juice) קלסה שרוש ץימ ףסות
ילוח לש (Exercise Capacity) ינפוגה םרשוכ רופישב
.(Heart Failure) בל תקיפס יא
רושקה חתפמה םרוג וניה ולא םילוח לש ינפוגה רשוכה
םתודרשיהלו םילוח לש (Quality of Life) םייחה תוכיאל
.(Survival)

לש םתעפשה תא וקדב ב"הרא Indiana Uni. ירקוח
קלסה שרוש ץימ יפסות תרוצב םייתנוזת םיטרטינ
רבש םע בל תקיפס יא ילוח 8 לש לוגריתה תלוכי לע
בצמ ,(,Reduced Ejection Fraction) תחפומ הטילפ
ןכל לגוסמ וניאו תוליעיב ץווכתמ וניא בלה רירש וב
.(Oxygen) ןצמחב רישע םד קיפסמ ףוגל ריבעהל

Journal of Cardiac Failure


2018 סרמ
תומדקתהב חתפמ בלש טאהל יושע קלסה שרוש ץימ
רמייהצלא תלחמ
םירסומ ב"הרא University of South Florida ירקוח
רשא (Pigment) טנמגיפה/ןעבצה ,(Betanin) ןינטב יכ
ועבצ תא (Beetroot Juice) קלסה שרוש ץימל קינעמ
לש יוגשה לופיקה בצק תא תיחפהל יושע ,םודאה
,(Beta-Amyloid Protein) ידיאולימע אטב ןובלחה
רמייהצלא תלחמ ןורתפ תומדקתהב ינויח דעצל בשחנה
.(Alzheimer's Disease)

University of South Florida


2019 ילוי
קלסה שרוש ץימ לש םיירלוקסו-וידרקה תונורתיה
םירגובמב
Massey Uni.-ב ךרענ רשא תוימס לופכ רקחמ יאצממ
תידנליאתה ןוזמה תרבח םע הלועפ ףותישב ,דנליז וינ
שרוש ץימ ףסות יכ םיארמ ,Thai Union Group PCL
(Nitrates) םיטרטינב רישעה (Beetroot Juice) קלסה
רשא רבד ,םדה תמזלפב םיטרטינה זוכירל רושק אצמנ
,(Diastolic BP) ילוטסאידה םדה ץחל תא דאמ ןיטקמ
.רתוי םיריעצב רשאמ (Older Adults) םישישקב רתוי

30 דע 18 ינב ,םיריעצ םירגובמ 13 ופתתשה רקחמב
.הנש 70 דע 50 ינב רתוי םירגובמ 11-ו הנש

Nutrients

.