תושדח -זרוא
Rice - News


...םיניטקמ זרוא ןיבוסו םושמוש
לורטסלוכו םד-ץחל...
םודא זרוא ירמש תחיטבל קפס
ץבאו לזרבב רבגומ זרוא
רתויב ןיזמ זרואהמ רתונה
תישפנה תואירב רפשמ זרוא
(2) זרואב ןסראה לער תתחפה
זרואו רתי תנמשה ןיב רשקה
(3) זרואב ןסראר תוממחתה
זרואה יריגרג תקופת רופיש
(4) תימלוע התומתו זרואב ןסרא
2-גוס תרכוסו ןבל זרוא
זרואו המדא יחופת ןובלח קייש
םד-ץחל דגנ זרוא ןיבוס
ןובלח רתוי םע זרוא ןז
םודא זרוא ירמשו םיגד 'ש
םוח זרואב תיגולויב תוליעפ
תוטועפב הייגרלאו זרוא
לורטסלוכו םודא זרוא ירמש
םיניטאטסו םודא זרוא ירמש
בלה תואירבו םוח זרוא
תרכוסל ןוכיסו םוח זרוא
תולוחכ תוינמכוא תמועל זרוא
בלל םוח זרוא תיצמת
תרכוס דגנ םוח זרואו תוינטק
(1) ךינרז/ןסרא תומר הלעמ זרוא
תרכוסל ןוכיס לידגמ ןבל זרוא


...זרוא ואר

2006 סרמ
םד-ץחל דירומ זרוא ןיבוס ףסות
...תפסוה


2008 ראוני
רתוי ההובג ןובלח תלוכת לעב זרוא
Agricultural Research Service-מ םיאקירמא םירקוח
,האלכה תועצמאב ,וחתיפ ,םידוה םירקוח םע ,היבמולוק
ןזל סחיב ,18%-ב ההובג וב ןובלחה תלוכתש זרוא ןז
.םויכ לבוקמה

הזמ רתוי 18% םהש ,ןובלח 12.4% ליכמ שדחה ןזה
.יארפה ןזבמ רתוי 28%-ו (IR64) םויכ ץופנה זרואה ןזבש

NNO


2008 ילוי
ןיטאטס ומכ םילעופ םודא זרוא ירמשו םיגד ןמש
(Red Yeast Rice) םודא זרוא ירמש םע םיגד ןמש בוליש
תמר תא םידירומ םייחה ןונגסב םייוניש המכ ףסונבו
.ןיטאטס תפורת לש תימוי הליטנל המודב םדב לורטסלוכה

םירמש ירצומ םה (Red Yeast Rice) םודא זרוא ירמש
לע סוקסנומ גוסמ שבוע תרזעב םיחתפתמה (Yeast)
.(Monascus) .םתומדאה דע ,זרוא

.םינוש םייתאיסא םיחבטמב לבוקמ לכאמ םישמשמ םה
ביכרמכ הקבאכ וא םימלש םישמשמ םודא זרוא ירמש
.לכאמ עבצו ןוזמ

Uni. of Pennsylvania Health System-מ םירקוח ירבדל
יוסינה תצובקב הדרי LDL גוסמ לורטסלוכה תמר ב"הרא
.ןיטאטסה תצובקב 39.6% תמועל ,42.4%-ב

םילבוסה שיא 74 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנש ,רקחמב
.םדב לורטסלוכ רתימ

םה םיגדה ןמש םע ובלוש םודאה זרואה ירמש רשאכ
,םדב םידירצילגירטה תומרב 29% תב הדירי םג וניגפה
גוסמ םיניטאטס וכרצש ולאב 9% תב הדירי תמועל
.(Simvastatin) ןיטטסבמיס

Mayo Clinic Proceeding


2008 רבמטפס
הטיבנ ינפל םוח זרוא לש תיגולויבה ותוליעפ
םיארחא רשא םיביכרמה תא ההיז ינפי-יאקירמא רקחמ
ינפלש בלשב אלמ/םוח זרוא לש יתואירבה לאיצנטופל
.(Pre-Germinated Brown Rice)

ASGs תויורק רשא םילורטס תויומד תובוכרתב רבודמ
םילבוטשכ תורצונה (Acylated Steryl-Beta-Glucosides)
,םירגרגה תטיבנ תא ררועל ידכ ,םימח םימב זרואה תא
רוצייל םיאיבמ רשא םימיזנא תריצי ודיצמ ררועמה ךילהת
.םיפסונ הנוזת ירמוח

ודמע רשא ,ב"הרא Medical College of Georgia ירקוח
ולא םיליעומ הנוזתה ירמוח יכ םיפיסומ ,רקחמה שארב
ךכ ,ןיבוסב - זרואה לש תינוציחה הבכשב םלוכ םיזכורמ
.ליגרה זרואה - ןבל זרואב םייוצמ םניא םהש

Journal of Lipid Research


2008 רבוטקוא
תוטועפב הרומח תיגרלא הבוגת ררועל לולע זרוא
Children's Hospital at Westmead-מ םיילרטסוא םירקוח
ררועל לולע זרוא יכ וליג ,שדוח 12 ךשמנש רקחמב ,ינדיס
.הנשמ תוחפ ינב םידליב הרומח םייעמ תקלד

,הרפ בלח ידי-לע םג תמרגנ רשא ,וז הבוגת יכ ררבתמ
םשב תרכומ רשאו םינגדו רשב ,תוקרי רפסמ ,היוס ןובלח
,(Food Protein-Induced Enterocolitis Synd.) EPIES
.זרוא אוה הל ירקיעה םרוגה

םירומח זרוא ידי-לע םימרגנה םימוטפמיסהש םג ררבתמ
.היוס ןובלח וא הרפ בלח ידי-לע םימרגנה ולאמ רתוי

האייחהל וקקזנ 40% ,וז תיגרלא הבוגתמ ולבסש םידליהמ
.םיידירו-ךות םילזונ תועצמאב

Archives of Disease in Childhood


2009 ינוי
לורטסלוכ םידירומ םודא זרוא ירמש
יכ אצמ ,הובג LDL לורטסלוכ םע םישנא ופתתשה וב ,רקחמ
12 ךשמב (ג"מ 600 תוסומכב) םודא זרוא ירמש ףסות תליטנ
לורטסלוכב הדירי ווח (תינכות יפל) םייחה חרוא יונישו תועובש
התנישש תרוקיב תצובקל האוושהב LDL "ערה" לורטסלוכב
שי .(המד) ובצלפ ירודכ הלביק ךא ,םייחה חרוא תא איה ףא
ולבקתהש ולאל וותשיה אל לורטסלוכה תומר תדירי יכ ןייצל
.ןיטאטס תופורת תליטנמ האצותכ

Annals of Internal Medicine


2010 לירפא
ולשכנ םיניטאטס רשאכ םודא זרוא ירמש
ופתתשה וב ,ב"הרא University of Connecticut-ב רקחמ
תומר תא ןיטקהל יושע םודא זרוא ירמש ףסותש אצמ ,שיא 25
21%-ב LDL לורטסלוכה תומר תאו 15%-ב ללוכה לורטסלוכה
ןיטאטס תופורת םילבוס םניאש ולאל הביטנרטלא ךכב שמשלו
תליטנב רבודמ .םייעמו הביק תויעב וא/ו םירירש יבאכ ללגב
.תוחפל תועובש 4 ךשמב ףסותה

American Journal of Cardiology


2010 לירפא
בלה תואירב לע ןגמ םוח זרוא
היפלדליפ Temple Uni. School of Medicine-ב רקחמ
הנגהב רוזעל יושע םוחה זרואב םיביכרמ יכ אצמ ב"הרא
.םדה-ילכו בלה לע

ירגרג לש תינוציחה הבכשב םייוצמ רשא ,ולא םיביכרמ
הובג םד-ץחלל ןוכיס דירוהל רוזעל םייושע ,םוחה זרואה
.םיקרועה תשרטלו

ןיסנט ויגנא ןובלחה תלועפ תא םלוב הז ביכרש אצמנ
חותיפב ברועמ אוה יכ עודי וילע ,(Angiotensin II)
.םיקרועה תשרטו םדה-ץחל

ריגרגה לש תינוציחה הבכשה תרסומ ונממ ,ןבל זרוא
.וז תיתואירב תלעות קפסי אל ,ודוביע ךילהתב

Experimental Biology conference in California


2010 ינוי
2-גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקמ םוח זרוא
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Pub. Health-ב רקחמ
הניטקמ ליגרה ןבלה זרואה םוקמב םוח זרוא תכירצ יכ אצמ
לש רתוי וא תונמ 5 תכירצש ררבתה .תרכוסב תוקללל ןוכיס
תאז תמועלו 2-גוס תרכוסל ןוכיס הלידגמ עובשב ןבל זרוא
הניטקמ רתוי וא עובשב םיימעפ םוח זרוא תכירצ יכ אצמנ
.הלחמל ןוכיסה תא

זרוא תומכ התואב זרוא םרג 50 תפלחה םירקוחה ירבדל
המוד ןפואבו 16%-ב 2-גוס תרכוסל ןוכיסה תא הניטקמ םוח
הרועשו (Whole Wheat) האלמ הטיח ,םיאלמ םינגד יבגל
.36%-ב הז ןוכיס ותיחפי (Whole Barley) האלמ

Archives of Internal Medicine


2010 טסוגוא
תולוחכ תוינמכוא תמועל זרואב םיטנדיסקוא-יטנא
Louisiana State Uni. Agricultural Center-ב רקחמ
רוחש זרואב םינינאיצותנא תלוכתש הליג ב"הרא 'גור ןוטב
תולוחכ תוינמכואבש וזב תורחתהל היושע (Black Rice)
.דבלב םתולעמ קלחל הרומתב םינימז םהו רוחש לטפבו

תואירב רתוי שי רוחש זרוא ןיבוס לש תחא האלמ תיפכב
רשאמ םינינאיצותנא םייורק רשא םיטנדיסקוא-יטנא תרוצב
רכוס תוחפ םע תאזו תולוחכ תוינמכוא לש האלמ תיפכב
.E ןימטיו טנדיסקוא-יטנאה תפסותבו םייתנוזת םיביס רתויו

240th Nat. Meeting of the Am. Chemical Soc. (ACS)


2011 ראורבפ
בלה לע הניגמ םוח זרוא תיצמת
.בלה לע הניגמ העפשה שי םוח זרואב אצמנה ביכרמלש הארנ
תויצמת וקדב ב"הרא היפלדליפ Temple University ירקוח
היוצמה הבכש - (Aleurone Layer) ןורולאה תבכשמ וקפוהש
,תינוציחה המוחה הבכשהו ןבלה זכרמה ןיב ,םיחמצ יערז ןיערגב
תירבוע החימצ תוחתפתה דדועל ודעונש םימיזנא םישירפמה
.זרואה לש (Rmbryonic Growth)

םירקוחהו ןבלה זרואה לש ודוביע ךילהתב תדבוא וז הבכש
תוקידבב .בלה לע םיניגמה םירמוח הב שיש רבכמ הז ודשח
ותעפשה תא תמסוח טטצא ליתא תיצמת יכ ררבתה הדבעמ
לע (Angiotensin II) II ןיסנטויגנא ןומרוהה לש הקיזמה
תעינמב םירזוע םיאלמ םינגדש איה םירקוחה תנקסמ .םד-ילכ
.םד-ילכו בל-תולחמ

American Journal of Hypertension


2011 רבמטפס
תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םוח זרואו תוינטק
,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
יכ הלעה הקיר הטסוק ינב שיא 1,900-ל בורק ופתתשה וב
ןוכיסה תא 35%-ב םיניטקמ םוח זרואו תוינטק לש םתכירצ
.2-גוס תרכוסב תוקלל

American Journal of Clinical Nutrition


2011 רבמצד
ךינרז/ןסרא תומר הלעמ זרוא תכירצ
רוקמ אוה זרואש אצמ ב"הרא Dartmouth College-ב רקחמ
,ךכב ןוכיסה .תורה םישנ לש ןתנוזתב ךינרז/ןסראל יתועמשמ
הילשה תא רובעל לגוסמ ןסראהש ךכב אוה ,םירקוחה ירבדל
.חתפתמה קוניתל קיזהל לולעו (Placenta)

-וינ תנידמב תורה םישנ 229 לש ןתשב ותמר תא וקדב םה
.תוראבמ םימה תקפסאמ 40% תעצובמ םש ,ריישפמה

יכ םירקוחה ואצמ ולא םישנ לש ןנוזמ בכרה תקידב ךותמ
.ליער ינגרוא ןסרא אצמנ וב זרואה תכירצב הצוענ המשאה
תומרב 1% רועישב הילעל םרג זרוא םרג לכ יכ ררבתה
.םדב ןסראה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2012 סרמ
תרכוסל ןוכיס הלידגמ ןבל זרוא תכירצ
,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
םיכרוצה םישנא יכ םירסומ ,םימדוק םירקחמ וקרס רשא
.תרכוסב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ תועיבקב ןבל זרוא
זרוא תנמ לכ דגנכ 10%-ב לדג הלחמל ןוכיסה םהירבדל
.תכרצנה תיעובש ןבל

הטעומה הלוכתה ךכל םימרוגש איה םירקוחה תרעשה
םיביכרמ ,ןבל זרואב םינימטיוו םויזנגמ ,םייתנוזת םיביס לש
.2-גוס תרכוסל ןוכיסה תנטקהב םירושקה

British Medical Journal


2012 רבמטפס
לורטסלוכו םד-ץחל םיניטקמ זרוא ןיבוסו םושמוש
םישנו םירבג 300 תופתתשה ,ודוה יהלד-ינב ךרענש רקחמ
יכ אצמ ,ןותמ דע לק םד-ץחל רתי םע 57 עצוממ ליג ינב
זרוא ןיבוס ןמשו םושמוש הליכהש תבורעת תכירצ רחאל
11-ו 14 רועישב םדה ץחלב הדירי הלח (Rice Bran Oil)
הדיריהו המאתהב ילוטסאידהו ילוטסיסה םדה-ץחלב תודוקנ
.26% תב התייה LDL לורטסלוכה תמרב

Am. Heart Assoc. High Blood Pressure Research
2012 Scientific Sessions


2013 רבוטקוא
םודא זרוא ירמשב שומישה תחיטבל עגונב קפס
הריהזמ (ANSES) ןוזמה תוחיטבל תיתפרצה תונכוסה
זרוא ירמשב שומיש לש תויוצר יתלב תועפשהל תורשפאמ
.תוילילש יאוול תועפות לע םיחוויד 25 תלבק רחאל ,םודא
.דבכלו םירירשל םיסחייתמ םירקמה תיברמ

The French food safety agency (ANSES)


2016 ראורבפ
ץבאו לזרבב רבגומ זרוא :יטנג חותיפ
םירסומ (Irri) זרואה רקחל ימואלניבה ןוכמה תושארב םירקוח
יגולויב קוזיח ךילהתב (Rice) זרוא ילודיג תיטנג וחתיפ םהש
(Iron) לזרבה תומר תרבגהל איבהש (Biofortification)
.זרואב (Zinc) ץבאהו

איה לזרבב רוסחמ יכ רסומ (WHO) ימלועה תואירבה ןוגריא
םרוגה (Malnutrition) הנוזת תת לש רתויב הצופנה הרוצה
ץבאב רוסחמו םידליו םישנ ברקב (Anemia) הימנאל ליבומה
תורומח תוכלשה ול שי ןכו (Stunting) הלידגה תרצעל םרוג
.(Childhood) תודליה ךלהמב דחוימב ,תואירבה לע

Scientific Reports


2017 ינוי
רתויב ןיזמ םילכוא ונא ןיאש זרואה קלח
יכ םירסומ ב"הרא Colorado State University-ב םירקוח
אלמה זרואהמ םיקיחרמ ותוא ,(Rice bran) זרואה ןיבוסל
תויהל םייושע ,םייח ילעבל ןוזמ שמשמה ,דוביעה ךלהמב
.ללכב הנוזתלו םדאל תואירב תונורתי

לש ינוציחה יוסיכה :(Rice bran) זרואה ןיבוס
יתנוזת ךרע לעב אוה ,(Rice grain) זרואה ריגרג
,(Proteins) םינובלחל רישע רוקמ הווהמו הובג
-ורקימו (Minerals) םילרנימ ,(Fats) םינמוש
.B ינימטיו ומכ (mMicronutrients) םיטניירטונ

,םרג 28 ונייהד ,זרואה ןיבוס לש תחא הנמ םירקוחה ירבדל
םיבושח םינימטיו לש תימויה השירדה תיצחממ רתוי תקפסמ
.B6 ןימטיוו B3 ןימטיו ,B1 ןימטיו ומכ

והיז םהש תובוכרתהמ קלחש הליג םימדוק םירקחמב ןויע
תויתקלד יטנא תונוכת תולעב ןניה זרואה ןיבוסב
(Anti-microbial) תוילאיבורקימ יטנא ,(Anti-inflammatory)
אוה זרואה ןיבוס .(Anti-hypertensive) םד ץחל רתי תודגונו
.םיזוחא 15 דע 12 תב (Protein) ןובלח תלוכת לעב םג

Rice


2018 ראוני
תישפנה תואירבה תא רפשמ זרוא
,(Rice) זרוא תכירצל ןפי Hokkaido Uni.-ב םירקוח ירבדל
תויהל היושע ,םייתרוסמ םינפי םילכאמב יזכרמ ביכרמ הווהמה
.(Mental health) שפנה תואירב לע תיבויח העפשה

םהב ,תישפנו תינפוג םיאירב םישנא 278 ופתתשה רקחמב
םיירקיעה תונוזמה לש תימויה הכירצה תא םירקוחה וכירעה
.םינגדו תוירטא ,םחל ,זרוא לע םיססובמה םילכאמ ,זרוא ומכ
תוכיאב רופישו זרואה תכירצ ןיב רשקב וניחבה םירקוחה
.(Sleep quality) הנישה תוכיאו (Vitality) תוינויח/םייחה
.המוד רשק אצמנ אל תוירטאהו םחלה תכירצ יבגל

תינפיה הנוזתב םייוניש ךירעהש םדוק רקחמל תוסחייתהב
תנשמ תינפי הנוזת יכ אצמנ ,2005 דע 1960-מ ,םינש 15 לכ
המרת ,(Miso soup) וסימ קרמו זרוא רתוי הליכהש ,1975
.(Cognitive decline) תיביטינגוק הדירי תעינמל הברה יכה
םהל וסימב (Flavonoids) םידיאונובלפל תאז וסחיי םירקוחה
(Brain function) חומה דוקפית םודיקב הרזע םיסחיימ
ןורכיזה רופיש ןכו (Learning abilityL) הדימלה תלוכיו
.(Memory)

היושע זרוא לע תססובמה הנוזתל יכ םג םירסומ םירקוחה
.(Impulsiveness) תויביסלופמיאה לע תוילילש תועפשה תויהל

PLOS ONE


2019 לירפא
(2) זרואב ןסראה לער תומכ תנטקה
תיזכרמ היעב איה (Arsenic) ןסראב (Rice) זרואה םוהיז
.ההובג זרואה תכירצ םהב םלועב םימיוסמ םירוזאב
.םויב םדאל זרוא םרגוליקכ איה הכירצה שדלגנבב

טספלב Institute for Global Food Security-ב םירקוח
ינגרואנאה ןסראה תומכ תא תיחפהל ךרד ואצמ הינטירב
הטישל ,ןטק הדימ הנקב ודוביע תטיש יונישל תודוה זרואב
(Calcium) ןדיסה תלוכת תלדגה - ףסונ ןורתי השידחה
.זרואב

ךילהת ,(Boiling) לושיב זרואה בור רבוע ופוסיא רחאל
ןכמ רחאלו המלשה ותפילק לע ,זרואה תיירשה ללוכה
.שטולמ ןבל זרוא רוצייל םיפסונ םיבלש

הפילקה םע ,אלמה זרואה לושיבש ואצמו וקדב םירקוחה
,(White rice) ןבל זרואל זרואה שוטיל ךילהתב ,הרסוהש
יקלח לושיבל האוושהב ןסראה תמר תא תיחפי
.םויכ הטוקנה הטישה - סגה זרואה לש (Parboiling)

Technology & ACS Environmental Science


2019 לירפא
זרואו רתי תנמשה ןיב רשקה
Doshisha Women's College of Liberal Arts-ב רקחמ
,תונידמ136-ב ופסאנש םינותנ לע ססבתהש ,ןפי וטויק
ינפמ ןגהל היושע (Rice) זרואה תכירצ תלדגה יכ הליג
.(Obesity) רתי תנמשה

תעצוממה זרואה תכירצ ןהב תונידמב יכ ואצמ םירקוחה
ךומנ היה רתיה תנמשה רועיש ,םויב 'ג 150 תוחפל התייה
הנטק התייה הכירצה ןהב תונידמ תמועל תיתועמשמ
.םויב םרג 14-כ ,זרוא לש תימלועה תעצוממה תומכהמ

םויב זרוא סוכ עבר ןב לודיגב יד יכ איה םירקוחה תנקסמ
.1%-ב תימלועה הנמשהה תא ןיטקהל ידכ (םדאל םרג 50)

תונידמב ךומנ הנמשה רועישש ךכ לע םיעיבצמ םינותנה
הנוזת וא ינפי לכוא ןאכמו ירקיע ןוזמכ זרוא םילכוא ןהב
עייסל תויושע זרוא לע תססובמה ,יתייסא לכוא ןונגסב
.רתי תנמשה תעינמב

םייתנוזתה םיביכרה ,(Fiber) םיביסה יכ םירובס םירקוחה
(Plant compounds) תויחמצה תובוכרתהו (Nutrients)
תא םיריבגמ (Whole grains) םיאלמ םינגדב תויוצמה
רתי תליכא םיענומו (Fullness) תואלמהו עבושה תושוחת
.(Overeating)

תמרו (Fat) ןמושב לד זרואה ,םירמואו םיפיסומ םירקוחה
תשרפה תענומ ,החוראה רחאל םדב (Glucose) זוקולגה
.(Insulin) ןילוסניא

(White rice) ןבלה זרואב יכ ואצמ םירקחמש ןייצל שי
ןוכיסה לע םיעיפשמה ,םיביס לש דבלב הנטק תומכ הנשי
.2-גוס תרכוסל ןוכיסו הנמשהל

European Congress on Obesity, Glasgow UK


2019 רבמצד
(3) זרואב ןסראה תמר תא הלעת תוממחתה
הילע יכ וליג ב"הרא University of Washington-ב םירקוח
תויזחת בורב תויופצ רשא תומרב ,רתוי תומח תורוטרפמטל
לש רתוי הובג זוכירל ליבוהל תולולע ,םילקאה ייוניש
.(Rice grains) זרוא ירגרגב (Arsenic) ןסרא

עקרקהמ ררחתשמ רתוי תוהובג תורוטרפמטב םהירבדל
.זרואה ירגרגב ןסראה תלוכת הלדג ךכל הבוגתבו ןסרא רתוי
תרבגומ ןסרא תגיפס התפצנ התלע הרוטרפמטהש לככ
.זרואה יריגרג הז ללכב ,ונחבנש םיחמצה יקלח לכל

הנגה ינונגנמ שי ול זרואה חמצ רובע (Toxin) ןלער אוה ןסרא
ןובלח תלעפה תללוכ תחא ךרד .ולש רתוי תוהובג תומר ינפמ
.חמצה לש תויפיצפס תומקרבו םיאתב ןסראה תומכב טלושה
םיחמצב הז ןובלח לש ויוטיב תומר תא ודדמ םירקוחהשכ ךא
האוושהב לדבה וליג אל םה ,רתוי ההובג הרוטרפמט תביבסב
.םויה לש תיסחי תוכומנה תורוטרפמטב ולדגש םיחמצל

American Geophysical Union's Fall Meeting
in San Francisco


2019 רבמצד
זרואה יריגרג תקופת רופישל השידח היגטרטסא
השידח ךרד וליג גנוק גנוה Uni. of Hong Kong ירקוח
(Genes) םינגה יוהיזל תודוה ,(Rice) זרואה לובי תלדגהל

תלדגה ידי לע ובכרה תאו זרואה תקופת תא םירפשמה
.טנטפ ךכ לע ומשר םירקוחה .םלקשמו םירגרגה

סדנוהמ זרואב יוטיבש (Protein) ןובלח זרואב והיז םירקוחה
םהירבדל .10%-ב םלקשמ תאו ,םיריגרגה לדוג תא רפשמ
ךות (Nutritional value) יתנוזתה ךרעה תא םג רפשמ אוה
ןיבוסב ,(Lipid content) םינמושה תלוכתב 10% תב היילע
.(Whole seeds) םיאלמ םיערזבו (Rice bran) זרואה

The Plant Journal


2020 טסוגוא
(4) תימלוע התומתו זרוא תססובמ הנוזתב ןסראל הפישח
םיחוודמ הינטירב רטס'צנמ Uni. of Manchester ירקוח
תכשוממ הפישחל םורתל הלולע (Rice) זרוא תכירצ יכ
ךוראה חווטב הלולעש הכומנ המרב ,(Arsenic) ןסראל
.התומתל םורגל

ןסרא זכרל הטונ זרואה ,םירחא םייסיסב תונוזמל האוושהב
תולחמל זרוא תכירצ ןיב רשקה תא קדב רקחמה .ינגרואנא
.ןסראל הפישחמ תומרגנה םד ילכו בל

םיעודיה םיירקיעה םימרוגה ןוקית רחאל יכ םיארמ םיאצממה
,ליג ,ןושיע ,רתי תנמשה ומכ) םד ילכו בל תולחמל םימרותכ
-וידרק התומת ןיב רשק םייק (הלכשה רסוחו הסנכה רסוח
.ינגרואנא ןסרא םע זרוא תכירצל תרבגומ תירלוקסו

ךורצל ןתינ ,זרוא תכירצמ ענמיהל םוקמבש םיעיצמ םירקוחה
זרוא לש םינוש םיגוסו (Basmati) יטמסב זרוא ומכ ,זרוא ינז
אלמה זרוא תכירצ הפידע ךא ,(Polished rice) שטולמ
ןסרא תלוכת ילעבכ םיעודי ולא םינז . (Whole grain rice)
.תיסחי הכומנ תינגרואנא
ירצומ לש ןזואמ ןווגמ ךורצל איה תרחא תיבויח תוגהנתה
.זרוא לע רקיעב ססבתהל אלו דוסי

Science of the Total Environment


2020 רבמטפס
2-גוס תרכוסל ןוכיס הלידגמ ההובג ןבל זרוא תכירצ
McMaster Uni. ירקוח וכרע רשא ימואל-בר רקחמ חותינ
ןבל זרוא תוסוכ 3-מ רתוי לש הכירצש אצמ הדנק וירטנוא
2-גוס תרכוסל ןוכיס תיתועמשמ הלידגמ םויב (White rice)
.תותוחפ תויומכ תכירצל האוושהב (Type 2 Diabetes)
היסא םורד תונידמב םייחה ולא יכ םיארמ םיאצממה
.רתויב תולודגה זרואה תויומכ תא םיכרוצ

תחא לשובמ ןבל זרוא סוכמ תוחפ וכרצש ולאל האוושהב
(םרג 450) םויב תוסוכ 3-מ רתוי וכרצש ולא ,(םרג 150) םויב
9.5 ךשמנ בקעמה .תרכוס חתפל 20%-ב הובגה ןוכיסב ויה
.םינש

חתפל ןוכיסה היה םויב םרג 630 עצוממב וכרצש ולא ברקב
150-מ תוחפ וכרצ רשא ולאל האוושהב 61%-ב הובג תרכוס
.םויב םרג

21-מ הנש 70 דע 35 ינב שיא 132,373 ופתתשה רקחמב
.תונידמ

Diabetes Care


2021 ינוי
קיישל ףילחת זרואו המדא יחופת ןובלח קייש
הניבג ימ ןובלח
אצמ הינטירב ןודנול University of Westminster-ב רקחמ
(Plant-based protein shake) יחמצ סיסב לע ןובלח קייש יכ
-ימ ןובלח קיישל תילאיצנטופ אמייק תב הפולח שמשל יושע
,(Milk-based whey protein shake) בלח סיסב לע הניבג
תומר לש ינדפק רוטינל םיקוקזה םישנא רובע דחוימב
.(Glucose) זוקולגה

המדא יחופת ינובלחש הארה רשא ןושארה רקחמב רבודמ
ןובאיתב רבודמשכ הדימ התואב םיליעי תויהל םייושע זרואו
ןיטקהלו םדב זוקולגה תומר תא רתוי בוט להנל רוזעל םייושעו
.הניבג ימ ןובלחל האוושהב ,(Insulin) ןילוסניאה תומרב תוילע

ןילוסניאב רתוי הנטק היילעל ליבוה ינועבט ןובלח קיישש אצמנ
ענמ המדא יחופת ןובלחש דועב ,הניבג ימל האוושהב םדב
.ןילוסניאב היילע לכ

ומכ ,םינועבטו םינוחמצ רובע םייפולח ןובלח ירצומ םנשי
יבגל תויאר ןיא ךא ,(Pea) הנופאו הטיח ,זרוא ,היוס ינובלח
.בלחה ינובלחל האוושהב םהלש םייתואירבה תונורתיה

חמוצהמ ינשדח ןובלח רצומ אוה המדא יחופת ןובלח
רוקמ הווהמו המדא יחופת ןלימע רוציי תלוספמ לבקתמה
.אמייק רב ילכלכ ןובלח

Nutrients

.