לונגונקיפ / יתפרצה ןרואה ץע
French Marine Pine/French Maritime Pine
(Pinus Maritima/Pinus pinaster)

ךרואל לדגה דע קורי ץע אוה יתפרצה ןרואה ץע
.תפרצ לש םייברעמ-םורדה היפוח
תורטמל שמשמ ץעה תפילק לש תימינפה ןפודה
.ימוקמ םושייב וא הפה ךרד יופיר

תוערפה לש םירקמב ,ןרואה ץע תפילק תיצמתב ילרוא שומיש
ומכ םירקמב ותוא ריהבמו רועה ןווג תא רפשמ ,היצטנמגיפ   

.(Melasma) ןורחיש ומכ   
לופיטל םינוש םימרקב תשמשמ תיצמתה
תונוכת .ונונעירלו ותקלחהל ,םינפה רועב   
.תיעדמ הניחבמ וקדבנ םרט ולא   


תיאופר תוליעפ
דיאונובלפה אוה ןרואה תפילקב רתויב בושחה ביכרמה
.(Proanthocyanidin) ןידינאיצותנאורפ
הסימת ,תוסומכ ,תולולגב השענ ןרואה ץע תפילקב שומישה
.הת וא

ןידינאיצותנאורפה תונוכת
.(Connective tissues) רוביח תומקר קזחמו ןגמ
.םד-ילכ תונפד קזחמ
.ןיטסלאהו ןגלוקה בוציי ידי-לע רוע תושימג רמשמו רפשמ
,ףוגב (Nitric oxide) ןקנח תצומחת רוציי ריבגהל יושע
עייסל היושעש תינימה תירבגה הבוגתב דיקפת שי ול רמוח    
תונוא ןיאב    
.םדה-ץחל תדרוה
.םדה לוליד
.םדב רכוסה תמר תדרוה
.תיטנדיסקוא-יטנא

הקיפס-יא תעינמו לופיט אוה ןרואה תפילקב שומישה רקיע
וב בצמ ,(Chronic venous insufficiency) תינורכ תידירו
וא םישלח בלל םד םיריזחמה (Valves) םידירוה ימותסש
.םימוגפ
אטבתהל הלולע ,ךכ בקע ,םיילגרה ידירוב םד תריבצ
.םיעצפ וא (Spider veins) שיבכע ידירו ,םיילגרב תוילדב
.םד-ישירק םיילגרב רצוויהל םילולע םיינוציק םירקמב

ץעה תפילק תשמשמ תויטנדיסקוא-יטנאה היתונוכתל תודוה
...ב לופיטל

.(Ulcers) םיביכ
.םד-ילכ תוילד
תוביגמה תויגרלא
.םינימטסיה-יטנאל   
.םיקרפ תקלד
.תורובח
.םייכינח תקלד
.םידירו תקלד

...ב לופיטל םג ליעוהל תויושע ולא תונוכת
.םיקרוע תשרט בקע (Hypoxia) היסקופיה
.םיבאכו תוחיפנ לע הלקה .תוקלד
יחומ םטואו (Cardiac infarction) בל רירש םטוא
.(Cerebral infarction)   
.(Retinopathy) היתפוניטר/ןיעה תיתשר תלחמ

תורהזא
יאוול תועפות תויהל תולולע ןרואה ץע תפילקב שומישל
.םילק ןטב ישוחימ.תוליחב
ץע תפילקב שומישה ,ןוסיחה תכרעמ לע ותעפשה בקע
...ב םילוחה לע הרוסא יתפרצה ןרואה ץע    
(Systemic תיתכרעמ תבאז
Lupus Erythematosus)   
.1 גוס תרכוס
.הלתשה ורבעש םישנא
.ןורק תלחמ  
.הצופנ תשרט  
.סיזארוספ  
.תינורגש םיקרפ תקלד  
...ןרואה תפילקב שומיש ינפל אפורב ץעוויהל םיאבה לע
.םידיאורטסוקיטרוק ומכ ,תורחא תופורת םילטונה  
.םידליו בל ילוח ,תוקינימ ,תורהל תוסנמה וא ןוירהב םישנ  

תפילקב שומישה תא קיספהל שי יאוול תועפות לש הרקמ לכב
.אפורל תונפלו ןרואה

...תושדח ואר