1 תושדח - ןיתנסקאיזו ןיאטול
Lutein & Zeaxanthin - News 1
םייניעל ןיתנסקאיזו ןיאטול
םייניעל ער ךומנ ןונימב ןיאטול
םייניעל ןיתנסקאיזו ןיאטול
סגה יעמה .סו ןיתנסקאיז ,ןיאטול
תוקונית יניעל ליעומ וניא ןיאטול
בשחמב שמתשמה יניעו ןיאטול
תירלוקאמ תונוותה דגנ ןיטנסקאיז
םייניע תופייעל תוינמדמדו ןיאטול
ילוקורבב ןיאטול
הייאר ןדבוא טאמ A 'טיוו ןיאטול
ןיאטולב תויגועו םחל תרשעה
קזח רואמ םייניעה לע ןגמ ןיאטול
ירלוקאמ ןווינ דגנ ןיאטול
ןיאטולכ בוט ןיטנסקאיז
טקרטקל ןוכיסו ןיטנסקאיזו ןיאטול
הליל תייאר תרפשמ ןיאטול תלולג
תינומרעה ןטרס ענומ ודקובא
םייניע תקלדו ןיאטול
המופמילל דגנ םידיאונטורק
םיקרוע תלחמו ןיאטול טועימ
ןיאטולל רוקמכ הצא-ורקימ
הייארל םיקוריו םיבוהצ תוקרי
רועל ליעומ ןיאטול
םייניעל ליעומ דרת
לזרב תגיפסל םידיאונטורק
- - - לזרב תריבצל םידיאונטורק
ירלוקאמ ןווינ תעינמל םיציב
יתקלד-יטנא םרוגכ ןיאטול
שישקב תילטנמ רפשמ ןיתנסקאיז
לוגס-הרטלוא תנירקו ןיאטול
םצעה תואירבו םיטנדיסקוא-יטנא
טקרטקו E 'טיו ןיתנסקאז ,ןיאטול


...ןיתנסקאיזו ןיאטול ואר
.(Xanthophylls) םיליפותנסק םג םינוכמ ןיתנסקאיזו ןיאטול :הרעה

2005 ראוני
תינומרעה ןטרס םיענומ ודקובאב םירמוח
...רקחמ


2006 יאמ
םייניעה תנגהל תקלד םלוב ןיאטול
.תוקלד יוכיד ידי-לע קזנ ינפמ ןיעה תיתשר לע ןגמ ןיאטול
תרבח תוסחב ,הארוק Catholic University-ב רקחמה
תקפסא לע ןיאטולה תעפשה תא קדב ,Kemin Food Asia
םרוגה רבד ,(Retinal Ischemia) תיתשרל תתחפומ םד
,םייניע תולחמב הרוקש יפכ ,םייתשר בצע יאת לש םתומל
(Diabetic Retinopathy) תיתרכוס תיתשר תלחמ ןהב
.תירלוקאמ תונוונתהו

לש הימכסיא ומרג םה ןהל ,תודלוחב ושמתשה םירקוחה
.ונונימב היולת ןיאטולה תעפשה יכ םג אצמנ .תיתשרה

Nutrition


2006 ינוי
המופמילל ןוכיס םיניטקמ םידיאונטורק
...הכירצ

2006 ילוי
םיקרוע תלחמל םרוג ןיתנסקאיזו ןיאטול טועימ
יכ םיחוודמ הידבש גינפוקניל University Hospital ירקוח
תוכומנ תומר שי םייללכ םיקרוע תלחממ םילבוסה םישנאל
.םבצמ תא רפשת םיפסות תליטנ יכו ןיתנסקאיזו ןיאטול לש

םיאירב םישנא 50-ו הפירח הניגנא ילוח 85 ופתתשה רקחמב
תוהובג תומר ואצמנ םמדבש ,תרוקיב תצובקכ ושמש רשא
.ןיתנסקאיזו ןיאטול לש רתוי

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2006 ילוי
ןיאטולל רוקמכ הצא-ורקימ
Central Food & Technological Research Instit. ירקוח
הקורי (Microalgae) הצא-ורקימ והיז ודוה רוזימ
םידיאונטורק תוצמל ןתינ הנממ Botryococcus Braunii
.(75%) ןיאטול דחוימבו

תיטנדיסקוא-יטנאה התוליעפ תקידב בגא תאז וליג םירקוחה
הצא-ורקיממ תוצמל וגהנ הכ דע .הצא-ורקימה תיצמת לש
.(Astaxanthin) ןיתנסקטסא ומכ ,םירחא םידיאונטורק וז


2006 טסוגוא
הייארה לע םיניגמ םיקוריו םיבוהצ תוקרי
ואצמ ב"הרא University of Wisconsin-ב םירקוח
ןוכיס ןיטקהל היושע םיקוריו םיבוהצ תוקרי תכירצש
עונמלו 43%-ב 75-מ תוחפ תונב םישנב ירלוקאמ ןווינל
.םייחב רתוי רחואמ ןורוויע ןהמ

,תוקריב רישע היה ןטירפת רשא םישנ ופתתשה רקחמב
תונב ,ןיתנסקאיזו ןיאטול םידיאונטורקה תא תא םיליכמה
וניטקה ןהש ררבתה .רתויו הנש 15 ךשמב ,75-מ תוחפ
םישנ .ןורוויעל תמרוגה תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס ךכב
ךכמ וקיפה אל רקחמב ופתתשהש םינש 79 דע 75 תונב
.תלעות

Journal of Ophthalmology


2006 רבמטפס
רועל ליעומ ןיאטול
ךשמנש ,הילטיא ילופאנ University of Naples-ב רקחמ
,50 דע 25 תונב תויקלטיא םישנ קלח וב ולטנו תועובש 12
יורקה רצומ תפרצ סירפב Beauty Beyond תדיעוב גיצה
ןיאטול לע ססובמ רשא ,Kemin תרבח לש FloraGLO
.ןיתנסקאיזו

תא לידגמ הפב לטינה ןיאטול ףסות םירקוחה ירבדל
םינמושה תמר תאו 8%-ב ותושימג ,38%-ב רועה תוחל
תא ןיטקמ ןיאטולה יכ םג אצמנ .33%-ב חטשה ינפ לע
.55%-ב רועב (םינמוש) םידיפילה ןוצמיח

תפרצ סירפב Beyond Beauty תדיעו


2006 רבמטפס
םייניעל ליעומ דרת
קודבל ושקיבש ,הינטירב Uni. of Manchester-ב םירקוח
םירחאו תירלוקאמ תונוונתהמ לבוס םישנאהמ קלח עודמ
.םייניעל ליעוהל היושע דרת תכירצש הליג ,ךכמ םילבוס םניא

תודוה ,ילוקורבו בורכ ,קותמ סרית ךכל רוזעל םייושע ףסונב
ירבדל .םיייניעה לש ןתואירב רופישל ,םהב ןיאטולה תלוכתל
.דחוימב הובג וניה ןיאטולה זוכיר דרתב םירקוחה

Live Science


2006 רבמטפס
לזרב תגיפס םירפשמ םידיאונטורק
...םירקוח


2006 רבמטפס
לזרב תריבצ םיריבגמ םידיאונטורק
...ירקוח


2006 רבמטפס
תירלוקאמ תונוונתה תעינמל םיציב
...יפל


2007 סרמ
יתקלד-יטנא םרוגכ ןיאטול
ונחבש ב"הרא State Uni. of New Jersey-ב םירקוח
גאפורקמ יאת לע ןיאטולה לש יתקלד-יטנאה וחוכ תא
תא תיחפמ ןיאטולה יכ וליג םירבכעב (Macrophages)
.ןקנחה תצומחת לש התוליעפ

הקיזמ ידמ הלודג ןקנחה תצומחת תומכ םירקוחה ירבדל
תומכ תא ןיטקמ ןיאטולהש אצמנ .הייוצמ איה וב רביאל
.50%-ב ןקנחה תצומחת

Food Research & Molecular Nutrition


2007 ילוי
םישישקב ילטנמ דוקפית רפשמ ןיתנסקאיז
םתכירצ תרבגהש םיחוודמ תפרצ Uni. of Montpellier ירקוח
םדוקפית תא רפשל היושע ןיתנסקאיזו ןפוקיל םידיאונטורקה לש
.םישישק לש ילטנמה

,םינש 73.5 עצוממ ליג ינב ,םישישק 589 ופתתשה וב ,רקחמב
,םישישקל ןועמב םיררוגתמ רשא ההובג הלכשה ילעבו םיאירב
דוקפיתב הדיריל רושק ולא םידיאונטורקב רוסחמ יכ אצמנ
.יביטנגוקה

Journal of Gerontology: Medical Sciences


2007 לירפא
לוגס-ארטלוא תנירק ינפמ ןגמ ןיאטול
הנגהה תא הלידגמ ןיתנסקאיזו ןיאטול לש ףסות לש ותליטנ
םהירבדל תאז ,4 יפ לוגס-ארטלוא תנירק ינפמ רועה לע
.ב"הרא Kemin Health תרבח ירקוח לש

,רמוש רועה לע ןיתנסקאיזו ןיאטול לש ימוקמ םושיי םהירבדל
תומכ לעו ותושימג ,רועה תוחל לע םג ,וז הנגה לע ףסונב
,תואירב םישנ 120 ופתתשה רקחמב .וינפ לעש םינמושה
.רוע יגוס לש בחרנ ןווגמ תולעב ,הנש 35 עצוממ ליג תונב

Journal of Skin Pharmacology and Physiology


2007 ילוי
ינווינ ןורגישב םצעה תואירב רופישל םיטנדיסקוא-יטנא
...תרבגה


2008 ראוני
טקרטק דגנ E ןימטיוו ןיתנסקאז ,ןיאטול
...יאצממ


2008 סרמ
םייניעה תואירבל ןיתנסקאיזו ןיאטול
...תכירצ


2008 סרמ
םייניעל ליעומ וניא ךומנ ןונימב ןיאטול
ופתתשה וב ,םהגנימריב Aston University-ב יטירב רקחמ
ןונימב ןיאטול תליטנב תלעות אצמ אל םיאירב םישנא 46
.תואירב םייניעל ךומנ

,E ,C ,A םינימטיוו ןיאטול ג"מ 6 ןב ימוי ףסות ולביק םינייסנה
.תשוחנו ץבא

לע הביטימ העפשה ןיא ךומנ ןונימב ןיאטולל םירקוחה ירבדל
הליג ,ג"מ 12 ןב היה ןונימה וב ,םדוק רקחמ .םייניעה תואירב
.תלעות ךכב

Clinical Nutrition


2008 ילוי
םייניעל ןיתנסקאיזו ןיאטול לש םחוכב הכימת
ןיתנסקאיזו ןיאטולש הליג ב"הרא Ohio State Uni.-ב רקחמ
םתוא אשונה SR-B1 ןובלחל תודוה םייניע לא םדהמ םיעיגמ
.םשל

,ןיאטול לש םתטילק הנחבנ ,הדבעמ יאנתב ךרענש ,רקחמב
.ןיעה תיתשר יאתב ןיטורק-אטבו ןיתנסקאיז

>ןובלחה תלועפ תא תובכעמה תובוכרת ופיסוה םירקוחהשכ
דע 40-ב ןיטורק-אטבהו ןיתנסקאיזה תטילק התחפ SR-BI
.םיזוחא 60

Journal of Lipid Research


2008 רבוטקוא
סגה יעמה ןטרס דגנ ןיתנסקאיזו ןיאטול
םידיאונטורקמ ןיתנסקאיזו ןיאטול יכ וליג םיינאירוק םירקוח
.סגה יעמה ןטרס ילודיג ןיטקהל םייושע תיתיסא הצאמו
לכ רשאמ רתוי יתמצוע םיינשה לש בוליש יכ םג אצמנ
.ומצע ינפב דחא

Journal of Agriculture and Food Chemistry


2008 רבמבונ
תוקונית יניעל ליעומ וניא ןיאטול
(Eu. Food Safety Auth.) תיאפוריאה ןוזמה תוחיטב תושר
םע .תוקוניתל תולומרופב שומישל חוטב ןיאטולה יכ תרסומ
תוקונית לש םהיניעל ןיאטולב תלעותה םיפיסומ םה ,תאז
.החכוה םרט

EFSA


2009 סרמ
בשחמב ךשוממ שומיש תעב םייניעה לע ןגמ ןיאטול
םישנא 37 ופתתשה וב ןיס גני'גייב Peking Uni.-ב רקחמ
יושע ןיאטול ףסות יכ אצמ ,תועובש 12 ךשמנ רשא ,םיאירב
יקזנ ינפמ ,בשחמב ךשוממ ןמז םישמתשמה יניע לע ןגהל
המר יכ םג אצמנ .בשחמה גצ לש ידוגינה קהובל הפישחה
הייארה תודח תודח תא תרפשמ םדב ןיאטול לש ההובג
.(Visual Acuity)

British Journal of Nutrition


2009 יאמ
ירלוקאמ דוקפית רפשמ ןיאטול
םינותנה םילפוטמ ידי-לע ןיתנסקאיזו ןיאטול יפסות תליטנ
ךשמב ,תירלוקאמה תונוונתהב תורדרדיהל ןוכיס רתיב
היבלשב ירלוקאמה דוקפיתה תא רפשל םייושע ,םישדוח 36
.הלחמה לש םימדקומה

תכירצש לככ יכ ררבתה ,םילוח 433 ופתתשה וב ,רקחמב
.הלחמב תורדרדיה בצק ןטק הלדג ולא םיפסות

Ass. for Research in Vision and Ophthalmology
2009 Annual Meeting (ARVO)


2009 טסוגוא
םייניע תופייע םימצמצמ תוינמדמדו ןיאטול
ופתתשה וב ,ןפי Kwansei Gakuin University-ב רקחמ
תיצמת ליכמ רשא ףסותש אצמ ,תועובש 6 ךשמנש ,שיא 22
תופייעל םינמיס גיסהל יושע תינמדמדו ןיתנסקאיז ,ןיאטול
.(Visual Fatigue) םייניעה

Applied Ergonomics


2009 רבמבונ
רתוי בוט ילוקורב לודיג/ילוקורבב ןואטול
...ירקוח

2010 לירפא
הייארה ןדבוא תטאהל A ןימטיו םע ןיאטול
Massachusetts Eye and Ear Infirmary-ב ךרענש רקחמ
םילבוסה ,60 דע 18 ינב ,שיא 225 ופתתשה וב ,ב"הרא
אצמ ,םינש 4 ךשמנ רשא ,םינשעמ םניאש ,הייאר ןדבואמ
A ןימטיו 'חי 15,000 םע ןיאטול ג"מ 12 בלשמה ימוי ףסותש
תיתשרה תקלדל רושקה הייאר ןדבוא טאהל יושע
.(Retinitis Pigmentosa)

Archives of Ophthalmology


2010 טסוגוא
ןיאטולב תויגועו םחל תרשעה
Guelph Food Research Centre, Agriculture and ירקוח
םירשעומה תויגועו םחל יכ ואצמ הדנק Agri-Food Canada
.ןיאטולה תכירצ תלדגהל יעצמא שמשל םייושע ןיאטולב

ןיאטולב תרשעומ הטיחב ךכ םשל ושמשתשה םירקוחה
ןיאטולה תלוכתמ הובג זוחא יכ ןייצל שי .סרית חמקבו
.הייפאה ןמזב דבוא

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2011 ינוי
קזח רוא תעפשה ינפמ םייניעה לע ןגמ ןיאטול
לע ןגהל יושע ןיאטול יכ אצמ םירבכעב ךרענש ינפי רקחמ
(Photoreceptive Cells) רואה יטלוק םיאתב DNA-ה
.קזח רוא לש הקיזמה ותעפשה ינפמ (Retina) תיתשרבש

ךשמב ןיאטול הליכה רשא תבורעתב וטעלוה םירבכעה
.קזח רואל ופשחנש ינפל ינפל םימי 10

Nutritional Biochemistry


2011 רבוטקוא
תירלוקאמ תונוונתה ןוכיס ןיטקמ ןיאטול
אצמ ,םימדוק םירקחמ 6 קרסש ,Peking Uni.-ב יניס רקחמ
העגהל ןוכיס ןיטקהל היושע הלודג ןיתנסקאיזו ןיאטול תכירצש
.26%-ב ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתה לש רחואמה בלשל

הניה תלעותה הלחמה לש םינושארה היבלשב רבודמ רשאכ
ןיתנסקאיזו ןיאטול תכירצב וזכרתה םירקוחה .דבלב 4%
.ןוזמ יפסות רקחמב וללכ אלו דבלב הנוזתמ

British Journal of Nutrition


2011 רבמבונ
תירלוקאמ תונוונתהב לופיטל ןיאטולכ בוט ןיטנסקאיז
Captain James A. Lovell Fed. Health Care Fac. ירקוח
רפשמ יתנוזת ןיתנסקאיז ףסות יכ םיחוודמ ב"הרא וגקיש
םישישקב רבודמ רשאכ ןיאטול ףסותל המודב הייארה תא
>לש התוחתפתהל םינושאר םינימסת וארה רשא
.ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתה

,םינש 74.9 עצוממ ליג ינב םישישק 60 ופתתשה רקחמב
.רתוי הלקה התרוצמ ולבסו הלחמל ןוכיס רתיב ואצמנ אלש

Optometry


2012 סרמ
טקרטקל ןוכיס םיניטקמ ןיתנסקאיזו ןיאטול
Lapland Central Hospital & Uni. of Eastern Fin. ירקוח
,הנש 80 דע 61 ינב םישישק 1,689 ופתתשה וב רקחמב ,דנלניפ
תוניטקמ םדב ןיתנסקאיזו ןיאטול לש תוהובג תומר יכ ואצמ
.40%-כב טקרטקל ןוכיס

תובישח התוא שי ןיטנסקאיזלו ןיאטולל ןה םירקוחה ירבדל
.הלחמה ינפמ ןיעה תשדע לע הנגהב

British Journal of Nutrition


2013 ראוני
הליל תייאר תורפשמ ןיאטול תולולג
ןיאטולש םיחוודמ ןיס Shanghai Jiao-tong Uni. ירקוח
רזועו (Vision) הייארה תא רפשמ ימוי ףסותכ לטינה
.הלילב הגיהנ ומכ ,תומישמב

םישנא 120 ופתתשה ,תחא הנש ךשמנש ,יניסה רקחמב
ולביקו םוי ידמ תועש 10-כ ךשמב וגהנ רשא םיאירב
.ימוי סיסב לע ןיאטול ג"מ 20

Nutrition

.