1 תושדח - ואקקו דלוקוש
Chocolate and Cocoa - News 1
ואקק תקבאב םיטנדיסקוא-יטנא
םד-ץחל דירומ ואקק
הקיטמתמו ואקק הקשמ
םד-ץחל הדירומ ואקק תקבא
בלל ואקקב תלעותה
םד-ילכו בל-תולחמ ענומ ואקק
תינפוג תוליעפ רחאל בלה דוקפית
ינפוג ץמאמ רחאל בלחב ואקק
םד-ילכ ןקתמ ואקק
ואקקב בלל ליעומה ןונגנמה
לע-ןוזמ אוה דלוקוש
תינוצמיח הקע ןיטקמ ואקק
ואקקב יתואירבה רשועה
םייניעו חומ דוקפית רפשמ ואקק
לורטסלוכה תומרו ואקק תויצמת
יתקלד-יטנא רמוחכ ואקקה
בלה רובע חווט תורצק תונוכת
םייעמ תלחמ ענומ ואקק
םיקרוע תוישקל ליעומ וניא ואקק
םד-ץחל תודירומ ואקקב תובוכרת
יביטנגוק דוקפית רפשמ ואקק
חורה-בצמ לע ואקקה תעפשה
רתי-תנמשהמ תקלד דגנ ואקק
הרכה רפשמ םידיאונובלפ לד ואקק
ואקקל רתוי בוט םיביגמ םיריעצ
ןימשמ וניאש דלוקוש
םד-ישירק דגנ דלוקוש
לועישל הפורתכ דלוקוש
בלל בוט דלוקוש
בלל ליעומ ואקק
1 / םד-ץחל דירומ ואקק
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ואקק
םישישקב םד-ץחל דגנ ואקק
רועה תא רפשמ דלוקוש
ןיריפסא ומכ לעופ דלוקוש
תושישת דגנ דלוקוש
חומה תואירבל ואקק
םיקרועה לע לקמ דלוקוש
תרכוס דגנ ואקק
2 / םד-ץחל דירומ ואקק
ואקקב םידיאונובלפ קוזיח
דירואולפמ הליעי ואקק תיצמת
ןורכיז רפשמ ןי'צטקיפא
בלל ליעומ ואקק
3 / םד-ץחל דירומ דלוקוש םוסרכ
לורטסלוכ דירומ לורטס דלוקוש
ואקקהמ םיאצומ םילונובלפ
בלה-תומיעפ תא ץיאמ דלוקוש
םייתרכוסל ואקקב םילונובלפ
םינמשב םד-ץחלל ואקקו דלוקוש
חומב םד-תמירז רפשמ ואקק


...ואקק ואר
...דלוקוש ואר

2001 ינוי
ןימשמ וניאש דלוקוש
יכ וליג הירציוש Nestle Research Centre, Lausanne ינעדמ
קלח לש ותגיפס תא תענומ ,רירמ/ההכ דלוקושל ןדיס תפסוה
,ןמושל ףוסב ךופהלו םדל עיגהל םוקמב .ףוגב ואקקה תאמחמ
.ףוגהמ הצוחהו םייעמה ךרד תורישי תרבוע איה
הז דלוקוש וכרצש ולא םדב לורטסלוכה תמר יכ אצמנ יוסינב
.ליגר דלוקוש וכרצש ולא תמועל 15%-ב הכומנ התיה התיה
.םפוגמ ןמוש לש הלופכ תומכ השירפה םג וז הצובק


2001 רבמטפס
םד-ישירק תיחפמ דלוקוש
דלוקוש תכירצ יכ ואצמ ב"הרא Uni. of California-ב םירקוח
לש םתורצוויה עונמל היושע םילודג םיקחרמל הסיט תעב רירמ
.DVT/םיימינפ םד-ישירק
,ןזואמ טירפתמ קלחכ ,העובק דלוקוש תכירצל םירקוחה תעדל
.םדה-ילכו בלה תכרעמ לע תיבויח העפשה תויהל היושע


2002 רבמצד
לועישל הפורתכ דלוקוש
םינעוט הינטירבב National Heart and Lung Inst. ירקוח
ןימורבואתה םתעדל .לועישל הפורתכ הבוט דלוקוש תכירצש
ןיאדוק רשאמ תוליעי רתיב לעופ דלוקושב (Theobromine)
.ילופיט ףילחתכ םויה אובב שמשיו (Codeine)

2005 רבמצד
בלל בוט דלוקוש
ובצמ תא רפשל היושע רירמ/ההכ דלוקוש לש תימוי הנמ
.בל-תלחמל ןוכיס ןיטקהלו בלה לש יללכה
תנמב יד ץיווש ךיריצ University Hospital-ב םירקוח ירבדל
לש תימויה הכירצה תא תיתועמשמ לידגהל ידכ הנטק דלוקוש
םילונפילופ רתוי שי דלוקוש םרגב םהירבדל .םיטנדיסקוא-יטנא
.ןיי וא הת םרגב רשאמ
תמירז לע (ןבלו ההכ) דלוקושה תעפשה תא וקדב םירקוחה
וטילחה םה .םיאירב םינשעמ 20-ב םדה תויסט לעו םדה
ןוכיסב םייוצמ ולאש ןוויכ םינשעמב אקווד הקידבה תא ךורעל
.םד-ילכו בל תולחמל דחוימב הובג
ההכ דלוקוש וכרצש ולא ברקב קר אצמנ םדה-תמירזב רופיש
.ואקק יקצומ 75% ליכהש

Heart


2006 ראוני
בלל ליעומ ואקק
וליג ב"הרא University of California, Davis-ב םירקוח
ליעומו םד-ילכ לש םתייפרה תא רפשמ ואקקב לונבלפ יכ
.בלה תואירבל ךכב
רשא ןקנחה תצומחת לע העפשה ידכ ךות שחרתמ ךילהתה
םורגל ,תופרתהל םדה-ילכ תא םיפטועה םירירשל תתואמ
.בלה לא םדה-תמירז תרבגהלו םדה-ילכ לש םתובחרתהל

Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America


2006 ראורבפ
1 / םד-ץחל םידירומ ואקקב םילונובלפ
...רקחמ


2006 ראורבפ
תוירלוקסו-וידרק תולחמו ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ואקק
ופתתשה וב ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב רקחמ
ואקקש אצמ ,המנפ (Kuna) הנוק רוזיאמ םינאידניא תוצובק 2
-וידרק תולחמו ןטרסב תולחל ןוכיסה תא ןיטקמ דבועמ יתלב
.תוירלוקסו

ןוכיס הניטקה דבועמ יתלבה ואקקה תכירצ יכ וליג םירקוחה
המנפל ורגיהש הנוק ינב םינאדניא .הובג םד-ץחלב תוקלל
בל-תלחמל ןוכיסה תא ולידגה דבועמ ואקק ןכמ רחאל וכרצו
.630%-ב ןטרסלו 1,280%-ב

Cocoa Symposium in Washington DC


2006 ראורבפ
םישישקב םד-ץחל םידירומ ואקקב םילונובלפ
ובו הנש 15 ךשמנש ,דנלוה Wageningen Uni.-ב רקחמ
םישישק יכ הליג ,72 עצוממ ליג ינב םירבג 470 ופתתשה
(רירמ דלוקוש) םילונובלפב רישע דלוקוש תועיבקב םיכרוצה
תירלוקסו-וידרק הלחממ התומתו םד-ץחל ןיטקהל םייושע
הניטקה םינושה וירצומ לע ואקק לש ההובג הכירצ .תיצחמב
.40%-ב תרחא (תיאופר) הביס לכמ התומתל ןוכיס םג

Archive of Internal Medicine


2006 יאמ
רועה תא רפשמ םילונובלפב רשיע דלוקוש
וב ,הינמרג ףרודלסיד Heinrich-Heine Uni.-ב רקחמ
תכירצ יכ אצמ ,ילמרונ רוע תולעב תובדנתמ 24 ופתתשה
תובעל היושע םילנובלפב םירישע םילכאמו ואקק תואקשמ
תוימומדאה תא םצמצלו רועה תא
.25%-ב וב

םילונובלפ לש תולודג תויומכ וכרצש ולאל יכ וליג םירקוחה
םורגל ידכ רתוי הלודג UV/לוגס-הרטלוא תנירק השרדנ
תכירצ לש תועובש 12 רחאל .(Erythema) ןרוע תומדאהל
.25%-ב הנירקל רועה תודימע הרפתשה תרבגומ ואקק ירצומ

SienceNews


2006 רבמבונ
ןיריפסא ומכ לעופ רירמ/ההכ דלוקוש
ב"הרא John Hopkins Uni. School of Med.-ב רקחמ
אצמ םדה-תויסט לע דלוקושה תכירצ תעפשה תא קדבש
.בל-יפקתה עונמלו ןיריפסאל המודב לועפל יושע ואקקש
םצמצלל ידכ הנטק תימוי דלוקוש תומכב יד םירקוחה ירבדל
ולא לש םמד יכ וליג םירקוחה .50%-ל בורקב הז ןוכיס
123 תמועל תוינש 130 :תויטיא רתיב שרקנ דלוקוש ולכאש
.ונממ ולכא אלש ולאב תוינש
(ואקק תייתש וא) דלוקוש תכירצב םיזגהל ןיא םהירבדל
.רכוס וא האמח לש הלודג תומכ תפסותב אל דחוימבו

American Heart Assoc.'s Ann. Scientific Sessions


2006 רבמצד
תושישת לע רבגתהל עייסמ ההכ דלוקוש
רבגתהל רוזעל היושע םוי ידמ הנטק ההכ דלוקוש תומכ
.CSF/תינורכה תופייעה תנומסת תועפשה לע
Hull and East Yorkshire Hospitals NHS Trust ירקוח
85%) דלוקוש םרג 45 לש םתעפשה תא וקדב הינטירב
יפתתשממ שיא .תועובש 8 ךשמב םוי ידמ םירבג לע (ואקק
יכ םינימאמ םירקוחה .ךכ בקע ולקשמב הלע אל רקחמה
םירטימסרטוריונה תלועפ תא םיצעמ דלוקושה
רשא ,(Serotonin) ןינוטורס ומכ (Neurotransmitters)
.הנישה לעו (Mood) חורה בצמ לע יארחא


2007 ראורבפ
חומה תואירבל םילונובלפב רישע ואקק
יכ הליג הינטירב Nottingham Medical School-ב רקחמ
רפשל יושע (רירמ /ההכ דלוקוש) םילונובלפב רישע דלוקוש
םייביטנגוק םידוקפית רפשל ,חומה לא םדה-תמירז תא
.היצנמידל ןוכיס ןיטקהלו ןורכיזהו דומילה רשוכ תא דחוימבו

International Journal of Medical Sciences


2007 סרמ
םיקרועה לע לקמ רירמ/ההכ דלוקוש
טקיטנוק Yale Prevention Research Center-ב רקחמ
םרג 227 תעפשה תא םיאירב םישנא 45-ב קדב ב"הרא
.תועובש 6 ךשמב ,ואקק
אלל ואקק הלבק תחאה .תוצובק 3-ל וקלחנ םיקדבנה
תישילשהו רכוס םע ואקק הלבק הינשה הינשה ,רכוס
.(ואקק יומד) ובצלפ הלבק
יופיצה תבכש :לטודנאה דוקפית םלוכב קדבנ רקחמב
קרועב ,דנואסרטלוא רישכמ תועצמאב ,םדה-ילכב ימינפה
.Flow Mediated Dilation/FMD היורקה הקידבב ,עורזה
FMD-ה רפתשה רכוס אלל ואקק התתשש הצובקב
תישילשבו 1.5% ןב רופיש לח הינשה הצובקב ,2.4%-ב
.FMD-ב 0.8% תב הערה הלח


2007 סרמ
תרכוס דגנ ואקקב םילונפילופ
Tokyo Medical and Dental University-ב םירבכעב יוסינ
םידינאיצותנאורפ ףסותש הארה תועובש 3 ךשמנש ןפי ויקוט
(Cacao Liquor Proanthocyanidins/CLPr) ואקק רקילב
,םינמש םייטבאיד םירבכע םדב זוקולגה תומר תא דירוה
.2-גוס תרכוס תלחמ תעינמ ליעוהל יושעש רבד ,ןונימל תיסחי
.םדא-ינבל םרג 5 ןתמל ךרע תווש תומכב ושמתשה םירקוחה

Nutrition


2007 לירפא
2 / םד-ץחל דירומ ההכ דלוקוש
רוזעל םייושע ,רירמ דלוקוש ומכ ,ואקק יריתע ןוזמ ירצומ
Uni. Hospital of Cologne ירקוח .םד-ץחל רתי תדרוהב
עצוממב וכראש ,ואקק לע םירקחמ 10-מ םינותנ וזכיר הינמרג
.דחא-לכ םייעובש

לבוקמה לעמ ויה וכרצנש תויומכהש ןוויכ יכ םישיגדמ םירקוחה
יבגל תואצותהמ ךילשהל ןיא תיסחי רצק היה יוסינה ןמזו
.חווט תכורא הכירצ

ךרעה) ילוטסיסה םדה-ץחלב הדירי התייה תוקידבהמ 80%-ב
ץחלבו (mm/Hg) תיפסכ מ"מ 5 דע עצוממ רועישב (הובגה
ןיטקהל ידכ ולא תודיריב יד .תיפסכ מ"מ 3 דע ילוטסאידה םדה
אל התה יתוש ברקב .10%-ב בל-תלחמלו 20%-ב ץבשל ןוכיס
לע עיבצהל ולכי אל םירקוחה .םדה-ץחלב הדירי האצמנ
תואמ שי ואקקבש ןוויכ ,םדה-ץחל תדיריל יארחאה לונפילופה
.םילונפילופ

American College of Cardiology


2007 יאמ
דלוקושבו ואקקב םידיאונובלפ קוזיח
...םינעדמ


2007 יאמ
דירואולפמ רתוי הליעי ואקק תיצמת
תששע עונמל היושע םויב תחא דלוקוש תסיפח תליכא
.םיינישב לופיטב ךרוצו (םיינישב םירוח תורצוויה)
וליג ב"הרא הנאיזיאול Tulane University-ב םירקוח
רתוי הליעי רשא תיצמת הליכמ ואקק תקבא יכ
הנגהבו תששע דגנ המחלמב (Fluoride) דירואולפמ
.(ליימא) ןשה תיגוגז תחשקהל תודוה םיינישה תואירב לע
.וז ואקק תיצמת הליכמה םייניש תחשמ וחתיפ םירקוחה

Tulane University


2007 יאמ
ןורכיז רפשמ ןי'צטקיפא
...תבוכרת


2007 ינוי
בלל ליעומ ואקק
...רקחמ


2007 ילוי
םד-ץחל דירומ דלוקוש םוסרכ
םדה-ץחל תא דירוהל יושע םוי ידמ דלוקוש תסיפ םוסרכ
.תוירלוקסו-וידרק תולחמ םצמצלו
ופתתשה וב ,הינמרג ןלק University Hospital-ב רקחמב
תומכ תכירצש אצמנ ,םד-ץחל רתימ םילבוסה םירגובמ 44
30 הליכמ רשא (ואקק םיליכמה םיקתממ וא) ההכ דלוקוש
ןיטקמה רועישב םדה-ץחל תא הדירומ ,םוי ידמ ,תוירולק
.םייתואירב םינוכיס

30 םוי ידמ םינייסנה ולבק ,תועובש 18 ךרא רשא ,רקחמב
מ"מ 2.9-ב דרי םיקדבנב ילוטסיסה םדה ץחל .דלוקוש ג"מ
לע העפשה אלל ,תיפסכ מ"מ 1.9-ב דרי ילוטסאידהו תיפסכ
.םמדב רכוסה תמר לעו םינמושה תומר לע ,םינייסנה לקשמ
8%-ב ץבשל ןוכיס תנטקה העמשמ הז רועישב הדירי
.5%-ב תילילכ םיקרוע תלחמלו

Archives of Internal Medicine


2008 סרמ
לורטסלוכ דירומ לורטס דלוקוש
ול ההכ דלוקושש וליג ב"הרא Uni. of Illinois-ב םירקוח
לורטסלוכה תמר תא דירוההל יושע םייחמצ םילורטס ופיסוה
.םדה-ץחל תאו

לורטסלוכב הדירי התייה ,70 דע 24 ינב ופתתשה ,וב רקחמב
ןומימב ךרענ רקחמה .5.3%-ב LDL-בו 2% רועישב יללכה
.יתיישעת

Journal of Nutrition


2008 לירפא
ורוציי ןמזב ואקקהמ םיאצומ םילונובלפ
וליג דרפס הנולצרב Universitat de Barcelona-ב םירקוח
תלוכת תא תמצמצמ ואקקה ילופ (Alkalising) תססבה יכ
ןיטקמה רבד ,םישילש ינשב ואקקה תקבאב םידיאונובלפה
תא ונחב םירקוחה .הלש יטנדיסקוא-יטנאה לאיצנטופה תא
(Catechin) ןי'צטקה ,(Epicatechin) ןי'צטקיפאה תלוכת
.םהיגוסל םיניטצרווקהו

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 לירפא
בלה-תומיעפ תא ץיאמ דלוקוש
,Virginia Polytechnic Institute & State Uni. ירקוח
םינעוט ב"הרא Virginia Neuropsychology Associates
תואירב תא רפשל אל םילולע ואקקו ההכ דלוקוש תכירצ יכ
.בלה-תומיעפ תא ץיאהל אלא ,בלה
,הלעמו 60 ינב םיאירב םישישק 101 ופתתשה וב ,רקחמה
ואקקהו דלוקושה לש חווטה תרצק םתעפשהה תא ןחב
םייגולוכיספ-וריונ םידוקפיתל םירושקה םינוש םינתשימ לע
.םישישקה לש תירלוקסו-וידרקה םתואירבלו

,םייגולוכיספ-וריונ םייוניש םהב ונחבוא אל רקחמה םויס דע
אצמנ תאז םע .םדה-ץחל ינתשימב םייוניש וא םייגולוטמה
הובג היה יוסינה םויס תעב בלה בצק לש עצוממה ךרעה יכ
.הרקבה תצובקל סחיב יתועמשמ ןפואב

The American Journal of Clinical Nutrition


2008 יאמ
םייתרכוסב םדה-ילכו בלה תואירבל ואקקב םילונובלפ
יכ וליג הינמרג University Hospital Aachen-ב רקחמ
םדה-ילכ תואירב תא רפשל םייושע ואקקב םילונובלפה
.תרכוסב םילוחה םילפוטמב
םה ןכלו יוקל 2-גוס תרכוס ילוחב םדה-ילכ לש םדוקפית
.התומתלו תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס רתיב םינותנ

Journal of the American College of Cardiology


2008 ילוי
םינמש םירגובמב םד-ץחל םידירומ ואקקו ההכ דלוקוש
,ב"הרא Yale Prevention Research Center-ב רקחמב
לובג לע רתי לקשמ םע םיאירב םירגובמ 45 ,ופתתשה וב
םרג 22 םיפתתשמהמ קלח ולביק ,רתי תנמשה תרדגה
.ואקק הליכה אלש הסיפח ולביק ראשהו רירמ/ההכ דלוקוש
ולביקש םיפתתשמה ברקב םדה-ילכ דוקפיתו םדה-ץחל
םדה-ץחל .םירחאה תמועל רפתשה ואקק ליכהש דלוקוש
ךרדש ררבתה .ואקק ילפס 2 ותשש ולא ברקב םג רפתשה
םדה-ילכ דוקפיתו םדה-ץחל לע העיפשה הקשמה תקתמה
.רכוס הקשמל ופיסוה אלש ולאב רתוי םיבוט ויה רשא

The American Journal of Clinical Nutrition


2008 טסוגוא
חומב םדה-תמירז תא םירפשמ ואקקב םילונובלפ
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women’s Hospital-ב רקחמ
ךשמנש 71 עצוממ ליג ינב םיאירב םישישק 34 ופתתשה וב
תא רפשל יושע םילונובלפב רישע דלוקוש יכ אצמ םייעובש
.ץבשלו היצנמידל ןוכיס ךכב ןיטקהלו חומב םדה-תמירז

Neuropsychiatric Disease and Treatment


2008 רבמטפס
ואקק תקבאב םיטנדיסקוא-יטנא
אשונב תוליבומה תורבחה 19 לש ןוזמ ירצומ וקדבש םירקוח
(Cocoa Powder) ואקק תקבא יכ תעדל וחכונ ,ב"הראב הז
תומרה תא םיקפסמ (Baking Chocolate) היפאל דלוקושו
(Resveratrol) לורטרבסר טנדיסקוא-יטנאה לש רתויב תוהובגה
...ןיי ואר .םיבנעב הלופכ תומכב יוצמה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2008 רבמבונ
םד-ץחל םידירומ ואקקב םילונובלפ
ךשמנש ,הינטירב גרובנידא Queen Margaret Uni.-ב רקחמ
דלוקוש םרג 17 תכירצ יכ אצמ ,שיא 34 וב ופתתשהו םייעובש
לע הרימשב תעייסמ םייעובש ךשמב ימוי סיסב לע ההכ/רירמ
7.5-ל ךרע הוושב האטבתה םדה-ץחל תדירי .אירב םד-ץחל
.תיפסכ מ"מ

2008 Show in Paris (HIE) Health Ingredients Europe


2009 לירפא
הקיטמתמו םילונובלפב רישע ואקק הקשמ
30 ופתתשה וב ,הינטירב Northumbria Uni.-ב רקחמ
רפשמ םילונובלפב רישע ואקק הקשמ יכ הליג ,םירגובמ
.הקיטמתירא ינחבמב םייביטנגוק םיעוציב

תוילטנמ תומישמ רפסמ םילשהל ולביק רקחמה יפתתשמ
.םירפסמ 3-ב הציפק בגא 999-מ רוחאל הריפס ומכ ,תוצמאמ
ןמזב תילטנמ םיפייע תוחפ ויה םיפתתשמה יכ םג ררבתה
.תולועפה עוציב

British Psychological Society Ann. Conf., Brighton


2009 ילוי
םד-ץחל הדירומ ואקק תקבא
דירדמ Universidad Complutense-ב ,תודלוחב רקחמ
תרשעומ ואקק תקבא ג"מ 300 ולביק רשא ,דרפס
התייה יכ אצמ ,ףוג לקשמ ג"ק 1 לכל ,םידיאונובלפב
לירפוטפק הפורתה תעפשהל המודב ,םדה-ץחלב הדירי
.ףוג לקשמ ג"ק לכל ג"מ 50 סחיב הלטינש (Captopril)

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2010 סרמ
בלל ואקקב תלעותה
ופתתשה וב ,הילרטסוא University of Adelaide-ב רקחמ
העובק הכירצש חוודמ ,רבעמה ליג רחאל םישנ 20-ו םירבג 32
,(םויב ג"מ 1,052 לעמ) תולודג תויומכב ,ואקקמ םילונובלפ לש
תודיריה .ןותמ םד-ץחל רתי םע םישנאב םדה-ץחל תא הדירומ
םד-ץחל ילוטסיס םד-ץחל מ"מ 5.3/3 דע ויה ופצנש םדה-ץחלב
.המאתהב ילוטסאידו ילוטסיס

Journal of Hypertension


2010 סרמ
םד-ילכו בל תולחמ םיענומ ואקקב םילונובלפ
לטרתונ German Instit. of Human Nutrition-ב רקחמב
ורטינ םהב 65 דע 35 ינב שיא 19,357 ופתתשה הינמרג
.םינש 10 ךשמב דלוקושה תכירצ תא םירקוחה

:רתויב תולודגה דלוקושה תויומכ תא וכרצש ולא יכ אצמנ
רתויב ךומנה םדה-ץחל ילעב ויה ,עצוממב םויב םרג 7.5
האוושהב 39% ןב ץבשלו בל-ףקתהל תוחפומ ןוכיסבו
.םויב םרג 1.7:רתויב תונטקה תויומכה תא וכרצש ולאל

התונימז תא םירפשמ ואקקב םילונובלפה םירקוחה ירבדל
םדה-ילכ תונפד יאתב ןקנחה תצומחת לש תיגולויבה
ומכ .םתובחרתהו םתושימג תא רפשמה רבד ,םיימינפה
םתוא תכפוה איהש ךכב םדה-תויסט לע העיפשמ איה ןכ
.תוקיבד תוחפל

European Heart Journal


2010 סרמ
בלה דוקפית לע םיליקמ ואקקב םילונובלפ
תינפוג תוליעפ רחאל
םיחוודמ הילרטסוא University of South Australia ירקוח
םדה-תמירז תא רפשל היושע ואקק ילונובלפב רישע הקשמש
.תינפוג תוליעפ עוציב תעב בלה תלועפ לע לקהלו םירירשל
ואקק ינובלפב רישע הקשמ ותש רשא תינלוח םינמש םיקדבנ
ותש אלש ולאל סחיב םדה-ץחלב 14% תב הדירי ומיגדה
54.9 עצוממ ליג ינב שיא 21 קלח ולטנ רקחמב .הז הקשממ
.31.6 ןב עצוממ BMI ילעב

British Journal of Nutrition


2010 ינוי
ץמאמ רחאל םירירשה תרזעל בלחב ואקק>
ואקק ב"הרא Uni. of Connecticut-ב םירקוח לש םהירבדל
םיליכמה טרופס תואקשמ לע וביטב הלוע ןמוש-לד בלחב
.ינפוג ץמאמ רחאל םירירשה םוקישב רבודמ רשאכ תומימחפ
בוליש יכ הארנ

םירירשל םיאתמ ןמוש-לד בלחב ואקק םע ןובלחו תומימחפ
רשא בוט ינפוג רשוכ ילעב םיצר 8 ופתתשה רקחמב .םיבאוד
וצר םה עובש לכ םותבו םייעובש ךשמב תנזואמ הנוזת ולביק
.תוקד 45 ךשמב

Am. College of Sports Medicine Conf. in Baltimore


2010 ילוי
בל-ילוחב םד-ילכ ןקתמ םילונובלפב רישע ואקק
םייוקל םד-ילכ לש םדוקפת תא רפשל םייושע ואקק ינובלפ
ולא םד-ילכ .תילילכ םיקרוע תלחממ םילבוסה םילפוטמב
/תירלוקסו-וידרק הלחמ תוחתפתהב םדקומ בלש םיווהמ
.תילילכ םיקרוע תלחמ הז ללכב ,םד-ילכו בל תלחמ

Journal of the American College of Cardiology/JACC


2011 ראוני
ואקקב בלל ליעומה ןונגנמה
Food and Health R&D Laboratories-ב םירקוח ירבדל
םתלדגהב הצוענ בלל ואקקב םילונפילופב תלעותה ןפי
HDL/בוטה לורטסלוכה תלדגהל םרוגה A1 ןובלחה תומכ
.LDL/ערה לוטסלוכה תנטקהלו

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2011 ראורבפ
לע-ןוזמ אוה דלוקוש
Hershey Center for Health and Nutrition ירקוח ירבדל
םילונפילופ םיליכמ רירמ/ההכ דלוקושו ואקק תקבא ב"הרא
םינוש לע-תוריפב וז לע הלועה תומכב םייטנדיסקוא-יטנא
.(Super Fruit) לע-ירפ ואקקל אורקל שי ךכיפלו

Chemistry Central Journal


2011 ראורבפ
תינוצמיח הקע ןיטקמ ואקק
יכ אצמ דרפס היסנלו Universitat de Valencia-ב רקחמ
תנטקהל שמשל היושע םילונפילופב תרשעומ ואקק תקבא
.םהייח תוכיא תא ךכב רפשלו םישישקב תינוצמיחה הקעה
12% תב םילונפילופ תלוכת תלעב הניה וז ואקק תקבא
.הליגר ואקק תקבאב 4%-ל האוושהב

Journal of Agriculture and Food Chemistry


2011 סרמ
ואקקב יתואירבה רשועה
,ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health ירקוח
,שיא 2,575 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 21 ורקס רשא
תא רפשל ,םדה-ץחל תא ןיטקהל היושע ואקק תכירצ יכ וליג
ןיטקהלו לורטסלוכה תומר תא ןזאל ,םדה-ילכב םדה-תמירז
.ןילוסניאל תדוגנת

,LDL/ערה לורטסלוכה תמר תא הניטקמ ואקקה תכירצ
ןוכיס הניטקמו HDL/בוטה לורטסלוכה תמר תא הלידגמ
.תרכוסל

לע העיפשמ הניא ואקקה תכירצ יכ םיחוודמ םירקוחה
.םדב םידירצילגירטה תומר

American Heart Association’s Nutrition, Physical
Activity and Metabolism/Cardiovascular Disease
Epidemiology and Prevention 2011


2011 יאמ
םייניעהו חומה דוקפית תא םירפשמ ואקקב םילונובלפ
הינטירב University of Reading-ב םירקוח לש םהירבדל
רפסמ תרפשמ ואקקב םייוצמה םילונובלפ לש םתכירצ
.חומו םיניע ידוקפית

רשא 25 דע 18 ינב םיאירב םיריעצ 30 ןפתתשה רקחמב
תצובק ינבו (רירמ) ההכ דלוקוש םרג 35 לביק םקלח
.ןבל דלוקוש םרג 35 ולביק תרוקיבה
ורוקמ םירקוחה ירבדל רשא ,םייניעה דוקפיתב רופישה
ואקקה תכירצ רחאל יצחו םייתעשכ הפצנ ,ואקקב ץוענ
.םייניעה תויתשרלו חומל םדה-תמירז רופישל איבהו

Behavior & Physiology


2011 יאמ
לורטסלוכה תומרו ואקק תויצמת
וב ,דרפס הנולצרב University of Barcelona-ב רקחמ
הכירצ יכ אצמ 70 עצוממ ליג ינב םיבדנתמ 42 ופתתשה
-לד בלח רטיל-ילימ 500-ו ואקק תקבא םרג 40 תב תימוי
/ערה לורטסלוכה תמר תא הניטקמ תועובש 4 ךשמב ןמוש
HDL/בוטה לורטסלוכה תמר תא הלידגמו 14%-ב LDL
.5%-ב

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2011 טסוגוא
יתקלד-יטנא רמוחכ ואקקה
הנולצרב University of Barcelona-ב םדא-ינבב רקחמ
לאיצנטופ שי ואקקב םילונפילופל יכ הנקסמל עיגה דרפס
הרושק ואקק ג"מ 40 תכירצ יכ ררבתה .יתקלד-יטנא
NF-kappaB יורקה ןובלח לש ותלועפב יתועמשמ םוצמצל
םהב ,םייתקלד םיכילהתב חתפמ דיקפת לעבכ עודיה
.49 דע 19 ינב שיא 18 ופתתשה רקחמב .םיקרוע תשרט

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases

2011 רבמטפס
בלל תוליעומה חווט תורצק תונוכת לעב ואקקה
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
םירקובמ םייארקא םירקחמ 24 לש םהיתואצות תא חתינ רשא
םירישע םירצומ תליכא יכ חוודמ שיא 1,106 ופתתשה םהב
תא תיתועמשמ לידגהל ,םדה-ץחל תא רפשל היושע ואקקב
.ןילוסניאל תדוגנת ןיטקהלו בוטה לורטסלוכה תמר

Journal of Nutrition


2012 ראוני
םייעמ תלחמ ענומ ואקק
Spanish Instit. of Food Science & Technology-ב רקחמ
תועובש 8 ךשמנו תודלוחב ךרענ רשא דרפס and Nutrition
עונמל היושע ואקק םיליכמה םירצומ לש םתליכא יכ הליג
םירושקה םינימסתו (Intestinal Disease) םייעמ-תלחמ
ללגב םרגנש סגה יעמה ןטרס הז ללכב תינוצמיח הקעל
.םיימיכ םירמוח

Food Research & Molecular Nutrition


2012 לירפא
םיקרוע תוישקל ליעומ וניא ואקק
ופתתשה וב ,דרפס University of Salamanca-ב רקחמ
ליעומ וניא ואקק יכ חוודמ 54.7 עצוממ ליג ינב שיא 351
(Arterial Stiffness) םיקרוע תוישק לש םירקמב לופיטל
.תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס ימרוג ילעב םישנאב

Nutrition Journal


2012 טסוגוא
םד-ץחל תודירומ ואקקב תובוכרת
הילרטסוא Institute of Integrative Medicine-ב םירקוח
ואצמ שיא 856 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 20 וקרסש
ךשמב םוי ידמ רירמ/ההכ דלוקוש תנמ ולביק רשא םישנא יכ
.םמד-ץחל תא טעמ ,ךכל תודוה ,ותיחפה תועובש 8
תובוכרתל תודוה הגשוה ,םירקוחה ירבדל ,םדה-ץחלב הדיריה
תצומחת תומר תא וריבגה רשא תויטנדיסקוא-יטנא לונבלפ
םתייפרהל ואיבהש ,םדב ןקנחה תצומחת רשא ,םדב ןקנחה
.םהב םדה-ץחל תדרוהו םדה-ילכ לש

Cochrane Library


2012 טסוגוא
יביטנגוק דוקפית רפשמ ואקק
ופתתשה וב ,הילטיא University of L'Aquila-ב רקחמ
ךשמנ רשאו ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה םישישק 90
היושע ואקק ילונובלפ לש העובק הכירצש הליג תועובש 8
(Cognitive Function) יביטנגוקה דוקפיתה תא רפשל
.ןותמ יביטנגוק יוקילמ םילבוסה םישישקב

Hypertension


2012 רבוטקוא
חורה-בצמ לע ואקקה תעפשה
םירקחמ רפסמ וקרסש קרמנד Aarhus University ירקוח
,(Mood) חורה-בצמ תא רפשמ ואקקהש הנקסמל ועיגה לודג
דיתעב יכ ןכתי םהירבדל .תורישי רקחנ םרט הז רבד ךא
(Mood Disorders) חורה-בצמב תוערפהב לפטל היהי ןתינ
.ואקק תועצמאב

Journal of Functional Foods


2013 ינוי
רתי-תנמשהמ תקלד דגנ ואקק תקבא
הקשמ יכ אצמ ,תועובש 10 ךשמנ רשא 'םירבכעב רקחמ
תולחמב רתוי בוט טולשל םינמש םישנאל רוזעל יושע ואקק
ומכ ,(Obesity-Related Inflammation) תוקלדב תורושקה
ןמוש-תריתע הנוזת םע דחי ואקקב וטעלוהש םירבכע .תרכוס
ינמוש-דבכ תלחמו רתי-תנמשהל הרושקה תקלדמ תוחפ ולבס
.(Fatty Liver Disease)

European Journal of Nutrition


2013 טסוגוא
הרכה רפשמ םידיאונובלפב לד ואקק
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
םידיאונובלפב רישע אוה םא ןיב ,ואקק תייתש יכ םירסומ
םינוריונה תוליעפ לעו םדה-תמירז לע העיפשמ ,אל וא
,(Neurovascular Coupling/NVC) יראלוקסו-וריונ דומיצ-חומב
.םיירלוקסו ןוכיס ימרוג ילעב םישישק םילפוטמב תאז

צוממ ליג ינב םישישקל ןועמ ינכוש 60 ופתתשה רקחמב
ןזואמ היהש םד-ץחל רתימ ולבס םתיצחמ ,םינש 72.9
.2-גוס תרכוסמ ולבס ראשהו ולביק םהש לופיטל תודוה
.ףדוע לקשמ ילעב ויה םהמ 3/4

Neurology


2013 רבמטפס
תירלוקסו-וידרקה העפשהל רתוי בוט םיביגמ םיריעצ
ואקקה לש
ורנ'ז הד ויר Federal Uni. of Rio de Janeiro-ב רקחמ
דע 40 ינב שיא 21 ופתתשה ובו םימי 7 ךרא רשא ,ליזרב
דלוקוש ג"מ 75 םוי ידמ וכרצ רשא ,םד-ץחל רתי ילעב ,65
הבוגתהש הארה ,םילונפילופ ג"מ 3,202 וקפיסש ,רירמ/ההכ
.םיפתתשמה ןיבמ םיריעצה ברקב התייה רתויב הבוטה

International Journal of Hypertension

.