3 תושדח - ןיאפקו הפק
Coffee & Caffeine - News 3
הניש שבשמ םיירהצה-רחא הפק
םירבג בלל הפקב םילונפילופ
ןורכיזה תא רפשמ ןיאפק
םירודזורפ רופרפ תעינמל ןיאפק
(3) 2-גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקמ הפק
(4) 2-גוס תרכוס ינפמ ןגמ הפק
הייארה לע ןגמ הפק
(2) טרופס יעוציב רפשמ ןיאפק
הפק תותושה םישנו ןוטניט
(2) תיביטקטורפוריונ העפשה
(3) ואט יצברמ דגנ ןיאפק
הקיטנגו הפק תייתש ילגרה
(4) דבכל בוט ןיאפק לוטנ הפק
רכוס אלל וא םע ןיאפק
(2) המונלמל ןוכיס ןיטקמ הפק
הצופנ תשרטל ןוכיס ןיטקמ הפק
ןפיסקומטו דשה ןטרס ,הפק
יתפקיז לשכל ןוכיסו הפק
(3) ןוסניקרפ תלחמל ןוכיסו הפק
(3) יביטנגוקה דוקפיתהו הפק
(5) תרכוסל ןוכיסו תקלד תיחפמ הפק
(2) סגה יעמה ןטרסמ תודירשו הפק
(5) םדב רכוסה תמר תרדסהל הפק
(2) םד ץחל רתי םע םיריעצ הפק
הפקב םיניסקוטוימ
(3) תע םרטב תוומ ענומ הפק
םחרה תיריר ןטרסל ןוכיסו הפק
(1) טרופס יעוציב רפשמ ןיאפק
(1) 2-גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקמ הפק
(1) חומה רובע ןיאפק לוטנ הפק
(1) דבכ תלחממב סיזורביפו הפק
קוניתל קיזמ הקנה ןמזב ןיאפק
השביה ןיעה תנומסתו ןיאפק
(1) התומתל ןוכיס ןיטקמ הפק
(1) רמייהצלא תלחמ ענומ הפק
(1) ןוסניקרפב םיירוטומ םינימסת
(2) חומב תקלד םלוב ןיאפק
(1) סגה יעמה תתירכ רחאל הפק
םיגפ תוחתפתה רפשמ ןיאפק
םיטנדיסקוא-יטנאל הפק תלוספ
הפקו םיקתוממ תואקשמ ,ןואכיד
הפק ילעמ 'אירב' הת
ןתשה תיחופלש תפילדו ןיאפק
רבועהו ןויריהב התו הפק
םיכרד תונואת ענומ ןיאפק
(2) םדב רכוסו קורי הפק ילופ
ןיאפק םע ןירס לידיטפסופ
(2) דבכ תלחמל ןוכיס ןיטקמ הפק
(1) םד ץחל םידירומ הפקו הת
(1) המונלמ ינפמ ןגמ הפק
(2) הביס לכמ התומתו הפק
(3) דבכל םיבוט ןיאפק תואקשמ


...ןיאפקו הפק ואר

2011 רבמבונ
םחרה תיריר ןטרסל ןוכיס ןיטקמ הפק
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
Nurses' Health Study רקחממ ולבקתהש םינותנמ אצמ
ןוכיסה תנטקהל הרושק םויב הפק ילפס 4 תוחפל תייתש יכ
.(Endometrial Cancer) םחרה תיריר ןטרסל

ופתתשהש ,םינש 59 דע 34 תונב םישנ 67,470 וללכנ חותינב
.םינש 26 ךשמנש רקחמב

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2011 רבמצד
(1) טרופס יעוציב רפשמ ןיאפק
חוודמ הינטירב דליפש Sheffield Hallam Uni.-ב רקחמ
(Carbohydrate) תומימחפל (Caffeine) ןיאפק תפסוהש
,(Athletes) םיאטרופס לש םהיעוציב תא רפשל היושע
.(Endurance) תלוביסה רופיש לע ףסונב

ובלישש (Footballers) לגרודכ ינקחש ופתתשה רקחמב
.דחא הקשמב תומימחפהו הפקה תא

Sports Medicine & International Sports Science
Conference 2011


2012 ראוני
(1) 2-גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמ הפק תייתש
ןוכיס ךכב םיניטקמ תולודג תויומכב הפק םיתושה םישנא
יכ םינייצמ םירקוחה .(Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל
הפקה תכירצב הלדגה לכ יכ וארה םימדוק םירקחמ
םויב הפק ילפס רתוי וא 4 םיתושה ולא .הז ןוכיס הניטקמ
.הרהבוה אל ךכל הביסה .50%-ב ןוכיסה תא ךכב םיניטקמ

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2012 ראורבפ
(1) חומב תויצקנופו םירמוח ףוליח ריבגמ ןיאפק לוטנ הפק
...רקחמ


2012 ראורבפ
(1) דבכ תלחממ םילבוסב סיזורביפל ןוכיס תיחפמ הפק
ןוכיס ןיטקהל היושע (Coffee) הפק לש הלודג הכירצ
ולאב (Advanced Fibrosis) םדקתמ ידבכ סיזורביפל
.(Fatty Liver Disease) ינמושה דבכה תלחממ םילבוסה

הניטקמ הפק לש תרבגומ הכירצ יכ םיחוודמ םירקוחה
(סיזורביפ) תירוביחה המקרה לש תורבטצה תיתועמשמ
ילוהוכלא אל ינמוש דבכ תלחמ םע םישנא לש םדבכב
.(Nonalcoholic Fatty Liver Disease/Steatohepatitis)
הפקה תכירצ לע וחווידש שיא 306 ופתתשה רקחמב
.םהלש

Hepatology


2012 ראורבפ
קוניתל הקיזמ הקנהה ןמזב ןיאפק תייתש
Rochester School of Medicine and Dentistry ירקוח
(Caffeine) ןיאפק תוכרוצה םישנש םיחוודמ ב"הרא קרוי וינ
תויעבל ךכב םורגל תולולע (Breastfeeding) הקנהה ןמזב
תונזגר/תונגרנו (Wakefulness) תונריע ומכ ,(Baby) קוניתל
לגוסמ וניא קוניתה יכ הריבסמ תיחמומ .(Irritability) רתי
.תוליעיב ןיאפקה תא שירפהל וא קרפל

רבד לכ ךורצל תושדח תוהמיא לע יכ הפיסומ תרקוחה
רבטצהל תולולעש תוגירח עונמל תוסנלו תוניתמב
,םיבר םירצומב יוצמ ןיאפקה .ןיאפק לש הלודג תומכל
,םילק תואקשמ ,וירצומו דלוקוש ,הת ומכ ,הפקל ףסונב
.םשרמ אלל תורכמנה תופורת רפסמבו טרופס תואקשמ

Journal of Caffeine Research


2012 לירפא
השביה ןיעה תנומסת לע לקמ ןיאפק
ןפי Uni. of Tokyo's School of Medicine-ב םירקוח
רצייל רשוכה תא רפשמ (Caffeine) ןיאפק יכ םיחוודמ
ןיעה תנומסת לע רבגתהל רוזעל יושעו (Tears) תועמד
.(Dry Eye Syndrome) השביה

,םינש 58 ןב םדא לש חוויד תובקעב ךרענש ,רקחמב
ויניעב השוחתה יכ ,השביה ןיעה תנומסתמ לבסש
.םיירהצה תחורא םותב הפק לפס תמיגל רחאל הרפתשה
.םיאירב םירגובמ 78 ופתתשה רקחמב

Ophthalmology


2012 יאמ
(1) התומתל ןוכיס הניטקמ הפק תכירצ
National Institute of Health-ב ךרענש לודג רקחמ
ךופה סחיב תאצמנ הפק תכירצש אצמ ב"הרא דנלירמ
.תיפיצפס וא תיללכ הביסמ (Mortality) התומתל

ןוכיסה תא ודירוה םויב הפק ילפס 3 דע 2 וכרצש םירבג
האוושהב (רקחמה תונש 13 ךלהמב) 10%-ב התומתל
הפק ילפס 2-3 ותשש םישנ .הפק ותש אלש םירבגל
.13%-ב התומתל ןוכיסה תא ודירוה םויב
רשא .םישנ 173,141-ו םירבג 229,119 ופתתשה רקחמב
.םהלש הפקה תכירצ יבגל םינולאש ואלימ

New England Journal of Medicine


2012 ינוי
(1) רמייהצלא תלחמ עונמל רזוע הפק
...יאצממ

2012 ילוי
(1) ןוסניקרפ ילוחב םיירוטומ םינימסת רפשמ ןיאפק
לופיטש אצמ הדנק קביווק McGill Uni.-ב יארקא רקחמ
םייתעונת/םיירוטומ םינימסת רפשמ (Caffeine) ןיאפקב
,(Parkinson's) ןוסניקרפ ילוחב (Motor Symptoms)
.(המד) ובצלפ ילפוטמל האוושהב

יארקא ןפואב ולביקש ןוסניקרפ ילוח 61 ופתתשה רקחמב
.ובצלפ וא ןיאפק ג"מ 200

Movement Disorder Society's 16th International
Congress of Parkinson's Disease and Movement
Disorders


2012 רבוטקוא
(2) רמייצלאל ןוכיס ןיטקמו חומב תקלד םלוב ןיאפק
...רקחמ


2012 רבוטקוא
(1) יעמה תעונת ןמז תיחפמ סגה יעמה תתירכ רחאל הפק
ךכ-לע םיחוודמ ץייווש ןלאג טנס Kantonsspital-ב םירקוח
(Caffeinated Coffee) ןיאפק ליכמ רשא הפק תייתשש
(Bowel Surgery) סגה יעמה תתירכ לש חותינ רחאל
חותינה רחאלש הנושארה יעמה תעונת ןמז תא הרפיש
.תועש 14-ב (First Postoperative Bowel Movement)

םינש 61 עצוממ ליג ינב םילפוטמ 81 ופתתשה רקחמב
סגה יעמה ןטרס ללגב ,סגה יעמה לש התירכ ורבעש
.הינמרגב םילוח יתב 3-ב (Colon Cancer)

British Journal of Surgery


2012 רבוטקוא
םיגפ לש םתוחתפתה תא תרפשמ ןיאפק תייפרת
אצמ ב"הרא קרוי וינ WellSpan Health-ב ךרענש רקחמ
המשנהה ןמז ךשמ תא הרציק (Caffeine) ןיאפק תייפרתש
תאו (Mechanical Ventilation) תינכמה תיתוכאלמה
.םילוחה תיבב זופשיאה ךשמ

המישנ םוד תעינמל דעוימה ,ןיאפק תועצמאב לופיטה
דוקפיתב העיגפ םהב ןיטקמ ,(Preterm Birth) םיגפב
.(Gross Motor Function Impairment) ירוטומה
.םיגפ 198 ופתתשה ,םינש 5 ךשמנש ,רקחמב

American Academy of Pediatrics National
Conference and Exhibition
October 2012


2013 ראוני
הנוזת יפסותב םיטנדיסקוא-יטנאל רישע רוקמכ הפק תלוספ
דרפס University of Navarra-ב ךרענש רקחמ יאצממ
שמשל היושע הפק לושיבמ תרתונה תלוספהש אצמ
(Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנא רוצייל ךרע בר רוקמכ
.(Dietary Supplements) הנוזת יפסותב םישמשמה

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2013 ראוני
ותוא ןיטקמ הפקו ןואכיד םיריבגמ םיקתוממ תואקשמ
Nat. Instit. of Environmental Health Sciences-ב רקחמ
תואקשמ לש העובק הכירצ יכ אצמב"הרא הניילורק ןופצ
םיססות תואקשמ דחוימבו (Sweetened Drinks) םיקתוממ
(Depression) ןואכיד לידגהל םילולע (Diet Soda) םייטטאיד
.וינפמ ןגהל היושע (Coffee) הפק תייתשש דועב םירגובמב
.הנש 71 דע 50 ינב םירגובמ 263,925 ופתתשה רקחמב

Am. Academy of Neurology 65th Annual Meeting


2013 ראוני
םירחא םיילנויצקנופ םירצומו 'אירב' הת םירציימ הפק ילע
(Coffee Leaves) הפקה חמצ ילעמ לשוב רשא (Tea) הת
ירפמ לשובש התו תואירב תונוכת רפסמ לעב תויהל יושע
רתוי תואירב תונוכת לעב תויהל יושע וילעו הפקה חמצ
.םמצע ינפב הפק וא הת רשאמ

וליג הינטירב Royal Botanic Gardens at Kew ירקוח
תובוכרת לש תולודג תויומכ םיליכמ הפקה חמצ ילע יכ
הז ללכב ,תוליעומ (Phenolic Compounds) תוילונפ
תימניציסקורדיה הצמוח ירטסאו (Mangiferin) ןירפיגנמ
(Hydroxycinnamic acid esters/HCEs)

Annals of Botany


2013 ראוני
םירבגב ןתשה תיחופלש תפילדל רושק ןיאפק
ילפס ינשב ,ללכ ךרדב ,היוצמה (Caffeine) ןיאפקה תומכ
ןתש תחירבב הטילש-יאל םורתל הלולע (Coffee) הפק
ירקוח לש םהירבדל .םירבגב (Urinary Incontinence)
לע ב"הרא University of Alabama at Birmingham
תכירצ תא תונשל ןתש תחירב תויעבמ םילבוסה םישנא
.םאתהב םהלש ןיאפקה
ופתתשה ,(NHANES) רתוי לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב
.םירבג 4,000

The Journal of Urology


2013 סרמ
לע עיפשהל םילולע ןויריהה ךלהמב התו הפק
רבועה תוחתפתה
םישנש הליג הידבש Sahlgrenska Academy-ב רקחמ
ךלהמב הת וא הפק לש הנותמ תומכ ולו תותוש רשא
םירקוחה .םינטק תוקונית תודלוי (Pregnancy) ןויריהה
הרושק םויב (Coffee) הפק ילפס 2 תייתש יכ ואצמ
.(Low Birth Weight)ךומנ הדיל לקשמל ןוכיס רתיל

אוה ןיאפקה םא וקדב אל םהש םישיגדמ םירקוחה
59,000 ופתתשה רקחמב .וז הייעבל ירקיעה םרוגה
.ןקוניתו ןויריהב םישנ

BMC Medicine


2013 סרמ
םיכרד תונואתל ןוכיס ןיטקמ ןיאפק
הילרטסוא George Institute for Global Health-ב רקחמ
-מ"ק יפלא- םילודג םיקחרמל םיעסונה תויאשמ יגהנש אצמ
תונואתל ןוכיס ןיטקהל םילוכי (Long-Distance Drivers)
.ןיאפק תכירצ תועצמאב

תברועמ התייה םתיאשמש םיגהנ 530 ופתתשה רקחמב
רקחמה ינפל םינורחאה םישדוחה 12-ב םיכרד תנואתב
.הנואתב םיברועמ ויה אלש םיגהנ 517-ו

הפק ומכ ,ןיאפק םיליכמה םירצומ תכירצ יכ וליג םירקוחה
ןוכיסל םירושק ויה ,(Energy Drinks) היגרנא תואקשמ וא
םיכורא םיקחרמל ועסנש םיגהנ הז ללכב ,הנואתל תחפומ
.טעמ ונשיו (Long Distances)

BMJ


2013 לירפא
(2) םדב רכוסב הטילשל קורי הפק ילופב תובוכרת
וליג ב"הרא הינבליסנפ University of Scranton ירקוח
(יולק וניאש) קורי הפק ילופב םייוצמה םייעבט םירמוח יכ
.(Blood Sugar) םדב רכוסה תומרב טולשל רוזעל םייושע

רכוס תומר ילעב םישנו םירבג 56 ופתתשה רקחמב
םינוש םינונימ לש םתעפשה תא ןוחבל ידכ ,תוילמרונ
.םהילע םיקורי הפק ילופ תויצמת לש
הדיריל ומרג קוריה הפקה תיצמת ינונימ לכש אצמנ
.םדב רכוסה תמרב תרכינ

The American Chemical Society Meeting


2013 יאמ
תושישת לע םיליקמ ןיאפק םע ןירס לידיטפסופ
תינפוג תוליעפ רחאל חור בצמ םירפשמו
םירסומ ב"הרא University of Central Florida ירקוח
(Phosphatidylserine) ןירס לידיטפסופ לש םבוליש יכ
(Mood) חור בצמ רפשל יושע (Caffeine) ןיאפק םע
לש עוציב רחאל (Fatigue) תושישת תשוחת תיחפהלו
.(Exercise) תינפוג תוליעפ

Nutrition Research


2013 יאמ
(2) דבכ תלחמל ןוכיס ןיטקמ הפק
העפשה הפקל יכ וליג ב"הרא Mayo Clinic-ב םירקוח
.תמיוסמ (Liver Disease) דבכ תלחמ ינפמ הניגמ

הרמה יכרד לש תיתקלצ תינושאר תקלדב רבודמ
תמרוגה (Primary Sclerosing Cholangitis/PSC)
הרמה יכרד תמיסחלו (Inflammation) תקלדל
הלולעש הייעב ,(Obstruction of the Bile Ducts)
תקיפס יא ,(Liver Cirrhosis) דבכה תמחשל םורגל
.(Liver cancer) דבכה ןטרסלו (Liver Failure) דבכה

Digestive Disease Week in Florida


2013 ינוי
(1) םד ץחל םידירומ הפקו הת
Centre d'Investigations Preventives et Cliniques ירקוח
התליג הלודג תיביטקפסורטר הזילנא יכ םיחוודמ תפרצ סירפ
ךא ,הנטק התחפהל הרושק הפק וא (Tea) הת תייתש יכ
.ילוטסאידהו ילוטסיסה (Blood P.) םדה ץחלב תיתועמשמ

הנטקהל םירושק הפק לשו הת לש םתייתש יכ אצמנ ןכ
בצקו (Pulse Pressure) קפודה ץחל לש תיתועמשמ
.(Heart Rate) בלה

ורבעש ,םינש 95 דע 16 ינב שיא 176,437 ופתתשה רקחמב
םינולאש ואלימו 2011-ו 2001 םינשה ןיב תופיקמ תוקידב
.הפקהו התה תייתש תויומכ יבגל

European Society of Hypertension (ESH)
2013 Scientific Sessions


2013 ילוי
(1) המונלמ ינפמ ןגמ הפק
ןוכיס םיניטקמ תועיבקב (Coffee) הפק םיתושה םישנא
.(Melanoma/Skin Cancer) רועה ןטרס/המונלמב תוקלל
המונלמב םילפוטמ 304 ןיב וושיה םיקלטיא םירקוח
םיתושה םישנא יכ וליג םה .םיאירב םיבדנתמ 305-ל
תוקלל ןוכיס ךכב םיניטקמ םויב דחא הפק לפסמ רתוי
הפק םיתושה ולאל האוושהב רועה ןטרס/המונלמב
.עובשב םימעפ תוחפ וא 7

הקזח הפקה לש הניגמה ותעפשה יכ הארה ףסונ חותינ
(Genes) םינגה לש תויפיצפס תואסרג ילעב םילפוטמב
.המונלמל ןוכיס רתיל םירושק ואצמנש ,GSTT1-ו GSTM1

Contro & Cancer Causes


2013 טסוגוא
רבגומ ןוכיסל הרושק הדבכ הפק תכירצ
(2) הביס לכמ התומתל
ב"הרא היבמולוק University of South Carolina ירקוח
הלידגמ קר אל םויב הפק ילפס 4 לעמ תייתש יכ םירסומ
לעמ תייתש יכ ררבתמ אלא ,(Jitters) תונבצע רתיל ןוכיס
הביס לכמ התומתל ןוכיס רתיל הרושק עובשב הפק ילפס 28
טלוב הז רשק .םירבג ברקב (All-Cause Mortality) איהש
.רתוי םיריעצו 55 ינב םישנו םירבג ברקב דחוימב

הפק לש הדבכ הייתשש ךכב תאז םיריבסמ םירקוחה
,(Blood Pressure) םדה ץחלו (Pulse) קפודה תא הלידגמ
.(Toxic) תוליער תויהל תולולעש תולועפ
.שיא 43,727 וב ופתתשה םינש 17-כ ךשמנ רקחמה

Mayo Clinic Proceedings


2013 טסוגוא
(3) דבכל םיבוט ןיאפק םיליכמה תואקשמ
לדומב ,רופגניס Duke-NUS Medical School-ב םירקוח
(Caffeine) ןיאפקה תכירצב הלדגה יכ וליג ,םירבכע לש
תילוהוכלא אל דבכ תלחמל ןוכיס ןיטקהל היושע
.(Non-Alcoholic Fatty Liver Disease/NAFLD)

הפק ילפס 4-ל ךרע תווש ןיאפק תכירצ יכ אצמ רקחמה
תומדקתה ינפמ ןגהלו עונמל היושע םויב (Tea) הת וא
.םדא ינבב תילוהוכלא אל תינמוש דבכ תלחמ לש
לש תפדוע תורבטצה שי NAFLD-ב םילוחה םישנאל
דבכה יאתב ,לוהוכלא ידי-לע המרגנ אלש ,ןמוש
.וז דבכ תלוכת ןיטקמ ןיאפק יכ וארה םירקוחה

Hepatology


2013 רבמבונ
הנישה תא שבשל לולע םיירהצה-רחא הפק
(Sleep Disorder) הניש תערפהל םורגל לולע הפק
.(Sleep) הנישה ינפל תועש ךרצנ אוהשכ םג תיתועמשמ

ורטינ ב"הרא טיורטד Wayne State University ירקוח
םינוש םינונימ ולביק רשא שיא 12 לש הנישה ילגרה תא
.םימי 4 ךשמב ,הלולג תרוצב (Caffeine) ןיאפק לש
דע 2-ל ךרע הווש ,ןיאפק ג"מ 400 וליכהש ,תולולגה
הנישה תעש ינפל םינוש םינמזב ונתינ ,הפק ילפס 3
.(Bedtime)

ךפהתהלו עונל םינייסנל םרג ןיאפק/הפקה יכ אצמנ
.םדרהל וחילצה םהש ינפל תועש ךשמב הטימב
רבעמ הפק תותשל אלש ןכל םיצילממ םירקוחה
.הנישה ןמז ינפל תועש 5-ל

Journal of Clinical Sleep Medicine


2013 רבמבונ
םיאירב םירבג לש םבלל םיבוט הפקב םילונפילופ
(Polyphenols) םילונפילופ לש דאמ הלודג הכירצ
םיאתה לש םדוקפית תא רפשל היושע (Coffee) הפקמ
םיילאילתודנאה םיאתה - םינפבמ םדה ילכ תא םיפצמה
םדה תמירז תא רפשלו - (Endothelial Cells)
.םכרד (Blood Flow)

םניאש םיאירב םירבג ופתתשה ,ןפיב ךרענש ,רקחמב
.ןיאפק ילוטנ קורי הפקמ םילונפילופ וכרצש ,םייתרכוס
םגופ לתודנאה לש יוקל דוקפית יכ םיריבסמ םירקוחה
םד ץחל רתיל ןוכיס לידגמו םיקרועה לש םתושימגב
.(Hypertension)

Nutrition Research


2014 ראוני
ןורכיזה תא רפשמ ןיאפק
ואצמ ב"הרא דנלירמ John Hopkins University ירקוח
תא רפשל תויושע (Caffeine pills) ןיאפק תולולג יכ
.(Memory) ןורכיזה

םירצומ ,ללכ ךרדב ,וכרצ אלש שיא 160 ורטינ םירקוחה
ולביק רשא ,(Caffeinated products) ןיאפק םיליכמה
.המד תולולג וא ןיאפק ג"מ 200 וליכהש תולולג

,העש רחאל (Saliva) קורה תא םהב וקדב םירקוחה
יבגל רקחמה יפתתשמ וקדבנ תרחמל .תועש 24-ו 3
.םדוקה םויב םהל וגצוהש תונומת תרדס רוכזל םתלוכי
םיסופד תדרפה ןחבמ תואצותש ררבתה
ויה ןיאפק ולביקש ולא ברקב (Pattern Separation)
.המדה תולולג ילבקמ תמועל הברהב תובוט

ןיאפק לש תולודג תויומכ תכירצל יכ ררבתה תאז םע
.העפשה התוא ןיא

Nature Neuroscience


2014 ראוני
הקיזמ הניא םירודזורפ רופרפ תעינמל ןיאפק תכירצ
ופתתשה םהב הבקוע ירקחמ 6 הללכש הזילנא-אטמ
ירקוח ועצב התוא ,םינש 63 דע 53 ינב שיא 228,465
State Key Laboratory of Cardiovascular Disease
לש העובק הכירצ ןיב ךופה סחי התליג ןיס גנ'גייב
םירודזורפ רופרפל ןוכיסו (Caffeine) ןיאפק
.(Atrial fibrillation/AFib)

וענש תופוקת ךרואל םיפתתשמה תא ורטינ םירקוחה
.םינש 25.2-ל 4 ןיב

Canadian Journal of Cardiology


2014 ראוני
(3) 2-גוס תרכוסל ןוכיס ןיטקמ ,ןיאפק לוטנ ללוכ ,הפק
םהב ,םייביטקפסורפ םירקחמ 28 הללכ רשא הזילנא-אטמ
ירקוח ועצב התוא ,שיא 1,109,272 וללכנ
התליג ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health
2-גוס תרכוסל ןוכיסה תנטקהל קזח רשק הפק תכירצל יכ
ליגר הפקה םא הנשמ הז ןיאו (Type 2 Diabetes)
.(Decaffeinated) ןיאפק לוטנ וא (Caffeinated)

תנקהל הרושק האצמנ םויב דחא ליגר הפק לפס תכירצ
תא ןיטקמ ןיאפק לוטנ הפ לש דחא לפסו 9%-ב ןוכיסה
םירושק ואצמנ םויב הפק ילפס 6%. 6-ב תרכוסל ןוכיסה
.33%-ב 2-גוס תרכוסל ןוכיסה תנטקהל
.הנש 20-ל םישדוח 10 ןיב ךשמנ רוטינה

Diabetes Care


2014 לירפא
(4) 2-גוס תרכוס ינפמ הניגמ הפק תכירצ
ב"הרא ןוטסוב Harvard Public School of Health-ב רקחמ
םינש 4 ךשמב ,םיאירב םישנא ידי-לע הפק תכירצ יכ אצמ
.(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל ןוכיס הניטקמ ,תוחפל

תכירצ תלדגה יכ אצמנ דחאכ םירקחמ 3 ללכ רשא חותינב
2-גוס תרכוסל ןוכיסה תא הניטקמ םויב םילפס 1.5-כב הפקה
.תואבה םינשה 4 ךלהמב 11%-ב
םילפס 2-ב הפקה תומכ תא ותיחפהש ולא ,תאז תמועל
תואבה םינשה 4 ךלהמב ,תרכוסל ןוכיסה תא ולידגה ,םויב
הפקה תייתש ילגרה תא וניש אלש ולאל סחיב ,17%- ב
.םהלש

Diabetologia


2014 יאמ
הייארה לע ןגמ הפק
יכ םיחוודמ ב"הרא הקטיא Cornell University ירקוח
םילימרת - (Green Coffee Beans) םיקורי הפק ילימרת
לש דאמ הנטק תומכ םנמא םיליכמ - ולישבה םרטש
תינגורולכ הצמוח םהב שי ךא ,1% --כ - (Caffeine) ןיאפק
(Antioxidant) טנדיסקוא-יטנא :(Chlorogenic Acid/CGA)
לקשמב הדירי ןהב ,תובר תואירב תובטהל רושקה
.(Hypertension) םדה ץחל תדרוהו (Weight Loss)

טנטקטורטוריונ תויהל יושע CGA יכ םג וארה םירקחמ
תויביטקטורפוריונ תובוכרת וב שיו ,קזח (Neuroprotectant)
תעינמ :(Hypoxia) היסקופיה תוענומה (Neuroprotective)
.םינוש ףוג ירוזאב ןצמח

ירלוקמ ןווינל ןכלו היסקופיהל הטונ (Retina) תיתשרה
,(Age-Related Macular Degeneration) ליגל רושקה
המוקואלגו(Diabetic Retinopathy) תיתרכוס היתפוניטר
אלמ וא יקלח ןורוויעל ליבוהל םילולע םלוכ ,(Glaucoma)
הייארב העיגפ ונייהד ,(Partial or Complete Blindness)
(Eyesight)

Agricultural and Food Chemistry


2014 ילוי
טרופס יעוציב רפשמ ןומיא ךלהמב ךרצנש ןיאפק
ןודנול Loughborough University-ב םיאטרופסל הנוזת ירקוח
,(Training) ןומיא ךלהמב ןיאפק תכירצ יכ םירסומ ,הינטירב
טרופס יעוציב רפשל היושע ,(ג"ק/ג"מ 1.5) םינטק םינונימב ולו
.(Exercise) ינפוג ןומיא םג ומכ םינווגמ םימוחתב (Sports)
(Eendurance Exercise) תלוביס יליגרתב חכוה םהירבדל
.םיעוציבה ךשמ תא ךיראמ ןיאפק יכ

Loughborough University


2014 טסוגוא
הפק רתוי תותושה םישנב תוחפ ץופנ ןוטניט
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hosp.-ב רקחמ
תוחפ תוטונ (Coffee) הפק רתוי תותושה םישניכ אצמ
.(Tinnitus) ןוטניטל

דע 30 תונב םישנ 65,000 לעמ לש םינותנ וחתינ םירקוחה
:םדוק לודג רקחמב ופתתשהש ,ןוטניט ילבו םע ,םינש 64
יתועמשמ ךופה רשק וליג םה .Nurses' Health Study II
.ולא םישנב ןוטניטה תוחיכשל ןיאפקה תכירצ ןיב

ויה ןוטניטה ירועיש ,ליגל רשק אלל יכ ואצמ םירקוחה
ןיאפק ג'מ 599 דע 450 וכרצש םישנב 15%- ב םיכומנ
.םויב ג'מ 150- מ תוחפ ותשש םישנל האוושהב ,םויב

The American Journal of Medicine


2014 טסוגוא
(2) יטנגה בכרהב היולת ןיאפק לש תיביטקטורפוריונ העפשה
וליג םה יכ םיחוודמ הידבש Linkoping University ירקוח
תוניגמה (Genetic variations) תויטנג תויצאירו הפקב
.(Parkinso's Disease) ןוסניקרפ תלחמ ינפמ

תאז ,ןוסניקרפ ינפמ ןגהל יושע רשא GRIN2A ןגב רבודמ
(Caffeine) ןיאפק לש הלודג הכירצב בלושמ אוה רשאכ
.הפק תייתש תועצמאב
רבכ GRIN2A ןגה לש טנאירווב רבודמ רשאכ תאז םע
,ריבגת אל הפק תייתשו ןוסניקרפ תלחמ ינפמ הנגה הנשי
.הנגהה תא ,הז הרקמב

PLOS One


2014 רבמטפס
ואט יצברמ לע תיבויח עיפשמ ןיאפק
(3) רמייהצלאל םירושקה
(Caffeine) ןיאפקש הארה ,םירבכעב ,ינמרג-יתפרצ רקחמ
(Cognitive Decline) תיביטנגוקה הדיריה לע לקהל יושע
.(Alzheimer's disease) רמייהצלא תלחמל הרושקה

לע םימב סמומה ןיאפק לש ותעפשה תא ונחב םירקוחה
ךכ וסדנוה םירבכעה .םישדוח 12 דע 2 ינב םירבכע
ליבוהל היה לולעש ,(Tau) ואט ןובלחה רבצנ םחומבש
.רמייהצלא תלחמ לש םימוטפמיס לש םתוחתפתהל

הלביקש תרוקיבה תצובקל האוושהב יכ םירסומ םירקוחה
תואצות וגישה ןיאפקב ולפוט רשא םירבכעה ,(המד) ובצלפ
הכירצ יכ אצמנ .(Memory) ןורכיז ינחבמב רתוי תובוט
.םירבכעה ןורכיזב העיגפ הענמ ןיאפק לש העובק

םייתקלד םינמס רפסמ לע לקה ןיאפקב לופיטה ,ןכ לע רתי
ןמס הז ללכב ,(Pro-inflammatory markers) םימידקמ
(Stress) סרטסו (Oxidative Stress) תינוצמיח הקע
לחמ לש םימוטפמיסה תמצעהל םימרוגה דחאל בשחנה
.רמייהצלאה

Neurobiology of Ageing


2014 רבוטקוא
הקיטנג ידי-לע םיענומ הפק תייתש ילגרה
,עבק ךרד הפק יתוש 120,000 לעמ ופתתשה הב ,הזילנא-אטמ
ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב התשענש
.םדאל םדאמ הנושה העפשה שי ןיאפקל עודמ הביסה תא התליג

םינגה דיל ,(Gene Variants) ןג לש םיטנאירו 2 והיז םירקוחה
'תלמגתמ' העפשה לע עיפשהל םייושעש SLC6A4-ו BDNF
.ןיאפקהמ

תימויה הפקה תכירצ תא ולידגהש םיפתתשמ יכ וליג םה
ןוכיסב ויה ,םינש 4 לש הפוקת ךשמב ,םויב דחא לפסמ רתויב
האוושהב ,םינש 4 ךשמב ,2-גוסמ תרכוסל 11%- ב ךומנ
.םתכירצ תא וניש אלש םישנאל

Molecular Psychiatry


2014 רבוטקוא
(4) דבכל םיבוט ןיאפק לוטנ הפקו ליגר הפק
היושע (Decaffeinated Coffee) ןיאפק לוטנ הפק תייתש
.(Lver) דבכל םייתועמשמ םייתואירב תונורתי תלעב תויהל

יושע ,וב ןיאפקה תלוכתל רשק אלל ,הפק יכ ואצמ םירקוח
.דבכב םיגירחה (Enzymes) םימיזנאה תומר תנטקהל םורגל

...םג ואר
2013 טסוגוא
דבכל םיבוט ןיאפק םיליכמה תואקשמ
...םירקוח

תכירצ .תוחפל הנש 20 ינב ,שיא 27,793 ופתתשה רקחמב
המכ םמדב וקדב םיאפורהו המשרנ םהלש תימויה הפקה
.דבכה תואירבל םירוטקידניא

ילעב ויה םוי ידמ רתויו הפק ילפס 3 וכרצש ולא יכ אצמנ
תורדרדיהל םירושקה םימיזנא לש רתוי תוכומנ תומר
ןוכנ םג אצמנ רבדה .(Liver Health) דבכה תואירבב
.ןיאפק לוטנ הפק קר ותשש ולא יבגל
,ןיאפקה דבלמ ,הפקב םיביכרמ יכ םיארמ הלא םינותנ
.דבכה תואירב תא רפשל םייושע

Hepatology


2014 רבמצד
ןיאפקה תונוכת לע רכוסה תעפשה
דנליז וינ Auckland University of Technology-ב רקחמ
עיגה הפקה תונוכת לע (Sugar) רכוסה תעפשה תא קדבש
םע ןיאפק וא ןיאפק םיליכמה תואקשמ תכירצ יכ הנקסמל
עיפשהל היושע (Sugary Drinks) םיקתוממ תואקשמ :רכוס
םרוגה רבד ,ףוגה לש (Metabolism) םירמוחה ףוליח לע
(Heart and Respiratory Rate) המישנהו בלה בצקב םייונישל
.(Weight gain) לקשמב היילעלו

Journal of Caffeine Research


2015 ראוני
(2) המונלמל ןוכיס ןיטקמ הפק
יכ ואצמ ב"הרא דנלירמ National Cancer Institute ירקוח
,(Melanoma) המונלמל ןוכיס הניטקמ (Coffee) הפק תכירצ
,(Skin cancer) רועה ןטרס לש רתויב תינלטקה הרוצה
.20%-ב
הניגמ הפק תכירצ יכ ואצמ םימדוק םירקחמ םירקוחה ירבדל
המונלמ םניאש רועה ןטרס לש םינוש םיגוס ינפמ
תכירצש לככש אצמנ ןכ .(Non-Melanoma Skin Cncers)
.המונלמל ןוכיסה ןטק ,התלע הפקה

ופתתשהש שיא 447,357 לש םהינותנב ורזענ םירקוחה
.NIH-AARP Diet and Health Study :םדוק לודג רקחמב

Journal of the National Cancer Institute


2015 ראורבפ
הצופנ תשרטל ןוכיס ןיטקמ הפק
Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח
םירקחמ 2-מ ולבקתהש םינותנ וחתינ ב"הרא רומיטלוב
הפק תכירצ ןיב רשקה תא וקדב רשא םידרפנ
.(Multiple Sclerosis) הצופנ תשרטו

םילוח 1,629 וב ופתתשהו הידבשב ךרענ ןושארה רקחמה
םילוח 1,159 ופתתשה ינשה רקחמב .םיאירב םישנא 2,807-ו
.תרוקיב תצובקכ ,םיאירב םישנא 1,172-ו

הנשב הפק ותש אל רשא ולא יכ וליג םירקחמה ינש יאצממ
חתפל 1.5 יפ הובג ןוכיסב ויה םינימסתה תעפוה תליחת ינפל
רתוי וא הפק ילפס 6 וכרצש ולאל האוושהב ,הצופנ תשרט
.םוי ידמ

םויב הפק ילפס 4 תוחפל תב הכירצש איה םירקוחה תנקסמ
.הצופנ תשרטל תחפומ ןוכיסל הרושק

American Academy of Neurology's 67th Annual
Meeting in Washington, DC


2015 לירפא
ןפיסקומטב תולפוטמב דשה ןטרס תרזח ןיטקמ הפק
ונחבואש םישנ הידבש Lund Uni.-ב םירקוח תנעטל
תולפוטמ רשא ,(Breast Cancer) דשה ןטרסב תולוחכ
50%-ב ןיטקהל תויושע (Tamoxifen) ןפיסקומט הפורתב
.(Coffee) הפק תייתש תרזעב ,הלחמה תרזחל ןוכיס
.ךכל הביסה תא ואצמ אל םירקוחה

רשא ,דשה ןטרסב תולוח םישנ 1,090 ופתתשה רקחמב
םיסחיימ םירקוחה .ןפיסקומט תועצמאב ולפוט ןהמ 500
תיאפקה הצמוחהו (Caffeine) ןיאפקה תלוכתל תאז
.םיאת תקולח םימצמצמ רשא ,הפקבש (Caffeic Acid)

Clinical Cancer Research


2015 יאמ
יתפקיז לשכל תחפומ ןוכיסל רושק הפק
University of Texas Health Science Center ירקוח
ילפס 3 דע 2 לש םתייתש יכ ואצמ ב"הרא ןוטסוי
ןוכיס םירבגב ןיטקהל היושע םוי ידמ (Coffee) הפק
(Erectile Dysfunction) יתפקיז לשכ/תונוא ןיאל
.42%-כב
רתי לקשמ ילעב םקלח ,םירבג 3,724 ופתתשה רקחמב
,(Obese) תינלוח הנמשה ילעב םירחא ,(Overweight)
(High Blood Pressure) םד ץחל רתימ ולבס םקלח
הנש 20 ינב םלוכ ,(Diabetic) םייתרכוס ויה םירחאו
.הלעמו

PLOS One


2015 ינוי
(3) ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס הניטקמ הפק תכירצ
לגוטרופ ןובסיל Instituto de Medicina Molecular ירקוח
וקסעש ,םלועה יבחרמ םירקחמל 37-ל הזילנא-אטמ ועציבש
רשא םישנא יכ הארנש םיחוודמ ,(Coffee) הפק תכירצב
ןוסניקרפ תלחמל ןוכיסמ רתוי בוט םינגומ הפק םיכרוצ
.31%-ב ,(Parkinson's Disease)
.הווש הדימב ךכמ םינהנ םישנו םירבגש םינייצמ םירקוחה

1st Congress of the European Academy of
Neurology, Berlin 2015


2015 ילוי
(3) יביטנגוקה דוקפיתה לע הפק תייתש ילגרה תעפשה
...רקחמ


2015 טסוגוא
(5) תרכוסל ןוכיסו תקלד התיחפמ הפק תייתש
תייתשש אצמ ןווי University in Athens-ב ךשוממ רקחמ
(Type 2 Diabetes) 2-גוס תרכוסל ןוכיסה תא הניטקמ הפק
רשא הפקה תעפשה אוה ךכל חתפמה יכ הארמו 50%-ב
.תקלד הניטקמה

לש תומר לש םתכרעה םשל םד תוקידב ורבע םיפתתשמה
תומר םג ומכ ,(Inflammation) תקלד לש םינובלח םינמס
.(Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנא לש

.הלעמו םינש 18 ינב שיא 1,300-מ הלעמל ופתתשה רקחמב
,םדה לזונב (Amyloid) דיאולימעה תומר ,םירקוחה ירבדל
ןיב םיסחיהמ קלח םיריבסמה םייתקלדה םינמסה דחא ויה
דיאולימע תומרל האיבה ההובג הפק תכירצ .תרכוסל הפקה
.רתוי תוכומנ

European Journal of Clinical Nutrition


2015 טסוגוא
(2) סגה יעמה ןטרס ילפוטמב תודירש רפשמ ימוי הפק
ב"הרא ןוטסוב Dana-Farber Cancer Institute ירקוח
לש םויב רתוי וא םילפס 4 לש העובק הכירצ יכ םיחוודמ
ןפואב רושק (Caffeinated Coffee) ןיאפק ליכמה הפק
(Cancer Recurrence) ןטרסה תרזחב הדיריל יתועמשמ
סגה יעמה ןטרס ילוח םילפוטמה לש םבצמב רופישלו
.3 הגרד ,(Colon Cancer)

Journal of Clinical Oncology


2015 טסוגוא
רכוסה תמר תרדסהב םירזוע הפקב םילונפילופ
(5) םיאירב םישנא לש םמדב
יכ םירסומ ןפי Kao Corporation תרבחב םירקוח
םייושע הפקב םייוצמה (Polyphenols) םילונפילופ
(Blood Sugar Levels) םדב רכיסה תומר תא רפשל
(Endothelial Function) ילאילתודנאה דוקפיתה תאו
.םיאירב םירבגב

תא תסוומ רשא GLP-1ןומרוההה תומר ולדג ,ןכ ומכ
.החוראה רחאל (Appetite-Regulating) ןובאיתה
.םירבג 19 ופתתשה רקחמב

Nutrition Research


2015 טסוגוא
םיריעצב םדה ילכו בלה תואירבל קיזמ הפק
(2) ןותמ םד ץחל רתי םע
הובג םד ץחל ילעב (Young Adults) םיריעצ םירגובמ
םא ושעי בוט ,(Mildf High Blood Pressure) ןותמ
.הפקמ וענמי
הנידוא Hosp. of San Daniele del Friuli-ב רקחמ
םיעוריאל ןוכיס לידגהל הלולע הפק תייתשש אצמ הילטיא
ומכ ,(Cardiovascular Events) םיירלוקסו-וידרק
.(Heart Attack) בל ףקתה

,םייתרכוס םניאש םילפוטמ 1,201 ופתתשה רקחמב
:םדוק לודג רקחמב ופתתשהש ,םינש 45 דע 18 ינב
.1 הגרדב םד ץחל רתי ילעב ,HARVEST 2 study

European Society of Cardiology (ESC) 2015 C.


2015 רבוטקוא
הפקב םיניסקוטוימ
תא רשאמ דרפס University of Valencia-ב רקחמ
וחתינ םירקוחה .הפקב םיניסקוטוימ לש םתואצמה
.דרפסב םיטקרמרפוסב רכמנש ,הפק תומיגד 100
 

תורצוימה תובוכרת ןה (Mycotoxins) םיניסקוטוימ
(Filamentous Fungi) תויטנמליפ תוירטפ ידי לע
Fusarium וא Aspergillus ומכ - תויטוח תוירטפ 
תובוכרת .תואירב תויעבו תולחמל תומרוגה - שבוע 
(Carcinogenic) תונטרסמ תויהל תולולע ולא 
תילנומרוהה תכרעמה לע עיפשהל תותולעו 
.(Immune System) ןוסיחה תכרעמ לעו 

העפשהה איה (Mycotoxicoses) הזוקיסקטוקוימ
תואירבו םייח ילעב לע (Toxic Effect) הליערה
לע ללכ ךרדב איה ולא תובוכרתל הפישחה.םדאה
תורקל םג לולע רבדה ךא ,(Ingestion) העילב ידי
.הפיאש ידי לע וא רועה ךרד

,(Grains) םינגד לע םייוצמ ולא (Toxins) םינלער
שבועל םישיגרה םירחא םירצומו (Nuts) םיזוגא
,םייתביבס םימרוג ידי לע תעבקנ םתוחכונ .(Mold)
(Humidity) תוחל ,(Temperature) הרוטרפמט םהב
.ריצקה ירוזחמ ךלהמב םימשגה תויומכו

לש םתואצמיה תא ןיטולחל עונמל ןתינ אלש ןוויכ
תא תונקתה תורשפאמ ,ןוזמ ירבדב ולא םינלער
.תונטק תויומכב ולא םירצומב םתואצמיה

Food Control


2015 רבמבונ
(3) תע םרטב תוומ תענומ הנותמ הפק תייתש
תא ונחבש ב"הרא סטסו'צסמ Harvard University ירקוח
,תכשוממ הפוקת ךרואל ,הפקה לש תויתואירבה ויתועפשה
.םימדוק םילודג םירקחמ 2-מ םינותנ ופסא

Nurses' Health Study רקחממ םישנ 74,890 ופתתשה
. Health Professionals Follow-up Study-מ םירבג 40,557-ו
.הנש 30 ךשמבו םינש 4 ידמ םינותנה תא ורטינ םירקוחה

הפק לש הנותמ תומכ ותשש םישנא יכ םיחוודמ םירקוחה
תוומל רתוי ךומנ ןוכיס ווח (םויב םילפס 5-מ תוחפ)
,(Cardiovascular disease) םד ילכו בל תולחממ
,(Neurological Diseases) תויגולוריונ תולחמ
.(Suicide) תודבאתהו (Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוס

Circulation

.