?הלוחה ןיינבה תנומסת יהמ
תקסוע (Sick Building Syndrome) הלוחה ןיינבה תנומסת
וז הייעבל ירקיעה םרוגה .ןיינב ךותב תלקולקה ריואה תוכיאב
ףשחנ םהל ,יוריג ימרוג ,םירחא םיפידנ םירמוחו םינגרלא אוה
.םמיע דדומתהל שי דציכו תושידח היינב תוטיש בקע םדאה

תוכרעמ .םינוש םינבמב 90%-ו ותיבב ונמז תיברמ יח םדאה
םהב תוליצנ ברימל עיגהל ידכו המרונל וכפה רוריקו םומיח
.ץוחבש ריואל רתויו רתוי םימיטא םהש ךכ םיניינבה םינבנ

,דוגיב ,טוהירב םיבכרומ םירמוחב שומיש ךלוהו רבוג ליבקמב
םיפסונ םימרוג םע םבוליש .םירמשמ םירמוחו יוקינ ירמוח
םירז םינובלחל המישנה תכרעמ תא םיפשוחה םיניינב ורצי
.רבעבמ הברהב הלודג תומכב ,םיזגו קבא ,(םימזינגרואורקימ)
.תויגרלא יבגל תועמשנה ולאל תומוד תובוגתה

...תוללוכ ולא תובוגת
.עולו ףא וא/ו םייניע ייוריג
.ףאהמ םומיד
.תוחירל תושיגר
.(Wheezing) תינפצפצ המישנ
המישנה יכרד תולחמ
.(םידליב דחוימב) 
.תולפהו הדיל תויעב
.(Lethargy) תושידא
.תושישת
.שאר יבאכ
.ןורג יבאכ
.(Dizziness) תורוחרחס
.(Nausea) הליחב
םיירירה םימורקה יוריג
.(Mucous Membranes

.םיתב ךותב תורגתסהה ללגב ,ףרוחב תרבגתמ הייעבה
ואצמו םינש רפסמ ךשמב ולא תועפות וקדב םירקוח
.םירוגמה יניינב אוה םלוכל ףתושמה הנכמש

רושקה ילוח'-ל ההז הניא הלוחה ןיינבה תנומסת
סחייתמה (Building Related Illness) 'ןיינבל
ריואב אשינה יפיצפס םוהיז םרוגל
.(Specific Airborne Building Contaminant)
םירנויגילה תלחמ איה םלוכל תרכומה ךכל המגוד
תכרעמ םרוגה היה הב (Legionnaires' Disease)
.ריואה גוזימ

זוחא םהב המתסא ילוחב הצופנ הלוחה ןיינבה תנומסת
.םיטושפ םייתיב-םינפ םינגרלאל אוה תויגרלא לש הובג
היסולכואה ללכמ קלחב ,סחי לכ אלל ,םג עגופ הז םוהיז
.םינשי םיניינבב הרגה
5 דע 3 יפ ןב רתי ןוכיסב אצמנ היסולכואה לש הז קלח
הלולע רשא ,היסולכואה ראש תמועל המתסאמ התומתל
םיאנת ,םיקקמ ,(Rats) םישורבכע ומכ תורוקממ לובסל
.םישק םייתיב-םינפ םימוהיזו םידורי םיירטינס

םוהיז ימרוג
...תוירקיע תוירוגטק 3-ל םיקלחנ ולא

םירומח הריעב ימוהיז .1
םימיאתמ םניאש הלאכ וא םימוגפ םומיח ינקתמב שומיש
...םימהזמ לש תונכוסמ תומר טולפל םילולעו

.(Asphyxiant) קנח םרוג רמוח אוה ןמחפה תצומחת דח
.(NO2) ןקנחה תצומחת-וד
.(SO2) תירפוגה תצומחת-וד
.תיבב םיצופנה (הריעב ימוהיז ירצות) יוריג ימרוג םירמוח םלוכ

םייגולויב ריוא ימהזמ .2
...םדא-ינבו םייח-ילעב יבג לע םירבעומ הלא 
...שבועל היגרלא ואר .(Molds) םישבוע
.(Dust Mite) קבאה תידרק

...היסקליפאנא ואר

...תויהל םילולע םהיתורוקמ
.ריוא ישביימו ריוא יחלחלמ
.ריוא ינגזמ
.דמחמ תויח
.רורוויא/םומיח ירישכמ
.תיסחי ההובג תוחל
.תונופטש
םיחבטמו טבמא ירדח
.תואיכ םיררוואמ םניאש 

...םדאב האולחת יגוס 3-ל םורגל םילולע םה
.םדאה תמקרל הלחמ ימרוג תרידח ידי-לע םימוהיז
.ןוסיחה תכרעמ תברועמ ןהב רתי תושיגר לש תולחמ
םינלער ידי-לע הרישי הלערה תמירג .(Toxicosis) תלער
.םייגולויב  

תופידנ תוינגרוא תובוכרת .3
תרוטרפמטב תוטלפנה תופידנ תוינגרוא תובוכרת ןה ולא
...ןניה ןהבש תוירקיעה .זגכ רדחה

,רומיג ירמוחב יוצמ אוה .(Formaldehyde) דיהדלמרופ
.םירחא ץע תוחולו תיביס ,םילנפ ,םידיבל 
.(Benzene) ןזנב
ןליטאורולקרפ
.(Perchloroethylene
.םיקיזמ יריבדמ
.םיסיממ םירמוח
.יוקינ ירישכת

...תאז הירוגטקב םילולכ ףסונב
.הקתעהו הספדה ירמוח
.םיקבד
.השגדהו ןומיס םיטע
.רעיש יסיסרת
םייתיב םיסיסרת
.(יוקינ הקרבה ומכ) 
.םיללדמו םיעבצ

דליה תואירבו שבוע
דחוימב .שבוע ידי-לע תומרגנה תולחמל דאמ םישיגר םידלי
.המתסא איה האצותהו המישנה תכרעמ םהב העיגפ
המישנה-יכרד תולחמ לש הכורא הרדס םג ןכתית
הפישח .שבועל רשקל השק היהי ןתוא (תואיר תקלד ןהב)
!דליל תינלטק תויהל הלולע הז ןגרלאל הרצק

ב"הראב .תולחמ ימרוגכ רבכמ הז םיעודי םיליער םישבוע
תוקידב רחאל ,1966 תנשב דאמ ךכל תועדומה הרבגתה
תולחמ לע חוקיפל זכרמה ךרע רשא
דלי לש ותומ רחאל (Centers for Disease Control/CDC)
םלוכ .ויהוא דנלבילקב הנבמב םירחא םידלי לש םתלחמו
.יתאיר םומידב הנייפאתהש ,הרידנ תואיר תלחממ ולבס

שבוע Stachybotrys chartarum היה םירקמה לכב םרוגה
םירקמ לש בר רפסמב םרוגכ םג אצמנש רוחש-קרקרי
.םיירוביצ םינבמו רפס-יתב ללוכ ,םירחא םירתאב ,םיפסונ

,בטיה םוטא הנבמ היה םירקמה לכב ףתושמה הנכמה
תרנצ ללגב תוחלל הפישח ליבקמבו היגרנאב ןוכסחל
.ןופטשמ םימ יקזנו םוהת-ימ לוחלח ,ףלוד גג ,תפלוד

שבוע יגוס תוחתפתהל הירופ עקרק םיווהמ ולא םירקמ
.ןוחמק/תיחמק המינכו םיקדייח ,(רוחש שבוע ללוכ) םינוש
,(Fiberboard) תיביס תוחול לע חתפתהל םילולע םלוכ
.ךומו קבא ,ריינ ,םיחיטש ,(Gypsum Board) סבג תוריק

.תיסחי תולקב לפטל ןתינ ןיעל הארנה שבועב
תחתמ אצמנ שבועה רשאכ רתוי השק הייעבה
תבכשב) תוריק ירוחאמ וא ךותב ,הפצרה ינפל
.(דודיבה


(Black Mold/Stachybotrys) רוחש שבוע
תיברמב יוצמ רוחש שבוע
.םיתב תוניגב תועקרקה
אוה םימיוסמ םיאנתב
םתומל איבמה ןלער רציימ
.ותוא םיעלובה םייח-ילעב לש

...אוה םרגיהל לולעש םינימסתה דחא
.(Acute Pulmonary Hemorrhage) רומח יתאיר םד ףטש

תוצלמה
.40% תב תיסחי תוחל לע תיבב ורמש
.םיחל םישדוחב ןגזמ וליעפה
.תיבה לש תואנ רורוויא לע ודיפקה
.תועש 24 ךות םימ תפילד לכ ורצע

םיפתרמו טבמא ירדחמ וקיחרה
.םיחיטש 
.שפועמ רמוח לכ דיימ וקיחרה
םיליכמה יוקינ ירמוחב ושמתשהה
.שבוע ילטוק 
.םכתיבב ןושיע לע ורסא
ולא .(Air fresheners) ריוא ירהטמב שומישמ וענמה
ולא םירישכתמ קלח .ריואה תא םימהזמו םיליעומ םניא 
.ןטרסל ףא לולע 
יאנתב םידרושה יונ יחמצ (דרשמבו) תיבב ופיסוה
תא םיניטקמ ולא םיחמצש אצמ רקחמ .השלח הרואת 
(Formaldehyde) דיהדלמרופה ,(Benzene) ןזנבה תומר 
םירמושו ןוזמ רוקמכ םיכרוצ םה םתוא ,םירחא םימהזמו 
.יקנ ריוא לע ךכב 
...ריוא ירהטמ םיחמצ ואר .וז הרטמל בוט (קובמב) ןרזיחה 
םימהזממ יקנו בוט עקרק עצמב שמתשהל ודיפקה
.םיקרחו 

בל ומיש
ריתוהל םילולע ךא ,שבוע ימתכ ריסהל םייושע ןובסו םימ
םקתשהל םילולעו ןיעל םיארנ םניא ולא .(Spores) םיגבנ
.תוריהמב

ורכז
.הנכסה הלדג (תיטגרנא ליעיו) שידח ןיינבהש לככ

...תושדח - שבוע ואר

.