חומ-םד םוסחמ
Blood-Brain Barrier (BBB)
ןגמה םורק אוה (Blood-Brain Barrier - BBB) חומ-םד םוסחמ
.וב םוהיז ךכ ענומו םדב םיבבוסה םינוש םירמוח ינפמ חומה לע
תכרעמ לא םדהמ ולא םירמוח רבעמ תסוומ אוה
.חומה עזגב תיזכרמה םיבצעה
.תודבכ תוכתמ רפסמו לוהוכלאל רידח םוסחמה

הנגה השעמל ול ןיא ,חומל רודחל םילגוסמ םניא םינדגונ םגש ןוויכ
הייעב תררועתמ הביס התואמ .שחרתמ ןכא םוהיזש הרקמב הליעי
לודיג לש הרקמב) וב לופיט םשל ,חומל רודחל הפורת לע רשאכ
.הז הנגה ןונגנמ ףוקעל ךרד אוצמל שיו (יחומ

תומקרה לא םירמוח לוחלח רשפאמ םדה ימינ תפטעמ יאת הנבמ
תאז המילשמ .הז רבעמ ענומו רתוי ףופצ הנבמה חומב .םביבס
.תילובטמ/תימיכ תוליעפ
ולאכ ,דבלב םימיוסמ םירמוח רבעמ ךכ רשפאמ חומ-םד םוסחמ
לונתא ,ינצמח-וד ןמחפ ,ןצמח םיללוכ ולא םירמוח .ןמושב םיסיסמש
ונימא תוצמוחו (Glucose) הזוקולג רכוס םג .םיידיאורטס םינומרוהו
.חומל עיגהלו חומ-םד םוסחמ ךרד רודחל םילגוסמ

רשא ,םינומרוה תרזעב םיטלשנ ףוגה ידוקפת תיברמ
םילגמ םתוא ,חומה תארוהב ,תוטולבהמ םישרפומ
.ףוגה יבחרב םייוצמה םינטלוק
.חומה לא הרזח םדהמ רודחל םילוכי םניא םה
.ףוגב תומיוסמ תודוקנב םדה םגדנ םהילע חקפל ידכ

...ב ליעי וניא חומ-םד םוסחמ
.יוארכ חתפתה םרטש ןוויכ ,םיכר םידולי
.וב הקיחש הלח םהב ,םישישק
ץרפיהל חומ-םד םוסחמ לולע םהב םיבצמו םירמוח
.חומה תלועפ תא םישבשמו הז םוסחמ םירדוח םימס
.םד ץחל רתי
.(Hyperosmolality) םדב רמוח לש רתי תויזוכיר
.הנירקל הפישח
(1).םייטנגמ-ורטקלא תודשל הפישח
.חומב השק תיזיפ העיגפ

.לגורקימ רישכמו MRI קרוס הז ללכב (1)

םוסחמ תא רודחל ,ןוסניקרפ תלחמב לופיטל ומכ ,תופורת לע
.חומה ךותב לועפל ידכ ,חומ-םד


חומ-םד םוסחמ תוליעפ תא תושבשמה תולחמ
.(Meningitis) חומה םורק תקלד
.(Sleeping sickness) הנישה תלחמ
.Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML)
.(DeVivo disease) וויו-הד תלחמ

תושדח
2002 ראוני
םוסחמה תא רדוח C ןימטיו
עייסל יושע C ןימטיוש וליג הילטיא University of Ferrara ירקוח
רמייהצלא תלחמ ומכ ,תויגולוריונ תלחמב לופיטל תופורת רידחהל
.(Epilepsy) הליפנה תלחמו
(םירחא םירמוחל דוגינב) ותוא ןווכל ןתינש ךכב C ןימטיו לש ונורתי
.חומב תיזכרמה םיבצעה תכרעמל תורישי