ןינלאלינפ
Phenylalanine
.םייתשהמ תישומישה - L תרוצו D תרוצ :תורוצ 2-ב םייק ןינלאלינפ
ךשמהב רמומ תויהל יושעו ןיזוריטל ףוגב ןינלאלינפ רמומ ילמרונ בצמב
ןירפניפאל ונממו (Norepinephrine) ןירפניפארונ ,(L-Dopa) הפוד-לאל
םטרפסא ץופנה קיתממב ביכרמ הווהמ ןינלאלינפ .(Epinephrine)
.םילק תואקשמבו םינכומ תונוזמב שמשמה

ןינלאלינפה ידיקפת
...ןינלאלינפה
םהב ,חורה בצמ לע םיעיפשמ רשא םינומרוה רפסמ תיינבב ףתתשמ
.דועו םיניפרודנאו (Melanotropin) ןיפורטונלמ  
םירטימסנרטוריונ םירצונ םהב םיימיכויב םיכילהת רפסמב ףתתשמ
ןירפניפרונ ,(Dopamine) ןימפוד ומכ ,(Neurotransmitters)  
.ןירפניפאו  
רושקה ינורכ באכ תיחפהל יושעו באכ ידגונ לש םתעפשה תא קזחמ
.תומיוסמ תולחמל  
רוצייב ףוגב שמשל יושע אוה .ףוגב היגרנאה רוציי ךילהתב ףתתשמ
.היגרנא רוצייל שורדה זוקולג  

יתנוזת ףסותכ ןינלאלינפ
...ב לופיטל שמשל יושע ןינלאלינפ
תינואכיד-יטנאה ותוליעפ לשב יתנוזת ףסותכ קוושמ אוה .ןואכיד
רמוח ,(Phenylethylamine) ןימאליתאלינפל רמומ תויהל םג יושעו  
.חורה בצמ תא רפשמו חומב יוצמה  
.סיטירתרא/תינורגיש םיקרפמ תקלד
.סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלד
.ינורכ באכ
.רוזחמה ןמזב תויוצווכתה
.ףוגה תוחישקו רובידה רופיש :ןוסניקרפ תלחמ
.UVA תנירק םע בולישב .תרהב/וגיליטיו
.(Melanoma) המונלמ/רועה ןטרס

יאתב תשחרתמ רשא םיאת תקולח דדועל הלולע ןינלאלינפ תכירצ
.םיריאממ המונלמ

ןינלאלינפל םייתנוזת תורוקמ

.םיגד
.םיערז
.ףוע
.בלח
.טרוגוי
.םקלחב ,םיזוגא
.םיציב
.תוננב
.רקב רשב דחוימבו רשב
.תוניבג
.ופוטו היוס חמק ,היוס ןובלח ומכ ,םירצומ ,היוס
.ןינלאלינפב אוה םג רישע םטרפסא יתוכאלמה קיתממה

ןינלאלינפב רוסחמ
הרידנ תילובטמ הערפה הניה (Phenylketonuria/PKU) הירונוטקלינפ
.ןיזוריטל ןינלאלינפה תא ךפוה רשא םיזנאב רוסחמ םייק הב
בוכיע ,המזקא םיללוכו םישדוח 6-ל 3 ןיב ליגב םיעיפומ םימוטפמיסה
.תויביטקארפיהו ילמרונהמ ןטק שאר ,תוחתפתהב
ןפואב הנטק ןובלחה תכירצ רשאכ קר שחרתי היוקל הנוזת ללגב רוסחמ
.ינוציק

ןינלאלינפ לש יתנוזת ףסות תועצמאב קוניתב וז הייעבב לופיט יא
.ותוחתפתהב הריצעלו לקשמב ותיילע תלבגהל םורגי ןיזוריטו

...םה םירגובמב רוסחמ ינימסת

.תוגהנתה ייוניש
.ינימה קשחב הדירי
.תוחופנו תומודא םייניע
.טקרטק/דורי
.לובליב
.תושגר תרעס
.ןואכיד
.הדורי תונריע
.דורי ןורכיז

רתי ןונימו תוליער
...ב אטבתהל תולולע רתי ןונימ/תוליער תועפשה

.תוליחב
.תוברצ
.םייבצע םיקזנ
.םדה-ץחלב היילע
.תושגר תרעס
.הניש ידודנ
.שאר יבאכ

תורהזא
...םה ןינלאלינפ ףסות לוטיל רסאנ םהילע םישנא
.(Melanoma) המונלמ/רוע ןטרס ילוח
.תוקינימו ןוירהב םישנ
ןינלאלינפ ףסותו (L-Dopa) הפוד-לא הפורתה תא לוטיל ןיא
.םוי ותואב  
.ךכל הייטנה ילעבב םד-ץחל רתי ררועל לולע ןינלאלינפ