רוע יכרש / רוע יגת / רוע ילולבד
Skin tags (Acrochordons)
Cutaneous papillomaהרדגה
ריפש רוע לודיג אוה לולבד
,(Benign skin growth)
ריאממ/ינטרס וניאש ונייהד
.(Malignant/Cancerous)
תונשב רתוי הצופנ העפותה
.םישנב דחוימב ,םייחה עצמא

תוילמרדיפא רוע תוטילב ולא
(תינוציחה רועה תבכשב)

ןניאו תוביאכמ ןניא ,טעמ תוכראומ ןה .ונממ תולדלדימה ,תוריעז
.דגבב ףושפיש וא ךוכיח ידי-לע תורוגמ ןה רשאכ אלא ,תולדג
הצופת
...ב תוצובקב ללכ-ךרדב םיעיפומ םילולבדה
םיפעפע
םיידשל תחתמ
העשפמ
םינפ
ראווצ
יחשה תיב
ףוג ילפק
םירחא  
תונכסו םימרוג
.השרותב תרבוע העפותהש אוה עודיש לכ .םיעודי םניא םימרוגה
,חתפתהל ךישמהל הלולעש ,הריעז הטילב תעפוהב הליחתמ איה
.ןורפיע קחמ לדוג דע

.ןכוסמ וניא ךא ,תיטתסא הניחבמ דירטמ רבדה

הרסה
רמולכ ,הטושפ תיגרוריכ התירכב רוע לולבד קיחרהל לבוקמ
ותאפקהב ןכו הבירצ וא םיירפסמ ,םיחתנמ ןיכסב ךותיח
.(Cryosurgery) האפקהב חותינ ארקנה ךילהת ,ילזונ ןקנחב
.(Laser) רזייל תועצמאב רתוי םדקתמ לופיט םייק

.(Dermatologist) גולוטמרד/רוע אפור עצבמ הלועפה תא
לולבדהו תקלצ וא ןמיס רתווי אל התירכה רחאל םייעובש
.שדחמ חתפתי אל
.םירחא תומוקמב םישדח םילולבד וחתפתיש ןכתי ,תאז םע

,(Chromium picolinate) טנילוקיפ םורכ םיכרוצ
םלעת ,םישדוח 3 ךשמב ,םויב םיימעפ ג"קמ 200
.העפותה
אפרמ-יחמצ
הקירמא ידילי רבעב שמיש הימדה שרושמ םודאה ץימה
.םילולבד תרסהל ,םישדחה םיבשייתמה תאו
!ליער חמצה ימינפ שומישב --- בל ומיש
הקיזמ העפשה לכ אלל ,רועב םיגירח םילודיג הסיממ הימדה
.תוילמרונ תומקר לע
םימב בברעל שי התוא ,הקבאכ חמצה שרוש תא גישהל ןתינ
.לולבדה לע םשייל שי התוא ,החשמ תלבקל
!וב שומישב תוריהז טוקנל שי .ןכוסמ חמצב שומישה
.דבלב דחא לולבד לע הטישה תא הליחתב תוסנל ץלמומ

תא ףוטקל שי .וגנמה וא הנאתה ףרשב שמתשהל ןתינ
.הלעמ וא ונממ ףטונה ,ירטה ףרשב דיימ שמתשהלו ירפה

שי ,תועש רפסמ רחאל קר תפלוחה ,הקזחה הבירצה בקע
.םירחא תומוקמבו לולבדל ביבסמ ףרשה עגממ רהזיהל

...תלכתה ןיע/הדשה תינגרמ

.