הניכ יציבו שאר תניכ
,טיזרפ קרח איה (Head louse) שארה תניכ
.שונא םדמ ןוזינה םייפנכ לוטנ
הלדוג) הריעזה (Nit) הציבהמ התעיקב םע
תכפוהו הפוקש הניכה (םושמוש ריגרגכ
.םדמדא-םוח ריעז רוציל ,הנוזינש רחאל ,תוריהמב
 
תודומצ תורתונה ,תובהבהצ םיציב 100-כ הניכה הליטמ הייח ךשמ
םימי לש המוד רפסמו םימי 10 דע 7 םיפלוח העיקבל דע .רעישל
.תורגבל םיריעצה עיגה דע רבוע
.תועובש רפסמ (תפקרקה לע) םדא שאר לע ץורשל הלולע הניכ
 
תוקבדיה
םה ,יכ םע ,ורחבי וב םדאה שאר יבגל תוינררב ןניא םיניכ
.יקנ שאר ופידעי
.םיניכב תוקבדיהו תיבה ןויקינ ןיב רשק ןיא
םיבורק םתויה בקע ,םיניכב תוקבדיהל דחוימב םידעומ םידלי
.'דכו םיקרסמ ,םיעבוכ ,שובל קולחל םתייטנו ינשל דחאה תיזיפ
םירחא םירזיבאו טוהירב ףתושמ שומישמ םיניכב קבדיהל ןתינ
.דמחמ תויחב ףתושמ עגממ ןכו
 
.שארל שארמ ףועל וא הציפקב רובעל תולגוסמ ןניא םיניכ
.םדאל םדאמ תורבוע ןניא םיניכ יציב

העינמ
...רתויב הבושח תיבה תקוזחת 
.םח ריואב ושביו םימח םימב םידגבו םיעצמ וצחר
(םיחתור אל) םימח םימב רעיש תושרבמו םיקרסמ ולבט
.תוקד 10 ךשמב
ודיפקה .םינרזמו םיטיהר יוקינל קבא באושב ושמתשה
.רוביח תומוקמ יוקינ לע
- בושח תוחפ אלו 
.תמניכב תוקבדיהה ינפוא יבגל םכידלי תא ועדי   

תמניכ רותיא
תא וקדב .שארב קזח דוריג היהי תמניכל ןושארה ןמיסה
.תופוכת ,קזח דרגתמה ,דלי לש ושאר
קודבל שי ,תמניכמ לבוסה דחא החפשמ ןב הלגתה םא
!םלוכ ישאר תא

.קרסמ תועצמאב שארה תורעש ןיב ודירפה
דחוימב ,תפקרקה לע םוקמ לכ ,הבוט הרואת תחת ,וקדב
.תלדגמ תיכוכזב ורזעה .ףרועבו םיינזואה ירוחאמ
 

לופיט
...וליעוי ,םרוקמב םיקרח יריבדמ םניאש ,םינוש םייתיב םירצומ
.םייחמצ םייופמש .התה ץע ןמש .תיז ןמש
.םיניכ קרסמ .זנוימ

...יחמצ ופמשב שומישה תונורתי
.םיניכה תרזח תעינמ .םידמשומ הניכה יציב
.קיזמ וניאש יעבט רמוח .ןאובחממ תואצוי םיניכה
.וצקענש תומוקמ תעגרה

םיניכ דגנ ופמשל ליגר ופמש וכפה
רטיל-ילימ 30 לכל התה ץע ןמש תופיט 5 דע 3 ופיסוה 
.ליגר ופמש 
 
- ןיפוליחל  
וב וקרסו םייניש ףופצ קרסמ לע התה ץע ןמשמ וחרמ 
.שארה תא 
 
!שארה לע תורישי התה ץע ןמש םשייל ןיא  


.הסיבכה תנוכמ ימל תופיט רפסמ ופיסוה :פיט 
!עגפיהל הלולע הנידע הסיבכ :הרהזאו     
 
.תינדי השעת הפיטשה רחאל םיציבהו םיניכה תקחרה
 
,תיצרחה חרפמ םיקיפמ ותוא ,(Pyrethrin) ןירתריפ
.יעבט םיקרח לטוק בשחנ

...םיללוכ שמתשהל גוהנ םהב ,םייטטניס םיקרח ילטוק
.(Lindane) ןדניל .(Permethrin) ןירתמרפ
.(Malathion) ןויתלמ

םירקחמ .םישמתשמ וב זוכירל םאתהב הנתשמ ולא םירמוח תוליער
םירמוח תלועפל ףוסבל תולגתסמו תונסחתמ םיניכהש ואצמ םינוש
לש םינוש םיגוס בברעל ןיא .םירזוח םילופיט ךירצמש רבד ,ולא
!םיקרח ילטוק

יאוול תועפות
...ומכ ,יאוול תועפות תויהל תולולע םייטטניסה םירמוחל
.המתסא .רירש-בצע יקזנ .תואקה
.םידלומ םימגפ .דבכל קזנ .םילושליש
.ןטרס .המישנ תויעב .תותיווע
.םדב העיגפ

!דמחמ תויחל תולפטנ ןניא םיניכ