1 תושדח - הניש ידודנ/תוערפה
Insomnia - News 1

הכישחב הנישה תונורתי
הניש ומכ בוט םונמינ
הנישה ירוחאמ הימיכה
הנישל רזוע רשעומ בלח ןובלח
םישישקב םיירהצ-רחא תנש
ןוסניקרפ תלחמו הניש רתי
תרכוס דגנ הניש תוכיאו ןמז
םוק ימיכשמ תנש הנבמ תקיטנג
ןואכידל תומרוג הניש תוערפה
ןורכיז רפשמ הנישב חומה יוריג
תוינונשיל יגולויב ןמס ההוז
םירוענ תשדחמ הקומע הניש
חתמ תמרוג תמדקומ המיק
הניש יישקו הניש ילגרה יוניש
הניש ידודנב לופיטל הפק
רואב לופיט
הבוט הנישל םולח תוירכ
תואירבל קיזמ הניש רתי
ינגרוא בלחב תלעותה
םינומרוהו הנישב רוסחמ
הנישה לש הכרע
תוצלמומ הניש תוחונת


...הניש ידודנ/תוערפה ואר
 
םירוענ תשדחמ הקומע הניש
...הדובע


1999 רבמבונ
חתמ תמרוג תמדקומ המיק
תמדקומ המיק הינטירב Uni. of Westminster ירקוח ירבדל
ילעב םה םדקומ םימקה םישנא .ישפנ חתמל תמרוג הטימהמ
(Stress Hormones) ישפנה חתמה ינומרוה לש רתוי ההובג המר
.רתוי רחואמ םימקה ולא רשאמ ,םדב
וז המר .קורב לוזיטרוקה תמר תקידב תועצמאב השענ רותיאה
הנישה תועש רפסמב ינוש .םויה לכ ךשמב ההובג הרתונ
.ךכ לע ועיפשה אל תעצוממה
תמדקומ הציקיל תמרוג ההובג לוזיטרוק תמר םא ררבוה םרט
.ךפיהה וא

New Scientist


2000 ראוני
הניש יישק לע הנישה ילגרהב יוניש תעפשה
תא וקדב רשא הינטירבב Sue Nicholls Centre-ב םיגולוכיספ
ואצמ ,הניש יישק םיווח שולש דע הנש ינבמ 20% הב העפותה
.הייעבל ןורתפ
,(Behavioral Intervention) תיתוגהנתה תוברעתה ומשיי םה
.הטימל הסינכה ינפל תוקד 20 ךשמב תועגרתה תרגיש תרוצב
יקרפ הל ופסוהו תוקד 10 דע 5-ל ןמזה םע הרצוק וז הרגיש
וב ןמזה ינפל דליה תרעה ןכו יכב ןמזב ,הלועפ לכ אלל ןמז
םיטוטעזה תיברמ םירקוחה ירבדל .ללכ ךרדב ררועתמ אוה
ךכל תופורת .הנישה ינפל תועגרתה תטיש םילגסמ םניא
.רצק ןמזל קר תוליעי

British Medical Journal


2001 יאמ
הניש ידודנב לופיטל הפק
...ירבדל


2001 טסוגוא
רואב לופיט
רקובב ,תוקד 30 ךשמ ,קזח רואל הפישחש אצמ רקחמ
לחתאמ רואה .הניש ידודנ תייעב אפרל היושע ,ברעב וא
.ותוא למרנמו תונריע-הניש ןונגנמ

...הניש תוערפה יגוס ינשמ םילבוסב ושענ תונויסנה
.ידמ םדקומ םיררועתמו ןושיל םיכלוהה ולא :APSD
.ידמ רחואמ םיררועתמו ןושיל םיכלוהה ולא :DPSD

...רוא תועצמאב לופיט ואר


2001 רבוטקוא
הבוט הנישל םולח תוירכ
תעפשה תא וקדב ב"הרא Pew Research Center ירקוח
חוחינ תוציפמה ,(Comfort pillows) תוחונ תוירכב שומישה
.הנישה ןמזב ,םיחמצ
תוירכב ןאירלוו בלשל העצהה תובקעב ונמזב דלונ ןויערה
תוערפהו םיטויסמ לבסש ,חתפמה שמתשה ןהב הנישה
.הווחש ערואמ רחאל הניש
המוצע הניה ,חתפמה יבדל ,התיה וז העצה םושיי תחלצה
.המוצע החלצהל התכז ב"הראב ולא תוירכ תריכמו
וב םוקמל ,חומל םיעיגמ תוחירהש הארנ םירקוחה ירבדל
חומה רוזיאל ךומס יוצמ הז םוקמו ,םינשי תונורכז םירוגא
.תוחיר דבעמ רשא


2002 ראורבפ
תואירבל קיזמ הניש רתי
Uni. of California School of Med. ירקוח לש םהירבדל
8 ןשיה םדא .דבלב תועש 7 דע 6 ןושיל םדאה לע ב"הרא
םרטב תוומל ,12% רועישב ,ןוכיס רתיב יוצמ רתוי וא תועש
.םינש 6 ךשמב ,שיא ןוילמ 1.1 וקדבנ רקחמב .תע


2002 לירפא
ינגרוא בלחב תלעותה
תטיסרבינואב Inst. of Applied Biotechnology-ב םינעדמ
םייושע הניש ידודנמ םילבוסה םישנא יכ וליג דנלניפ Kuopio
הז בלח .רחש םע ובלח םה ותוא ,ינגרוא בלחב רזעיהל
.ןינוטלמ לש תיסחי תולודג תויומכ ליכמ

...בלח ואר


2002 ינוי
תילנומרוהה תוליעפה לע עיפשמ הנישב רוסחמ
ב"הרא Pennsylvania State Uni.-ב םירקוח ירבדל
תוליעפב עוגפל ידכ תועש רפסמ ןב הנישב רוסחמב יד
.ףוגב םינומרוהה תומר לע עיפשהלו תימויה
ןמסה תמר תא הלעמ הניש תועשב תיסחי ןטק רוסחמ
אצמנ םירבגבו (Interleukin-6) 6-ןיקיולרטניא יתקלדה
.(Tumor Necrosis Factor) TNF-ב 30% דע-ב לודיג םג
תוליעפל תינויח תועש 8 תב הניש יכ םימכסמ םירקוחה
.תרחמה םויב תילמרונ

Endocrine Society


2003 סרמ
הנישה לש הכרע
הבשקהה רשוכ ךשמש ואצמ ביבא-לת תטיסרבינואב םירקוח
תעש תפסוה ידי-לע תיתועמשמ רפתשהל יושע םידליב ןורכיזהו
.תחא הניש

HealthScout


2003 ראורבפ
תוצלמומ הניש תוחונת
ןלהל .הנישה ןמזב תוחונתה יבגל תונוש תופדעה שי םישנאל
.םילבוס םקלח ןהמ תויעבל םאתהב תוצלמה רפסמ

םיעבונה ,הלילב םיילגר יבאכ :םיילגרב םדה רוזחמב תויעב
.רוזעת הטימה תולגרמ תהבגה .םיילגרב תוילדמ  
םיקרוע תשרטמ עבונה ,םיילגרב וא םייקושה ירירשב באכ לע  
.הטימה תושארמ תמרה ידי-לע לקהל ןתינ  
לע הנישל ורבע .(המישנ םוד) הנישה ןמזב המישנ תוערפה
.ןטבה לע וא דצה  
.תוירכב םיבאוכה םיקרפמה רוזיא תא ודפר .םיקרפמ תקלד
והיבגה .(Congestive heart failure) שדגומ בל תקיפס יא
.תופסונ תוירכ תרזעב שארה תא  
.ןוילעה ףוגה גלפ תא והיבגה .(סקולפר) הביקהמ רזחה
.לכואה רחאל דיימ בכשלמ וענמיה  


2003 יאמ
הכישחב הנישה לש היתונורתי
Sleep Assessment and Advisory Service-ב הניש ירקוח
.הכישחה תא םיווח םניא וננמז ינב םידלי יכ םינעוט הינטירב
הפישח תטלחומ הכישחב םינשי םידליה לכ ךסמ דבלב 2%
ןומרוהה תשרפה תא התיחפמ יתוכאלמ רואל העובק
ןיחבמה ,ףוגב ימינפה ןועשה תלועפ תא רידסמה ,ןינוטלמ
יסופדב שובישל םורגל לולע רבדה םהירבדל .הלילו םוי ןיב
.דליה לש ותואירב לע תילילש העפשהו תויביטקארפיה ,הניש


2003 ינוי
הניש ומכ בוט םונמינ
םונמינש ואצמ ב"הרא Harvard University-ב םיגולוכיספ
הליל תנש ומכ ליעוהל יושע יצחו העש דע העש ךשמב
.תועש 8 תב
םילג תנש הווח םנמנמה וב םונמינ יבגל קר ןוכנ רבדה
תוריהמ םייניע תועונת תנשו (Slow-Wave Sleep) םייטיא
.תומולחה םישחרתמ הב (Rapid Eye Movement/REM)


2004 ינוי
הנישה ירוחאמ הימיכה
Veterans Affairs Greater LA Healthcare System ירקוח
הציקיהו הנישה ךילהתב יכ ,םיבלכב רקחמב ,וליג ,ב"הרא
ןינוטורס :חומב םייוצמה םירטימסרטוריונ השולש םיברועמ
ןימטסיהו (Norepinephrine) ןירפניפרונ ,(Serotonin)
הנישה תעב םילדלדימ ולא םירטימסרטוריונ .(Histamine)
םינושארה םיינשה .הציקיה םע תמדוקה םתמרל םירזוחו
םירמושו (Muscle Tone) ירירשה סונוטה לע םיארחא
.הציקיב טלוש ןימטסיההו הלילה ךשמב םמוד ףוג לע
.הבוט הנישל תופורת חותיפב ועייסי ולא םיאצממ

Neuron


2005 יאמ
הנישל רזוע רשעומ בלח ןובלח
הליג דנלוה University of Maastricht-ב ףקיה ןטק רקחמ
(Tryptophan) ןפוטפירט ונימאה תצמוחב רשעומ בלח ןובלחש
.הניש תוערפהמ םילבוסל רזוע
,(Alpha-lactalbumin) ןימובלא בלחה ןובלח ףסות תכירצש אצמנ
הנישה תוכיא תא תרפשמ ,ןפוטפירט ונימאה תצמוחב רישעה
.רקובב תונריעה תעו
תויעב םע םיאירב םישנא םתיצחמ ,שיא 28 ופתתשה רקחמב
.הייעב לכ אלל םתיצחמו תולק הניש


2005 ינוי
םישישקב םיירהצה-רחא הנישל הייטנ
רבדה .םיירהצה-רחא ןושיל םיטונ םיבר םישישקו םירגובמ
.ןנער וז הנישמ םק ןשיש םדאה םא קר ץלמומו ליעומ
הניש ליבגהל ץלמומ םיירהצה-רחא םוי ידמ םינשיה ולאל
תנשב עגפית רתוי הכורא הנישש ןוויכ ,תוקד 60 דע 30-ל וז
.הלילה
וא הלחמ ןמיס תווהל הלולע רתוי תכשוממ הנישל הייטנ
ןואכיד ,(Sleep Apnea) המישנ םוד ומכ ,יהשלכ הייעב
.תופורת לש ןתעפשה וא

Mayo Foundation for Med. Education & Research


2006 ילוי
ןוסניקרפ תלחמו הניש רתי
US's National Institute of Health ירקוח לש םהירבדל
ןוסניקרפ תלחמל םורגל הלולע ידמ הכורא הניש ב"הרא
.םייחה ךשמהב
תמועל ,הז ןוכיס ליפכהל הלולע רתוי וא תועש 9 תב הניש
הניש יסופד ורטינ םירקוחה .תוחפ וא תועש 6 םינשיה ולא
.הנש 24 ךשמב תויחא לש
תלחמל ןוכיס התיחפמ הליל תרמשמ תדובעש םג אצמנ
הליל תורמשמ 3 תוחפל ודבעש ולאב רבודמ .ןוסניקרפ
תא אוצמל וחילצה אל םירקוחה .הנש 15 ךשמב ,שדוחב
.םיינשה ןיב רשקמה םרוגה


2006 רבמטפס
תרכוסב הטילשל םיילמיטפוא הניש תוכיאו ןמז
לש היצזימיטפוא יכ וליג ב"הרא Uni. of Chicago ירקוח
תימקילגה הטילשה תא םירפשמ התוכיא לשו הנישה ןמז
.2-גוס תרכוס ילוחב (םדב רכוסה תמרב הטילש)

Archives of Internal Medicine


2006 רבמטפס
םוקל םימיכשמה לש םתנש הנבמ תקיטנג
,רקובב םוק םימיכשמב יטנגה ינושה תא וליג םיינמרג םיעדמ
תמדקתמ הניש בלש לש תיתשרות תנומסת הנוכמה העפות
.(Familial Advanced Sleep Phase Syndrome/FASPS)
העש ןיב ,ללכ-ךרדב ,ןושיל םיכלוה וז תנמוסתמ םילבוסה ולא
.רקוב תונפל 4 העשב תוביבסב םיררועתמו ברעב 7-ל 6
.הייעבב לופיטל תופורת לש ןחותיפב עייסי אצממ

Genes and Development


2006 רבמטפס
ןואכידל תומרוג הניש תוערפה
וליג ב"הרא University of Wisconsin-Madison ינעדמ
תונייפאתמה הניש תוערפה איה ןואכידל הבושח הביסש
.הנישה ןמזב המישנ יישקבו תויורידס-יאב ,תוקספהב
1,408-ב שפנה תואירב תא ןחבו הנש 17 ךשמנ רקחמה
.םירגובמ

Archives of Internal Medicine


2006 רבמבונ
ןורכיז רפשמ REM תנש הניאש הנישב חומה יוריג
ילמשח םרז םושיי יכ וליג הינמרג Uni. of Lubeck ירקוח
,םימדקומה הלילה תנש יבלש ךשמב ,תלוגלוגל ךומנ רדתב
.םדוקה ברעב ודמלנש םילימ רוכזל תלוכיה תא דאמ לידגמ

,םישדח תונורכז לש חווט ךורא שוביגב הרושק הניש יכ עודי
,(ץרה 1-מ הטמל) ךומנ רדתב חתמ תודונת תורצוויה ךות
,(Prefrontal Neocortex) יתיזח-םדקה סקטרוקואינב תורצונה
ורכז יוסינה ינפל .תובישח ולא תודונתל וסחיי אל םיבר ךא
.םילימ 42 וירחאו םילימ 37 עצוממב םיפתתשמה

Nature


2006 רבמצד
תוינונשיל יגולויב ןמס ההוז
טנס Washington University School of Medicine ירקוח
,קורב יוצמה ,(Amylase) זלימע םיזנאה יכ וליג ב"הרא סיאול
.תוינונשיל (Biomarker) יגולויב ןמס הווהמ
תוינונשי דודמל ןתינ תעכ .הזכ ןמס לע עודי היה אל הכ דע
תואצותל המגוד .תויוצר יתלב תואצות עונמל ידכ ,םדא לש
םילידגמ רשא ,בל תמושת רדעהו תיביטינגוק העיגפ ןה ולאכ
.םיכרד תונואתבו הדובעב תועיצפל ןוכיס

Proceedings of the National Academy of Sciences

...2 -תושדח - הניש ידודנ ואר