םייטנגמורטקלא תודש
Electromagnetic Fields

םייטנגמ תודשלו (Electric fields) םיילמשח תודשל םיפושח לכה
דחוימבו תיב ,םיילמשח םינקתמ ביבס םימייקה ,(Magnetic fields)
.תואירבה לע םתעפשה המ הלאשה תררועתמ רתויו רתוי .םוקמב

?יטנגמורטקלא הדש והמ
לכ םע רצונה ,םיארנ יתלב חכ יוק גראמ אוה יטנגמורטקלא הדש
...םינווגמו םיבר לא תודש ימרוג .למשחב שומיש וא הלעפה
.(Power lines) חכ יווק
.(Electric wiring) ילמשח טוויח
.(Electric equipment & appliances) ילמשח רושכמו דויצ

םיפלחתמ ,םדא ידי השעמ םתויהב ,םייטנגמורטקלאה תודשה תיברמ
תודונת וא (Herz - Hz) ץרהב דדמנה ,עובק (Frequency) רדתב
.(Cycles per second - CPS) היינשל
 
סואג תודיחיב תדדמנ יטנגמ הדש תמצוע
.(Milligauss) סואגה תויפלא וא (Gauss)

הדובעב םייטנגמורטקלא תודשל הפישח
םירישכמ וא םינקתמל ךןמסב תשחרתמ יטנגמורטקלא הדשל הפישח
...םה ךכל תואמגוד .לודג (קפסה וא) חכ םיכרוצה
.חכ קפס .ילמשח עונמ
.למשח ילבכ .רוטרנג/ללוחמ

...תברקב םייוצמ רתוי םישלח טעמ תודש
.תילמשח החדקמ .ילמשח רושמ
.םוליצ תנוכמ

...ב היולת והשלכ ןקתמ ביבס יטנגמה הדשה תמצוע
.םרזה תמצוע .רישכמה ןונכת

...ב היולת יטנגמורטקלא הדשל הפישחה תומכ
.ןירקמה רישכמהמ תואצמהה קחרמב
.יטנגמ ורטקלאה הדשה תמצוע
.הפישחה ךשמ

...םורגל הלולע םיקזח םייטנגמורטקלא תודשל הפישח
.הבירצ תושוחת .תונבצע .שאר יבאכ
.ןוסיחה תכרעמ יוכיד .טקש יא .תושישת
.ןטרס תולחמ תוחתפתה .ןורכיז ןדבוא .תורוחרחס

.םיירלולס םינופלטל עגונב דחוימב תועמשנ ולא תונעט
ןטרסה תלחמו םייטנגמ ורקלא תודש
ןוכיסל םימרוג םיקזח םייטנגמורטקלא תודשל הפישחש ואצמ םירקחמ
.ולא םיאצממ לע םיקלוחה םנשי ךא ,ןטרסב תולחל רתי
(Leukemia) םדב ןטרס תלחמ ירקמב לק לודיג וליג םינוש םירקחמ
םידבוע וא םירגה םישנא תוצובקב (Brain cancer) חומה ןטרסו
.םיקזח םייטנגמ תודש םנשי םהב תומוקמב
.הזכ לודיג לכ ואצמ אל םירחא םירקחמ

(Breast cancer) דשה ןטרסל רשק ואצמ םימידקמ םירקחמ רפסמ
.(Alzheimer's disease) רמייהצלא תלחמל רשקל ףא ןעט דחאו

 
םדה ןטרס ןיב רשק אצמ דחא רקחמ אל ףא
הפישחב הכורכ וזש ףא לע ,תוכתר תדובעו
.םיקזח םייטנגמורטקלא תודשל

םייתיב םירישכממ הנירק
םהש ואצמ םירקחמ .םה םג םינירקמ בשחמה ךסמוהיזיבלטה רישכמ
תמקוממה ,(Pineal gland) לבורטצאה תטולב לע עיפשהל םילולע
.חומב קומע
תא תסוומה ,ןינוטלמה ןומרוה רוציי אוה וז הטולב ידיקפתמ דחא
.תונבצעב אטבתמ רוסחמה ינימסתמ דחא .הנישה רוזחמ

ופשחנש רחאל ,ןינוטלמ לש תחפומ רוציי ןהב אצמ תודלוחב רקחמ
.ההובג הנירקל
.הנקתל ןינוטלמה תקופת הרזח הנירקה רוקמ קוליס רחאל םימי 3

תוצלמה
.הדובעבש הנכסה יבגל םידבועה תא ועדי .1
.הכומנ הנירקה ונממ דויצ םע דובעל ולדתשה .2
.דויצהמ תוחפל רטמ 1 ןב הדובע קחרמ לע ודיפקהש .3
 .(Shielding) ךוסימ אוה קחרמ תרימשל הביטנרטלא

.הב תואצמהל הניקתל תבשחנ סואגילימ 2 דע 1 תב המר
 
דנלירמ תנידמב שגוהש הקידב תדעו ח"וד
תוקידב תובקעב ,(Maryland) ב"הרא
םינוכיס לע הובג חתמ יוק תעפשהל עגונב
הלולע םידלי תפישחש םכסמ ,םייתואירב
 
.חומב םילודיגלו הימקולל ןוכיסה תא םהב ליפכהל
.הינטירבב םג ומסרופ תומוד תורהזא