2 תושדח - המתסא
Asthma- News 2

החילו ןקנחה תצומחת
ןוכיס םצמצמ ינוכית-םי טירפת
ןוכיס םצמצמ םא בלח
ןוחביא יבגל תוקפס
המתסאו ויתסב הדיל
תיטמתסא-יטנא 3-הגמוא
םיליעומ המישנ ינומיא
םינכסמ יוקינ ירמוח
ריווא םוהיז בקע המתסא
ילוקורב יטבנ
ןוכיס הלידגמ היזיוולט
המתסאו הקיטויביטנא
1 הפיאשב םידיאורטסוקיטרוק
1 םיניטטאס
תילאיכנורב היטסלפומרת
2 הפיאשב םידיאורטסוקיטרוק
2 םיניטאטס
םידליב רתי תנמשה
םיילארוא העינמ יעצמא
ץבאו C ןימטיו ,3-הגמוא
C ןימטיובו A ןימטיוב רוסחמ
המישנה לע הליקמ היוס
ןוכיס םצמצמ ינוכית-םי טירפת
םידליב המתסאו סרטסב םא
המתסא םיענומ םדב םיטיזרפ
המתסא ינפמ ןגמ םא בלח
תיטמתסא-יטנא הגנירומה
המתסאו תיבב םינגרלא
תנכסמ ןוירהב הצמוח תמיסח
המישנה לע הליקמ תינועש
המתסאל ןוכיס םצמצמ קרי
ןוירהב סרטס
םידליב המתסאו ירסיק חותינ
ףקתה ענומ ןיריפסא
המזקאב לופיט
תנכסמ ןוירהב םיזוגא תכירצ
םיפואב המישנ תויעב
דלומ עסשו ןוירהב תופורת
המתסאל ןוכיסב תורענ
המתסא תוענומ העיז
המתסאו קוניתל לומטצרפ
המתסא ףקתהו ףאה תקלד


...המתסא ואר
...1 תושדח - המתסא ואר
 
2008 ראוני
המישנה לע םיליקמ היוסב םינובלפוזיא
ךילהת אכדל יושע היוסב יוצמה (Genistein) ןיאטסינג ןובלפוזיאה
םימדוק םירקחמ יאצממר יבסמ הז רבד .המישנה לע לקהלו יתקלד
תובוכרת לש םרוציי .הלחמה תרמוח תא התיחפמ היוס יכ וליגש
םיברועמה (Eosinophil LTC4) םינבל םד יאת תועצמאב תויתקלד
.33%-ב םצמטצה המתסאב

Northwestern Uni. Feinberg School of Medicine-ב רקחמב
.המתסא ילוח 13 ופתתשה ב"הרא וגקיש

Experimental Allergy & Clinical


2008 ראוני
םידליב תויגרלאו המתסאל ןוכיס םצמצמ ינוכית-םי טירפת
ןאצאצב ןוכיס ךכ םצמצל תויושע ינוכית-םי טירפת תוכרוצה ןוירהב םישנ
לש תוגוז 468 רטינ ימואלניב םירקוח תווצ .תויגרלאבו המתסאב תוקלל
.6.5 ליג דעו הדילה עגרמ ןהידליו תוהמיא
לעמ תוקרי ךורצל תוהמיאה לע תיברימ הנגה םשל יכ וליג םירקוחה
םעפמ רתוי תוינטקו עובשב םימעפ 3-מ רתוי םיגד ,עובשב םימעפ 8
עובשב םימעפ 3-מ לעמ םודא רשב תכירצש םג וליג םה .עובשב תחא
.הז ןוכיס הלידגמ

Thorax


2008 ראוני
םידליב המתסאו סרטסב םא ןיב רשקה
ותוחתפתהל תונושארה םינשב ינורכ סרטסב תויוצמ רשא תוהמיא
ירקוח וליג תאז ,המתסא תוחתפתהל ול םורגל תולולע ןאצאצ לש
םאה תקוצמ יכ םיריבסמ רשא ,הדנק University of Manitoba
.םידליב המתסאל תמרוג אצאצה ייח תישארב

ודלונש רפסה תיב ליגב םידלי לש םירקמ 14,000-כ וחתינ םירקוחה
התוחתפתהל םרוגכ םאה תקוצמ תא וכירעה םה .1955 תנשב
.7 ליגב המתסאה לש

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2008 ראוני
המתסא עונמל םייושע םדב םיטיזרפ
Wuerzburger Zentrums fuer Infektionsforschung ירקוח
,(Tapeworm) טרסה תעלות ומכ ,םייעמב םיטיזרפ יכ וליג הינמרג
םירקוחהש םיאתו םד תוקידב .המתסא תוחתפתה עונמל םייושע
.תאז ורשיא םירבכעב וכרע

םיקחרומ תויהל אלו חראמה ףוגב ראשיהל םיצור רשא ,םיטיזרפה
לצנל ןתינו ןוסיחה תכרעמ תבוגת תא תא ךכ םשל םיאכדמ ,ונממ
תויוצר יתלב תוינוסיח תובוגת עונמל ידכ םדאה תבוטל הז ןונגנמ
.המתסאו תויגרלא יוכיד םשל

NNO


2008 ראוני
המתסא ינפמ ןגמ םא בלח
רשא םינגרלא יכ וליג ,םירבכעב וכרע םהש יוסינב ,םייתפרצ םירקוח
תויגרלאו המתסא וב םיענומ הקוניתל םאה בלח תועצמאב םירבעומ
,םיגבנו קבא ,םינקבא ומכ ,ריוואב םיאשינה םינגרלא יכ אצמנ .דיתעב
.ולא םימרוגל ליבסל ותוא םיכפוהו םאה בלח ךותב קוניתל םירבוע

Transforming Growth Factor-beta ןובלחה יכ וליג םירקוחה
אלש קוניתה לש ןוסיחה תכרעמ תא דמלמ TGF-beta רוציקבו
.םינגרלאל רתי-תבוגתל םורגל

Nature Medicine


2008 ראוני
הגנירומה לש תיטמתסא-יטנאה התוליעפ
...רקחמ


2008 סרמ
המתסאו תיבב ההובג םינגרלא תמר
National Institute of Environmental Health Sciences ירקוח
םימוטפמיסל הרושק תיבב םינגרלא לש ההובג המר יכ וליג ב"הרא
תיברמ תא םילבמה ולא לע דחוימב עיפשמ הז רבדו המתסא לש
.תיבב םנמז

םינגרלא 6 תוחפל םנשי תיבה יקשמ ללכמ 52%-ב יכ ואצמ םירקוחה
3 תוחפל לש ההובג המר הנשי םהמ 46%-בו תולגל ןתינ םתוא
,םיקקמ ,םירבכע ,םילותח ,םיבלכמ םינגרלא םילולכ הזב ,םינגרלא
.(Alternaria) הירנרטלא היירטפהו תיבה קבא תידרק

Clinical Immunology & Journal of Allergy


2008 סרמ
המתסאב אצאצה תא ןכסמ ןוירהב הצמוח תמיסחב לופיט
ןוירהה ןמזב (Acid-Blocking Therapy) הצמוח תמיסח תייפרת
.50%-מ רתויב המתסאב תוקלל אצאצה לש ןוכיסה תא הלידגמ
.םיידבש תואירב ירגאמ 3-מ ופסאנ רקחמל םינותנה

םיאצאצב המתסאל ןוכיס םילידגמ הצמוחה ימסוח יגוס לכש אצמנ
ךשמל םג .תויגרלאל ןוכיס לע העפשה התייה אל תופורתל .51%-ב
.העפשה התייה אל הפורתל הפישחה

American Academy of Allergy, Asthma and Immunology


2008 לירפא
םייטמתסא לש םתמישנ לע הליקמ תינועשה ירפ תפילק
ב"הרא Southwest Scientific Editing and Consulting ירקוח
תינועשה תפילק תיצמתב לופיט ולביקש םייטמתסאה ןיבמ יכ ואצמ
ולבס ןיידע 20%-מ תוחפ (הרולפיספ) (Passion Fruit Peel - PFP)
םה הנממ המתסאה ינימסתמ קלחכ ,(Wheeze) תינפצפצ המישנמ
.(המד) ובצלפ לופיט ולביקש ולאב 80.9%-ל האוושהב ,ולבס
.76.2%-ב התחפ תינועשב םילפוטמב לועישה תמר

רשא ,םינש 36.1 עצוממ ליג ינב המתסא ילוח 42 ופתתשה רקחמב
.תיצמת ג"מ 150 תב תימוי הנמ לביק םקלח

Nutrition Research


2008 יאמ
המתסאל ןוכיס םימצמצמ םיקורי םירוזיא
םיחמוצ םהב םירוזיאב םייח רשא םידלי יכ וליג םייאקירמא םירקוח
םידלי לש המתסאב תוקלל תחפומ ןוכיסב םייוצמ םיבר םיצע
.(Childhood Asthma)
ריעה יבחרב םינוש םירוזיאב 42-ב 5-ו 4 ינב םידלי ורטינ םירקוחה
יפקתה ןיגב 15 ליגל תחתמ םידלי לש םיזופשיא ליבקמב קרוי-וינ
תחופ ר"מקל םיצע 343 לש תפסות לכ לע יכ וליג םה .המתסא
.25%-ל בורקב םידליב המתסאה ירקמ רפסמ
תוליעפל תאצל םידלי םידדועמ םיצעהש ךכל וז העפשה סחייל ןתינ
.תימוקמה ריואה תוכיא תעפשהב וא תיבל תוחמ

Journal of Epidemiology and Community Health


2008 יאמ
תויגרלאו המתסאל רושק ןוירהב סרטס
בורק ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-מ םירקוח ירבדל
םילבוס רשא םידלי ויהי ןוירהה ןמזב תוצוחל רשא םישנל יכ יאדול
רשא קונית לש רובטה לבח םד יכ וליג םה .תויגרלאמו המתסאמ
ןילובולגונומיא לש תוהובג תומר ליכמ ןוירהה ןמזב ץחלב תאצמנ ומיא
,היגרלאל דדמ שמשמה ןדגונ/ןובלח - (Immunoglobulin E-IgE)
.תיבה קבא תידרק לש תיסחי תוכומנ תומרל תופשחנ ןה רשאכ םג

Am. Thoracic Society's international conference, Toronto


2008 יאמ
םידליב המתסאו ירסיק חותינ ןיב רשקה
המתסאל ןוכיס לידגהל לולע (Caesarean Section) ירסיק חותינ
עגופ אוהש ןוויכ ,תילניגאו הדילל האוושהב ,םידליב תויגרלאלו
.ןוסיחה תכרעמ לש התוחתפתהב

תוקונית ב"הרא University of California-מ םירקוחה ירבדל
רשא T יאת לש אכודמ ןונגנמ ילעב םניה ירסיק חותינב ודלונש
.ןוסיחה תכרעמ לש הדוקפית תאו התוחתפתה תא םירידסמ
.רובטה לבח םד ךותמ התשענ T-ה יאת תקידב

2008 ConferenceAmerican Thoracic Society, Toronto


2008 ינוי
תורגובמ םישנב ףקתה ענומ ןיריפסא
עדימ וחתינש ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
ןונימ יכ וליג ,הלעמו 45 תונב םישנ ופתתשה וב רחא לודג רקחממ
.םירגובמב יטמתסא ףקתה ענומ (ג"מ 100) ןיריפסא לש ךומנ

לש םישדח םירקמ 872 ולגתה ,םינש 10 ךשמנש ,רקחמה ןמזב
.ובצלפה תצובקב םירקמ 963 תמועל ןיריפסאה תצובקב המתסא

Thorax


2008 ילוי
המתסא ענומ םידליב המזקאב לופיט
לופיט יכ םינימאמ הילרטסוא University of Melbourne ירקוח
עייסל יושע (Childhood Eczema) םידליב המזקאב יביסרגא
המזקאמ ולבסש םישנא יכ וליג םה .יטמתסא ףקתה תעינמב
בלשב וא םתודליב םא םיב ,המתסאל ןוכיס רתיב םייוצמ םתודליב
.םהייחב רתוי רחואמ

המזקאמ ולבס רשא 44 דע 7 ינב 8,500 לעמ ופתתשה וב ,רקחמב
המתסאב תוקלל לופכ ןוכיסב םייוצמ ולא םישנא יכ אצמנ ,םתודליב
.המזקאמ ולבס אל םלועמש םישנא תמועל

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2008 ילוי
המתסאל ןוכיס הלידגמ ןוירהב םיזוגא תכירצ
תוכרוצה ןוירהב םישנ יכ ואצמ דנלוה Utrecht University ירקוח
,(Peanut Butter) םינטוב תאמח הז ללכב ,םהירצומ וא םיזוגא
האוושהב ,50%-ב ןהיאצאצב המתסאל ןוכיסה תא תולידגמ םוי ידמ
.אל ללכ וא תוקוחר םיתיעל םיזוגא תוכוצש ולאל
.אצאצה לש תונושארה םינשה 8-ב יוטיב ידיל אב הז ןוכיס

עגונב םינולאש ואלימ רשא ןוירהב םישנ 2,832 ופתתשה רקחמב
ךשמב ןהיצאצ תא ורטינ םירקוחה .ןהלש ןוזמה תכירצ ילגרהל
.םתדילמ םינש 8

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2008 טסוגוא
םיפואב תוצופנ המישנ תויעב
ףאה תוקלד רועיש יכ אצמ םיפוא לש תוילוש ופתתשה וב ינד רקחמ
הנשב םילודג המתסא לש ולאל םימודה םימוטפמיסהו (Rhinitis)
אלו יתקלד אוה ולא םירקמב םרוגה יכו םתדובעל תונושארה יצחו
ופתתשה ,שדוח 20 ךשמנש ,רקחמב .(היגרלאמ האצותכ) יגולונומיא
.םיפואל תוילוש 114

European Respiratory Journal


2008 טסוגוא
דלומ עסשל תורושק ןוירהב השאל המתסא דגנ תופורת
ןוכיס ךכב הליפכמ המתסא דגנ תופורתב תשמתשמה ןוירהב השא
ןטבה ןפודב דלומ עסש (Congenital Malformation) דלומה תוויעל
.ןאצאצב (Gastroschisis)

ושמתשה ב"הרא New York State Department of Health ירקוח
םירקמ 381 ןיב הוושיה רשא ,2002-ו 1997 ןיב ךרענש רקחממ םינותנב
.תוויעה אלל םידלי 4,121 תמועל ןטבה ןפודב דלומ עסש םע םידלי לש

רשא תופורת ויה הז דלומ תוויעל תומרוגה תופורתה תמישר שארב
-יטנא תופורת םע דחי ולאו (Bronchodilators) תונופמיס תוביחרמ
.רתויב תונכסמכ ואצמנ תויתקלד

American Journal of Epidemiology


2008 טסוגוא
תכשמתמ המתסאל ןוכיס רתיב תורענ
יכ וליג ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
םהש הארנ ךא ,םתודליב המתסאמ לובסל ןוכיס רתיב םייוצמ םירענ
.םתורגבתה םע ךכ-לע ורבגתי

רשא 12 דע 5 ינב םידלי 1,000 לעמ ,םינש 9 ךשמב ,ורטינ םירקוחה
הייטנ וארה אל תורענ יכ וליג םה .הנותמ דע הלק המתסאמ ולבס
םהב ררועל ידכ קזח םרוג שרדנ םירענ יבגל ךא ,ןמזה םע רופישל
.םתורגבתה םע יטמתסא ףקתה

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2008 רבמטפס
המתסא תוענומ העיז
הייושע איה ,ףוגה ןוניצ רשאמ רתוי הב שי עיזהל טלתא לש ותלוכי
וליג ב"הרא University of Michigan ירקוח .המתסא עונמל םג
ינפוג ץמאמ תובקעב המתסאמ םילבוס רשא םיטלתא יכ
תועמד ,העיז תוחפ םירציימ (Exercise-Induced Asthma - EIA)
.המישנ תויעבמ םילבוס םניאש ולא תמועל קורו

םיטלתא 56-ב םילזונה תושרפה ןיב סחיה תא וחתינ םירקוחה
תושרפה יכ וליגו ץמאמ תובקעב המתסאמ םילבוסל םיבשחנה
.הייעבהמ םילבוס םניאש ולאב רתוי תולודג ולא

Chest


2008 רבמטפס
המתסאו תוקוניתל לומטצרפ
(Paracetamol) לומקא/לומטצרפ הפורתה תא םינתונ םהל תוקונית
.םהייחב רתוי רחואמ בלשב המתסא חתפל ןוכיס רתיב םייוצמ

ולא יכ וליג םידלי 200,000-מ הלעמלב עגונה עדימ וחתינש םירקוחה
הלחמב תוקלל 3 יפ ןוכיס רתיב ואצמנ שדוחב םעפ וז הפורת ולבקש
תחשה תחדקל ןוכיס םג לידגה הפורתב שומישה .7 וא 6 ינב םתויהב
.המזקאלו

Int. Study of Asthma and Allergies in Childhood


2008 רבמטפס
תורגבב המתסא ףקתהו ףאה תקלד
National Institute of Health and Medical Research ירקוח
תיגרלא הניאש ףא תקלדו תיגרלא ףא תקלד יכ וליג תפרצ זירפ
.(Adult-Onset Asthma) תורגבב המתסא ףקתה תוזוח

התואירב תא הנחבש הריקס ,םינש 9-כ ךשמב ,וכישמה םירקוחה
ולאב המתסא יפקתה רוקחל ידכ ,תיפוריאה הליהקה לש תיתמישנה
ופתתשה רקחמב .תיגרלא הניאש וא תיגרלא ףא תקלדמ םילבוסה
.רקחמה תליחתב המתסאמ ולבס אל רשא 44 דע 20 ינב שיא 6,461

The Lancet


2008 רבוטקוא
המתסא םילגמ החיל תקידבו ןקנחה תצומחת תפישנ
םייליפוניזא םינמסו תפשננה (Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת תדידמ
(Eosinophilic Airway Inflammation Mark.) ריואה יכרדב תקלדל
.ותמאתהו הביצי יתלב המתסאב לופיט לש ותותואנ תכרעהב םיעייסמ

14 לש םרוטינ רחאל תאז וליג הילטיא University of Brescia ירקוח
םותב וכרענש תודידמה .הנותמ דע הלק המתסאמ ולבסש םילפוטמ
.םידיאורטסב לופיטה ןונימל ושמיש םישדוח 12-ו 3, 6

Chest


2008 רבוטקוא
המתסאל ןוכיס םצמצמ ינוכית-םי טירפת
וקיסכמ National Institute of Public Health Mexico-מ םירקוח
ןוכיס ךכב םימצמצמ ינוכית-םי טירפת םיכרוצ רשא םידלי יכ ואצמ
.7 דע 6 ינבםידלי 1,476 ופתתשה רקחמב .40%-ב המתסאב תוקלל
ןוירהה תעב םאה םכרוצ ותוא ינוכית-םי טירפת יכ אצמנ תאז םע
.הז ןוכיס לע עיפשמ וניא

Allergy


2008 רבמבונ
המתסאל ןוכיס תמצמצמ םא בלחב הקנה
רשא םידלי יכ וליג ב"הרא ןגישימ Southampton University ירקוח
ולטנ רקחמב .המתסאב תוקלל תחפומ ןוכיסב םייוצמ םתודליב וקנוה
.םדוק רקחמב ופתתשהש םייטירב םידלי 1,500-כ רלח

עברא ,םייתנש ,הנש ליגב תיתמישנה םתואירב תא ורטינ םירקוחה
ןושיעהו הקנהה ילגרה יבגל עדימ ופסאו רשע ינב םתויהבו םינש
4 ךשמב וקנוהש ,םידלי לש םהיתואיר יכ וליג םה .תוהמאה ברקב
תוחפ ןוכיסב ואצמנ םהו 10 ליגב רתוי בוט ודקפית ,תוחפל םישדוח
.תויגרלאמ וא המתסאמ הלבס םמיא םא םג ,המתסאב תוקלל

Thorax


2008 רבמבונ
המתסא ןוחביא יבגל תוקפס
...םירקוח


2008 רבמבונ
המתסאל ןוכיס רתיב ויתסב ודלונש תוקונית
םייוצמ ףרוחב סוריוה תנוע איש ינפל םישדוח 4 ודלונש תוקונית
(Childhood Asthma) תודלי תמתסאב תוקלל 29% ןב ןוכיס רתיב
לידגמה יותיעה ללגב הנשב רחא ןמז לכב ודלונש תוקונית תמועל
.יתמישנ םוהיזב תוקלל ןוכיס
רשא םידלי לש ,רחא םדוק רקחממ ,םירקמ 95,310 ורקס םירקוחה
.2005 דע םתוא רטנל וכישמהו 2000-ו 1995 ןיב ודלונ

Am. Journal of Respiratory and Critical Care Medicine


2008 רבמצד
יטמתסא-יטנא לאיצנטופ תלעב 3-הגמוא
ילוחב וכרע םהש תוקידבב ,ב"הרא Indiana University ירקוח
תויוצמה) EPA גוסמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח יכ ואצמ ,המתסא
עונמל רתוי לודג לאיצנטופ תולעב ןניה (םיגד ןמשב הלודג תומכב
רקחמב .DHA גוסמ 3-הגמוא ןמוש תוצמוח רשאמ תוקלד
.םייטמתסא םירגובמ 21 ופתתשה

Clinical Nutrition


2009 ראוני
םייטמתסאל םיליעומ המישנ ינומיא
בצמב רופיש םיארמ המישנ ינומיא םירבוע רשא םייטמתסא םירגובמ
םתייעבש ףא-לע תיגולוכיספה םתחוורבו םימוטפמיסב ,םתואירב
.התנתשה אל תינפוגה

וב ,רקחמב יכ םיחוודמ הינטירב University of Aberdeen ירקוח
טסיפרתויזיפ םע םישגפמ 3-ב ופתתשהש םילפוטמ 183 ופתתשה
םג ,הרפתשה םהייח תוכיא יכ םילפוטמה וארה ,תוחא תכרדהב וא
ןומיאה תא ורבעש ולא וארה םישדוח 6 רחאל .רתוי רחואמ שדוח
.הינשה הצובקה ינבל סחיב רופיש יטסיפרתויזיפה

Thorax


2009 ראוני
המתסאב םינכסמ םילוח-יתבב יוקינ ירמוח
ןוכיסב תויוצמ םילוח-יתבב יוקינ ירמוחל תועיבקב תופשחנה תויחא
םירישכמ וקינ רשא תויחא יכ הארה רקחמ .המתסא חתפל רבגומ
תעב רשאמ רתוי 67%-ב המתסאמ ולבס תובורק םיתיעל םייאופר
.םתדובע תליחת

ססקטב תויחא 942 םהב תואירב ידבוע 3,650 ופתתשה רקחמב
םיקבדבו םיסיממב שומישב הכורכ התייה ןתדובעש תויחא .ב"הרא
.51% ןב רבגומ ןוכיסב ואצמנ םילוחב לופיט ךרוצל

Occupational and Environmental Medicine


2009 ראורבפ
םאה םחרב הליחתמ ריווא םוהיז בקע המתסא
-ילכ תעונתמ האצותכ םוהיזה תומר םהב םירוזיאב םידלונה םידלי
.םמיא םחרב ותליחתש המתסאל ןוכיס רתיב םייוצמ תוהובג בכר

רובטה לבח םד תא ונחב ב"הרא University of Cincinnati ירקוח
םירוהה לש םתפישחל רושקה ןגב יוניש והיזו קרוי-וינב ודלונש םידליב
םייתעבט-בר םייטמורא םינמימחפ םייורקה םיימיכ םירמוחל
ולא םירמוח .(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - PAHs)
םה יכ עודיו םיפרשנ ןמחפ םיליכמה םיקלד רשאכ םירצונ
.ןטרס תולחמלו המתסא תוחתפתהל םירושק

PLoS One


2009 סרמ
המתסא םימצמצמ ילוקורב יטבנ
...ירקוח


2009 סרמ
םידליב המתסאל ןוכיס הלידגמ היזיוולט
.המתסאל םידעומ היזיוולטב הייפצל בר ןמז םישידקמה םידלי
םינש 11.5 ליג דעו הדילמ םידלי 3,000-מ רתוי ופתתשה וב רקחמ
םייוצמ םויב םייתעשמ רתוי היזיוולטה ינפל םיבשויה ולא יכ הליג
.תורידנ םיתיעל הב םיפוצה םידלי תמועל המתסאב תוקלל ןוכיס רתיב

םידליה ןמז המכל היצקידניא הווהמ הז אצממ םירקוחה תעדל
.םיצצורתמ

Thorax


2009 סרמ
המתסאב תנכסמ הנושארה םייחה תנשב הקיטויביטנא
יכ ואצמ הדנק רבוקנוו University of British Columbia ירקוח
לק ןוכיסל רושק הנושארה םייחה תנשב הקיטויביטנאב שומישה
.הלטינ הפורתהש םימעפה רפסמ םע לדגו ךלוהה ןוכיס ,המתסאל

תוטועפ 251,817-ל עגונב םיילהנמ םינותנב ושמתשה םירקוחה
יבגל ,ןכמ רחאל םייתנש דעו 2003 דע 1997 םינשה ןיב ודלונש
.הקיטויביטנאל ופשחנ אלשו ופשחנש ולא

Pediatrics


2009 סרמ
םינטק םידלילו תוטועפל הפיאשב םידיאורטסוקיטרוק
תינפצפצ המישנמ בושו בוש םילבוסהו םידלי-ןגב םירקבמה תוטועפ
םדוקפית תא ורפישו םבצמ תרמחהמ תוחפ ולבס המתסאמ וא
.הפיאשב םידיאורטסוקיטרוק תועצמאב לופיט ןמזב םהיתואיר לש

וגאיטנס Pontificia Universidad Catolca de Chile ירקוח
89-ב ופתתשהש םידלי 3,592 יבגל ולבקתהש םינותנ ורקס הלי'צ
.םימדוק םירקחמ

Pediatrics


2009 סרמ
המתסא ילוחל םירזוע םיניטטאס
-ילעבב ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-ב רקחמ
.תואירב תקלד םימצמצמ םיניטאטס יכ הליג םייח
,2006-ב המתסא דגנ לופיט ולביקש םילפוטמ 6,574 ופתתשה רקחמב
.ןיטאטס תופורת םג םילפוטמ 2,103 ולטנ םכותמ

םעפ םילפוטמהמ 20.5% וזפשוא לופיטה רחאל הנשב יכ אצמנ
.ןיטאטסב ולפוט אלש ולא ןיבמ 29.4% תמועל ,תפסונ

Am. Academy of Asthma and Immunology Ann. Meeting


2009 סרמ
המתסא ילוח ייח תוכיא תרפשמ תילאיכנורב היטסלפומרת
הינטירב University of Manchester תושרב ימואלניב רקחמ
האיבמו ריואה יכרד ירירש תסמ תא התיחפמה הקינכט לע חוודמ
.םייחה תוכיאבו המתסאב הטילשב יתועמשמ ינילק רופישל

הרומח העובק המתסאמ ולבסש םילפוטמ 109 ופתתשה רקחמב
.(Bronchial Thermoplasty) תילאיכנורב היטסלפומרתב ולפוטש
.Alair Bronchial Thermoplasty System תועצמאב ןתינ לופיטה

72% ןב רופיש לע וחוויד וז הטישב םילפוטמה 55 ןיבמ 35
76%-וישדוח 3 רחאל המתסאה ינימסתב (ןולאשל םאתהב)
.םישדוח 12 םותב 80%-ו םישדוח 6 רחאל

Am. Academy of Allergy, Asthma and Immunology


2009 סרמ
הלצה תופורתב שומיש םיניטקמ הפיאשב םידיאורטסוקיטרוק
םייטמתסא םידליב
וליג ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
Mometasone Furoate תידיאורטסה הפורתה לש עבק תליטנ יכ
תא תיתועמשמו תידיימ תיחפמ השבי הקבא ףאשמ תועצמאב
המתסא ינימסתב הטילש םשל הלצה תופורתב שומישב ךרוצה
.תכשוממ הפוקת ךשמל תאזו 11 דע 4 ינב םידליב

םג ושמתשה 2,103 םכותמ םילפוטמ 6,574 ופתתשה רקחמב
.םיניטאטסב

Am. Acad. of Asthma and Immunology Ann. Meeting


2009 סרמ
המתסא ללגב זופשיאל ןוכיס םיניטקמ םיניטאטס
ילוח ב"הרא Medco Health Solutions, Inc תרבח ירקוח ירבדל
,םיניטאטסב תרחא תיוולנ הלחמ בקע ,םילפוטמה םירגובמ המתסא
.33%-ב ןוימ רדחל קקדזהל וא זפשאתהל ןוכיס ךכב םיניטקמ

2006-ב ולפוטש 18-מ הלעמל ינב םילפוטמ ופתתשה רקחמב
תוחפל ןוימ רדחל ולבוה וא וזפשואו הפיאשב םידיאורטסוקיטרוקב
.וז הנשב תחא םעפ

2009 Am. Academy of Asthma, Allergy and Immunology
Annual Meeting


2009 סרמ
היפוטאלו המתסאל הרושק םידליב רתי תנמשה
יכ וליג ב"הרא הניילורק ןופצ Research Triangle Park ירקוח
תומרב לודיגל המתסאב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ םינמש םידלי
היילעל תיראניל תיסחי Immunoglobulin (Ig) E ןילובולגונומיא
.היפוטאל ןוכיס רתיב םייוצמ ולא םידלי ןכלו לקשמב

םידליב היגרלאו המתסא ,רתי תנמשה ןיב רשקה תא קדב םרקחמ
.הרשע עשת דע םייתנש ינב

American Academy of Asthma, Allergy and Immunology
Annual Meeting 2009


2009 סרמ
המתסאו םיילארוא העינמ יעצמא ןיב רשקה
תושמתשמה לקשמ רתי תולעב םישנו תואנ לקשמ תולעב ,םישנ
וליג תאז ,המתסאל ןוכיס רתיב תויוצמ םיילארוא העינמ יעצמאב
.היגברונ ןגרב Haukeland University Hospital ירקוח

ןופצ תונידמ רפסממ םישנ ופתתשה םייתנשכ ךשמנש רקחמב
ושמתשה אלש םישנ 4,728 ןהב ,44 דע 25 תונב תויאפוריא
תובשוחה םישנ לע .םהב ושמתשהש 961-ו ולא העינמ יעצמאב
אשונב ץעוויהל הלולגב שומיש בקע המתסאמ תולבוס ןה יכ
.אפור םע הז

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2009 לירפא
םידליב המתסא לע םיליקמ ץבאו C ןימטיו ,3-הגמוא
בלשמה ףסות יכ הליג םירצמ University in Egypt-ב רקחמ
השולשה .המתסא ינימסת רפשל םייושע ץבאו C ןימטיו ,3-הגמוא
תקלדל םינמסו תואירה דוקפית תא ,הלחמה תרמוח תא םירפשמ
קיפהל םייושע הנותמ תכשמתמ המתסאמ םילבוסה םידלי .תואירב
.הז ףסותמ תלעות

המתסאמ םילבוסה 8 עצוממ ליג ינב םידלי 60 ופתתשה רקחמב
.הנותמ תכשמתמ

Acta Paediatrica


2009 לירפא
המתסאב ןכסמ C ןימטיובו A ןימטיוב רוסחמ
University of Nottingham-ב התשענש םירקחמ 40 לש םתריקס
הלידגמ C ןימטיו לשו A ןימטיו לש הטעומ הכירצ יכ הלגמ הינטירב
.12%-ב המתסא תוחתפתהל ןוכיס

Thorax

...3 תושדח - המתסא ואר