5 תושדח - ןורכיז ןדבוא
Memory loss - News 5

ואקקב םילונובלפ
(4) חומהו קורי הת
ןשי עדימ תרימש
ןש ןדבוא
האיר-בל תלוביס
ןרואה תפילק תיצמת
םייניע התמיצע
(2) ןורכיזל לורטרבזר
עיפשמ עקר שער
עורג ןורכיז םירבגל
ןינויתמב הרישע הנוזת
תונורכז תרצוי הנבות
(3) ןורכיזו הניש
ןמש וא םיזוגא
(4) ןורכיזו הניש
סנארט ינמוש
(5) ןורכיזו הניש
ןילוסניאל תדוגנת
תוינורכ תולחמ ףסוא
ןטרס דגנ הפורת
לוקב םילימ לע הרזח
תרזוע םויה ךשמב המונת
ןורכיזל תועגונה תונולת
ןורכיז רפשמ חומה ןומיא
ןורכיז תויעבו םינמוש
ליעומ ןילוקיטיצ
(1) חומהו קורי הת
(2( חומהו קורי הת
םיריעצל 3-הגמוא
(1) ןורכיזו הניש
םיתיזב םילונפילופ
הנישב םילילצ ןורכניס
ןורכיז רפשמ םויזנגמ
רבעמה ליגב ןורכיזה
ןורכיז ןדבוא תגסה
לקשמ ףדוע םע םישנ
ןורכיזו תוילקיסומ תויזה
ןורכיזב העיגפו םיניטטס
ןורכיזל ליעומ K ןימטיו
ןורכיז ןדבואו םדב רכוס
חוכשל ידכ תונומת םוליצ
ןורכיזה תא רפשמ ןיאפק
(3) חומהו קורי הת
ןורכיז ןדבוא דגנ קוחצ
רגובמ חומ רפשמ ריעצ םד
(2) ןורכיזו הניש
(1) ןורכיזל לורטרבזר
ןורכיז רפשמ ינפוג ןומיא


....ןורכיז ןדבוא ואר
...1+2 תושדח - ןורכיז ןדבוא ואר
...3 תושדח - ןורכיז ןדבוא ואר
...4 תושדח - ןורכיז ןדבוא ואר

 
2012 יאמ
ןורכיז תויעבל םירושק םימיוסמ םינמוש
ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospita ירקוח
םיאירב םניאש םינמוש תועיבקב תוכרוצה םישנש םיחוודמ
.ןורכיז תויעבל ןוכיס רתיב תויוצמ (Unhealthy Fats)
.הלעמו 65 תונב םישנ 6,000-ל עגונה עדימ וקרס םירקוחה
4 ךשמב םישנה לש יביטנגוקה םדוקפית תא וקדב םה
.ןתנוזתל םיעגונה םינולאש םישנה ואלימ ןהיבגל ,םינש
לע העפשה התייה אל הכרצנש תללוכה ןמושה תומכל
לע העפשה התיה ןמושה גוסל ךא ,יביטנגוקה דוקפיתה
.ללוכה יביטנגוקה דוקפיתהו ןורכיזה יעוציב
(Saturated Fat) יוורה ןמושל התייה דחוימב העורג העפשה
התייה ,(Olive Oil) תיז ןמשב יוצמה ,יוור יתלב-דח ןמושלו
.היצינגוקה לעו ןורכיזה לע תיבויח העפשה

Annals of Neurology


2012 טסוגוא
תירלוקסו היצנמידב ןורכיז תויעבל ליעומ ןילוקיטיצ
הילטיא ורזנטק Ambulatory Center for Dementia ירקוח
רכמנ רשא ,(Citicoline) ןילוקיטיצ ןוזמה ףסות יכ םירסומ
ןורכיז תויעבל רזוע ,אפור םשרמ אלל תונידמה תיברמב
הלק תירלוקסו תיביטינגוק הערפה לש םירקמב
בכעל יושעו (Vascular Mild Cognitive Impairment)
.(Cognitive Deterioration) תיביטנגוק תורדרדיה

לש םתומ תא ענומ ןילוקיטיצ יכ חכוה םירקוחה ירבדל
.(Cerebral Ischemia) תיחומ הימכסיאל רושקה חומ יאת
לש תוינווינ בכעמ אוהש חכוה ןכ .(Cerebral Ischemia)
לידגהל לגוסמו (Neurodegeneration) םיבצעה תכרעמ
תומר לידגהלו (Neuroplasticity) תיבצע תויטסלפ
(Dopamine) ןימאפודו (Noradrenaline) ןילנרדארונ
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמב
65 ינב ,שיא 349 וב ופתתשהו םישדוח 9 ךשמנ רקחמה
.תירלוקסו היצנמיד םע ,הלעמו

Alzheimer's Association International Conference
(AAIC) 2012


2012 טסוגוא
הדובע ןורכיז רפשמו חומה דוקפית לע עיפשמ קורי הת
רישכמב ושמתשהש ץייווש University Hospital Basel ירקוח
קורי הת תיצמת תעפשה תא ןוחבל ידכ (fMRI) ידוקפית MRI
עיפשהל היושע (Green Tea) קורי הת תייתש יכ אצמ חומה לע
.(Working Memory) הדובע ןורכיזל םירושקה חומב םיקלח לע
תולועפ עצבל ושקבתהש םיאירב םיבדנתמ 12 ופתתשה רקחמב
.קורי הת תיצמתמ תונוש תויומכ תמיגל רחאל ןורכיז

European Journal of Clinical Nutrition


2012 רבמטפס
חומה תוליעפ תא ריבגמ קורי הת
Third Military Medical Uni.-ב ךרענש םירבכעב רקחמ
ןורכיזה תא תרפשמ קורי התב EGCG תבוכרתש ואצמ ןיס
בצע יאת לש םרוציי תלדגה ידי-לע תדחוימ (Learning) הדימלו
EGCG-ה תבוכרתב וטלעוהש םירבכעה .םיבושח (Neural Cells)
םיטקייבוא יוהיזב רופיש ידי-לע ןורכיזו הדימל ורפיש
.(Spatial Memory) יבחרמ ןורכיזו (Object Recognition)

Food Research & Molecular Nutrition


2012 רבוטקוא
םיריעצ םירגובמב הדובע ןורכיז תרפשמ 3-הגמוא
ואצמ ב"הרא הינבליסנפ University of Pittsburgh ירקוח
הדובעה ןורכיז תא רפשל היושע 3-הגמוא תכירצ תלדגה יכ
אישב רבכ םייוצמה םיריעצ םירגובמב (Working Memory)
3-הגמוא ףסות ולביק רקחמה יפתתשמ 11 .יביטנגוקה םרשוכ
.םישדוח 6 ךשמב הובג ןונימב

PLoS One


2013 ראוני
ןורכיז ןדבואו הדורי הניש ןיב רשקה
ב"הרא הינרופילק Uni. of California, Berkeley ירקוח
ליגב (Poor Quality Sleep) הדורי תוכיאב הניש יכ ואצמ
.(Memory Loss) ןורכיז ןדבואל םורתל הלולע רגובמ
חומהמ תענומ רגובמ ליגב הדוריה הנישה תוכיא םהירבדל
סופמקופיההמ םתרבעה ידי-לע תונורכז רוגאלמ
תיתיזח םדקה חומה תפילק רוזיא לא (Hippocampus)
לש חווט-ךורא רגאמכ שמשמה (Prefrontal Cortex)
ברקב הנישה תוכיא רופישש םירובס םירקוחה .תונורכזה
.ןורכיז ןדבוא םהב ענמית םישישק

Nature Neuroscience


2013 לירפא
ןורכיזו הדימל יכילהתב חתפמ דיקפת םיתיזב םילונפילופל
Inst. of Cell Biology and Neurobiology-ב רקחמ יאצממ
םיתיזבםילונפילופהמ תיצמתש םה ,םירבכעב ךרענש ,הילטיא
.ןורכיזו (Learning) הדימל יכילהת רופישב רוזעל היושע
םיבושח םינובלח לש םהיתומר תלדגה ידי-לע השעי רבדה
.םימי 10 ךשמנ רקחמה .חומה יאת לש םתודירשל םיארחאש

Nutrition


2013 לירפא
הנישה ןמזב ןורכיז רפשמ םילילצ ןורכניס
יכ ואצמ הינמרג ןגניב'יט University of Tubingen ירקוח
תא רפשל יושע (Sounds) םילילצ לש םיוסמ גוסל הנזאה
ונמזות רשא םילילצש וליג םירקוחה .הנישה ןמזב ןורכיזה
ןמזב חומה ילג םע דחא בצקב םידרויו םילועה ,תיפיצפס
רפשל היושע וז הטיש .ןורכיזה תא רפשל םייושע הנישה
תויעב ילעבל רוזעל ןכו רבעש םויב ודמלש ולא לש םנורכיז
.ןורכיז
חומה תוליעפב תויטיא תודונת יכ םיריבסמ םירקוחה
ןוסחיא םשל תוצוחנו הקומעה הנישה בלשב תושחרתמ
חומה תוליעפ בצק םע םינרכנוסמ רשא םילילצה .תונורכיז
םג ךכמ האצותכו הז בצק םירפשמ הקומע הניש ןמזב
.שיא 11 ופתתשה רקחמב .ןורכיזה תא

Neuron


2013 יאמ
ןורכיז רפשמ טנוארת-לא םויזנגמ
ב"הרא ויהוא Baldwin Wallace University-ב םירקוח
(Magnesium L-Threonate) טנוארת םויזנגמ יכ ואצמ
.ןורכיזה תא ןהב רפיש תודלוחל ףסותכ ןתינש

Pharmacology Biochemistry and Behavior


2013 יאמ
רבעמה ליג ךלהמב עגפנ ןורכיזה
םישנ 117 ופתתשה וב ,ב"הרא Uni. of Illinois-ב רקחמ
ךלהמב עגפנ םישנהמ קלח לש ןנורכז יכ הליג רבעמה ליגב
.(Menopause) הזואפונמ / רבעמה ליג
תכרעה םשל תוקידב לש הרדיס ורבע רקחמב תופתתשמה
.ןהלש יביטנגוקה דוקפיתה
רבעמה ליג לש הנושארה הנשב םישנ םירקוחה ירבדל
תילולימ הדימלל רשאב יתועמשמ ןפואב עורג תודקפתמ
,(Verbal Memory) ילולימ ןורכיזלו (Verbal Learning)
.רבעמה ליגל ועיגה םרטש םישנל האוושהב

Menopause


2013 ינוי
ןטלוק תמיסח ידי-לע גסוה רמייהצלאב ןורכיז ןדבוא
הדימה לע רתי ליעפה
הליג הדנק לואירטנומ McGill University-ב םירבכעב רקחמ
ילוח םישישק םירבכעב ןורכיז תייעב (Reverse) גיסהל ןתינ יכ
.הלחמה לש םדקתמ בלשב (Alzheimer's Disease) רמייהצלא
B1 receptor/B1R ןטלוקה תמיסח ידי-לע תאז ושע םירקוחה
.חומב םדה-לכ דוקפית תאו םנורכיז תא ששואש רבד

Journal of Neuroinflammation


2013 ינוי
ןנורכיז תא תורפשמ לקשמב תודירומה לקשמ ףדוע םע םישנ
,םישדוח 6 ךשמנש ,הידבש האמוא Umea Uni.-ב רקחמ
61 עצוממ ליג תונב לקשמ תודבכ םישנ 20 ופתתשה וב
ףדוע לקשמ תולעב ,תורגובמ םישנ לש ןנורכז יכ אצמ
היימדה .רפתשה ,הטאיד תועצמאב ןלקשמב ותיחפהש
תוליעפ הארהש (fMRI) ידוקפית MRI רישכמ תועצמאב
.הז אצממ התמיא תרבגומ תיחומ

The Endocrine Society's 95th Annual Meeting
in San Francisco


2013 טסוגוא
החכישו ןורכיז ,תוילקיסומ תויזה
ב"הרא יונילא Loyola University Medical Center ירקוח
(Hallucinating Music) הקיסומ תייזה תעפות לע םיחוודמ
תילכ הקיסומ ,םיריש) הקיסומ עמוש םדא רשאכ תשחרתמה
.ול םירכומ םניא ךא ,ותוא םיבבוסל תרכומה (תומיענו
רשא םישישק םניה העפותה התרק םהל םילפוטמה תיברמ
תינשלופ העפות וז הקיסומב םיאורו םיזוה םהש םיניבמ
...הקיסומ תועצמאב לופיט ואר .המיענ יתלב

,יחומ קזנ ,העימש יוקיל םיללוכ וז העפותל םיירשפא םימרוג
,ןואכיד ומכ ,תוירטאיכיספ תוערפהו רתי תייתש ,היספליפא
.תיתייפכ-תיביססבוא הערפהו הינרפוזיכס

,(Carbamazepine) ןיפצמברק הפורתה תועצמאב לופיט
.העפותה ינימסת לע טעמ לקה ,היספליפא דגנ הפורת
םהש םירישמ ללמ יעטק ורכז םילפוטמהש אוה ןיינעמה
םייובח ויה םיילקיסומ תונורכיז יכ הארנ .וריכה אל ללכ
ןמזב אלא ,השיג ירב ויה אלו םילפוטמה לש םחומ יכבנב
.תוילקיסומה תויזהה

Frontiers in Neurology


2013 רבמטפס
ןורכיזב עוגפל םייושע םימיוסמ םיניטטס
אצמ הינטירב University of Bristol-ב תודלוחב רקחמ
,רתויב תוצופנהמ ,(Statin Drugs) ןיטטסה תופורת 2 יכ
(Working Memory) הדובעה ןורכיזב עוגפל םילולע
.(Recognition Memory) יוהיזה ןורכיזבו

PLOS ONE


2013 רבמטפס
ןורכיזל ליעומ K ןימטיו
לואירטנומ University of Montreal-ב ךרענ רשא רקחמ
ןורכיזל הרושק םדב ההובג K1 ןימטיו תמר יכ אצמ הדנק
.םיאירב םישישקב רפושמ ידוזיפא

ןורכיזל סחייתמ (Episodic Memory) ידוזיפא ןורכיז
תושגר ,תומוקמ ,םינמז ומכ ,םייפרגויבוטוא םיעוריאל
.עודמו ןכיה ,יתמ ,המ ,ימ ומכ ,םירחא םירשקו

תוהובג K1 ןימטיו תומר םע הלעמו 70 ינב םישנו םירבג
ילולימ ידוזיפא ןורכיז יעוציב ילעבכ ואצמנ םדב
האוושהב רתויב םיהובגה (Verbal episodic Memory)
ודמע םירקוחה תושרל .םדב םהמ תוכומנ תומר ילעבל
.(NuAge) םדוק רקחמב ופתתשהש שיא 320-מ םינותנ

Neurobiology of Aging


2013 רבוטקוא
ןורכיז ןדבואל תורושק םדב רכוס לש תוהובג תומר
ילעב יכ ואצמ הינמרג ןילרב Charite University ירקוח
םניאש ולא םג הז ללכב ,םדב רכוס לש תוהובג תומר
חתפל ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע תרכוסמ םילבוס
.(Cognitive Impairment) יביטנגוק יוקיל
עצוממ ליג ינב 143-מ ולבקתהש םינותנ וחתינ םירקוחה
(Pre-Diabetes) תרכוס םדקמ וא תרכוסמ ולבס אלש 63
.תונוש ןורכיז תומישמ ועציבש ,הנמשהמ ולבס אלו

Neurology


2013 רבמצד
חוכשל רוזעל יושע רוכזל ידכ תונומת םוליצ
יכ םיחוודמ ב"הרא טקיטנוק Fairfield University ירקוח
םייתסהל לולע המ רבדב רכזיהל רוזעל ידכ הנומת םוליצ
םינוש םיטירפ לש תונומת ומליצש םישנא .הכופה האצותב
םתוא םיטירפה תא בוט תוחפ ורכז ןואיזומב רוקיב ךלהמב
.תונומת ומליצ אלש םירחא םירקבמ רשאמ ומליצ םה
היגולונכט לע םיכמתסמ םישנא רשאכש םיריבסמ םירקוחה
לע תילילש העפשה תויהל הלולע רבדל ,םרובע רוכזל ידכ
.ומצע עוריאה יבגל םנורכיז לע

Psychological Science


2014 ראוני
ןורכיזה תא רפשמ ןיאפק
.ןורכיזה תא רפשל תויושע (Caffeine Pills) ןיאפק תולולג
ב"הרא רומיטלוב John Hopkins University-ב םירקוח
ןיאפק ירצומ וכרצ אלש שיא 160-ל םיסחייתמה םינותנ וחתינ
םירחאהו ןיאפק ג"מ 200 תוילבט לביק םקלח .ללכ-ךרדב
ןהב תונומת תרדס רוכזל ושקבתה לכה .המד תוילבט ולביק
.םדוקה םויב ופצ םה
ןיב םילדבהב בוט רתוי הברה וניחבה ןיאפק ולביקש ולא
.רתוי בוט ןורכיז לע תזמרמ וז הנחבה .תומוד תונומת

Nature Neuroscience


2014 לירפא
הדובעה ןורכיז תא רפשמ קורי הת
וליג יכ ועידוה ץייווש לזב University Hospital ירקוח
רבדה ,קורי בת תייתשבש תובוטה תונוכתה לכל ףסונבש
.הדובעה ןורכיז תא דחוימבו חומה ידוקפית תא רפשמ

דחא אוה (Working Memory) הדובעה ןורכיז
םוקמ והז .רצק חווטל ןורכיזה לש םיביכרמהמ
ליכמה ,ודוביע ינפל עדימ תריגאל הצקומה (לבגומ)
.עדימ יטירפ 7 דע בורל

24.1 עצוממ ליג ינב םיאירב םירבג 12 ופתתשה רקחמב
.MRI קרוס תועצמאב ודדמנ םחומ תולועפש םינש

Psychopharmacology


2014 לירפא
ליג יולת ןורכיז ןדבואל רתויב הבוטה הפורתה אוה קוחצ
ב"הרא הינרופילק Loma Linda University ירקוח לש םהירבדל
ןורכיז ןדבוא םע תודדומתהל רתויב הבוטה הפורתה אוה קוחצה
.(Age-Related Memory Loss) ליג יולת
ומרגנ רשא חומ יקזנ םצמצל יושע (Humor) רומוה םהירבדל
תרפשמה הלועפ ,(Cortisol) לוזיטרוק סרטסה ןומרוה ידי-לע
.ןורכיזה תא
עשעשמ ואידיו טרס רקחמב םיפתתשמה ינפב גצוה יוסינב
תילאוזיוה םתרכה תא ונחבש ןורכיז ינחבמ םהל וכרענ וירחאו
(Learning Ability) הדימלה תלוכי ,(Visual Recognition)
ופצש ולא .(Memory Recall) ןורכיזהמ הפילשה רשוכו םהלש
םירחאה תמועל הברהב םיהובג םינויצ ולביק ואידיוה טרסב
.וב ופצ אלש

Experimental Biology meeting in San Diego


2015 יאמ
רגובמ חומ רפשל יושע ריעצ םד
קזחל היושע רגובמ לפוטמ לש וחומל ריעצ םדאמ םד תקרזה
.ולש תונקדזהה תועפותמ קלח לטבלו רגובמה לש ונורכיז תא
תאז וליג ב"הרא הינרופילק Stanford University ירקוח
םילגוסמ סופמקופיהב בצע יאת םהירבדל .םירבכעב רקחמב
םד םילבקמ םה רשאכ םמצע ןיבל םניב םירשקה תא קזחל
םירקוחה םיעיצמ םייתניב .ןורכיזל ינויח רשא רבד ,ריעצ
.דח ןורכיז רמשל ידכ תושדח תויונמוימ דומלל םירגובמל

Nature Medicine


2014 ילוי
אווש תונורכזל םורגל לולע הנישב רוסחמ
אצמ ב"הרא University of California, Irvine-ב רקחמ
ןוכיס לידגהל הלולע (Sleep Deprivation) הניש תעינמ יכ
אלש רבדב תורכזיה :(False Memories) םיבזוכ תונורכזל
.'גלוק ליגב שיא 104 ופתתשה רקחמב .הרק

Psychological Science


2014 ילוי
םישישקב ןורכיז רפשל יושע לורטרבזר
רפשל יושע (Resveratrol) לורטרבזר ליכמה ימוי ןוזמ ףסות
זוקולגה לש םירמוחה ףוליחל םירושקה ןורכיזה יעוציב תא
.םישישקב (Glucose Metabolism)
הינמרג Universitaetsmedizin BerlinCharite ירקוח
רושק אצמנ (Polyphenol) לונפילופ ףסותש םג םיחוודמ
סופמקופיהה לש תרבגומ תידוקפית תוירושיקל
.(Increased Functional Connectivity of the Hippocampus)

Journal of Neuroscience


2014 רבוטקוא
ךוראה-חווטל ןורכיז רפשמ ינפוג ןומיא
Georgia Institute of Technology-ב ךרענש רקחמ יאצממ
תוקד 20 ןב ינפוג ןומיא ב יד יכ םיארמ ב"הרא הטנלטא
ךוראה-חווטל ןורכיזה תא רפשל ידכ (Gym) רשוכה רדחב
.שיא 46 ופתתשה רקחמב .(Long-Term Memory)
םה ןתוא תונומת ודמלש רחאל ,ינפוג לוגרית ועציבש ולא
.רתוי בוט וארש המ תא ורכז ,רוכזל ושקבתה
יבויח יפוא תולעב תונומת רתוי בוט ורכז רקחמה יפתתשמ
םירקוחה .ילרטינ יפוא תולעב תונומת רשאמ ,ילילש וא
רשא תוישגר תויווח רתוי בוט םירכוז םישנאש םיריבסמ
.רצק ןמזל סרטס אב ןהירחא

Acta Psychologica


2014 רבוטקוא
תונקדזה בקע ןורכיזב הדירי םיגיסמ ואקקב םילונובלפ
...ירקוח


2014 רבוטקוא
רצק-חווטל ןורכיז תרפשמ קורי הת תיצמת
יכ םיחוודמ University of Shizuoka-מ םינפי םירקוח
השולש ךשמב ונתינ רשא ,םויב קורי הת תיצמת םרג 2
םייביטנגוק םידוקפית לש הרוש ורפיש ,םישדוח
היה םלוכמ לודגה רופישהשכ (Cognitive Functions)
רקחמב .(Short Term Memory) רצק-חווטל ןורכיזב
עצוממ ליג ינב ,תובא-יתב ירייד םישישק 12 ופתתשה
.(Cognitive Dysfunction) יביטנגוק יוקילמ ולבסש ,88
ג"מ 227 ויה םירקוחה ושמתשה םהב םיביכרמה רקיע
,(Theanine) ןינאית ג"מ 42-ו (Catechins) םיני'צטאק
.קורי הת ילפס 4 דע 2-ל ךרע-ייוש םיזוכיר

Nutrients


2014 רבמצד
שדח עדימל ןורכיז תרפשמ ןשי עדימ תרימש
היושע ,בשחמב ץבוק תרימש ומכ ,הטושפ הרימש תלועפ
.דיתעב לבקתיש עדימ רובע ןורכיזה תא רפשל
Uni. of California, Santa Cruz-ב רקחמה יאצממ
םייביטנגוק תורוקמ הנפמ הרימשה תלועפ םיארמ ב"הרא
רוכזל ידכ שמשל םייושעש (Cognitive Resources)
.'גלוק ידימלת 20 ופתתשה רקחמב .שידח עדימ

Psychological Science


2015 ראוני
ףוגהו שפנה תטאהו ןש ןדבוא ןיב רשקה
יכ ואצמ הינטירב University College London ירקוח
םירגובמ לש ,(Walking Speed) הכילהה תוריהמו ןורכיזה
רשאמ רתוי ריהמ בצקב םידרוי ,םהיניש לכ תא ודביא רשא
3,166 ונחב םירקוחה .םהיפב ןיידע םהינישמ קלחש ולאב
תוריהמו םנורכיז יעוציב יכ אצמנ .הלעמו 60 ינב םירגובמ
םיעורג םהיניש לכ תא םירסחה םירגובמ לש םתכילה
ולא םיאצממ .םהיפב םהיניש לכש ולא תמועל 10%-כב
.הלעמו 75 ינב תמועל ,74 דכ 60 ינב ברקב דחוימב וטלב
(Marker) ןמסכ שמשל יושע םייניש ןדבוא םירקוחה ירבדל
.תינפוגו תילטנמ תורדרדיהל םדקומ

Journal of the American Geriatrics Society


2015 ראוני
םישישקב ןורכיז תרפשמ האיר-בל תלוביס
ילעב םג םניה םיאירבו םילודג האירו בל ילעב םישישק
תויביטנגוק תולוכי ילעבו (Recall) רכזיהל רתוי הבוט תלוכי
.רתוי תובוט
ןיב רשקה תא ונחב ב"הרא Boston University ירקוח
ןורכיז ,(Cardiorespiratory Fitness) האיר-בל תלוביס
.םיריעצ םירגובמו םישישק ברקב היצינגוקו
,31 דע 18 ינב םיריעצ םירגובמ תצובק ןיב וושיה םירקוחה
תוגרד ילעב ,82 דע 55 ינב רתוי םירגובמ 27-ו ,31 דע 18
.האיר-בל תלוביס תומר לש תונוש

Journal of Gerontology


2015 ראוני
תוטלחה תלבקו דוקימ ,ןורכיז תרפשמ ןרואה תפילק תיצמת
תיצמתמ תימוי הליטנ יכ אצמ םידקמ יקלטיא רקחמ
,(French Maritime Pine Bark) יתפרצה ןרואה ץע תפילק
תונוכת ןווגמ רפשל היושע ,(Pycnogenol) לונגונקיפ יורקה
.םיאירב םישנאב (Mood) חור בצמו תויביטנגוק
,חורה בצמב םייתועמשמ םירופיש ולח תועובש 12 רחאל
.(Attention) בלה תמושתבו םיילטנמ םיעוציבב
הרוציי רופיש דמוע ולא םירופיש ירוחאמ םירקוחה ירבדל
רופישל האיבמה (Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת לש
.(Brain Edema) תיחומ תקצב תנטקהלו םדה-תמירז

Journal of Neurosurgical Sciences


2015 ראוני
רכזיהל תרזוע םייניעה תמיצע
תמיצעש הליג הינטירב University of Surrey-ב רקחמ
רכזיהל תלוכיה תא תרפשמ (Closing Eyes) םייניעה
.תיתרטשמ הריקח לש םירקמב ,רבעה ןמ םיטרפב
םהילעו ןוטרס גצוה םהינפב שיא 178 ופתתשה רקחמב
יכ אצמנ .וב וללכנש םיטרפ יבגל תולאש תונעל היה
יניעו תיתודידי המדקה התיה אל הריקחה ינפל רשאכ
תונוכנה תובושתה רועיש היה תומוצע ויה אל םירקחנה
רקחנה ןיב הבריק יסחי ורצונ רשאכ תאז תמועל .41%
החלצהה רועיש עיגה ,תומוצע ויה םירקחנה יניעו רקוחל
.75%-ל
ךכב הובגה החלצהה רועיש תא םיריבסמ םירקוחה
תמיצע ןכ ומכו הביבסה ידי-לע וטסוה אל םירקחנהש
.הרקש המ תא ןיימדל תרזוע םייניעה

Legal and Criminological Psycholog


2015 ראורבפ
ןורכיז ןדבוא תעינמב ליעומ לורטרבזר
Texas A&M Health Science Center ירקוח לש םהירבדל
לורטרבזר ב"הרא ססקט Center College of Medicine
ומכ ,ןוזמ תורוקמ ינימב היוצמה תבוכרת (Resveratrol)
םודא ןייב ,(Red Grapes) םימודא םיבנע לש םתפילקב
רעי תוריפ רפסמבו (Peanuts) םינטובב ,(Red Wine)
ליגל רושקה ןורכיז ןדבוא תעינמב רוזעל היושע ,(Berries)
.(Age-Related Memory Decline)
לע תיבויח העפשה לורטרבזרלש אצמנ תודלוחב רקחמב
ידוקפיתל ינויחה חומב רוזיא ,(Hippocampus) סופמקופיהה
.(Mood) חור בצמו (Learning) הדימל ומכ ,ןורכיז

Scientific Reports


2015 ראורבפ
רכזיהל תלוכיה לע עיפשמ עקר שער
ב"הרא Georgia Institute of Technology-ב םירקוח ירבדל
חרכהב הניא רגובמ ליגב םישנא תומשב רכזיהל הייעבה
,(Alzheimer's Disease) רמייהצלא תלחמ ומכ ,הלחמ ללגב
(Background Noise) עקר שערל הרושק תויהל הלולע אלא
םניא עקרה ישער יכ ררבתה .םהיניב הנושארה החישה ןמזב
םישישק לע םיעיפשמ םה ךא ,'גלוקב םידימלת לע םיעיפשמ
.םשג לש טלקומ לוק וא הקיסומ העמשנ עקרב רשאכ

The Gerontologist


2015 סרמ
םתונקדזהב םישנ לש הזמ עורג ןורכיז םירבגל
...רקחמ


2015 לירפא
ןורכיז ןדבואל ןוכיס הלידגמ ןינויתמב הרישע הנוזת
University of Louisville, KY-ב רקחמ לש ויאצממ
הנוזתש ךכ-לע םיעיבצמ ,םירבכעב ךרענש ב"הרא יקטנק
היוצמה ונימא תצמוח - (Methionine) ןינויתמב הרישע
ןוכיס לידגהל הלולע - םיציב ירצומו בלח ירצומ ,םיגדב
לש "םתקתשה"-מ האצותכ םרגנ רבדה .ןורכיז ןדבואל
.יביטנגוקה דוקפיתב דיקפת םיאלממה (Genes) םינג
(Netrins) םינירטנ לש (Methylation) היצליתמב רבודמ
ןדבואל תמרוגה (חומה תקוזחתב םיברועמה םינובלח)
ךוראה חווטל ןורכיזה ןדבואב האטבתה האצותה .ןורכיז
.םירבכעב

Experimental Biology Ann. Meeting in Boston, MA


2015 לירפא
חומב םישדח תונורכז תרצוי הנבות
,הנושארל וארה דנלוה ןכמיינ Radboud University ירקוח
תונורכז שדחמ בלשמ חומה דציכ ,MRI קרוסב שומיש ךות
תא םילשמב שידח עדימ עיגמ רשאכ ,רבעה תוערואממ
.םדוקה עדימה

Scientific paper Current Biology


2015 לירפא
ןורכיז יכילהת בכעמ םידליב הנישה שוביש
םידליב ןורכיז יכילהת בכעל תולולע הנישב המישנ תוערפה
.םהלש הדימלה ןפוא לע עיפשהלו
,םידלי 17 וקדב הירגנוה University of Szeged ירקוח
17 לומ ,הנישב המישנ תוערפהמ ולבסש ,12 דע 6 ינב
.תרוקיב תצובקכ ושמישש ,הנישב תוערפה אלל םידלי
.רופיס יטרפב רכזיהל היה רקחמב םיפתתשמה לע
ןורכיז ,(Declarative Memory) יתרהצה ןורכיזב רבודמ
תומישמב הדימע ינמז םהב ודדמנ ןכ ,תילולימ ואטבל ןתינש
םיפצרו (New Skills) תושדח תויונמוימ תדימל תובקעב
.(Non-Declarative) יתרהצה-אל ןורכיז ונייהד ,םישדח

Sleep and Breathing Conference


2015 יאמ
תינוכית-םי הנוזתל תיז ןמש וא םיזוגא תפסוה
ןורכיזה לע הניגמ
(Nuts) םיזוגא תבורעת תפסוה דרפסב םירקוח ירבדל
(Med. Diet) תינוכית-םי הנוזתל (Olive Oil) תיז ןמש וא
(Cognitive Function) יביטנגוק דוקפית רמשל היושע
.םישישקב
םקלחש 67 עצוממ ליג ינב שיא 155 ופתתשה רקחמב
(Extra Virgin Olive Oil) תיתכ תיז ןמש םנוזמל ופיסוה
,(Walnuts) ךלמ יזוגא :םיזוגא תבורעת ןפיסוה םירחאו
.(Almonds) םידקשו (Hazelnuts) זול יזוגא
םיפתתשמב םייביטנגוקה םייונישה תא ונחב םירקוחה
.ןורכיזב תוזכרתה ךות ,םייגולוכיספוריונ םינחבמ תרזעב

JAMA Internal Medicine


2015 יאמ
ןונישו הדימלב תעייסמ הנישה
.םינחבמ תפוקתב דחוימב ,ךורא ןמזל תונורכיזל הבושח הנישה
Federal University of Rio Grande ירקוח לש םהירבדל
,השלחהלו קוזיחל ,חומב תוספניס הליעפמ הנישה do Norte
רשא ךילהתב ןורכיזה יונישל וא קוזיחל ,החכישל םימרוגה
ךורא ןמז ךשמל הבוגתה תורבגתה יורק
ךרוצל ושמתשה םירקוחה .(Long-Term Potentiation/LTP)
.תודלוחב תוקידבה

PLOS Computational Biology


2015 ינוי
הדימעה ליגב ןורכיזה תא םילקלקמ סנארט ינמוש
ב"הרא University of California-San Diego-ב רקחמ
הלולע (Trans Fats) סנארט ינמוש לש ההובג הכירצש אצמ
.הטמו 45 ינבב (Word Recall) םילימ תפילשב העיגפל םורגל
םתיברמ ,םישנא 1,018-מ ולבקתהש םינותנ וחתינ םירקוחה
סנארטה ינמוש תכירצל עגונב םינולאש ואלימש ,םירבג
,הלדג סנארטה ינמוש תכירצש לככ יכ ררבתה .םהלש תימויה
.םילימה תפילש תלוכיל קזנה לדג

PLOS ONE


2015 ילוי
תונורכזל תושיגנה לע הליקמ הניש
איה ,החכישמ תונורכזה לע הניגמ קר אל (Sleep) הנישה
University of Exeter ירקוח .םהילא השיגה לע הליקמ
ןהב תודבועב רכזיהל ןתינ הנישה רחאל יכ ואצמ הינטירב
.הינפל רכזיהל היה ןתינ אל

Cortex


2015 ילוי
חומה דוקפית לע העיפשמ םייחה עצמאב ןילוסניאל תדוגנת
...רקחמ


2015 רבמטפס
ןורכיזב הדיריל םרוג תובורמ תוינורכ תולחמ ףסוא
,(Study of Aging) ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic-ב רקחמ
הליג ,םינש 78.5 עצוממ ליג ינב םישישק 2,176 ופתתשה וב
תובורמ תוינורכ תולחמ לש ףסוא יכ
יוקילל ןוכיס לידגמ (Multiple Chronic Conditions)
(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק
.רגובמה ליגה ינבב (Dementia) היצנמידלו

Journal of the American Geriatrics Society


2015 רבוטקוא
ןורכיזה תא תדדחמ ןטרס דגנ הפורת
יזר'ג-וינ Rutgers University-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
לופיטל תשמשמה RGFP966 הפורתה יכ אצמ ב"הרא
רתוי םיבושקל םתוא התשע ,םהל הנתינש ,ןטרס תולחמב
םירשק חתפלו עדימ רתוי רוכזלו רומשל םילגוסמ ,עמשנל
.חומה יאת ןיב םירבעומ תויהל תונורכזל ורשפיאש םישדח

Journal of Neuroscience


2015 רבוטקוא
ןורכיזהמ הפילש תרפשמ רחא םדא ינפל לוקב םילימ לע הרזח
הרזח יכ אצמ הדנק University of Montreal-ב רקחמ
היושע ודמלנש םילימ לע (רחא םדא ינפל דחוימב) לוקב
.(Verbal Memory) ילולימה ןורכיזה תא רפשל
,םינוש םישוח בוליש לש תומישמ תרדיס ללכש ,רקחמב
ופתתשה ,רתויב הבוטה הדימלה תטיש יהמ עובקל ידכ
.םיטנדוטס 44

Consciousness and Cognition


2015 רבוטקוא
הדימל תרפשמו ןורכיז עבקל תרזוע םויה ךשמב המונת
המונת יכ הליג ץייווש University of Geneva-ברקחמ
,דמלנש רמוח שבגל היושע (Daytime Nap) םויה ךשמב
תועצמאב ,ואצמ םירקוחה .(Reward) לומגל רושקה
חומ ירוזיא 3 ןיב םירשק הפיסומ הניש יכ ,MRI קרוס
.(Processing Reward) לומג דוביעו ןורכיז שוביגל םיבושחה
קזחל היושע דומילה ךלהמב לומג תלבק םירקוחה ירבדל
.הז ךילהת תקזחמ םויה ךשמב המונתו ןורכיזב שדח עדימ
תרבגומ תוירושיק ונשיש ולא ומיגדה םישדוח 3 רחאל
(Hippocampus) סופמקופיהה ןיב (Increased Connectivity)
דוביעו ןורכיזה שוביגל םירושקה חומב םירחא םירוזיא ינשו
.לומגה

eLife


2015 רבוטקוא
ןוכיס רתי לע עיבצהל תולולע ןורכיזל תועגונה תונולת
רתוי רחואמ םינש תורשע היצנמידל
ב"הרא University of California-San Francisco ירקוח
תולולע עורג ןורכיז לע תוננולתמה תורגובמ םישנ יכ םיחוודמ
(Cognitive Impairment) יביטנגוק יוקילל ןוכיס רתיב תויהל
.רתוי רחואמ הנש 20-כ
65 תונב םישנ 1,107 ופתתשה ,הנש 18 ךשמנש ,רקחמב
.רקחמה תליחת תעב היצנמידמ ולבס אלש הלעמו

Neurology


2015 רבמבונ
םירגובמב םיימוימוי םיעוציבו ןורכיז רפשמ חומה ןומיא
...ירקוח

...רמייהצלאו היצנמיד ואר