...תרגוח תקבלש ואר

2009 ראורבפ
תרדוח תקבלשל ןוכיסו םיקרפמ תקלד
(TNF-alpha blockers) אפלא ימסוח תחפשממ תופורת
(Rheumatoid Arthritis) תינורגש םיקרפמ תקלדב לופיטל
תרגוח תקבלשב תוקלל ןוכיסה תא ליפכהל תולולע
.(Herpes Zoster/Shingles)

German Rheumatism Research Center-ב ךרענ רקחמה
.םילפוטמ 5,040 ופתתשהו הינמרג ןילרב

JAMA


2009 רבוטקוא
(1) יחומ ץבשל ןוכיס םילידגמ תרגוח תקבלש יפקתה
...םאתהב


2010 סרמ
ןוכיס רתיל הרושק סוקימלטפוא תרגוח תקבלש
(2) יחומ ץבשל
חוודמ ןאווייט Taipei Medical University-בךרענש רקחמ
סוקימלטפוא תרגוח תקבלשב םילוחה םילפוטמ יכ הארנש
לודגה ןוכיסב םינותנ (Herpes Zoster Ophthalmicus/HZO)
הנשה ךותב תאז ,(Stroke) יחומ ץבשב תוקלל 4 יפמ אתויב
.הלחמה רותיאל הנושארה

רשא םילפוטמ ןיב המוד היה יחומה ץבשה תוחתפתה בצק
יתכרעמ ילאריו-יטנא לופיט ולביק
.והולביק אלש ולא ןיבל (Systemic Antiviral Treatment)

Neurology


2011 ראוני
ןוכיסה תא תיחפמ רטסוז ספרה דגנ ןוסיח
(1) יצחב וב תוקלל
Kaiser Permanente Southern California-ב םירקוח
(Vaccine) ןוסיח תלבק לש העפשהה תא וקדב ב"הרא
ןוכיסה המו תרגוח תקבלש דגנ (Older Adults) םישישק
.הלחמב ,ךכ תובקעב ,תוקלל

הנש 60 ינב תובא יתב ירייד 75,761 ופתתשה רקחמב
.הלעמו

םיררוגתמה הלעמו 60 ינב ,םירגובמש איה םירקוחה תנקסמ
תרגוח תקבלש/רטסוז ספרה דגנ ןוסיח ולביקש ,הליהקב
ןוכיסהו 50%-ב תרגוח תקבלשב תוקלל תוחיכשה תא וניטקה
תולחממ םילבוסה ברקב הז ללכב ,ליגה תובכש לכ ברקב
.אוה םג תחפ ,תוינורכ

JAMA


2011 ינוי
הצופנ תשרטל ןוכיסה תא הלידגמ תרגוח תקבלש
ןוכיסהש אצמ ןאווייט Taipei Medical University-ב רקחמ
תיתועמשמ הובג (Multiple Sclerosis) הצופנ תשרט חתפל
.תרגוח תקבלש ףקתה רחאלש הנשב (4 יפ)

,םינש 51.6 עצוממ ליג ינב ,שיא 315,550 ופתתשה רקחמב
שיא 946,650-ו 2005 דע 2003 םינשה ןיב םילוח ונחבואש
.תרוקיב תצובק וויהש

ןושארה ורוקיב עגרמ הנש ךשמב בקעמב אצמנ לפוטמ לכ
אצמנ .הצופנ תשרט חתפל וכישמהש םילוח תוהזל ידכ
תשרטה תעפוהו תקבלשהה עוריא ןיב םוי 100-כ ןב חוורמ
.הצופנה

Journal of Infectious Diseases


2012 רבמבונ
(2) ךועדל הלולע תרגוח תקבלשל ןוסיחה תוליעי
םיהובג (Morbidity) האולחת ירועישל הרושק תרגוח תקבלש
(Vaccine) ןוסיח ,תאז םע .חווט תוכורא תוכלשהל תורשפאלו
םיכוביס ןכו (Rash) החירפל ןוכיסה תא תיחפהל יושע הדגנ
.הלחמה לש םיירשפא

תעינמל ,ב"הרא הניילורק ןופצ Duke University-ב ,רקחמב
אצמנ (Shingles Prevention Study/SPS) תרגוח תקבלש
ןוסיחהו ,51.3%-ב הלחמה תוחיכש תא תיחפה ןוסיחה יכ
יטפרה רתב יבצע באכל ןוכיסה תתחפהב רתוי ףא ליעי היה
.66.5%-ב תחפש (Post-Herpetic Neuralgia/PHN)

איה ךכ-רחא ךא ,םינש 5 תכשמנ ןוסיחה תוליעי יכ ררבתה
.הרורב הניא

םינש 7 דע ךשמנ ,שיא 14,270 ופתתשה ומות דעש ,בקעמה
.הלעמו הנש 60 ינב וב ופתתשהו ןוסיחה ןתמ רחאל

Clinical Infectious Diseases


2014 ראוני
(3) םד ילכ תולחמ יעוריאו תרגוח תקבלש ןיב רשקה
תקבלשש אצמ הינטירב Uni. College London-ב רקחמ
יאמצע ןוכיס םרוג הווהמ (Herpes Zoster/Shingles) תרגוח
,(Transient Ischemic Attack/TIA) ףלוח ימכסיא עוריאל
בלה רירש םטואלו (Stroke) יחומ ץבשל
רחאל םינש 24 דע ינבב ,(Myocardial Infarction/MI)
.הנש 40-מ תוחפ ינבבו השק תרגוח תקבלש ףקתה

Neurology


2014 יאמ
רחאל תועובשה 4-ב יחומ ץבשל הובג ןוכיס
(4) תרגוח תקבלש ףקתה
Tropical Medicine & London Sch. of Hygiene ירקוח
םילוח הנושארל ונחבואש םילוח יכ םיחוודמ הינטירב ןודנול
רבגומ ןוכיסב םייוצמ (Herpes Zoster) תרגוח תקבלשב
רחאל םינושארה םישדוחה 6 ךלהמב (Stroke) יחומ ץבשל
ףקתה רחאל רצק ןמז לח רתויב הובגה ןוכיסה .ןוחביאה
.ףירח

יושע (Vaccination) ןוסיחש ךכ לע םיעיבצמ םיאצממה
יכ םג הלוע םינותנהמ .יחומ ץבשל ןוכיסה תא ןיטקהל
ןיטקהל יושע (Antiviral Therapy) ילאריו-יטנא לופיט
.ףקתה רחאל יחומ ץבשל ןוכיס

Clinical Infectious Diseases


2015 לירפא
(3) םירגובמל םג ליעי תרגוח תקבלשל שידח ןוסיח
חותיפ לע וזירכה ב"הרא הינבליסנפ GSK Vaccines ירקוח
ןוכיסה תא תיתועמשמ ןיטקמ רשא שידח (Vaccine) ןוסיח
,תרגוח תקבלשב תוקלל הלעמו הנש 50 ינב םירגובמ לש
.(Immune System) ןוסיחה תכרעמ יוכיד אלל

המודב ,הלעמו הנש 70 ינב םירגובמב םג ליעי ןוסיחה
םירגובמב ןוסיחה .םהייחל 60-הו 50 -ה תונשב םירגובמל
.תואנ יתוחיטב ליפורפ לעב אצמנו םינש 3 ךשמנ

The New England Journal of Medicine


2016 ילוי
יחומ ץבשל ןוכיסה תא הליפכמ תרגוח תקבלש
(5) םינש רפסמ ךשמל
לואס University of Ulsan College of Medicine ירקוח
(Herpes Zoster) תרגוח תקבלש יכ םיחוודמ האירוק םורד
,(Stroke) יחומ ץבשל ךשמתמ (Risk F.) ןוכיס םרוג הווהמ
ןוכיס םרוג םג ומכ ,תובר תונידמב ירקיעה תוומה םרוג
.(Transient Ischemic Attack/TIA) ףלוח ימכסיא עוריאל
.םירגובמ 766,179 ופתתשה ,םינש 11 ךשמנש ,רקחמב

Clinical Microbiology and Infection


2017 סרמ
םירומחה םיכוביסה רפסמ תא תיחפהל יושע ןוסיח
(4) םישישקב תרגוח תקבלש לש
...םינותנ


2018 ראוני
(5) רתוי ליעיו לוז תרגוח תקבלש דגנ שידח ןוסיח
(Vaccine) ןוסיח חותיפ םויס לע וזירכה ב"הרא ירקוח
רומאש ,(Herpes Zoster) תרגוח תקבלש דגנ שידח
לכל תאזו ,םדוק ןוסיחמ רתוי לוזו רתוי ליעי תויהל
.ימעפ-דח ןוסיחב רבודמ .םיאליגה

JAMA Internal Medicine


2020 ראורבפ
(6) יחומ ץבשל ןוכיס ןיטקמ תרגוח תקבלש דגנ ןוסיח
ןוסיח תועצמאב (Herpes Zoster) תרגוח תקבלש תעינמ
(Stroke) יחומ ץבשל ןוכיסה תא תיחפהל היושע שידח
.(Older Adults) םישישק ברקב םג

Prevention & Centers for Disease Control ירקוח
הדיריל רושק ןוסיחהש אצמנש םיריהבמ ב"הרא הטנלטא
הנש 80 ליגל תחתמ םישנאב יחומ ץבשל ןוכיסב 20% תב
ופצנ .10% רועישב ןוכיסב הדירי וארה רתוי םישישקו
םיממדמו םיימכסיא םיעוריאב ןה תודירי
ןוסיחה ןתמ .(Ischemic and Hemorrhagic Events)
.הלעמו 50 ליגמ םיאירב םירגובמל וניה ףדעומה

םילפוטמ ןוילמ 1.38 לש םהינותנ ודמע םירקוחה תושרל
.םרבעב יחומ עוריא אלל ,הלעמו 66 ינב
הדירי 12% הזב ,16% היה יחומ ץבשל ןוכיסב הדיריה ךס
.ימכסיא יחומ ץבשב 18%-ו םמדמ יחומ ץבשל ןוכיסב

Int. Stroke Conference (ISC) 2020 in Los Angeles

.