10 תושדח - רמייהצלאו היצנמיד
Alzheimer's disease - New 10

הווהב הנישה תוכיא
(2) חומ יעוציבל רירמ דלוקוש
(1) בל חותינ רחאל תויזה
ענומ וניא םיגד ןמש
הקיסומב היפרת
םייביטנגוק תונורתיל E ןימטיו
(2) היצנמידל ןוכיסו תויזה
תורפשמ הלידגה ןומרוה תוקירז
השרותב תרבוע היצנמידל תדוגנית
יביטנגוק דוקפית רפשמ ואקק
היצנמידו הניש תולולג ןיב רשקה
היצנמיד תענומ הניא הבוליב וקני'ג
ןיטורק אטבו C ןימטיו
תיביטינגוק הדירי ןסרמ ןיריפסא
(2) חומב תקלד םלוב ןיאפק
רכוסו תומימחפ תריתע הנוזת
תיביטינגוק הדירי לטבמ יאקא
תילטנמ לע הפידע תינפוג תוליעפ
ןוקיליס םע םיילרנימ םימ
ילנומרוה לופיט לש ויותיע
םיגלפומ םינקז לש הכילה
רמייהצלא דגנ - תומייק תופורת
הרידס תינפוג תוליעפ
םימוטפמיס ינפל רמייהצלא ינמיס
דאמ תושישק םישנב ןואכיד
(1) חומ יעוציבל רירמ דלוקוש
רפשמ ןירמזורה חוחינ
II ןיסנטויגנאל ןטלוקה ימסוח
היצינגוק רפשמ יאופר ןוזמ
יארפ רוחש לטפ
דיאולימע קלסמ D3 ןימטיו
3-הגמואב הרישע הנוזת
שדח יגולויב ןמס
רמייהצלאל תופורת תליטנ ךשמה
חומה תואירבל רעי תוריפ
העטומ ןוחביאו טפ קרוס
D ןימטיו לש תרבגומ הכירצ
ןוכיס ןיטקמ ימוי לוגרית
םירפשמ ןימטיו-יטלומ יפסות
הדורי תילטנד תואירב
רמייהצלא ילוחל רוניכ ירועיש
הדירי דגנ תילטנמ תוליעפ
ןורכיזה רופיש
םישישקב בלה רירש םטוא
ןורכיז תויעבו םינמוש
רפשמ קומע יחומ יוריג
תינפוג תוליעפ םע בשחמ
(1) רמייהצלא תלחמ ענומ הפק
םייבויח םיינבמ םייונישו היצטידמ
םינוריונ תשדחמ ןימרופטמ


...רמייהצלאו היצנמיד ואר

2012 ראורבפ
חומה יעוציב תא רפשמ רירמ דלוקוש
הכירצ יכ אצמ הילרטסוא Swinburne University-ב רקחמ
(Flavanols םילונובלפ ריתע (Chocolate) דלוקוש לש הרידס
ידי-לע (Brain Performance) חומה יעוציב תא רפשל היושע
(Encoding) דודיק :םימיוסמ חומ ידוקפית לש םתוליעי תרבגה
ןורכיז ךשמ ,(Working Memory) הדובעה ןורכיז ,ןורכיזה
.(Retrieval) הפילשו (Hold Period) ןורכיזה תתפוקת ,הדובעה
הקשמ ולביקש 65 דע 40 ינב םיבדנתמ 63 ופתתשה רקחמב
.םוי 30 ךשמב (Chocolate Drink) ואקק
Barry Callebaut ואקקה תינרצי ידי-לע ןמומ רקחמה

Physiology and Behavior


2012 ראורבפ
חומה יעוציב תא רפשמ ןירמזורה חוחינ
Northumbria University's Brain, Performance-ב רקחמ
םישנא יכ אצמ הינטירב and Nutrition Research Centre
ךכב רפשל םייושע (Rosemary) ןירמזורה חוחינל םיפשחנה
.(Brain Performance) חומה יעוציב תא
םיביכרמהמ ,1,8-cineo ימיכה רמוחב ושמתשה םירקוחה
ופשחנש ,םיבדנתמ 20 ופתתשה רקחמב .חמצב םיירקיעה
םיעוציבה תא םירקוחה ונחב םהב ,חוחינה לש תונוש תומרל
חורה בצמ תאו (Cognitive Performance) םייביטנגוקה
.(Mood)
רמוחה לש הגיפסה תדימ תא עובקל ידכ ושענ םד תוקידב
,םייביטנגוקה םיעוציבה יכ אצמנ .ןירמזורה ףידמ ותוא ימיכה
רמוחה תגיפס תדימל םאתהב ונתשה קוידו תוריהמ הז ללכב
.םמדב
רפסמב םג ,ןירמזורל טרפ ,יוצמ 1,8-cineole ימיכה רמוחה
הנפד הלע ,(Eucalyptus) סוטפילקא םהב ,םירחא םיחמצ
.(Sage) הוורמו (Wormwood) הנעל ,(Bay Leaf)

Therapeutic Advances in Psychopharmacology


2012 סרמ
םייביטנגוק תונורתי ילעב II ןיסנטויגנאל ןטלוקה ימסוח
יכ םיארמ הינטירב Uni. of Bristol-ב ןטק רקחמ יאצממ
(Antihypertensive Therapy) םד ץחל רתי דגנ לופיט
ןיסנטויגנאל ןטלוקה ימסוח תחפשממ תופורת תרזעב
הבוטל םיעיפשמ (Angiotensin-Receptor Blockers/ARBs)
יביטנגוק יוקילמ םילבוסה םישישקב יביטנגוקה דוקפיתה לע
.(Early Cognitive Impairment) םדקומ

Archives of Internal Medicine


2012 סרמ
רמייהצלא ילוחב היצינגוק רפשל יושע יאופר ןוזמ
ידי-לע קוושמה הקשמ ,AC-1202 יכ הליג רקובמ יוסינ חותינ
תומישמ לש ןעוציב רפשל יושע Axona, Accera Inc תרבח
ידי-לע (Practical Cognitive Tasks) תוישעמ תויביטינגוק
.רמייהצלא ילוח
תלחממ ולבס רשא םישישק םילוח 152 ופתתשה רקחמב
AC-1202 רצומה תא ולביקש ,הנותמ דע הלק רמייהצלא
.םייעובש הכשמנ רצומה תעפשה .םוי 90 ךשמב

American Association for Geriatric Psychiatry
(AAGP) 2012 Annual Meeting


2012 סרמ
תויאופר תונוכת לעבו תואירבה תא רפשמ יארפ רוחש לטפ
,לגוטופ New University of Lisbon תושארב םירקוח תווצ
יארפ רוחש לטפ לש םייארפ םינז 2 לש תיצמת ונחב רשא
חומה יאת לע ןגהל היושע איהש ואצמ (Wild Blackberry)
תויצמת ךא ,(Oxidative Stress) תינוצמיח הקע ינפמ
.תוליעי יתלב ואצמנ תוירחסמ
Rubus vagabundus-ו Rubus brigantinus םינזה ונחבנ
.לגוטרופבו דרפסב עבטב םיחמוצה

European Journal of Nutrition


2012 סרמ
רמייהצלא ילוח לש םחוממ דיאולימע קלסל עייסמ D3 ןימטיו
...םירקוח


2012 סרמ
חומה תונקדזה ינפמ הניגמ 3- הגמואב הרישע הנוזת
םיחוודמ ב"הרא סל'גנא סול Uni. of California ירקוח
,EPA-ו DHA 3-הגמוא ןמוש תוצמוח לש ההובג הכירצש
לע ןגהל היושע ,םישישק םירגובמו הדימעה ליג ינב ידי-לע
תוצמוחב רוסחמ םהירבדל .(Aging Brain) ןקדזמה חומה
ןדבואו חומה לש הריהמ תונקדזהל םורגל תולולע ולא ןמוש
.(Memory & Thinking Abilities) הבישחו ןורכיז תולוכי
ליג ינב ,היצנמיד אלל שיא 1,500-מ רתוי ופתתשה רקחמב
ונחבינ ,MRI רישכמב קרסנ םחומ רשא ,םינש 67 עצוממ
.םמדב 3-הגמוא תומרו םפוג לקשמ ,ילטנמה םדוקפית

Neurology


2012 סרמ
רמייהצלא תלחמב תיביטינגוק הדיריל שדח יגולויב ןמס
Washington University School of Medicine-ב רקחמ
רמייהצלא תלחמ םע םילפוטמ ופתתשה וב ,ב"הרא סיאול טנס
הרדשהו חומה לזונב VILIP-1 ןובלחהש אצמ ,דאמ הנותמ
הרוצב ,םינש 3-כ ךשמב ,הזח (Cerebrospinal Fluid/CSF)
.תיביטנגוקה הדיריה בצק תא דאמ הבוט
רתוי ריהמ בצקב ודרי תורחא תויביטנגוק תולוכיו ןורכיז
תנייצמה הדבוע ,רתוי הובג VILIP-1 ילעב םילפוטמב
.(Neuronal Injury) תיבצע תורדרדיה

Neurology


2012 סרמ
רמייהצלאל הופורת תליטנ ךשמהב תלעותה
הפורתה יכ ואצמ הינטירב King's College London ירקוח
טפסירא הלש גתומה םשב וא (Donepezil) ליזפנוד הצופנה
דע הלק רמייהצלא תלחמב לופיטל תשמשמה ,(Aricept)
.רתוי םישק רמייהצלא ילוחל םג ליעוהל היושע ,הנותמ
תיביטנגוק הדירי תוחפ ומיגדה תא לוטיל וכישמהש םילפוטמ
.(המד תפורת) ובצלפ ולביקש ולאל האוושהב תילנויצקנופו
.Alzheimer's Society ידי-לע וקלחב ןמומ רקחמה

New England Journal of Medicine


2012 סרמ
תנקדזמה היסולכואב חומה תואירבל רעי תוריפ
...הנוזת


2012 לירפא
העטומ רמייהצלא ןוחביאל םרוג טפ קרוס
University of Colorado School of Medicine-ב רקחמ
ונחבואש םישנאהמ םישילש ינשל בורק יכ אצמ ב"הרא רבנד
טפ קרוס תקידב ךמס לע רמייהצלא תלחממ םילבוסכ
היה ןוחביאה ,(Positron Emission Tomography/PET)
.םילפוטמ 45 ופתתשה רקחמב .(Misdiagnosis) העטומ

Am. Academy of Neurology's 64th Ann. Meeting


2012 לירפא
רמייהצלאל ןוכיס הניטקמ D ןימטיו לש תרבגומ הכירצ
...ירקוח


2012 לירפא
רמייהצלא תלחנל ןוכיס ןיטקמ ימוי לוגרית
,ב"הרא וגקיש Rush University Medical Centre-ב רקחמ
תוליעפש אצמ ,הנש 82 עצוממ ליג ינב ,שיא 716 ופתתשה וב
ןוכיסה תא הניטקמ (Daily Physical Activity) תימוי תינפוג
.80-מ רתוי ינבב םג ,רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתהל
ןוכיסב ויה תילמינימ תימוי תינפוג תוליעפ ועציבש ולאש אצמנ
תוליעפה תא ועציבש ולא תמועל רמייהצלא תלחמל לופכמ רתוי
םייח חרואש םימכסמ םירקוחה .תיברימה תימויה תינפוגה
ןפואב םילמעתמ םניאש ולא דצמ (Active Lifestyle) ליעפ
.ליעומ רידס

Neurology


2012 לירפא
תיחומ תוליעפ םירפשמ ןימטיו-יטלומ יפסות
...ירקוח


2012 לירפא
היצנמיד תוחתפתהל הרושק הדורי תילטנד תואירב
וב ,ןפי הקוסוקוי Kanagawa Dental University-ב רקחמ
ימרוג תא ןחבש ,םינש 65-מ רתוי ינב שיא 4,425 ופתתשה
תואירב יכ אצמ ,םתוא עונמל ידכ ,היצנמידל ןוכיסה
ןוכיס רתיל הרושק (Poor Dental Health) הדורי םייניש
.היצנמידל
ושמתשה אל רשא ,דבלב םייניש רפסמ ויה םהיפבש ולא
םייניש אפור ורקיב אלש וא (Dentures) תובתות םיינישב
,היצנמידל יתועמשמ ןוכיס רתיב ויה תועיבקב (Dentist)
.םהייניש תואירב לע ורמשש ולא תמועל

Psychosomatic Medicine


2012 לירפא
רמייהצלא ילוחל רוניכ ירועיש
,ב"הרא ודנלרוא Uni. of Central Florida-ב ןטק רקחמ
ונגינ אל םלועמש רמייהצלא ילוח ,םילפוטמ 15 ופתתשה וב
הניגנ תדימלל קר אל לאיצנטופ םהב הליג (Violin) רוניכב
.הז ילכב
ןורכיזב ,(Mood) חורה בצמב רופיש ומיגדה םילפוטמה
לופיט ףסונב ולביק םיפתתשמה .הצינגוקבו (Memory)
רופישה .(Passive Music Therapy) הקיסומב יביספ
.תועובש 8 ןב לופיט רחאל לח יביטנגוקה

Am. Med. Student Assoc. 62nd Ann. Convention


2012 לירפא
תרחואמ תיביטנגוק הדירי דגנ תילטנמ תוליעפ
וב ,ב"הרא וגקיש Rush Uni. Medical Center-ב רקחמ
הניחבמ תורגמה תויוליעפל יכ אצמ ,םישישק 174 ופתתשה
ומכ ,(Cognitively Simulating Activities) תיביטינגוק
תואירבה לע תיבויח העפשה שי ,חש קחשמ וא האירק
.תיביטנגוקה
ךשמב תויתנש תויביטנגוק תוקידב ורבע רקחמב םיפתתשמה
חותינ םחומב השענ וירחא רשא ,םתומ ינפל םינש 15 דע 6
םיקאלפה יצברמ ףקיה לע םירקוחה ודמל ונממ תוומה רחאלש
.םחומב (Plaques and Tangles) םיביסה ישוגו

,םינש 80.4 עצוממ ליג ינב ,שיא 1,076 ופתתשה ינש רקחמב
ןב עצוממ ןמז ךשמבו הנש ידמ ורטונ רשא ,היצנמיד אלל
תיביטנגוקה הדיריה תדימ תא םהב וקדב םירקוחה .םינש 4.9
םיבתכמ תביתכ ,ןותיע תאירק ןהב ,חומ תורגמ תויוליעפ דגנכ
.הקמדו חש ומכ ,םיקחשמב תופתתשהו

Neurology


2012 לירפא
ןורכיזה רופיש
...סוכ


2012 לירפא
תויטוכיספ יטנא תופורת םילטונה םישישקב בלה רירש םטוא
לעמ ינב םישישק 37,138 ופתתשה וב ,יביטקפסורטר רקחמ
יטנא תופורת םילטונה ,תונועמ ירייד ,היצנמיד ילוח ,םינש 66
םינימסתב לופיטל תושמשמה,(Antipsychotics) תויטוכיספ
בלה רירש םטואל ןוכיס רתיב םינותנ ,םייתוגהנתה
ןושארה שדוחב דחוימב ,(Myocardial Infarction/MI
.ולא תופורת תליטנל

Archives of Internal Medicine


2012 יאמ
ורכיז תויעבל םירושק םימיוסמ םינמוש
...ירקוח


2012 יאמ
רמייהצלא תלחמ לש םימוטפמיס רפשמ קומע יחומ יוריג
Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח
קומע יחומ יוריגב לופיט יכ םיחוודמב"הרא רומיטלוב
לופיטל ןמז הז שמשמה ,(Deep Brain Stimulation/DBS)
ילוחל ליעוהל יושע ,(Parkinson's Disease) ןוסניקרפ ילוחב
ןורכיז תייעב ונייהד ,הלחמל םינושאר םינמיס םע רמייהצלא
.(Memory Problem)
לודיג ,םילפוטמ 5 ךותמ דחאב ,הארה הנש ךשמנש לופיט
(Cerebral Metabolism) חומב םירמוחה ףוליחב יתועמשמ
רופיש ךות ,(Hippocampal Area) סופמקופיהה רוזאב
.םינש 62.6 היה עצוממה םיפתתשמה תשמח ליג .ןורכיזה

Archives of Neurology


2012 יאמ
יוקילל ןוכיס ןיטקמ תינפוג תוליעפ ידכ ךות בשחמ בוליש
ןותמ תיביטינגוק
ב"הרא הנוזירא Mayo Clinic-ב Study of Aging רקחמ
םחומב ליעפ ןפואב םישמתשמה םירגובמ םישנא יכ אצמ
ןותמ יביטנגוק יוקיל חתפל תוחפ םיטונ םפוגבו
.(Mild Cognitive Impairment/MCI)
ומכ ,תישפנ תורגמה תויוליעפב קוסיע יכ םיפיסומ םירקוחה
,םיקחשמו םירפס תאירק ,די תכאלמ עוציב ,בשחמב שומיש
.ןותמ יביטנגוק יוקיל חתפל םייוכיסב הדיריל אוה םג רושק

ולבס םהמ ,93 דע 70 ינב םישישק 926 ופתתשה רקחמב
לכ .תישפנ הניחבמ םיאירב ויה ראשהו MCI-מ 109
,תויביטינגוקה םתוליעפ תכרעהל םינולאש ואלימ םיפתתשמה
,תוירולק תכירצו תינפוג תוליעפ ,בשחמב שומיש הז ללכב
.רקחמה תליחתמ הנש ךשמב תאז

Mayo Clinic Proceedings


2012 ינוי
(1) רמייהצלא תלחמ עונמל רזוע הפק
ופתתשה וב ,ב"הרא Uni. of South Florida-ב רקחמ יאצממ
םיתוש רשא םירגובמ יכ םיארמ ,88 דע 65 ינב שיא 124
תוקלל ןוכיסה תא ךכ ןיטקהל םייושע תועיבקב (Coffee) הפק
םייק םא עובקל התייה רקחמה תרטמ .רמייהצלא תלחמב
יביטנגוק דוקפיתו םדב (Caffeine) ןיאפקה תמר ןיב רשק
ןותמ יביטנגוק יוקיל םע ולאש אצמנ .(Cognitive Function)
(Mild Cognitive Impairment/MCI)
דע םייתנש לש בקעמה תפוקת ךלהמב ,האלמ רמייהצלא
םמדב התייה רקחמה תפוקת תליחתבש ולא ויה ,םינש עברא
.הכומנ ןיאפק תמר

Journal of Alzheimer's Disease


2012 ינוי
חומב םייבויח םיינבמ םייוניש הרשמ היצטידמ
ןומיאש םיחוודמ ב"הרא ןי'גיוא Uni. of Oregon ירקוח
:(Integrative Body-Mind Training) שפנ-ףוג יביטרגטניא
םורגל היושע ,(Mindfulness Meditation) תעדומ היצטידמ
.חומב (White Matter) ןבלה רמוחב םייבויח םיינבמ םייונישל
םייתועמשמ םייוניש ומיגדה וז היצטידמ ועציבש םיבדנתמ
.היצטידמב ופתתשה אלש ולאל האוושהב (Mood) חורה בצמב

Proceedings of the Nat. Academy of Sciences/PNAS


2012 ילוי
םינוריונ תשדחמ ןימרופטמ הפורתה
Uni. of Toronto and Hospital for Sick Children-ב רקחמ
:(Metformin)ןימרופטמ יכ הליג ,םירבכעב ךרענש ,הדנק וטנורוט
- (Type-2 Diabetes) 2-גוס תרכוסב לופיטל תשמשמה הפורת
רמייהצלא תלחמ ,(Stroke) יחומ ץבשב לופיטל שמשל היושע
העיגפל תורושקה תורחא תויעבו (Alzheimer's Disease)
.(Degenerating of Brain Cells) םתונוונתהב וא חומה יאתב
...ןימרופטמ
.(Neurogenesis) חומב בצע יאת תשדחמ
(Spatial Memory) יבחרמ ןורכיז תרפשמיביטרגטניא

Cell Stem Cell


2012 ילוי
דיתעב היצינגוקה לע העיפשמ הווהב הנישה תוכיא
טעמ הז ללכב ,םינוש םיגוסמ (Sleep Problems) הניש תויעב
,(Sleep Apnea) הנישב המישנ םוד ,הניש ידמ רתויו ידמ
(Circadian Rhythm Disruptions) יגולויבה ןועשב םישוביש
,(Excessive Daytime Sleepiness) םויה ךשמב תוינונשי רתיו
.(Cognitive Decline) תיביטנגוק הדיריל םירושק תויהל םילולע

,הניש תויעבמ םילבוס השישקה היסולכואהמ 50%-כ יכ אצמנ
...-ל ןוכיסה לע עיפשמה רבד
(Falls) תוליפנ
(Comorbidity) תוידיברומוק/תוולנ תואולחת
...וליפאו  
(Mortality/Death) התומת

...םהב ,םיבר םירקחממ הלוע הז ןוכיס
הלעמל ופתתשה וב Nurses' Health Study רקחמ
וא 8-מ תוחפ תב הליל תנש יכ אצמ תויחא 15,000-מ  
.עובק ןפואב תועש 9-מ רתוי  
,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב רקחמ
.הנש 70 ינב 15,263 ופתתשה וב  

Alzheimer's Association Int. Conference (AAIC) 2012


2012 ילוי
חומה יעוציב תא רפשמ רירמ דלוקוש
ןיב רשקב וקסע רשא םימדוק םירקחמ 100 וקרסש םירקוח
(Dark Chocolate) רירמ דלוקוש יכ ואצמ תואירבו דלוקוש
תאו (Brain Functioning) חומה דוקפית תא רפשל יושע
םידיאונובלפה תלוכת יכ ררבתמ .(Mood) חורה בצמ
דיאונובלפה אוה (Epicatechin) ןי'צטקיפא הב ,Flavonoids)
תויבויח תועפשה רפסמל תודוה ,ביטימה םרוגה איה ,ירקיעה
...חומה לע םהל שיש
,םימינל םד תקפסאב עויס ךות חומ יאת םתומ תעינמ
.םישדח םד ילכ וב חתפל יושעש רבד  
רוזעל יושעו (Mood) חורה בצמ לע תיבויח עיפשמ אוה
.(Stress) ישפנ ץחל/קחד לש םיבצמב  
רשא (Endorphins) םיניפרודנא חומב ררחשל יושע אוה
.(Pleasure of Eating) הליכאבש האנהה תא םירפשמ  

British Journal of Clinical Pharmacology


2012 ילוי
תכשמתמ הדיריל תורושק בל חותינ רחאל תויזה
יביטינגוקה דוקפיתב
תונתינ (Heart Surgery) בל חותינ רחאל (Delirium) תויזה
םילפוטמב חיכש (Surgery) חותינ רחאלש הז ךוביס .העינמל
דוקפיתב חווט יכורא םייוניש לע עירתהל לולעו םישישק
.יביטינגוקה
University of Massachusetts Medical School ירקוח
תויזהמ םילבוסה םילפוטמ יכ םיחוודמ ב"הרא רטס'צור
בורל םילבוס (Postoperative Delirium) חותינ רחאלש
יביטנגוקה דוקפיתב תימואתפ הדירימ םג
רחאל דיימ (Sudden Decline in Cognitive Function)
.ןכמ רחאלש הנשב תיטיא תיביטינגוק תוששואתהמו חותינ

םידמעומ ויהש הלעמו 60 ינב םילפוטמ 225 ופתתשה רקחמב
,(Coronary Artery Bypass) םיילילכה םיקרועב םיפקעמ חותינל
םותסש תפלחהו (Graft Surgery) הלתשה חותינ
םזופשיא עגרמ םוי ידמ ורטונ רשא (Valve Replacement)
.חותינה רחאל הנש דעו

New England Journal of Medicine


2012 ילוי
תיביטנגוק הכיעד ענומ וניא םיגד ןמש
...ירקוח


2012 טסוגוא
םייחל היצנמיד ילוח הריזחמ הקיסומב היפרת
(Music Therapy) הקיסומ תועצמאב לופיט/הקיסומב היפרת
החתופש ,(Music and Memory) ןורכיזו הקיסומ היורקה
םינימסת תרפשמ ,ןהכ ןד רבעשל ילאיצוסה דבועה ידי-לע
(Alzheimer's Disease) רמייהצלאב םילוחה םילפוטמב
הקיסומ תועצמאב לופיטש ררבתמ .(Dementia) היצנמידבו
ררועמ ,לפוטמל תעמשומה (Personalized Music) תישיא
.תונורכיז וב

Medscape Medical News


2012 טסוגוא
םייביטנגוק תונורתי לעב E ןימטיו
...היילע


2012 טסוגוא
םישישק םילפוטמב היצנמידל ןוכיס תולידגמ תויזה
רשא םישישקש ואצמ הינטירב Uni. of Cambridge ירקוח
ךותב היצנמידב וקליש יאדול בורק (Delirium) תויזה םיווח
לעמ ינב שיא 553 ופתתשה רקחמב .ךכ רחא םינשה 10
.הנש 85
תמועל 8 יפ היצנמידל ןוכיסה תא תולידגמ תויזההש אצמנ
היצנמידב םיקול רבכש ולאב .םתוא םיווח םניאש םישנא
הייעבהו רתוי תורומח תויביטנגוק תויעבב רבדה רושק
.רתוי השק
ןיע חוקפל ךרוצ ולא םיאצממ םישיגדמ םירקוחה ירבדל
(Acute Confusion) ףירח לובליב םיווחה םירגובמ לע
.(Disorientation) תואצמתה יאו

Brain


2012 טסוגוא
היצינגוק תורפשמ הלידגה ןומרוה תוקירז
:(Human Growth Hormone) ישונא הלידג ןומרוה תרזעב לופיט
(Growth-Hormone-Rleasing הלידג ןומרוה ררחשמ ןומרוה
יארקא רקחמב ,עיפשמ אצמנ תועובש 20 ךשמב Hormone)
(Cognitive Fction) יביטנגוקה דוקפיתה לע תיבויח ,רקובמו
ןותמ יטנגוק יוקילמ םילבוסה ולאו םיאירב םישישקב
לש עצוממה םליג .(Mild Cognitive Impairment/MCI)
.םינש 68 היה רקחמב םיפתתשמה

Archives of Neurology


2012 טסוגוא
השרותב תרבוע היצנמידל תדוגנית
ב"הרא קרוי וינ Mount Sinai School of Medicine ירקוח
היצנמיד אלל םישנא לש םיידיימ החפשמ יבורק יכ םיחוודמ
םדב C-Reactive Protein/CRP לש תוהובג תומר שי םהל
םישנאב ןורכיזה .היצנמיד חתפל 30%-ב ךומנ ןוכיסב םינותנ
.בוט םהלש יביטנגוקה דוקפיתהו רתוי בוט ולא
םירוהב הצנמידל ןוכיסה ןטק תוהובג CRP-ה תומרש לככ
.םיאצאצבו
אצמנש םינש 75-מ רתוי ינב םירבג 277 ופתתשה רקחמב
.היצנמידב םיקול םניא יכ

Neurology


2012 טסוגוא
יביטנגוק דוקפית רפשמ ואקק
...רקחמ


2012 רבמטפס
היצנמידו הניש תולולג ןיב רשקה
ופתתשה וב ,תפרצ University of Bordeaux-ב רקחמ
תלולגש אצמ ,םינש 78 עצוממ ליג ינש םישנו םירבג 1,063
ןיפזרידוזנבה תחפשממ (Sleeping Pill) הניש
ןוכיסה תא הלידגמ הינטירבב הצופנה ,(Benzodiazepine)
תלולג ולטנש ולא .הנש 15 ךותב היצנמיד חתפל םישישקב
.היצנמידב תוקלל 50% ןב רבגומ ןוכיסב ויה וז הניש
.הנש 20 ךשמנ רקחמה

British Medical Journal


2012 רבמטפס
היצנמיד תענומ הניא הבוליב וקני'ג
הניא (Ginkgo Biloba) הבליב וקני'גש אצמ GuidAgeרקחמ
,םינש 5 ךשמב רמייהצלא תלחמ לש התומדקתה ינפמ הניגמ
.םהלש ןורכיזה יבגל תויביטקיבוס תונולת םע םישישקב
םדוק רקחמ לש םימוד םיאצממ םילשמ הז רקחמ
וקני'ג יכ אצמש Ginkgo Evaluation of Memory (GEM)
אלל וא םע ,םישישק ברקב ,היצנמיד תענומ הניא הבוליב
.(Memory Complaints) ןורכיזה יבגל תונולת
70 ינב םילפוטמ 3,000 לעמ דחי ופתתשה םירקחמה ינשב
.תויביטקיבוס ןורכיז תונולת םע ,היצנמיד אלל הלעמנ
תקוושמה תפרצ סירפ Ipsen France ידי-לע ןמומ רקחמה
.EGb761 הבוליב וקני'גה תיצמת תא

The Lancet Neurology


2012 רבמטפס
היצנמידב םימחול ןיטורק אטבו C ןימטיו
קדב רשא הינמרג University of Ulm-ב ךרענש רקחמ
לע (Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנא לש םתעפשה תא
יפסותש חוודמ רמייהצלא תלחמו היצנמיד לש התוחתפתה
,(Beta-Carotene) ןיטורק-אטבו (Vitamin C) C ןימטיו
םיטנדיסקוא-יטנא ינש לש םדב רוסחמ תמלשהל םינתינה
.היצנמיד תוחתפתה תנטקהל םירושק תויהל םייושע ,ולא
רמייהצלא תלחממ ולבסש םילפוטמ 74 ופתתשה רקחמב
ינב ויה םלוכ םיפתתשמה .תרוקיבכ םיאירב םישנא 158-ו
.םינש 90 דע 65

Journal of Alzheimer's Disease


2012 רבוטקוא
הובג ןוכיסב םישנב תיביטינגוק הדירי ןסרמ ןיריפסא
תוירלוקסו-וידרק תולחמל
גרובנטוג University of Gothenburg-ב יתיפצת רקחמ
בל תולחמל הובג ןוכיסב ויהש םישנ ופתתשה וב ,הידבש
,(Framingham Risk Score : םהגנימרפ םלוס יפל) האירו
רתוי ךומנ ןוכיסב ויה ,(Aspirin) ןיריפסא ולטנ רשא
ילטנמ ןוחביאל רצק ןחבמ יאצממ יפל תאז ,תילטנמ הדיריל
םישנ תמועל (Mental State Examination/MMSEMini)
.ןיריפסא ולטנ אלש
ורבעהש םינש 92 דע 70 תונב םישנ 489 ופתתשה רקחמב
םייגולוכיספוריונו םייזיפ ,םיילנויצקנופ ,םייתרבח םינחבמ
.םיפיקמ

BMJ Open


2012 רבוטקוא
(2) רמייצלאל ןוכיס ןיטקמו חומב תקלד םלוב ןיאפק
יכ אצמ תודלוחב ב"הרא University of Illinois-ב רקחמ
תיביטנגוק הדירי לע לקהל היושע (Caffeine) ןיאפק תכירצ
,רמייהצלא תלחמל ןוכיס ךכ ןיטקהלו (Cognitive Decline)
תיארחאה חומב (Inflammation) תקלד לש התמילבל תודוה
.(Neurodegenerative Diseases) תויביטרנגדוריונ תולחמל

Journal of Neuroscience


2012 רבוטקוא
יוקילל ןוכיס הלידגמ רכוסו תומימחפ תריתע הנוזת
ןותמ יביטנגוק
תריתע הנוזת יכ םיחוודמ ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic ירקוח
ןוכיס לידגהל הלולע (Sugar) רכוסו (Carbohydrates) תומימחפ
(Mild Cognitive Impairment/MCI) ןותמ יביטנגוק יוקילל
(Fat) ןמוש תריתע הנוזת תאז תמועלו (Aging) םישישקב
.הז ןוכיס םיטקהל היושע (Protein) םינובלחו
,תומימחפמ ןיב תימויה תוירולקה תכירצ לש למיטפואה ןוזיאה
בצעה תומלש לע הרימשב רוזעל יושע ןובלחו ןמוש
.םישישקב ילמיטפוא יביטינגוק דוקפיתו (Neuronal Integrity)
.89 דע 70 ינב 937 ופתתשה ,םינש 3.7 ךשמנש ,רקחמב

Journal of Alzheimer's Disease


2012 רבוטקוא
ליגל הרושקה תיביטינגוק הדירי לטבמ יאקא
תודלוחב ךרענש ,ב"הרא ןוטסוב Tufts University-ב רקחמ
תיביטינגוקה הדיריה תא לטבמ (Acai) יאקא יכ אצמ ,תונקז
הדיריו (Age-Related Cognitive Decline) ליגל הרושקה
יאקאב וטעלוה תודלוחה .(Motor Decline) ירוטומה רשוכב
6-ו תוירוטומ תוקידב ןהל וכרענש ינפל תועובש 7 ךשמב
וארה תודלוחה לכ .תויביטנגוקה תוקידבה ינפל תועובש
.(Improved Memory) ןורכיזב רופיש

Society for Neuroscience meeting, New Orleans


2012 רבוטקוא
היצינגוקה רומישל תילטנמ תוליעפ לע הפידע תינפוג תוליעפ
(Exercise) תינפוג רתוי םיליעפ ויהש םישישק יכ אצמ רקחמ
,(Less Brain Atrophy) רתוי הנטק תיחומ תונוונתה ילעב ויה
קזנו (Gray Matter) רופא רמוח לש רתוי הובג חפנ ילעב
חרוא ילעבל האוושהב (White Matter) ןבלה רמוחל רתוי ןטק
.רתוי (Sedentary) ינבשוי םייח
םינש 69.5 עצוממ ליג ינב םישישק 691 ופתתשה רקחמב
.םינש 72.5 ןב עצוממ ליגל םעיגהב תינש וקדבנש

Neurology


2012 רבוטקוא
רמייהצלא תלחמ דגנ ןוקיליסב םירישע םיילרנימ םימ
תלחמ ןיב רשקה תא ונחבש הינטירב Keele Uni. ירקוח
העובק הכירצ יכ חוודמ (Aluminium) םוינימולאו רמייהצלא
םירישע (Mineral Water) םיילרנימ םימ רטיל 1 דע לש
לש םיינילק םינמיס תיחפהל היושע (Silicon) ןוקיליסב
,םוינימולאה יפדוע לש םקוליס ידי-לע רמייהצלא תלחמ
.ףוגהמ ,הלחמל רושקה לרנימ
רופיש לחש םיחוודמ םירקוחה .תועובש 12 ךשמנ רקחמה
.םילפוטמ 15 ךותמ 3 לש םבצמב

Journal of Alzheimer's Disease


2012 רבוטקוא
רמייהצלא תעינמ לע עיפשמ ילנומרוה לופיט לש ויותיע
תא ששאמ ב"הרא רומיטלוב Johns Hopkins Uni.-ב רקחמ
וב ,יטירקה (Menopause) רבעמה ליג ןולח יבגל הירואתה
ינפמ ןגהל ידכ ,(Hormone Therapy) ילנומרוהה לופיטה ןתינ
.רמייהצלא תלחמ
ךשמו גוס םג אלא ,בושח (Timing) יותיעה קר אל יכ אצמנ
ויה רבעמה ליגמ םינש 5 ךותב לופיט ולביקש םישנ .לופיטה
הז ןוכיס .רמייהצלא תלחמב תוקלל 30% ןב תחפומ ןוכיסב
םינש 10 ךשמב ןתינ ילנומרוהה לופיטה רשאכ רתוי ןטק היה
.םינש 7 ךשמב ורטונש םישנ 1,769 ופתתשה רקחמב .רתוי וא

Neurology


2012 רבוטקוא
היצנמידל ןוכיסו םיגלפומ םינקז לש הכילהה רשוכ
...םישישק


2012 רבמבונ
רמייהצלא תלחמב המחלמל תומייק תופורת
תופורת רפסמ והיז הינטירב King's College London ירקוח
לאיצנטופ תולעבכ ,תונוש תולחמב לופיטל תושמשמה ,תומייק
.רמייהצלא תלחמ לש התוחתפתה תא טיאהל וא ןוכיס ןיטקהל

הובג םד ץחלב לופיטל תושמשמ רשא תופורת
(Diabetes) תרכוס ,(High Blood Pressure/Hypertension)
לופיטל שמשל תויושע (Skin Conditions) רוע תויעב וליפאו
.היצנמידב
,םד ץחל רתי דגנ (Nilvadipine) ןיפידוולינ הפורתב רבודמ
תושמשמה (Liraglutide) הדיטולגריל-ו (Exenatide) דיטנבקא
(Acne) הנקא דגנ (Minocycline) ןילקיצונימ ,תרכוסב לופיטל
סיזאירוספה תלחמל (Acitretin) ןיטרטיצא הפורתהו
.Alzheimer's Society ידי לע ןמומ רקחמה .(Psoriasis)

Nature Reviews Drug Discovery


2012 רבמבונ
םירגובמב היצנמידל ןוכיס הניטקמ הרידס תינפוג תוליעפ
רשא םישנא לגוטופ University of Lisbon-ב םירקוח ירבדל
םיניטקמ (Regular Exercise) הרידס תינפוג תוליעפ םיעצבמ
.היצנמידו (Cognitive Impairment) יביטנגוק יוקילל ןוכיס
MRI תקירס ורבעש 70 דע 60 ינב שיא 639 ופתתשה רקחמב
םיירשפא םייוניש תניחבל ,ךכ רחא םינש 3-ו רקחמה תליחתב
הדיריל רוטקידניא :חומב (White Matter) ןבלה רמוחב
.תיביטינגוק
ןוכיסב ויה עבק ךרד תינפוג תוליעפ ועציבש ולא יכ אצמנ
םד ילכל הרושקה היצנמידב תוקלל 40% ןב תחפומ
60% ןב תחפומ ןוכיסו (Vascular-Related Dementia)
יכ םיפיסומ םירקוחה .יהשלכ תיביטנגוק הדיריב תוקלל
ץחל רתימ םילבוסה ולאל דחוימב םיבושח ולא םיאצממ
.ץבשו תרכוס ,םד

Stroke


2012 רבמבונ
םימוטפמיסה ינפל םינש תורשע רמייהצלאל םינמיס םנשי
,ואצמ ב"הרא הנוזירא Banner Alzheimer's Institute ירקוח
תעפוה ינפל הנש 20-מ רתוי חומב םינמיס ,םיריעצ םירגובמב
חומה יכילהת יבגל תולאש םילעמ ולא םיאצממ .ןורכיז תויעב
תודקמתההו רמייהצלא תלחמל הייטנב םיברועמה םימדקומה
.דיתעב םייתעינמ םילופיטב
תבחרומ תינאיבמולוק החפשמ ינב ויה רקחמב םיפתתשמה
.שיא 5,000-כ הנומה

Lancet Neurology


2012 רבמבונ
היצנמידל ןוכיס לע עירתמ דאמ תושישק םישנב ןואכיד
Johns Hopkins Bloomberg Sch. of Public Health ירקוח
אצמ ,רתויו 85 תונב םישנ 302 ופתתשה וב ,ב"הרא רומיטלוב
תוזחל םייושע קימעמ (Depression) ןואכיד ינימסת יכ
ןותמ יביטנגוק יוקיל לש רתוי תרחואמ תוחתפתה
הייסולכואב ,היצנמיד ףאו (Mild Cognitive Impairment/MCI)
יפ רועישב לדגומ ןוכיסב ואצמנ ולא םישנ .רתויב השישקה
וליג םירקוחה .םינש 5 ךותב ןותמ יביטנגוק יוקיל חתפל רתויו 3
ךשמב ילמרונ יביטנגוק דוקפית וארה ולא םישנמ 19% יכ םג
.תואבה םינשה 5

American Journal of Geriatric Psychiatry