7 תושדח - תונקדזה
Aging - News 7

תעגופ םדה-ץחל תדרוה רתי
הפורת ןמז הציאמ הצירממ הפורת
תונקדזה תוטיאמ תויטילונס תופורת
םישישקב הייארה רופיש
תובא-יתבב ריואה תוכיא
םייחומ םיקזנו תינפוג תוליעפ
תיביטנגוק הכיעד דגנ ילולבש לתש
םישנמ עורג םירבג ןורכיז
םיססות תואקשמב ןוכיסה
תונקדזה ענומ D ןימטיו
חומל הליעומ בלח תכירצ
תוליפנ דגנ החורא רחאל הכילה
םח ריוא גזמו תילופ הצמוח
ישפנו ינפוג רשוכ ל תיב תודובע
תמדקומ תונקדזהו PTSD
רירש ןדבוא םיענומ לוגריתו הנוזת
שישקל ליעומ עונצ לוגרית
חומה דוקפית רפשמ םיזופת ץימ
יבבל קזנל הרושק הנותמ היתש
ןורטסוטסטב הדיריו ךומנ D 'טיו
רירשה קזוח תרימשל חתפמה
?םירבגמ רתוי תויח םישנ עודמ
דמחמ תויח תקזחה
בל-תלחמו סיזורופואטסוא
םישישקל B12 ןימטיו יבגל קפס
התומתב ןכסמ גירח טירקוטמה
תוריצע לע הליקמ סרית תיצמת
םייח ךיראמ D ןימטיו
ףרוחו ויתס יסוריו דגנ D ןימטיו
בל-תולחמו D ןימטיוב רוסחמ
תונקדזהו םיישפוח םילקידאר
לקשמ תיילפאו ספתנ ליג
םישישקל ליעומ ןותמ ינפוג רשוכ
תונכסמ םד-ץחל רתיל תופורת
תינפוג תוליעפו םיניטטס
תושישק וחיטבו תיבב רוק
ינפוג רשוכ רפשמ םויזנגמ
בל תקיפס-יא ינפמ ןגמ D ןימטיו
תועגופ תויגרנילוכיטנא תופורת
םישישק ברקב הליכא תויעב
רירש תסמל לוגריתו הנוזת
ןורכיזב הדירי גיסמ ואקק
ליג-תיולת תקלדל םרוגה אצמנ
המישנה יכרדc תיתמיסח הלחמ
תונקדזה הטיאמ תולמעתהכ הציר
תוליפנ תעינמל בשחמ יקחשמ
תעפשל ןוסיחו םיירירבש םישישק
ןורכיז תרפשמ האיר-בל תלוביס
יביטנגוקה דוקפיתב תויעבו ואקק
ןוסיחה תכרעמל C ןימטיו


...תונקדזה ואר

עוריאלו התומתל ןוכיס הלידגמ ההובג טטירקוטמה תמר
חותינ רחאל ירלוקסו-וידרק
...ירקוח


2010 ילוי
תוריצע לע הליקמ סרית תיצמת
...תליטנ


2012 סרמ
םייחה תא ךיראהל עייסמ D ןימטיו ףסות
...ירקוח

2012 יאמ
ףרוחבו ויתסב םיסוריו ינפמ ןגמ D ןימטיו
...רקחמ


2014 ראורבפ
תוקלדו םד-ילכו בל תולחמל רושק D ןימטיוב רוסחמ
...רקחמ


2014 יאמ
הב םימחלנ םה ,תונקדזהל םימרוג םניא םיישפוח םילקידאר
םילקידארש אצמ הדנק לוארטנומ McGill University-ב רקחמ
םירצקמו תונקדזהה ךילהתל םימרות םניאש קר אל םיישפוח
.םייחה תא השעמל םיכיראמ םה אלא ,םייחה תא
,(Roundworm) תולוגע םיעלותב םירקוחה ושמתשה םרקחמב
םיישפוח םילקידאר יכ ררבתה .(Nematodes) תודוטמנ גוסמ
םימוגפ םיאת וב ךילה ,תנכותמ םיאת תומ דדועל םייושע
וא (Cancerous) םיינטרסל םתכיפה תא עונמל ידכ ,םידבאתמ
.אתה לע וטלתשהש םיסוריו דימשהל
ךרדב םיאת תומל םימרוג םיישפוח םילקידאר רשאכ יכ אצמנ
ךשמ רמולכ ,תוקזחתמ םיאתה לש הנגהה תוכרעמ ,תמיוסמ
.לדג (Lifespan) םהייח

Cell


2014 יאמ
םישישק לש םתואירב לע םיעיפשמ לקשמ תיילפאו ספתנ ליג
לקשמ תיילפאו (Perceived Age) ספתנ ליג
ספתנ עזג רשאמ רתוי ,(Weight Discrimination)
,(Sex Discrimination) תירדגמ היילפאו (Perceived Race)
םהיאצממ םה ולא ,םישישק ברקב רתוי העורג תואירבל םירושק
Florida State University College of Medicine ירקוח לש
6,000-מ הלעמל ופתתשה םינש 4 ךשמנש רקחמב .ב"הרא
רקחמב ופתתשה רשא (םגוז תונב/ינבו הלעמו 50 ינב) םירגובמ
תואירבה תערהל ץופנה םרוגכ .Health and Retirement Study
.(Loneliness) תודידבה האצמנ

American Journal of Geriatric Psychiatry


2014 יאמ
םישישק םירבגל ליעומ ןותמ ינפוג רשוכ
הליג ב"הרא American Heart Foundation ידי-לע להונש רקחמ
רופישל ואיבי הנותמ תינפוג תוליעפב םעיקשמה םישישק םירבג יכ
.םתואירבב רכינ
תזרוזמ הכילהב ,תוינפוג תויוליעפ לש ןתעפשה תא ונחב םירקוחה
תואירב לע ,(Light Jogging) הלק הצירו (Brisk Walking)
.(Cardiovascular Health) םדה-ילכו בלה תכרעמ
.(Metabolic Equivalents/MET) ןצמחה תכירצ יפל השענ בקעמה
ןוטגנישוו George Washington University ידי-לע ךרענ רקחמב
ולבס םלוכ .הלעמו 70 ינב םירבג 2,153 ופתתשה ב"הרא .יס .יד
.ועיקשה םה ותוא ץמאמל םאתהב רפתשה םבצמו םד-ץחל רתימ

American Heart Foundation


2014 ינוי
םירגובמ תונכסמ םד-ץחל רתי דגנ תוצופנ תופורת
ב"הרא Uni. of Texas Southwestern Medical Center ירקוח
הפורתב הנורחאל שמתשהל ולחהש 65 לעמ ינב םירגובמש ואצמ
תוילובטמ יאוול תועפות חתפל ןוכיס רתיב םינותנ דיזאית תנתשמה
.תולחמ רפסמ דגנ םילפוטמה ולאב דחוימב רבודמ .תוילילש

ףוגהמ הקיחרמ) תנתשמ הפורת איה (Thiazide) דיזאית
.(ףוגב םימ תריגא) תוקצב לש םירקמב (םימ
םג ליבומה רבד ,תוילכב ןרתנה רבעמ תא תבכעמ איה
(ןתשה ךרד) ןרתנהו םויזנגמה ,ןגלשאה תומכ תתחפהל
.ףוגב
תעינמלו םדה-ץחל תדרוהל רקיעב תשמשמ הפורתה
ךרד ןגלשא ןדבואל תמרוג איה .הילכ ינבא לש ןתונשיה
תוערפהלו םירירש תשלוחל םורגל לולעש רבד ,ןתשה
.בלה בצקב

יקיתו םירגובמ 1,060 ופתתשה ,םישדוח 9 ךשמנש ,רקחמב
.הפורתב שמתשהל הנורחאל ולחהש םד-ץחל רתי םע תומחלמ

Journal of the American Geriatrics Society


2014 ינוי
םירגובמ םירבגב הכומנ טעמ תינפוג תוליעפל םירושק םיניטטס
םירבג יכ הליג ב"הרא Oregon State University-ב רקחמ
,תינפוג תוליעפב תוחפ םיקסוע םיניטאטסב םישמתשמה םישישק
תוצופנה יאוולה תועפות ללגב תאז ,םתואירבל הבושח הכ רשא
.תושישתו םירירש יבאכ ןהב ,וז הפורת לש
תעב ולחהש ,73 עצוממ ליג ינב םירבג 3,039 ופתתשה רקחמב
םהלש שומישה תליחתב ,םינש 7 ךשמנש ,רקחמה תליחת
.םינש 7 ךשמב ורטונ םה .םיניטאטסב

Oregon State University


2014 ינוי
תושישק םישנ לש ןתוחיטב לע םייאמ תיבב רוק
הינטירב דנלטוקס Glasgow Caledonian University ירקוח
הלולע ,הלולע ףסכ ךוסחל ידכ ,ףרוחב םומיחה תקספהש ואצמ
ופתתשה יוסינב .(Falls) תוליפנל ןוכיס רתיב תושישקל תולעל
.70-מ רתוי תונב םישנ 88
תולעמ 15 תרוטרפמטל תוקד 45 תב הפישחב יד יכ וליג םירקוחה
.הכילהה תלוכיבו םירירשה תבוגתב עוגפל ידכ 'צ

Age Ageing


2014 ילוי
תורגובמ םישנב ינפוג רשוכ רפשמ םויזנגמ ףסות
/דיסקוא םויזנגמ ףסות תולטונ רשא תואירב תורגובמ םישנ
תינכות בולישב ימוי (Magnesium Oxide) םויזנגמ תצומחת
.םיינפוג םיעוציב ךכב רפשל תויושע הנותמ ינפוג רשוכ
ליג תונב םישנ 124 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנ רשא ,רקחמב
.ג"מ 300 ןב ימוי םויזנגמ ףסות ולטנש םינש 72.5 עצוממ
אסכמ המיק ןמזו (Gait Speed) הבילהה תוריהמב לח רופישה

American Journal of Clinical Nutrition


2014 ילוי
בל תקיפס-יא ינפמ םישישק לע ןגמ D ןימטיו
...ירקוח


2014 טסוגוא
םישישק םילוח לש ינפוגה דוקפיתב תועגופ תויגרנילוכיטנא תופורת
הינטירב קלופרונ University of East Anglia-ב רקחמ יאצממ
(Anti-Cholinergic Drugs) תויגרנילוכיטנא תופורת יכ םיארמ
,םשרמ שרוד וניא ןקלח רשאו ,םיבר םישישק םישמתשמ ןהב
.ינפוגהו יביטנגוקה דוקפיתב הדיריל םיארחאה תויהל םילולע
ןילוכליטצא רטימסנרטוריונה תמיסחל תומרוג ולא תופורת
.חומה תלועפ לע עיפשמה רבד ,(Acetylcholine)
60,944 ופתתשה םהב םימדוק םירקחמ 46 ורקס םירקוחה
.םינש 10-כ ךשמב תויגרנילוכיטנא תופורת ולטנש םילפוטמ

Age and Ageing


2014 טסוגוא
םישישק ברקב הליכא תויעב
תיצחמכש וליג ב"הרא University of North Carolina-ב םירקוח
ולבס םילוח-יתבב ןוימה ירדחב ורבעש הלעמו 65 ינב םילפוטמה
ללגב אל תאזו הנוזת-תתל ןוכיסמ וא (Malnutrition) הנוזת-תתמ
.היצנמיד וא תיטירק הלחמ ,םייאופר םיתורישל השיג תייעב

Annals of Emergency Medicine


2014 רבוטקוא
דוקפיתו חוכ ,רירש תסמ תרימשל םייפיצפס לוגריתו הנוזת
ךותמ דחא יכ אצמ ב"הרא יוניליא Abbott Nutrition-ב רקחמ
:(Sarcopenia) הינפוקרסמ לבוס הלעמו 50 ינב םישנא 3 לכ
(Loss of Muscle Mass and Strength) חוכו םירירש לודליד
.ליגה םע
תודגנתה דגנכ םינומיא וריבגה רשא ולא יכ םג אצמ רקחמה
תולוקשמ תמרה ומכ ,תויוליעפ ךות (Resistance Exercise)
:HMB ,ןובלח ומכ ,תדחוימ הנוזת םע בולישב ,(Weight Lifting)
תונטק תויומכב יוצמו רירשב םייקה ונימא תצמוח לש טילובטמ
(Catfish) ןונמפשו תילוכשא ,ודקובא ומכ ,תונוזמ רפסמב
תסמ תא ורפיש (Leucine) ןיצואל ןהב ,תוינויח ונימא תוצמוחו
.חוכו דוקפית ,רירשה

Age and Ageing


2014 רבוטקוא
תונקדזה בקע ןורכיזב הדירי םיגיסמ ואקקב םילונובלפ
ב"הרא קרוי-וינ Columbia University Medical Center ירקוח
ןורכיזב הדירי גיסהל ןתינ יכ םיחוודמ ,םירקחמ תרדיס וכרעש
ןונימ תועצמאב (Age-Related Memory Decline) ליג בקע
.ואקקב (עבטה ךרדמ) םייוצמה םילונובלפ לש הובג

Nature Neuroscience


2014 רבמבונ
ליג-תיולת תקלדל םרוגה אצמנ
דוקפיתב הדירי יורקה ךילהת ,ליגה םע תרדרדימ ןוסיחה תכרעמ
תקלדל רושק רבדה .(Immunosenescence) ליגה םע ינוסיחה
(Chronic Inflammatory D.) תוינורכ תויתקלד תוערפה ,תיתכרעמ
.תובר ןטרס תולחמו
שרפומה ,םינובלחה דחא יכ הליג ב"הרא Yixian Zheng-ב רקחמ
.(Gut Immune Response) תינוסיחה הבוגתה תא וב שילחמ ,יעמב
םילבוס רשא םינקדזמ (Fruit Flies) תוריפ יבובזב עצוב רקחמה
.המוד תורדרדיה ךילהתמ

Cell


2014 רבמבונ
םינייפאמ ילעב םה המישנה יכרדב תיתמיסח הלחמ םע םישישק
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמו המתסא לש ולאל םימודה
המישנ רצוקו (Wheezing) םיפוצפיצ ,(Coughing) לועיש
ילוחב םג םיעיפומה םינימסת םה (Shortness of Breath)
השק (םיאפורל םג ומכ) םילוחלו COPD ילוחבו המתסא
הז ישוק .דבלב םינימסתה ךמס לע תולחמה ןיב ןיחבהל
.ןקדזהל ךישממ שישקהש לככ רבוגו ךלוה
,שישקה לש תיאופרה הירוטסיהב ןויע ךירצמ רבדה
,תואירה דוקפית תקידבו תוינפוג תוקידב לש ןעוציב
תופורתו תונופמיסה לש ןתבחרהל תופורתב שומיש ךות
.ריואה יכרד תא םיפטועה םירירשה תייפרהל

American College of Allergy, Asthma and
Annual Scientific Meeting (ACAAI) Immunology


2014 רבמבונ
תונקדזהה ךילהת תא הטיאמ תולמעתהכ הציר
םיחרזאש אצמ ב"הרא Humboldt State University-ב רקחמ
עובשב םימעפ רפסמ םיצר רשא (Senior Citizens) םיקיתו
.הכילהב 20 ןב איצומש וזל המודב היגרנא לש תומכ םיאיצומ
.הליעי היגרנא תכירצ לע םירמוש םישישק םיצר םירקוחה ירבדל
69 עצוממ ליג ינב ,םישנ 15-ו םירבג 15 ופתתשה רקחמב
םהש איה הנווכה .תולמעתה םשל תועיבקב וצר וא ודעצש
ךרואל ,תוקד 30 ךשמב ,עובשב םימעפ 3 תוחפל תאז ושעי
.תוחפל םישדוח 6
רשא םישישק יכ אצמנ ןוכילה לע תצמואמ הכילה תוקידבב
.דועצל םיגהונש ולא תמועל הכילהב רתוי םיבוט ,םיצר

PLOS ONE


2014 רבמבונ
םישישק ברקב תוליפנ תעינמל בשחמ יקחשמ
יקחשמ וחתיפ הינטירב The University of Manchester ירקוח
ודעונש Exergames םייורקה (Computer Games) בשחמ
םיליגרתש וליג םירקוחה .הליהקבו תיבב תוליפנל ןוכיס ןיטקהל
,תוחפל 40%-ב תוליפנה רועיש תא םיניטקמ םימייוסמ םיינפוג
.תינפוג תוליעפב קיפסמ םיעיקשמ םניא םיבר םישישק ךא

The University of Manchester


2014 רבמצד
רבגומ ןוסיחמ םינהנ ידועיס ןועמב םייחה םיירירבש םישישק
תעפש דגנ
ב"הרא Uni. of Pittsburgh School of Medicine-ב רקחמ
,(High-Dose Flu Vaccine) הובג ןונימב תעפש דגנ ןוסיחש הליג
ליגר ןוסיח רשאמ ,תיתועמשמ בוט ,םיידועיס תונועמב ןתינה
תינוסיחה הבוגתה תא ררועל ידכ ,תעפש דגנ
םיירירבש םישישקב תעפשה יסוריו דגנ (Immune Response)
.(Long-Term Care Facilities) םיידועיס תונועמב םייחה
התומתלן תעפשל הפישחל ןוכיס רתיב םייוצמ ולא םישישק
.ךכמ האצותכ
הבורע הווהמ וניא הובג ןונימב ןוסיחה יכ םינייצמ םירקוחה
.תיתועמשמ תאז ןיטקמ אוה ךא ,תעפשב תוקבדיה דגנ

Journal of Infectious Diseases


2015 ראוני
םישישק ברקב ןורכיז תרפשמ האיר-בל תלוביס
הפילש ילעב םה םירפושמ תיתאירו תיבבל תואירב םע םירגובמ
תויביטנגוק תולוכיו (Memory Recall) ןורכיזהמ רתוי הבוט
האיר-בל תלוביס ילעבב רבודמ לכה-ךסבו םירחאמ רתוי תובוט
.ןורכיז ןדבוא ואר .םירפושמ (Cardiorespiratory Fitness)
27-ל 31 דע 18 ינב ,םיריעצ םירגובמ 33 ןיב וושיה םירקוחה
רותפל תלוכי ,ןונכית וקדב םירקוחה .82 דע 55 ינב םירגובמ
.ךוראה חווטל ןורכיזו תויעב

Journal of Gerontology


2015 ראוני
ליגל תורושקה יביטנגוקה דוקפיתב תויעב םיענומ ואקקב םילונובלפ
ההובג הכירצ יכ אצמ הילטיא University of L'Aquila-ב רקחמ
רפשל רוזעל היושע (Cocoa Flavanol) ואקקמ םילונובלפ לש
ןילוסניאל תושיגרה לע העפשה תרזעב הארנכ ,יביטנגוק דוקפית
הנחבנ ,תועובש 8 ךשמנש ,רקחמב .(Insulin Sensitivity)
.85 דע 61 ינב םישנו םירבג 90 לע םינוש םינונימ לש םתעפשה

American Journal of Clinical Nutrition


2015 ראורבפ
ןוסיחה תכרעמ תרימשב שישקל רוזעת C ןימטיו לש ההובג הכירצ
לש חווט תכורא הכירצ יכ הליג הנש ךשמנש םירבכעב רקחמ
םיינוסיח םידוקפית הרימש רוזעל היושע הובג ןונימב C ןימטיו
.םישישקב
C ןימטיו לש ההובג הכירצ יכ םינפיה םירקוחה ואצמ הנש םותב
(Thymus) סומיתה לש ולדוגב ליג-יולת ןוטיק עונמל היושע
לש םתונקדזה םע ןוסיחה יאת לש ביצי רפסמ לע רומשלו
.םירבכעה

הלדגה ראווצה סיסבב הנטק הטולב איה (Thymus) סומיתה
רחאלו (Puberty) תינימה תורגבתהה ליג דע םדא-ינבבב
זכרמ והז .תנוונתמ איה ,תונקדזהה ךילהתמ קלחכ ,ןכמ
:(T-cells) T יאת לש םתוניימתהלו םתוחתפתהל בושח
.ןוסיחה תכרעממ קלח םיווהמה םינבל םד-יאת לש גוס
,תונקדזהה ךילהתמ קלחכ ,סומיתה לש תינורכ תוקמטצה
הדוקפיתב הדיריה לש םיירקיעה םימרוגה דחאל תבשחנ
.ןוסיחה תכרעמ לש

British Journal of Nutrition


2015 סרמ
תיביטנגוק םיעוגפה םישישקב תעגופ םדה-ץחל תדרוה רתי
םישישק קדבש הילטיא University of Florence-ב ןטק רקחמ
ילוטסיסה םדה-ץחלש ולא יכ הליג ןורכיז תאפרמב ולפוטש
מ"מ 128-מ ךומנ היה םהלש (Systolic Blood Pressure)
םירחאמ ,רתוי הלודג תיביטנגוק תורדרדיהמ ולבס תיפסכ
.םישדוח 9 תב הפוקת ךרואל ,םד-ץחל רתי דגנ ולפוט אלש
םקלח .79 עצוממ ליג ינב ,םילפוטמ 200 ופתתשה רקחמב
.ןותמ יביטנגוק יוקילמ ולבס ראשהו היצנמידמ ולבס

JAMA Internal Medicine


2015 סרמ
םישישקב ןואכיד דגנ הפורת תבוגת ןמז הציאמ הצירממ הפורת
יכ ואצמ ב"הרא University of California/UCLA ירקוח
םיבצעה תכרעמ זכרמ תא תררועמה הפורת לש ןבוליש
(Ritalin) ןילאטיר ומכ ,(Central Nervous System Stimulant)
לימרפיצ ומכ ,(Antidepressant) ןואכיד דגנ הפורת םע
םישישק םילפוטמב הבוגתה ןמז תא ץיאהל יושע (Citalopram)
.תועובש רפסמב ןואכידמ םילבוסה
ןואכיד םע םישישק לש תופורתל הבוגתה ןמז םירקוחה ירבדל
.םירחאל האוושהב תועובש 16 דע 12-ל עיגהל לולעו ךורא

American Journal of Psychiatry


2015 סרמ
תונקדזהה ךילהת תא תוטיאמ תויטילונס תופורת
הדירולפ The Scripps Research Institute (TSRI)-ב םירקוח
יטמרד ןפואב תורפשמ רשא תופורת לש שדח גוס והיז ב"הרא
תוכיראמו (Frailty) השלוח ינימסת תומצמצמ ,בלה דוקפית תא
.םירבכעב ,(Lifespan) םייחה תלחות תא
תויטילונס תונוכמה (תופורת רפסמ לש בוליש השעמל) תופורתה
וקיספהש ,םינקדזמ םיאת תולטוקו תודקמתמ (Senolytics)
םינובלח תושירפמו תונוש ףוג תומרב םירבטצמ רשא) קלחתהל
םיאתב העיגפ אלל (תואירב תומקרלו םיאתל קזנ םימרוגש
.םביבס
ךילהת תא םיציאמ (Senescent Cells) םינקדזמ םיאת
ליגב תורושקה תולחמ לש ןתוחתפתהב םיפתתשמו תונקדזהה
.(Age-related Diseases)

Aging Cell


2015 סרמ
ןומיא תועצמאב םישישקב הייארה רופיש
םיחוודמ ב"הרא University of California, Riverside ירקוח
.םישישק לש םתייאר רפשל ידכ דחא םינומיא עובשב יד יכ
תוידוגינל תושיגרה תא רפשמ ןומיאה יכ םיארמ םיאצממה
םיבורק םיצפח תוריהבב תוארל תלוכיה תא ןכו (Contrast)
.(See Things clearly at Close Distances)

םייוריג דבעל תלוכיב הדירי םישישקב הלח םירקוחה ירבדל
,(Low-Contrast Visual Stimuli) הכומנ תוידוגינ ילעב םייתוזח
תאז הדירי .תורורב ןניאש וא תונערוגמ תונומתב ומכ>
םהמ עונמל הלולעו םייתוזח םיטרפב ןיחבהל םהמ תענומ
.הגיהנלו לקשמה יוויש לע הרימשל בושחה עדימ דבעל
רחאה קלחה ךא ,המצע ןיעל סחייל ןתינ הייארב הדיריהמ קלח
וחתיפ הז קלחלו חומה דוקפיתב םייוניש לש האצות אוה
.ןומיא תינכות םירקוחה

Psychological Science


2015 סרמ
תואירה תואירב לע העיפשמ תובא-יתבב ריואה תוכיא
ריוא ימהזמ לש םיגוס 5 יבגל עדימ ופסא םייפוריא םירקוח
PM10, PM0.1, Formaldehyde, NO2, O3 :(Air Pollutants)
וררוגתה ןהב ,תויאפוריא תונידמ 7-ב םינוש תובא יתב 50-ב
.82 עצוממ ליג ,65 ליגמ הלעמל ינב םירייד 600
תואירה תואירבו ריוא ימהזמ רפסמ ןיב רשק ואצמ םירקוחה
.ולא תובא יתב ירייד לש (Lung Health)

European Respiratory Journal


2015 סרמ
םהיתועפשה ינפמ םישישק לע הניגמ תינפוג תוליעפ
םייחומ םיקזנ לש
חומ ירוזיאמ םילבוס םישישק יכ תוארמ MRI רישכמ תוקירס
שגדומ ןבל רמוחכ MRI-ה קרוס תחת םיעיפומה ,וקזינש םינטק
םהיתועונת תלבגהל םרוגה (White Matter Hyperintensities)
.םילדג ולא קזנ ירוזיאש לככ תולדג ולא תולבגמו

,Rush University Medical Centre ירקוח לש םהירבדל
תינפוג תוליעפב םידימתמ רשא םישישק ,הז אשונ וקדבש
ינפמ םמצע לע ךכב ןגהל םייושע (Physical Activity)
ליבגהל הלולע רשא (Brain Decline) תיחומ תורדרדיה
ומכ ,(Movement Abilities) תויתעונתה םהיתולוכי תא
.(Difficulty Walking) הכילה יישק
תדימש 80 עצוממ ליג ינב םישישק 167 ופתתשה רקחמב
םה םתוא העונת ידדומ תרזעב הדדמנ תינפוגה םתוליעפ
.םהידי לע ודנע

Neurology


2015 סרמ
םישישקב תיביטנגוק הכיעד רפשמ ילולבש לתש
לתש יכ םיחוודמ תפרצ Publique-Hopitaux de Paris ירקוח
קומע העימש ןדבואמ םילבוסה םישישקב לתשומה ילולבש
,יביטנגוק דוקפית םהב רפשל יושע (Profound Hearing Loss)
.ןואכיד ינימסתו (Speech Perception) רוביד תסיפת

ינורטקלא ןקתה אוה (Cochlear Implant) ילולבש לתש
ןזואב (Auditory Nerve) העימשה בצע תא הרגמה ןטק
המדמ/רדשמ ,ןופורקימ ונשי ןקתהה לש ןוציחה וקלחב
רוביד דבעמו (Transmitter/Simulator)
תודורטקלא יושע ימינפה וקלח .(Speech Processor)
קסיד .ןזואל ךומסב ,רועה ינפל תחתמ תומקוממה
.םיקלחה ינש ןיב רבחמ יטנגמ ינוציח

ולבס רשא 85 דע 65 ינב םילפוטמ 94 ופתתשה רקחמב
םדי לע הפש תשיכר רחאל עריאש ,קומע העימש ןדבואמ
דוקפיתב רופישה .(Profound, Postlingual Hearing Loss)
.הלתההמ םישדוח 6 רחאל רבכ הפצנ יביטנגוקה

Neck Surgery & JAMA Otolaryngology-Head


2015 סרמ
םתונקדזהב םישנ לש הזמ עורג ןורכיז םירבגל
ב"הרא רטס'צור Mayo Clinic and Foundation-ב רקחמ
תעב םישנ לש הזמ עורג ןורכיז ילעב םה םירבג יכ הליג
ןוכיס םרוגכ רכומה (Gene) ןג יכ ררבתה ןכ ומכ .םתונקזה
.רתוי עורגה ןורכיזב ברועמ וניא רמייהצלא תלחמל
30 ינב תילמרונ תויביטנגוק ילעב 1,246 ופתתשה רקחמב
תשחרתמ ןורכיזב הערהה יכ אצמנ םירקוחה ירבדל .95 דע
.90 יאליג דע 30 םיליגה ןיב

JAMA Neurology


2015 סרמ
םייטטאיד םיססות תואקשמ לש תימוי הכירצב םינוכיסה
יכ אצמ ב"הרא וינוטנא-ןס University of Texas-ב רקחמ
(Diet Soda) םייטטאיד םיססות תואקשמ לש הבורמ הייתש
לידגהל ,(Belly Fat) ינטבה ןמושה תומכ תא לידגהל הלולע
.תילובטמ תנומסתלו תוירלוקסו-וידרק תולחמל ןוכיס
ךכ-לע ועיבצהש םימדוק םיאצממל םיפרטצמ ולא םיאצממ
,תיאת תונקדזהל הרושק םיססות תואקשמ תייתשש
,תעד תחסהו (Increasing Aggression) תרבגומ תונפקות
>ישדוחה רוזחמה לש תמדקומ העפוה ףסונבו םידלי ברקב

.(Endometrial Cancer) םחרה תיריר ןטרסו
.הלעמו 65 ינב ופתתשה רקחמב

Journal of the American Geriatrics Society


2015 סרמ
תונקדזהב תורושקה תולחמב לפטמו ענומ D ןימטיו
...ירבדל


2015 סרמ
חומל הליעומ בלח תכירצ
...רקחמ


2015 סרמ
תוליפנ ינפמ שישקה לע תרמוש החורא רחאל הכילה
עונמל םייושע טעמ םיכלוהו לכואה רחאל םימק רשא םישישק
.םדה-ץחל לש תימואתפ הליפנ בקע תומרגנה (Falls) תוליפנ ךכב
םורד Adelaide Geriatrics Training and Research ירקוח
התוא (Dizziness) תרוחרחס אוה םרוגהש םירסומ הילרטסוא
ךומנ םד-ץחל ןיגב םישישק םיווח
וילע ,(Post-Prandial Hypotension) החורא רחאל םרגנה
.החוראה רחאל הרצק הכילה ידי-לע - טושפ ןפואב לקהל ןתינ
בורל תומייתסמ םישישק לש תוליפנ םירקוחה ירבדל
דבאל םילולע הליפנ םיווח רשא ולאו (Fractures) םירבשב
.תינלטק תויהל םג הלולע שישק תליפנ .םתואמצע תאו ןומיא

Centre (G-TRAC) Aged Care


2015 לירפא
םחה ריואה גזמ םע דדומתהל שישקל תרזוע תילופ הצמוח
דדומתהל שישקל רוזעל יושע (Folic Acid) תילופ הצמוח ףסות
םדה-ילכ םתבחרהל תודוה םחה ריואה גזמ םע
םד-ילכ לש םתבחרה איה האצותה .(Blood Vessel Dilation)
.םהב םדה לש רתי תמירז תמירגו רועה ינפל תחתמ םיאצמנה
.רתוי בוט ובש םוחה תא ףוגה רזפמ הז ןפואב
,ריעצ םדא ומכ בוט םוח רזפמ וניא שישקה לש ופוגש ןוויכ
םיירלוקסו-וידרק םיעוריאל ןוכיס רתיב יוצמ אוה
ובש ןמזב ץבשו בל-ףקתה ומכ ,(Cardiovascular Events)
.ריואה גזמב םוח ילג םישחרתמ
שישקב םדה-ילכש ללגב וקלחב םרגנ רבדה םירקוחה ירבדל
(Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת תומכ תא קפסל םילגוסמ םניא
.תואיכ ףוגה תא ןנצל רומא העזהה לע ףסונב הזו ףוגל השורדה

Clinical Science


2015 לירפא
שישקה לש ישפנהו ינפוגה ורשוכ לע תורמוש תיב תודובע
אצמ ב"הרא Case Western Reserve University-ב רקחמ
תוליעפל תודוה - רדוסמו יקנ םתיב תא םיקיזחמה םישישקש
ולאמ רתוי בוט םישח (Housework) ךכב הכורכה תינפוגה
.תישפנו תינפוג ןה ,תאז םישוע םניאש
תוחפל ולבס רשא 94 דע 65 ינב שיא 337 ופתתשה רקחמב
םהמ וענמ רשא תוינפוג תויולבגומ ילעב ,תחא תינורכ הלחממ
.שבלתהל וא ץחרתהל ומכ ,תחא תימוי המישמ תוחפל עצבלמ

Frances Payne Bolton School of Nursing


2015 יאמ
תמדקומ תונקדזהו PTSD ןיב רשקה
Uni. of California-ב םימדוק םירקחמ 64 תריקס יאצממ
תערפהמ םילבוס רשא םישנא יכ םיארמ ב"הרא וגאייד ןס
תונקדזהל ןוכיס רתיב אצמיהל םילולע תיטמוארט-טסופ קחד
.תיגולויב הניחבמ (Premature Aging) תמדקומ

תיטמוארט-טסופ קחד תערפה
(Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD)
.יטמוארט ערואמל הפישח תובקעב שחרתהל הלולע
...תווחל לולע וז הערפהמ לבוסה םדאה
(Nightmares) םיטויס/הליל יתועיב
.(Flashbacks of the Event) עוריאה לש םיקבשאלפ
םיריכזמ רשא םיבצמ וא תומוקממ תוענמיה
.(Avoid Places or Situations...) עוריאה תא  
...לש םיינוציק םינימסת
.(Nervousness) תונבצע  
.(Tension) חתמ  

American Journal of Geriatric Psychiatry


2015 יאמ
הנקיזב רירש ןדבוא םיענומ ינפוג לוגריתו הנוזת םאה
רשא ,הינטירב University of Southampton-ב םירקוח ירבדל
,הלעמו 65 ינב ופתתשה םהב ,אשונב םימדוק םירקחמ ורקס
ותעפשה תא תרפשמ הטאיד/הנוזת יכ םיארמ םירקחמה לכ אל
רירש ןדבוא עונמל דעונש (Exercise) ינפוג לוגרית לש
.םייחב רתוי רחואמ (Muscle Loss)
40 םיליגה ןיב םישחרתמ רירשה ןדבואמ םיזוחא 50 דע 30
תומישמ עצבל תלוכיהו חוכה םישלחנ ךכמ האצותכו 80 דע
םרוגה ,(Sarcopenia) הינפוקרס הנוכמה ךילהת ,תוימוימוי
תואירבה תויולע .רגובמב היוקל תואירבלו (Frailty) תוירירבשל
.תויתועמשמ ןניה ךכל תורושקה

Clinical Interventions in Aging


2015 יאמ
שישקל ליעומ ,היהיש לככ עונצ ,לוגרית
,תפרצ University Hospital of St-Etienne-Lyon-ב רקחמ
םפרטצהב 65 ינב ויהש ,םישישק 1,000-מ רתוי ופתתשה וב
(Mortality) התומתה רועיש יכ אצמ ,הנש 13 ךשמנו רקחמל
(Physical Activity) תינפוג תוליעפל ךופה סחיב רושק
רפשמ הכומנ (Intensity) תומיצעב רצק לוגרית םג יכו
.שישקה לש (Life Expectancy) םייחה תלחות תא

EuroPRevent 2015


2015 יאמ
םישישקב חומה דוקפית רפשמ םיזופת ץימ
...םירקוח


2015 יאמ
שישקב יבבל קזנל הרושק הנותמ היתש
םישישקש אצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Med. School-ב רקחמ
םבילל ךכב קיזהל םילולע םויב לוהוכלא תונמ יתש תוחפל םיכרוצה
.דחא הקשמב יד םישנ יבגלו
ליג ינב םישנו םירבג 4,466-ל וסחייתהש םינותנ וחתינ םירקוחה
רתויב הלודגה העיגפה .רחא לודג רקחמב ופתתשהש 76 עצוממ
.עובשב תואקשמ 14-מ רתוי וכרצש ולא ברקב התפצנ

Circulation: Cardiovascular Imaging


2015 יאמ
םיאירב םירבגב ןורטסוטסטב הדיריל רושק ךומנ D ןימטיו
...תומר


2015 ינוי
תונקדזהב רירשה קזוח תרימשל חתפמה אצמנ
ךרענש רקחמב ,הדנק וירטנוא McMaster University ירקוח
הרימשל שורדה (Key Protein) חתפמ ןובלח ורתיא ,םירבכעב
רירשה חוכ לעו (Muscle Mass) רירש תסמ לע
איבהל יושעש אצממ ,תונקדזהה ךלהמב (Muscle Strength)
.תונקדזהה ךות רירשה דוקפית רומישל תופורת לש ןחותיפל

Cell Metabolism


2015 ינוי
?םירבגמ רתוי תויח םישנ עודמ
םיירשפא םירבסה תללוכ Cell Stem Cell לש תדחוימ הרודהמ
...תונקדזהה לש היגולויבל עגונב
הניא ךכל הביסה ךא ,םירבגמ רתוי תויחל תוכיראמ םישנ .1
לידגה םירכז םירבכעל ןתינש ןגורטסא ףסות ,יוסינב .העודי  
.םייחה תלחות תא םהב  
.וסרוס אלש םירבגמ רתוי הנש 14-כ םייח םיסירס .2

Cell Stem Cell


2015 ינוי
םישישק ידי-לע דמחמ תויח תקזחה
דחוימב) םישישק ןיב םיסחיה יבגל הנבה רתיל םיארוק םירקוח
תוינפוג תולחמ .תואירבו (Pets) דמחמ תויח ,(םפגב םייחה ולא
תוחכונל תודוה הלקהל תונתינ םישישקה םילבוס ןהמ תוישגירו
(Social Isolation) יתרבח דודיב תותיחפמה דמחמה תויח
.(Physical Activity) תינפוג תוליעפ תדדועמו

Aging & Activities, Adaption


2015 ינוי
םישישקב בל-תלחמל הרושק סיזורופואטסוא
ןיב רשק הליג הינטירב University of Southampton-ב רקחמ
סיזורופואטסואו (Coronary Heart Disease) תילילכ בל תלחמ
.תולחמה יתשל םיפתושמ םימרוג לע עיבצמ רבד ,(Osteoporosis)

יפל םירחאמ רתוי הכומנ םצע תופיפצ ילעב םה ךכמ םילבוסה
םצעב Cortical Volumetric Bone Mineral Density דדמ
םישנו םירבג 350 וללכנ רקחמב .(Wrist Bone) דיה ףכ קרפמ
.Hertfordshire Cohort Study רקחמב ופתתשהש 85 דע 70 ינב

בל תלחמ לש הירוטסיה םע ולאב האצמנ הכומנ םצע תופיפצ
הניגנא ומכ (Ischaemic HD) תימכסיא בל תלחמ וא תילילכ
בל תקיפס-יא וא (Heart Attack) בל ףקתה ,(Angina)
.םישנב דחוימב הרכינ העפשהה .(Heart Failure)

Osteoporosis International


2015 ילוי
םישישקל B12 ןימטיוב תלעותה יבגל קפס
Tropical Medicine & London School of Hygiene-ב רקחמ
יכ אצמ ,75-מ הלעמל ינב שיא 201 ופתתשה וב ,הינטירב
B12 ןימטיוב ןותמ רוסחממ םילבוסה םישישקב רבודמ רשאכ
םיבצעה תכרעמ יבגל B12 ןימטיו ףסות תליטנב תלעות ןיא
.(Brain Function) חומה דוקפיתו (Nervous System)

American Journal of Clinical Nutrition