...המישר - םיזוגא ואר
 
2002 ינוי
תרכוסל ןוכיס םיניטקמ םיזוגא
םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital ירקוח
.םישנב 2-גוס תרכוס תוחתפתהל ןוכיס הניטקמ םיזוגא תכירצ יכ
ופתתשה ,הנש 16 ךשמנש םדוק לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב
,תירלוקסו-וידרק הלחמ לש רבע אלל 34-59 תונב םישנ 83,818
םירחא תונוזמ לש םתכירצלש םיחוודמ םירקוחה .תרכוס וא ןטרס
.םיזוגאה לש הנגהה תמר לע העפשה התייה אל

American Diabetes Association


2008 ראורבפ
לורטסלוכ דגנ חלמ אלל םיזוגא
הכירצ יכ הזרכהב אצי הינטירב Heart Research UK רבוד
המר לע רומשל היושע ,חלמ תפסות אלל ,םיזוגא ןפוח לש תימוי
.םיזוגא 4-ב ךכל ידו 15%-ב ותדרוה ךות לורטסלוכ לש הניקת

Heart Research UK


2008 טסוגוא
ףיעסה תקלדב םינכסמ םניא םיזוגא
,םיזוגא תכירצמ ענמיהל םיכירצ ןניא ףיעסה תקלד/תלחמב םילוחה
תא הלידגמ הניא םתכירצש ררבתמ . (Popcorn) ןרוקפופו סרית

יכו הכ דע בושחל היה גוהנש יפכ ףיעסה תלחמב תוקלל ןוכיסה
רקחממ םילוע ולא םיאצמממ .הז ןוכיס הניטקמ םיזוגא תכירצ
,ב"הרא Harvard School of Public Health-ב ךשמתמ
.75 דע 40 ינב םירבג 47,228 ופתתשה

JAMA


2010 יאמ
לורטסלוכ דירוהל םירזוע םיזוגא
,םימדוק םייוסינ 25 רקסש ב"הרא Uni. of California-ב רקחמ
וכרציש ההובג לורטסלוכ תמר ילעבש אצמ ,שיא 583 ופתתשה םהב
ןכ .5.1%-ב ,ךכל תודוה ,התוא וניטקי ,םוי ידמ םיזוגא םרג 67-כ
הרפישו 7.4%-ב LDL לורטסלוכה תמר תא םיזוגאה תליכא הדירוה
אל רקחמב םיפתשמהמ שיא .HDL לורטסלוכל וניב סחיה תא
.לורטסלוכה תדרו

Archives of Internal Medicine


2011 ילוי
2-גוס תרכוס יכוביס תעינמב םירזוע םיזוגא
וא םיירט םיזוגא ,םיזוגא לש תבורעת לש ג"מ 57 תב תימוי הכירצ
לש תוחתפתה עונמל הייושע ,תומימחפל ףילחתכ ,חלמ אלל םייולק
םהירבדל תאז ,הב םירושקה םיכוביסה תא עונמלו 2-גוס תרכוס
3 ךשמנש ,רקחמב .הדנק University of Toronto ירקוח לש
.2-גוס תרכוס ילוח 117 ופתתשה ,םישדוח

Diabetes Care


2011 טסוגוא
לורטסלוכ םידירומ היוסו םיזוגא
...רקחמ


2011 רבמבונ
תילובטמ תנומסת דגנ םיזוגא
,(Serotonin) ןינוטורסה תמר תא לידגהל היושע םיזוגא תכירצ
תא רפשלו בערה תשוחת תא םצמצל ,בלה תואירב תא רפשל
לש םהירבדל .תילובטמ תנומסתמ םילבוס רשא ולא לש םתחוור
תכירצב ךכ םשל יד דרפס University of Barcelona ירקוח
,זול יזוגאו םידקש ,םייח ךלמ יזוגא םהב ,םיברועמ םיזוגא םרג 28
.םילפוטמ 22 ופתתשה ,תועובש 12 ךשמנ ,רקחמב .םויב

Journal of Proteome Research

2012 סרמ
היסקליפאנאו םינטובו זוגא יצע
Department of Paediatrics, Sachs' Children's Hosp. ירקוח
הפירח תושיגר) היסקליפאנאה ירקמ תועראה תא וקדבש הידבש
זוגא יצע יכ ואצמ ,םילוח-יתב ידי-לע חוודש יפכ םידליב (ןוזמל
14%-לו היסקליפאנאה ירקמ ללכמ 15%-ל םיארחא םינטובו
.םינטובה םיארחא םיפסונ
רקיע תאז םע .םינש 3-מ תוחפ ינב ויה םידליהמ תיצחמל בורק
ןתינ אל םהמ 26% יבגלו הלעמו 4 ינב ברקב התייה תוחיכשה
.הייעבל ןוזמה םרוג לע עיבצהל היה

Experimental Allergy & Clinical


2013 לירפא
תואירבו זוגא יצע
וגצוהש ינשב דחאה םייולת יתלבו םישדח םירקחמ 3 יאצממ
וליג ,ב"הרא ןוטסוב Experimental Biology Meeting סנכב
.תואירבה תא תרפשמ םיזוגא תכירצ יכ
תוכיאהו םהלש יתנוזתה ליפורפה לש האצות אוה הז רופיש
תוחיכש ,רתוי ךומנ ףוג לקשמ איה האצותה .םהלש תיתנוזתה
ןוכיס ימרוג רפסמ תנטקהו תילובטמ תנומסת לש רתוי הנטק
.םתכירצ-יאל האוושהב ,םיירלוקסו-וידרק

MT


2013 רבמטפס
םינטוב תאמחו םיזוגא תכירצל הרושק דשה תואירב
ךלהמב (Peanut Butter) םינטוב תאמח רתוי תוכרוצש תורענ
.ןהידש תואירב תא ךכב תורפשמ ןהלש ןוכיתה ידומיל
סיאול .טס Washington University School of Med. ירקוח
דע 18 תונב תוריעצ 9,000-מ רתוי ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא
םיזוגאו םינטוב תאמח וכרצ רשא 15 דע 9 תונב יכ ואצמ ,30
,הריפש דש תלחמב תוקלל ןוכיס ךכב וניטקה עובשב םיימעפ
תיביס המקרל םיחתפתמה תושיגר תודוקנ וא םישוג ךכב םיללכנ
םיאתה לש רתי תחימצ = (Hyperplasia) היזלפרפיהו תוטסיצל
,39%-ב 30-ל ןעיגהב = דשה תוטולב לש תורוניצה תא םידפרמה
,תינטרס הניא הריפש דש תלחמש םגה .תורחא תורענ תמועל
רחואמ דשה ןטרס לש ותוחתפתהל ןוכיס לידגהל הלולע איה
.םייחב רתוי

Breast Cancer Research and Treatment


2013 רבמבונ
םישנב בלבלה ןטרסל ןוכיס הניטקמ םיזוגא תכירצ
םישנ 75,680 ופתתשה וב Harvard Medical School-ב רקחמ
םיזוגא תכירצ ןיב רשקה תא קדבש ,ןטרס לש הירוטסיה אלל
,ןאקפ ,םירבונצ ,הימדקמ ,זול ,וישק,ליזרב יזוגא,םידקש) םהינימל
(Pancreatic Cancer) בלבלה ןטרסל ןוכיסו (ךלמ יזוגאו םיקוטסיפ
.בלבלה ןטרסל ןוכיסו םיזוגא תכירצ ןיב ךופה סחי הליג
וא םיימעפ םיזוגא םרג 28 וכרצ רשא םישנ יכ ואצמ םירקוחה
האוושהב 35%-ב הלחמל ןוכיסה תא ךכב וניטקה עובשב רתוי
.םיזוגא וכרצ אל ללכש םישנל

British Journal of Cancer


2013 רבמבונ
םייח םיכיראמ םינטובו םיזוגא
...רקחמ


2013 רבמצד
ןוירהב םישנל םיזוגאב תונורתיה
התחותפתה ךכב עונמל תויושע םיזוגא תוכרוצש ןוירהב םישנ
ירקוח .םתודלי ןמזב (Allergy to nuts) םיזוגאל היגרלא לש
ורטינ ב"הרא ןוטסוב Dana-Faber Children's Cancer Centre
ידי-לע םיזוגאה תכירצ .םהיתומיאו םידלי 8,000-מ הלעמל
תוקלל םהידלי לש ןוכיסה תא הניטקה ךרדב תוהמיאה
תפישח יכ ךכמ םיקיסמ םירקוחה .33%-ב םיזוגאל היגרלאב
עונמל היושע םמיא םחרב םדועב םינוש םילכאמל םידליה
...ןוזמל היגרלא ואר .ולא תונוזמל היגרלא תוחתפתה םהמ

Dana-Faber Children's Cancer Centre


2015 סרמ
20%-ב התומתה רועיש תא הניטקמ םיזוגא תכירצ
,ב"הרא לש המורדב םייחה שיא 71,764 ופתתשה וב רקחמ
134,265 ןכו םישנו םירבג ,םינבלו םירוחש ,הכומנ הסנכה ילעב
םיזוגא תכירצ יכ אצמ ןיס יאחנשב םייחה 74 דע 40 ינב םיניס
התומתו איהש הביס לכמ התומתה תנטקהל הרושק
.תירלוקסו-וידרק הלחממ
ליוושנ Vanderbilt University School of Medicine ירקוח
ההובגה הסנכהה ילעב ויה םיזוגא וכרצש ולא יכ ואצמ ב"הרא
םיינעה לש םטירפת תא ונחב ןכלו .הובגה םריחמ ללגב,רתוי
תודוה םיזוגאה תצובקב םיללכנה ,םינטוב רקיעב ללכש ,רתוי
.םלוכ ןיבמ םירקי תוחפה םהו תויתנוזתה םהיתונוכתל

JAMA Internal Medicine


2015 יאמ
ןורכיזה לע םיניגמ תינוכית םי הנוזת םע תיז ןמש וא םיזוגא
תרזעב תינוכית םי הנוזת תרשעה דרפסב םירקוח לש םהירבדל
דוקפיתה לע ןגהל היושע תיתכ תיז ןמש וא םיזוגא לש תבורעת
.םישישק ברקב יביטנגוקה
Institut d'Investigacions Biomediques August-ב רקחמב
םישישק 155 ופתתשה ,םינש 4 ךשמנש ,הנולצרב Pi Sunyer
תיז ןמש תפסותב תינוכית םי הנוזת ולביקש 67 עצוממ ליג ינב
תינוכית םי הנוזת ולביק שיא 147 תב הינש הצובקו תיתכ
זול יזוגא ,ךלמ יזוגא הללכש ,םיזוגא תבורעת םרג 30 תפסותב
.שיא 145 הללכ הרקבה תצובק .םידקשו
םיזוגא תפסות הלביקש הצובקה ברקב ןורכיזה ינחבמ תואצות
הלביקש הצובקה ברקבו תרוקיבה תצובקל סחיב םיבוט ויה
תוריהמ וקדבש םינחבמב רתוי םיבוט םיעוציב ופצנ תיז ןמש
.הבשחמ

JAMA Internal Medicine