המדא-יחופת
Potatoes
(Solanum tuberosum)

הקירמאב המדאה-חופת רוקמ
ץפוה אוה םשמ ,תימורדה
.ולוכ םלועה יבחרב

רתויב בושח לכאמ קרי בשחנ המדאה-חופת סריתל המודב
ליכאה קלחה .תוקריה לכ ןיבמ הלודגה תומכב ותוא םילדגמו
.עקרקה ינפל תחתמ תחתפתמה (Bulb) תעקפה אוה

,(Boiled) לשובמ :םינפוא ןווגמב םיניכמ המדאה-חופת תא
.דועו (Roasted) יולק (Fried) ןגוטמ 
.םקיחרהל שיו םיליער המדאה-חופתב םיקורי םימתכ
םימתכ אלל ,הקלח הפילק ילעב המדא-יחופת ורחב
.'םייניע' וא םיכתח ,םיקורי 
.קצומו דבכ תויהל המדאה-חופת לע

םיפיט
.חרק-ימל ,לושיבה רחאל ,םימח המדא-יחופת וכילשה
דיה ףכב התזיחא ךות ,הפילקה תרסה לע לקי רבדה 
.הבוביסו 
םימל לשובמ וניאש המדא-חופת תוסורפ רפסמ ופיסוה
תוחיר וענמי ךכ ,(Cauliflower) תיבורכ םילשבמ םהב 
.לושיבה תעב םימיענ יתלב 
ספי'צ/םינגוט ןוגיטל ןמשל (Vinegar) ץמוח ףכ תפסה
.םהב ןמשה תגיפס תא ןיטקת 
ןוזמ תוחיר גופסי אוה .ררקמב המדא-חופת יצח וחינה
תיצחמ ופילחה .םינוש תונוזממו םילישבתמ םימיענ יתלב 
>תופילקב ךכל ושמתשה ןיפוליחל .םימי רפסמ ידמ וז 
.םתפליק םתוא המדאה-יחופת 
רחאל רשב תנחטמב לשובמ יתלב המדא-חופת ונחט
ורתונש תויראשמ הנחטמה תא הקני רבדה .הב שומישה 
.תולקב הצוחה ופטשי ולאו הב 
תפסוה ידי-לע תירירוואל המדא-יחופת הריפ/תיחמ ןכפה
תיחמה לש המעט .(Baking Soda) היפא תקבא תיפכ 
.ךכמ עפשוי אל 
וא םילשובמ יתלב המדא-יחופת תוסורפ רפסמ תפסוה
רומשל ורזעי םחלה ןוסחיא םוקמ דיל (Apples) ץע-יחופת 
.ותוירט לע 


לודיג יאנת
תועקפ עורזל ןתינ .ביבאב תישענ המדאה-חופת תעירז
.תמדוק הנשמ 
םוינומאה תקנחב ןושידה תומכל םאתהב וחתפתי תועקפה
.הייקשההו (Ammonium Nitrate
.החימצה תא דדועי רב-יבשע שוכינ

...המדא-יחופת לדגל ךיא ואר


תיאופר תוליעפ
,C ןימטיו ,תובכרומ תומימחפ ,םיביסב רישע המדאה-חופת
.לזרב םהב םיפסונ םילרנימו ןגלשא

(םרג 148) עצוממ המדא-חופתב םייתנוזת םיכרע


תוירולק 2,000 ןב ימוי טירפת לע ססובמ (1)


תיממעה האופרב המדאה-חופתב שומישה
םינפב רוע ימגפ תמלעה
רק המדא-יחופת ץימב םינפה תא ופטש

רוק וא םוח תויווכ
רועה לע המדא-יחופת ץימ/קסר וחינה

באכ לע הלקה
המדאה-יחופת לושיב-ימב םוקמה תא ופשפש

...תושדח - המדא-יחופת ואר

.