הנאתה סוקיפ/הנאת
Fig
(Ficus carica)

הבוגל אשנתמה ,האנו רישנ לצ ץע איה הנאתה
,םינז לש לודג ןווגמב ,םלועה לכב טעמכ לדג ץעה .רטמ 9 דע
.םיירקיע םינז 4 םילדגמ םהמ
שמשמ אוה .(לבד) שבוימה ירפה .שבי וא ירט םילכוא ירפה תא
.הפאמ ירבד םהב ,םינוש םילכאמבו ףיטח

.השולש דע םיימוי ררקמב לשב ירפ קיזחהל ןתינ
.םינוש םילכאמב ןמוש הפילחמו הקיתממ םינאת (הריפ) תיחמ

םינאת תביר
.תורטוטפה תא םהמ וריסהו תולשב םינאת ורחב
.םימ סוכו רכוס םרג 250 ,ירפ ג"ק 1/2 לכ דגנכ ,ופיסוה
.הסיסתה בלש דע לכה ולשב
.ןומניק לקמ ופיסוה
.תיכוכז ילכל הבירה תא וריבעהו ותוא ואיצוה

.ההובג רכוס תלוכת הנאתב
.םינאת תססתה ידי-לע לוהוכלא לבקל ןתינ


לודיג יאנת
.עורג זוקינ תלעב עקרקו הלד עקרק ללוכ ,עקרק יגוס ןווגמ
םורגת ,הבוטרו הדבכ עקרק וא ןקנחב הרישע עקרק    
ליבגהל ץלמומ וז הביסמ .ירפה ןובשח-לע ץעה תוחתפתהל    
.םישרושה תוחתפתה תא    
.יקלח לצ דע האלמ שמש .םח םילקא
.םתטילק דע ,תועיבקב וקשה םיריעצ םיצע
.דבלב ץעה לע לישבי ירפה
.ותחימצ תא זרזת ץעה ביבס עקרקל ריג ינבא תפסוה
התוא סננל ןכו תויוצרה תודימלו הרוצל ץעה תא םוזגל ןתינ
.יאסנוב תטישב    
.הכרבה וא םישק םירוחיי תועצמאב השענ יובירה
ףוס תארקל) םילעה תרישנ םותב דיימ םירוחייה תא וניכה    
.מ"ס 25 דע 15 ךרואב תויהל םיפנעה לע .(רבמצד שדוח    


תיאופר תוליעפ
.רסובה ירפ ףרשבו הלשבה הנאתה ירפב םישמתשמ
,(Dextrose) זורטסקד אוה (50%-כ) ירפב ירקיעה ביכרמה
.היגרנא הנקמה ,םדבש וז ומכ ,הטושפ רכוס תסימת
.(Glucose) זוקולג םג ארקנ הז רכוס

הנאת תונוכת
.הנותמ תלשלשמ
.םיקרח תלטוק

.תילאירטקב-יטנא
.תילאריו-יטנא

...הנאתה תכירצ
.תודרח לע רבגתהל תעייסמ
.הבוט תיללכ השוחת הרשמ
.ןורכיז תרפשמ
.םיינרופיצ תקזחמ
.םיתמ רוע יאת קוליס ידי-לע ,רועה תא הריהבמ
תריצי דודיע ידי-לע ןוסיחה תכרעמ תוליעפ תא תרפשמ
.םינבל םד-יאת    

...לשלשמכ הנאתה
.ןותמ לשלשמ םישמשמ הילבדו הנאתה
.םידליל דחוימב םיבוט םהינש    
.םילשלשמ םיפוריסב שמשמ הייסכו הנאת
.סבירו הייסכ ,הנאת תיצמת תבורעת ובלש םירגובמ רובעל

...ל הלקהל תשמשמ ירפהמ הנכוהש המח תיצמת רוגריג
.ןורגבו ףאב םישוחימ :תוננטצה

...תרסהל שמשמ רסובה ירפ (ץימ) ףרש םושיי
!הטמל הרהזא ואר .רוע ילולבת

...ב לופיטל שמשמ םינאת ולשוב וב בלח רוגריג

...ב לפטל תעייסמ םינאת תכירצ
...הנאתה חוחינ
.הבשחמה תא ריהבמ
.תינפוג היגרנא ףיסומ

.תואירב תא רפשמ
.המלחה זרזמ

םייתנוזת םיכרע
.תוריפה לכמ ההובגה םיביסה תלוכת הנאתב
.םויב תצלמומה םיביסה תכירצ ךסמ 20%-כ דחא ירפב    
.םימב םיסיסמ םהמ 20%   
ךרע הווש ,תומימחפ םרג 15 שי תושבי םינאת 1.5-ב
.דחא ימוי ירפ תכירצל    
.תוריפה לכמ ההובגה םילרנימה תלוכת הנאתב

...םיליכמ (לפס 1/4) םינאת םרג 40
.(תצלמומה תימויה הכירצהמ 7%) ןגלשא ג"מ 244
.ןדיס (6%) ג"מ 53
.לזרב (6%) ג"מ 1.2

הרהזא
ייוריג םורגל לולע ץעה יפנעמו רסובה ירפמ רגינה ףרשה
ןכסל לולע רבדה .םוקמה תא דיימ ףוטשל שי .םישק רוע    
תיישעתב ומע םידבועה תאו םינאת ףיטקב םידבועה תא    
.ןוזמה    

תושדח
2004 יאמ
ןוזמ יקיזמ דגנ םינאת
North Carolina A&T State University-מ םירקוח ירבדל
תוחתפתה עונמל ןהמ וקפוהש תויצמתו םינאת תויושע ב"הרא
.(Salmonella) הלנומלסו (E.coli) ילוק :ןוזמב םיקיזמ םיקדייח

.American Society for Microbiology