יוביר תוטיש
Propagation methods
.םיערזב שומיש אלל השענ (Asexual propagation) ינימ-לא יוביר
.(רוקמה חמצ) םאה חמצל ההזה ,קתוע תלבק אוה הטישה ןורתי
 
...ןה תוירקיעה יובירה תוטיש
.(Grafting) הבכרה
.(Dividing) הקולח
.(Cuttings) םירוחיי
.(Layering) הכרבה
.(Chip budding) הצנה
 

 
םירוחיי
תאז םימשיימ .םאה חמצמ םינוש חמצ יקלח םישירשמ וז הטישב
.(Woody) םיצועמ םיחמצו (Herbaceous) םיינובשע םיחמצב
 
םושייה ןפוא
.רגוב ףנע לע ריעצ ףנעב שומיש ופידעה
המכ דע ןיטקהל ידכ ,דח ןיכס תרזעב ףנעה ךותיח תא ועצב
.םאה חמצב העיגפה תא ןתינש
ולבט ,םיאירב םיחמצל םילוח חמצ יקלחמ תולחמ תרבעה תעינמל
קלח הב תבורעתב וא יוסיעל לוהוכלאב ןיכסה תא ךותיחה ינפל
.םימ םיקלח העשתו (Bleach) ןיבלמ רמוח דחא
 
.מ"ס 15 ךרואב ףנע םאה חמצמ וקתנ .1
.תולעמ 45 תיוזב ךותיחה תא ועצב   

.רוחייה ךרוא תיצחמ דע ,םינותחתה םילעה תא וריסה .2
.םילע 3 וראשי והצקבש ודיפקה   

הנומטה היגרנאה תא ריתוהל ידכ ,םינצינו םיחרפ וריסה .3
.חמצה תוחתפתהו םישרושה חותיפל רוחייב   
 

,רוחייה תוחתפתה תא זרזת ,םילע רתוי תרתוה
.רבגומה הזטניסוטופה ךילהתל תודוה
ריהמ (תודייאתה) תויד םג םורגל לולע רבדה
.חמצהמ םימה לש
הטעמב רוחייה תא ףוטעל ןתינ ,תאז עונמל ידכ
.(ןוליינ תעירי) ןליתאילופ

,השרשה ןומרוהב רוחייה סיסב תא ולבט ,ךילהתה זוריזל .4
.(Fungicide) תוירטפ לטוק ליכמה הזכ יוצר   
ילכב ,טעמ ונממ ולט ,תולחמב ןומרוהה תקבדה תעינמל   
.שומיש ידמ וז הלועפ לע ורזח .דרפנ   

ליכמה ץיצעל ,וכרוא 1/2 דע 1/3 ידכ ,רוחייה תא וסינכה .5
תבורעת וא םימ ,(Vermiculite) טילוקימרו ,סג לוח   
.(Perlite) טיילרפו (Peat) לובכ   
הכומנ תוירופ ילעב ,םיאטוחמ תויהל ולא םירמוח לע   
דצמו ןצמחה תקפסא עגפית אלש ךכ ,בטיה םיזקונמו   
.תוחלה וב רמשית ינש   
ורמשו רוחייה תנמטה םדוק השרשהה עצמ תא וחלחל   
.םישדחה םישרושה תוחתפתה ךילהת ךרואל וז תוחל לע   
יעצמא םע ילכה תא וביצה ,הלע וא/ו לועבג ירוחיי יבגל   
.הרישי שמשב אל ךא ,ראומ םוקמב רוחייה ובו השרשהה   
.הכישחב תושעל רשפא שרוש ירוחיי   
ןיכהל ןתינ (Stem Cuttings) לועבגה ירוחיי תיברמ תא   
.הנשה לכ ךשמ   
.ויתסה אוה רתויב בוטה ןמזה םיצועמ םירוחייל   
 

עקרק תכרבה
עקרקה ךותל םאה חמצמ ףנע ףופיכ ידי-לע תישענ השרשהה
.םיחיש םיברמ וז הטישב .שירשה הזש רחאל וקותינו
 
.ןורפיע יבועכ ויבועו הנשכ וליגש ףנע ורחב .1

.םיידדצ םיפנעו םילע עקרקב ןמטיש קלחהמ וקיחרה .2

ורידחהו ףנעה תא טעמ ופפוכ ,יחטש ךותיח וזכרמב ועצב .3
.ןטק חוורמ רמשיש ךכ ,םייניש םסיק וא ץע בבש חתפל   
 

.טסופמוקב רובה עקרק תא ובייט .4

ובייט ,רובה ךותל ףנעה תא ופפוכ .5
.עקרקב וסכו טסופמוקב   

.בטיה וקשה .6

.םיציצעב םג וז הטיש םשייל ןתינ
 

תיריוא הכרבה
השרשה ישק םיחמצב םשייל גוהנ (Air layering) תיריוא הכרבה
.הנותחתה הוולעה תיברמ תא ודביאש תיב יחמצבו
.םינעוצקמ ידי-לע ללכ-ךרדב תמשוימו השק הטישה
תפיטע ,ףנע וא עזג תעיצפ לע תססובמ הטישה
יוביר עצמב וא חל בחט הטעמב העיצפה םוקמ
,החל הביבס לע הרימשו רוזיאה תפיטע ,רחא
.העיצפה רוזיאב םישדח םישרוש תורצוויהל דע
 
העיצפ תוטיש
.ףנעל ביבס הפילקה לש תיתעבט הרסה .1
.ץע בבש תועצמאב חתפה תרימשו ףנעה קמועל ינוסכלא ךותיח .2
 
...םייבטימ םיאנת תלבקל
.ביבאב ךילהתה תא ועצב
.תמדוק הנועמ םירצנב ושמתשה
וקדהו הקיקד ןליתאילופ תעיריב לכה ופטע ,תוחל תרימשל
ךכ ורגס הפיטעה לש ןוילעה הקלח תא .ףנעל היתוצק תא    
.הייקשה םשל התוא חותפל היהי ןתינש    
 
הצנה
,(Scion) רטוחכ (Bud) טבנ שמשמ הצנהה תטישב
(Rootstock) הנקה לע םיביכרמ ותוא(בכור וא)
טוביש רצונ ךכ .טבנה לטינ ונממ (ץע) חמצ יובירל
.םאה חמצל ןיטולחל ההז חמצ ונייהד ,(Clone)
.ומע דחאתיש רטוחה רדחומ וכותל ,עסש השענ םאה חמצב
רשפאל ידכ המרוהש ,ץעה תפילקב ץירח תויהל יושע עסשה
םאות רשא ,רסוהש ץעב םוקמל ותדמצה וא טבנה תרדחה תא
.לתשה תרוצ תא

סיסבש ,T תילגנאה תואה תרוצ איה הצופנה רטוחה תרוצ
.םיטבשמ ותוא חמצה לש ףנעה אוה תואה
.םייוחיאל םיינשה בוליש תא שובחל וא רושקל גוהנ

הבכרה
ידי-לע חמצ תוברהל ךרד איה הבכרה
.רחא חמצל דחא חמצמ קלח תרדחה
.םינוש םינזמ חמצ יקלח ינש םידחאמ ךכ

הקולח
תחא ,הקולח םישרוד ,(Perennials) םייתנש-ברה םיחמצה תיברמ
.החירפה םותב תאז תושעל שי .םינש עברא דע שולשל
 
...רשאכ ,(אירב םאה חמצ םא) הרקמ לכב תאז עצבל שי
.ליגרהמ םינטק םיחרפה
.תולקב לופיל םיטונ םילועבגה
.םיחתופמ יתלב םירצנ לש לודג רפסמ חמצל
.תמו לולח חמצה זכרמ
.הבולעו הלילד חמצה סיסבב הוולעה
 
...דיפקהל יוצר ןהילע תולועפ
.הייוורל חמצה תא וקשה הקולחל םדוק םוי
.ןתינש המכ דע ,רירקו ןנועמ םוי ורחב
.תורחואמה םיירהצה רחא תועשב הקולחה תא ועצב
 
...הקולחה תלועפ רדס
.םיתמו םישבי ,םילוח םיקלח חמצהמ וקיחרה
ותמרה רשפאתתש ךכ ,ולוכ חמצל תחתמו ביבס ורפח
.םישרושל קזנ אלל    
תושעל םג ןתינ .םישרושהמ עקרקה תא תונידעב ורענ
.ןידע םימ םרזב הפיטשב תאז    
םהב םירקמ םנשי .דח ילכ תועצמאב חמצה תא וקלח
.תינדי הדרפהו הריבש ידי-לע תאז תושעל ןתינ    
3 דע 2 וראשי דרפוהש חמצ קלח לכבש בל ומיש
.םיקזחו םיאירב םישרוש    
םיאנתב ,רשפאה לככ רהמ ודרפוהש םיקלחה תא ולתש
.םאה חמצ לש ולאל םימוד    
.הריהמ תושבייתה תעינמל הבבג עפש ומשיו בטיה וקשה