ךרובמ ףצרק
Blessed thistle (Holy Thistle)
(Cnicus benedictus)
 
.םלועה יבחרב ותוא םילדגמ םויכ .הפוריאו היסאב ףצרקה רוקמ
.םיממוש תומוקמבו םיכרד ידיצל חמוצ אוה
.םהיתונוכתב םינוש םיינשה ךא ,יוצמה ןלדגל המוד ףצרקה

.מ"ס 60 הבוגל אשנתהל יושעו יתנש-דח אוה ,םיצקוע הסוכמ חמצה
 


לודיג יאנת
.עקרק יגוס ןווגמב לדגי ףצרקה
.םיערזמ השענ יובירה


תיאופר תוליעפ
.םיחרפבו םילועבגב ,םילעב םישמתשמ
.החירפה תליחת םע ,שבי םוי ירהצב השעי ףוסיאה
ןפרטיווקסס ןוטקל - (Cnicin) ןיצינק ליכמ ףצרקה
,םידיאונובלפ ,(Mucilage) יחמצ ריר ,(Sesquiterpene lactone)
.יצמוח יניטוקינ ףרשו םינינאט ,םידיאולקלא ,ףידנ ןמש
.םוינלסו ןגלשא ,A ןימטיוב רישע אוה
 
תונוכת
:לוכיעה תכרעמ תוליעפ תא תררועמה ,הרמ תבוכרת
.לוכיעו ןובאית םירפשמה ,הביק ץימו ריר תשרפה   
.תוקלד דגונ
.יטויביטנא
.קזחמ
 
...ב לופיטל שמשמ ףצרקה
.הזוברנ היסקרונא
.(Flatulent dyspepsia) םיזגב תוולמ ,לוכיע תוערפה
.(Amenorrhea) רוזחמ רדעיה

עייסו םדה רוזחמ  רופיש ףצרקל םיסחיימ
,תואיר ,בל ,חומ קזחמ בשחנ אוה .ורוהיטב
.תוילכו דבכ

.תולחמ ענומל בשחנ ףצרקב עבק ךרד שומיש

ןונימ
(Commission E) תופורתל ינמרגה ןוכמה תוצלמהל םאתהב
.םרג 6 דע 4 אוה ,ץלמומה ימויה ןונימה

.םויב םימעפ 3 ,(ל"מ 2) תיפכ 1/2 :הסימת
םיחתור םימ לפסב שבוימ חמצ (םרג 2) תיפכ 1/2 ולבט :הת
.םויב םילפס 3 דע ותש .תוקד 15 דע 10 ךשמב ,(ל"מ 250

.ןייל םישותכה ,םישביה םילעה תא םיפיסומה שי
 

תורהזא
.ףצרקל םייגרלא םישנא םנשי
.םייניעו רוע ייוריג ןכו תואקה ללוכ ,הביק תויעב ונכתי   
.דבלב תורצק תופוקתל לבגומה שומישל ץלמומ
.רוזחמה תרבגהל םורגל חמצה לולע םישנב
.הלפהל ששחמ ,ןויריהב םישנ לע שומישל רוסא
.םד תוללדמ תופורת םילטונה לע שומישל רוסא
.םושו הבוליב וקני'ג םע ףצרקב שומיש בלשל ןיא
 
!האקה םורגי תולודג תויומכב שומיש