הנאוחירמ/שישח/סיבאנק
Cannabis/Hashish/Marijuana
(Cannabis sativa/indica)

ללוכה יתנש-דח חמצ אוה סיבאנק
.היסא זכרמב םאצומש םינז רפסמ
,(הנאוחירמ/שישח) םסכ וב שומישה ללגב דחוימב רכומ חמצה
לש האצותה .םיעלוב וא (םיחרחרמ) םיפינסמ ,םינשעמ ותוא
.(High) םומיס/חורה תוממורתה איה הלא לכ
שמשמ אוה תאז םע .םלועב תובר תונידמב רוסא םסב שומישה
.םייאופר םיכרצל םג

סיבאנקב םייתיישעת םישומיש
.םינמש.םיגירא

.םיינימ-וד םינז םג שי .םידרפנ יבקנ חמצו ירכז חמצ סיבאנקל
.חורה ידי-לע השענ קוביאה


תיאופר תוליעפ
.חמצה ףרשבו םילעב ,םישבוימה םייבקנה םיחרפב םישמתשמ
.(Cannabinoids) םידיאוניבנק תובוכרת 60-מ רתוי סיבאנקב
.םדאה לע תויגולויזפ/תוינפוגו תוילטנמ/תוישפנ תועפשה ןקלחל
.CBD-ו THC ןה תוירקיעה תוליעפה תובוכרתה יתש
THC-ה ביכרמש לככ .םהיניב סחיה יפל דדמנ םסה ןויפיא
.לדג םסכ וחוכ ,לודג חמצב
תופידנ תובוכרתו (Terpenoids) םידיאונפרט םג שי חמצב
.תורחא

םירישע ,תונוש תונידמב הרוסא םתקזחאש ,סיבאנק יערז
ןוזמ רוקמ םישמשמו תוינויח ןמוש תוצמוחבו ןובלחב
.םדא-ינבל ןוזמ םג תוצרא המכבו תובר םירופיצל

...הרשמ םסה
.תונושה תושוחתב יוניש
.ןובאיתה תרבגה
.(Euphoria) תיאליע השוחת
.(Relaxation) העיגר
.(Sleepiness) תוינונשי

.םייאופר םיכרצל סיבאנקב שומישה רקיע
...ב לופיטל עייסמ אוה
.(AIDS) סדייא.ןטרס

תוליבסה רשוכ תא ריבגהל איה הרטמה םירקמה ינשב
...היפרתומיכב דחוימב ,םישקה םילופיטל תוולינ רשא תועפותל
.לקשמב הדירי.תוליחב.ןואכיד

...תעב םתעינמל לצונמ תוליחב תיחפהל םסה לש ורשוכ
.(Sea Sickness) םי-תלחמ
.(Motion Sickness) העונתמ ceg תוליחב
.דבלב תינמז הלקהל .רתי תעזה

סיבאנקב האור (FDA) ב"הראב תופורתהו ןוזמה תושר
.וב שומישה לע ןכל תרסואו רכממו ןכוסמ רמוח
,םידדועמ םניא ב"הראב םירחא םילודג םייאופר םיפוג
.םייאופר םיכרצל םסב שומישה תא םה םג

...ב לופיט לע לקמ םסהש תועיד ועבוה םינוש םירקמב
.יניע-ךותה ץחלה תתחפה .המוקואלג
.הצופנ תשרט
.(Epilepsy) הליפנה תלחמ
.הנרגימ
.(Bipolar Disorder) תיבטוק-וד הערפה
.(Obsessive Compulsive Disorder) תיתייפכ תינדרוט הערפה
.(Tourette Syndrome) טרוט תנומסת
(1) .רמייהצלא תלחמ

ייוריג אכדל ורשוכל תודוה הלחמב תורדרדיהה תטאה (1)
אל MRI תוקידב .םייבצע םיפחד ידי-לע םיייבצע רתי 
.תאז ותמיא 

תוילילש תועפשה
.חומב (Hippocampus) סופמקופיהה לע עיפשמ םסב שומישה
...תא שילחמ אוה ךכמ האצותכ
.בלה תמושת.תויעב ןורתפו הבשחמ תלוכי
.רצק ןמזל ןורכיזה

...ל םורגל לולע אוה ןכ ומכ
םימוהיזל ןוכיס רתי
.המישנה תכרעמב  
.תואירה ןטרסל ןוכיס
.היצנדרואוקו לקשמ יווישב העיגפ
.בל-ףקתהל ןוכיס רתי
.ינורכ לועישל רבגומ ןוכיס
.תויזה
 
פמה ןמשו שישח ןמש ,סיבנאק ןמש
Hemp Oil, Cannabis oil and Hash Oil
 
Hemp oil - סיבנאק ןמש
המודה םקרמ םע ןמש אוה (Cannabis Oil) סיבאנקה ןמש
רמוח תרזעב ותוא םיצממ .ההכ בוהז ועבצו ףרש לש הזל
.(Methanol) לונתמ וא (Butane) ןאטוב ומכ ,סיממ
סיבנאקב ירקיעה ליעפה רמוחה ,THC-ב רישע ןמשה
.90% דע עיגהל יושע וב זוכירהו

.שומישל ןכוסמ אוה ןכלו רתויב קילד רמוח אוה סיבנאקה ןמש
תויהל לולע וב שומישה סיממ רמוח תרזעב הצומ ןמשהש ןוויכ
.סיממה רמוחה תונוכת ללגב ,םדאל ןכוסמ  
 
Hash Oil - שישח ןמש
,סיבנאקה חמצמ קפומ שישחה ןמשםג ,סיבאנקה ןמשל המודב
.ההובג וב THC-ה תלוחת ךכיפלו םירגובה םילעהו םיחרפהמ ךא
ןמש הנוכמ דאמ ההובג וב THC-ה ביכרמ תלוכתש שישחה ןמש
.(Honey Oil) שבד
 
Hemp Oil - פמה ןמש
.הרק השיבכב סיבנאקה חמצ יערזמ םיצממ פמהה ןמש תא
,ההכ קורי הליחתב היהש ,פמהה ןמש ךפוה וקוקיז רחאל
רתוי ליכמ וניאו טעמכ ןמשה הז ןורחא בלשב .לולצל
.םילרנימו םינימטיו
.0.3%-כ הניה THC ליעפה ביכרמה תלוכת

פמהה ןמשב םיינוציח םישומיש
.ףוגל חופיט ירצומו םינובס
.םיעבצו ןומיש :הישעתב

יתנוזת בכרה
.(Edible Oil) לכאמ ןמש ולקשממ 35% דע ליכמ פמהה ןמש
תיאלוניל הצמוח ונייהד ,תוינויח ןמוש תוצמוח 80%-כ וב שי
תינלוניל-אפלא הצמוח ,6-הגמוא/(Linoleic Acid)
תינלוניל-אמג הצמוח ןכו 3-הגמוא/(Alpha-Linolenic Acid)
תינודיריטס הצמוחו 6-אגמוא/(Gamma-Lnolenic Acid)
.3-אגמוא/(Dtearidonic Acid)
ןיב 3-ל 1) ןמשב תוינויחה ןמושה תוצמוח תלוכת סחיל תודוה
.הובג יתנוזת ךרע לעבל בשחנ הז ןמש (3-הגמואל 6-הגמוא

2 1 תושדח - הנוחירמ/שישח/סיבנאק ואר