היליזורטפ
(החוטש / תלסלוסמ)
Parsley / Persil (Curly / Flat)
(Petroselinum crispum)


יתנש-וד חמצ איה היליזורטפה
הבוגל תאשנתמ תלסלוסמה היליזורטפה
מ"ס 60 הבוגל דע החוטשהו מ"ס 30 דע

(םילשובמ וא םייח) היליזורטפה לש הילע
,תוקרי ,רשב ,םיבטר ,םיקרמב םישמשמ
,םינוש םילכאמ רוטיעלו תוקרי טלסו םיגד
,תלסלוסמה היליזורטפה תרזעב רקיעב
רתוי ןדועמ המעטש

דחוימב בוט היליזורטפה םעט ,הב שומישל הנושארה הנשב
התוירט תרימשל האיפקהל ןכ ומכו רוריקב הקיזחהל ןתינ
החוטשה היליזורטפה ילע םיפידע לושיבל
קורי לכאמ עבצ םישמשמ ,םינוחטו םישבוימ ,םילועבגה
ןוזמ ירצומל בוט םעט הנקמ םילעהמ םיקיפמש ןמשה
6% םיערזבו 1% זוכירב םילעב יוצמ ןמשה 
םירבגל םימשבה תיישעתב םג שמשמ ןמשה
ורתונש (Mouth odors) הפ תוחיר תלרטנמ היליזורטפה
תליכא רחאל ורתונש םירחא תוחיר וא םוש תליכא רחאל 
ץוצמק הנממ סועלל אוה תושעל שיש לכ .ףירח ןוזמ 
רצק ןמז ךשמב 
לקי םיקרח תציקע םוקמ לע טוחס םילע ץימ םושיי
םישותי החדת (קמועל) ףוגה לע ץימה תחירמ .תוריהמב 
רחא קרי לכ ומכ לכאמ שמשמ היליזורטפה שרושלודיג יאנת
בטיה תזקונמו תנשודמ ,הרישע עקרק יגוס ןווגמ
יקלח לצ דע שמשל האלמ הפישח
דחאכ םייבקנו םיירכז ,םיינימ-וד םה םיחרפה
ומצע תא הרפמ חמצה .םיקרח ידי-לע תישענ הקבאהה
הינשה הנשב איה םיערז םיחתפתמ הנממ ,החירפה
םינש 3 דע םיינויח וראשי בטיה םישביימו םיפסואש םיערז
ףוסבו ביבאה תליחתב וערז הנשה לכ לובי תלבקל
ןיב תכרואה ,הטיבנה דע החל עקרק לע רומשל שי .ץיקה 
הביבסה תרוטרפמטל םאתהב ,םיישדוחל עובש 
םימב םיערזה תיירשה ידי-לע ,הטיבנה תא טעמ זרזל ןתינ 
העירזה ינפל תועש 24 ךשמב ,םימימח דע םירשופ 
(Frost) הרקב הדימע היליזורטפה
תועיבקב היליזורטפהמ ףוטקל שי הגושגיש תא דדועל ידכ
הכירפ היהיתש דע ,השבייל שי ךוראה חווטל שומיש םשל
םיקיזמ םיקרח תייחדל םורגי קרי תניגב חמצה בוליש
סוגרפסא ,רזג ,תוינבגע ,םידרו תברקב היליזורטפ ולדג 
...תיפותיש הייחמצ ואר .הנגהו ןסוח םשל תיריעו 


תיאופר תוליעפ
חמצה ץימבו םיערזב ,שרושב ,היליזורטפה ילעב םישמתשמ

םויזנגמו דוי ,לזרב ,K ןימטיוב דחוימב הרישע היליזורטפה
C ןימטיוו ,תילופ הצמוח ,A ןימטיו םג הב שי

C ןימטיוב דחוימב רישע היליזורטפ ילע (Tea) הת

שרושהו היליזורטפה ילע תונוכת
תחייכמ
םיזג תככשמ
(1) םא בלח תשרפה הריבגמ
רוזחמה תא תדדועמ
םינלערמ תרהטמ
תננערמו תקזחמ
(2) םישקשק תדגונ
ןובאית תדדועמ
לוכיעב תעייסמ
תותיווע תדגונ
תישקשק יטנא
תלשלשמ
הנותמ תנתשמ
תוילכל תעייסמ

הדילה רחאל ,םיערזהו שרושה תטילח (1) 
תשקשק לע לקתו ותוא ההכת םילעה תטילחב רעיש תפיטש (2) 

...ב לופיטל תשמשמ היליזורטפה
ןתשה תיחופלש תקלד
ןורגיש
(Jaundice) תבהצ
(Dropsy) תמיימ
הימנא


...לע הלקהל תשמשמ םילעה ןמ השיבח
תוכישנו תוציקע 


...לע לקת חמצה ץימב הלובט ןפג רמצ תסיפ םושיי
םיינזוא באכ
(Toothache) םייניש באכםרג 7.5 / תויפכ 2-ב (עצוממ) יתנוזת ךרע

(3)%ג"קמג"מ'חיךרע
2.70תוירולק
12.5632A ןימטיו
16.09.97C ןימטיו
311.40תילופ הצמוח
154123K ןימטיו
2.80.46לזרב
תצלמומ תימוי הכירצמ % (3)


תורהזא
רמוח - (Myristicine) ןיציטסירימ הליכמ היליזורטפה
טקסומ זוגאב םג יוצמה ,ליער יטוכיספ 
,הליער העפשה הייהת היליזורטפהמ דאמ הלודג הכירצל
לולעש ולש יטמוראה ןמשב אוה שומישה רשאכ דחוימב 
(Kidneys) תוילכלו (Liver) דבכל קזנ ךכ םורגל 
(Gastrointestinal bleeding) לוכיעה תכרעמב םימומידו 
לעו (הלפהל ששחמ) ןויריהב םישנ רוסא הב שומישה
הילכ תולחממ םילבוסה 

תקלד וב םורגל לולע רועב חמצה לש ךשוממ עגמ

.