ילגנא לפלפ
Allspice
(Pimenta officinalis)

קורי ץע תבקנ לש שבוימהו לשב יתלבה רגרגה אוה ,ילגנא לפלפ
.(Pimento) וטנמיפה ,סדהה תחפשמ ןב ,דע
.שמשב םירגרגה תא םישביימ ,םלדוג אולמל םעיגהב
.םדמדא-םוח עבצב ,םינטק םיירודכ םירגרגל םיקמטצמ ולא

תונויסנ .סרודנוהו וקיסקמ ,הקיימ'גב ילגנאה לפלפה רוקמ
.ולשכנ םירחא םלוע ירוזיאב הז ץע לדגל

.ינייפוא םעטו ףירח חיר ילגנאה לפלפל
.םינוש תוקרי תשיבכו םילישבתו םיקרמ לוביתל שמשמ אוה
םמעט ןןויגו תויגועו תוגוע ,הת םעט ןוויגל םג וב םישמתשמ
.םיגדו רשב ילכאמ לש
ןילבתלו תויקינקנ ,פושטקל ילגנא לפלפ םיפיסומ ןוזמ ינרצי
.(Curry) יראקה

,ןרופיצ תבורעת ,םיריכזמ ילגנאה לפלפה לש וחוחינו ומעט
ילגנאה לפלפב שמתשהל ןתינ .טקסומ זוגאו ןומניק
.ןרופיצל ףילחתכ


:תיאופר תוליעפ
לונגוא לונפה וניה ,ילגנאה לפלפב ירקיעה ביכרמה
םיקקזמ ותוא ,ףידנה ןמשב יוצמה ,(Phenol Eugenol)
.ןיעלגה תלוכתמ זוחא 4 דע 3 הווהמ אוה .ריגרגה ןיעלגמ
.(תוריפה) םירגרגה קוקיז י"ע ןמש תא םיקיפמ
 
שוחליאל לונגוא לונפב םישמתשמ םייניש יאפור
.םייכינחבו םייניש ילופיטב ,ימוקמ

.ןרופיצה ןמשב רתוי הבר תומכב יוצמ אוה

 
םישמשמ ,ילגנאה לפלפה ירגרג ורשוה םהב ,ןמש וא םימ
.קוזיחו םייעמב םיזג תגפה ,לוכיעה זוריזל
 
...ב לופיטל םג שמשמ ןמשה
תוצרפתה ,(Hysterical paroxysms) הירטסיה תותיוועב
.הטילש אלל תישגר

:(Aqua Pimentae) וטנמיפ ימ
200 -ל םישותכ םירגרג 5 ופיסוה
תיצחמ תלבק דע ,וקקזו םימ םיקלח  
.תירוקמה תומכה  

.תחא הנמ םיווהמ רטיל 0.06 דע 0.03   


:וטנמיפ ןמש
.רכוס לע תופיט 3 דע 2 ופטפט ,םיזג תגפהל

.תחא הנמ םיווהמ תופיט 5 דע 2   


 
העגרהל םישמשמ טבמאל םיפיסומה ילגנא לפלפ ירגרג
...יבצמב םירזועו
.(Neuralgia) םיבצע-יבאכ .ןורגיש

...ב לופיטל םחה םירגרגה התב םימשתשמ הקיימ'ג ידילי
.רוזחמה תעב תויוצווכתה .תוננטצה
.הביק לוקלק

:וטנמאיפ הת
 .םיחתור םימ לפסל הקבא םייתש דע תיפכ :תומכ

.וננסו תוקד 20 דע 10 ךשמב ורשה

.םויב םילפס 3 דע ותש   

 
:תורהזא
הלולע ,ילגנאה לפלפה ןמש לש תחא תיפכ תעילב
!תותיוועו האקה ,הליחב םורגל
,המזקאמ םילבוסה דחוימב ,שיגר רוע ילעב םישנא
.תוקלדב תוקלל םילולע