קובמס
Elderberry
(Sambucus canadensis)
 חמוצ אוה .'האופרה ץע' הנוכמו חיש יומד ץע אוה קובמסה
.רטמ 4 הבוגל אשנתמו הקירפא ןופצבו היסאב ,ב"הראב
,(Black Elderberry) רוחשה קובמסה ,יפוריאה ותחפשמ ןב
.רטמ 10 הבוגל אשנתמ


 
,רוחש עבצ םיניכמ וישרושמו קובמסה תפילקמ
.לוגס עבצ םיניכמ םירגרגהמו קורי עבצ םילעה    
.קובמסה ןיי תנכהל םישמשמ קובמסה ירגרג
.תובירו תוגועב םישמשמ םה ,םלושיב רחאללודיג יאנת
תרשעומ תילוח עקרקב בטיה חתפתי קובמסה ץע
.ןקנחו (Humus) סומוהב וא תיבובקרב    
.תיקלח וא האלמ שמשב ול השורד
.תידדה הירפהל םיצע ינש תוחפל םישורד
.תוקנויו םירוחיי ,םיערזמ השענ יובירה
.תרוצבב דימע ץעה
 


 תיאופר תוליעפ
.םישרושבו עזגה תפילקב ,םילעב ,םירגרגב ,םיחרפב םישמתשמ
 
,C ןימטיו ,B ינימטיו ,A ןימטיוב םירישע קובמסה ירגרג
.ונימא תוצמוחו םידיאונטורק ,םינינאט ,רכוס ,םידיאונובלפ
 
ןיטיצרווקו (Rutin) ןיטור םידיאונובאלפ שי קובמסה ילעב
ןירגינובמס ,C ןימטיו ,םידיאולקלא ,(Quercertin)
.(Cyanogenic gluc.) ינגונאיצ דיסוקולגו (Sambunigrin)
 
תינאיצורדיה הצמוח םיליכמ םיירטה םילעה
 םיזניא ,(Cane sugar).הנק רכוס ,(Hydrocyanic acid)
ןמוש תוצמוח ,(Betulin) ןילוטב ,(Invertin) ןיטרווניא
ןגלשאה טרטינ לש תולודג תויומכו תוישפוח
.(Potassium nitrate)
...ב לופיטל שמשמ קובמס ןיי
.תעפש .(Sore throat) ןורג-יבאכ
.העזה דודיע
.תוילזונה ףוגה תושרפה דודיעו רוהיטל שמשמ םירגרגה ץימ
...ב לופיטל םה םיירקיעה וישומיש
.(Dropsy) תמיימ .חויכ .תוננטצה

...םישמשמ םייח קובמס ירגרג
.םינתשמו םילשלשמ
...ב לופיטל תשמשמ םירגרגה תטילח
.בג יבאכ .(Nerve disorders) םיבצע תוערפה
.ןתשה תיחופלשו ןתשה יכרדב תוקלד

תורהזא
.םילושלישו תואקה םורגל םילולעו םיליער םיערזה
.םלושיב רחאל םיליכא םירגרגה
.(Tonic) קוזיח תובורעתב םישמשמ םיחרפה
.(Ursolic acid) תילוסרוא הצמוח םהב שי    

...ל םישמשמ םה ,םהלש תונותמה ץווכה תונוכתל תודוה
.תורגב יעצפ .רועה ןודיעל הפיטש-ימ
.סיזאירוספ .המזקא לע הלקה

...םישמשמ קובמס יחרפ ורשוה םהב םימ
.ןורג יבאכ ךוכישל רוגריג-ימ
.םייניעל םינייוצמ הפיטש-ימ םישמשמ םה ,םנוניס רחאל
 
תוחשמב לבוקמ ביכרמ םישמשמ םילעהו םיחרפה
.םיפושפישו םיכתח ,תויוחיפנ ,תויווכל ,תושיבחבו

תוררקתהב לופיטל ןנערמ הת
.שבדב וקיתמהו ענענ/הטנמ ילע םע קובמס יחרפ וטלח

.ןותמ ןתשמ/לשלשמ שמשמ םיחרפה הת   

2002 לירפא
תעפש דגנ קובמס תיצמת
קובמסה ירגרג תיצמת תעפשה תא וקדבש םילארשי םירקוח
רכינ רופיש לח ,םירקמהמ 90%-בש וליג ,תעפש ילוח לע
ךות תאז ,האלמ המלחה התיה םהמ קלחבו םימוטפמיסב
תצובקל ךראש ןמזה ,םימי 6 םימי תמועל ,השולש-םיימוי
.לופיט לכ הלבק אלש ,הליבקמ תרוקיב