...תיאופר הוורמ ואר
 
2003 ראורבפ
תיאופר הוורמ תועצמאב רמייהצלא ילוחב לופיט
ןרהט Tehran University of Medical Sciences-ב ךרענש רקחמ
שומישב תוחיטבה תאו תלעותה תא ןחב ,םישדוח 4 ךשמנש ,ןאריא
לק בצמב ,רמייהצלא ילוח תצובק לע תיאופר הוורמ לש תיצמתב
.80 דע 65 ינב ,ינוניב דע
םייביטנגוקה םידוקפיתב רכינ רופיש לע םיחוודמ םירקוחה
םהירבדל .ובצלפה תצובקל האוושהב (Cognitive Functions)
םירקחמ םישורד ךא (Agitation) טקשה-יא ןימסתב הבטה התפצנ
.ולא םיאצמימ קוזיחל םיפסונ

PubMed/Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics


2006 לירפא
תיאופרה הוורמה לש זארטסאנילוכ בוכיע תונוכת תעפשה
יגולוכיספ ץחל תחת םיעוציבו תודרח ,חורה בצמ לע
זארטסאנילוכ בוכיע לש תונוכת תיאופרה הוורמב ופצינ רבעב
ןונישה רשוכ רופיש ,(Cholinesterase Inhibiting Properties)
םישנאב (Mood) חורה בצמ רופישו (Mnemonic Performance)
.םיאירב
םתעפשה תא ןחב ,םיאירב םישנא 30 ופתתשה וב ,יתדבעמ רקחמ
םילעה ןמ תיצמת לש התעפשה תע ליבקמבו םישבי הוורמ ילע לש
חורה בצמ רפתשה םירקמה ינשב .ץחל/סרטס יאנתב חורה בצמ לע
.ןונימל םאתהב

PubMed


2012 רבמטפס
תיאופרה הוורמב תוילאירטקביטנא תונוכתו םילקימיכוטיפ
תא ןחב קריע ליברא ,Hawler Medical University-ב רקחמ
לש ילאירטקביטנאה החוכ תאו (Phytochemicals) םילקימיכוטיפה
ורתיא םירקוחה .תיאופרה הוורמה ילע לש תימרופורולכ תיצמת
םילבזילורדיה םינינאט לש תוצובקו םינינופאס ,םידיאונובלפ תיצמתב
.(Gallic Acid) תילאג הצמוח לש תורזגנ :(Hydrolysable Tannins)
ינש דגנ הלעפש תילאירטקביטנא תוליעפ התלגתה םילעה תיצמתב
(Staphylococcus aureus) סוארואא סוקוקוליפטס :םיקדייח לש םיגוס
.(Proteus spp) סואטורפו


2013 רבמטפס
וחוכו תיאופרה הוורמה לש ירתאה ןמשב שומישה תוחיטב
יתקלד-יטנאהו יתיירטפ-יטנאה
רמוחכ תיתרוסמה האופרב תיאופרה הוורמה תשמשמ ןדריב
לופיטל ,(Antiscabies) תדרג דגנ רמוחכ (Antiseptic) יטפסיטנא
.(Anti-inflammatory) תוקלדב לופיטל ,(Antisyphilitic) תבגעב
.(Skin Diseases) רוע תולחמב לופיטל תשמשמ תיאופרה הוורמה

שקיב ןדרי הקלב-לא Shouback University College-ב רקחמ
ירתאה ןמשה לש (Antifungal) יתיירטפ-יטנאה וחוכ תא ךירעהל
םיאתל ותוליער תאו תיאופרה הוורמה לש (Essential Oil)
םיטיצוניטרקו (Macrophages) םיגאפורקאמ לע (Cytotoxicity)
.(Keratinocytes)
םיטיפוטמרד ינז דגנ תיתיירטפ-יטנא תוליעפ הליג ירתאה ןמשה
ןקנח תצומחת לש רוציי תיתועמשמ ענמו םינוש (Dermatophyte)
0.64.L/mL לש זוכירל דע תאז ,םיאתה לש םתוינויחב העיגפ אלל

BioMed Research International