לודג ךחל
Plantain, Greater/Common
(Plantago major)

תומדאב לדגה ,יתנש-בר חמצ אוה לודג ךחל
םיבר תומוקמב בשחנ אוה .תודשבו הערמ
.הטוש בשע םלועב
.םיצרוחמו םישקונ ,םיננושמ וילע ,מ"ס 50 דע הבוגל אשנתמ ךחלה

חמקל הפסוהל םישמשמ םה .רתויב םיניזמ םישבוימ ךחל יערז
.שומישה ינפל םלשבל שי .תוינבגע בטורלו םיקרמל ,לעוש תלוביש
.םיטלסב ,םילשובמ וא םייח ,םישמשמ םילעה


לודיג יאנת
.הירופ טעמ ,עקרק יגוס רחבמב בטיה חתפתי ךחלה
.האלמ שמש
ךכ רחא רצק ןמזו רבוטקואו ינוי ןיב חרופ ךחלה
.םיערזה םילישבמ   
.םיערזמ יובירה
.םירפרפ ילחז לש לודג רחבמל בושח לכאמ חמצ שמשמ


תיאופר תוליעפ
םישתוכ םתוא ,םישבוימה וא םיירטה ,ךחלה ילעב םישמתשמ
םיערזה תקבא ,תאז םע .החירפה תעב השענ ףוסיאה .הקבאל
.רתוי הליעי
.םינינאטו ןגלשא ,יחמצ ריר ,(Silica) ןרוצ תצומחת-וד שי םילעב
.B2 ןימטיובו B1 ןימטיוב םירישע םה
.קזח םילער דגונ :(Aucubin) ןיבוקוא דיסוקילג ליכמ ךחלה

ךחלה תונוכת
.יתקלד יטנא
.ילאיבורקימ-יטנא
.רועה תא עיגרמ
.םיבאכ ךכשמ
.םד רהטמ

.חייכמ
.ןתשמ
םירבעממ תומיסח קלסמ
.ףוגב םיבקנמו    
.םומיד רצוע/ץווכמ
.םד ץחל תיחפמ

םילעב שומיש
...ב לופיטל םישמשמ םילעה
.טיכנורב
.המתסא
.לועיש
.תפחש
.(Emphysema) תחפנ
.תודירצו םייוריג

.ןתשה יכרדב תויעב
.םיילגרב תוילד
.םידליב ,הליל תבטרה
.הילכ תויעב
.םירוחט
.םד ץחל רתי
.חיכ ללגב המישנ יישק

...ב לופיטל תושמשמ תוצווכמה םהיתונוכת

...תשיבחל םישמשמ םה
.המזקאו רוע תוקלד
.םד תלערה
.(Gangrene) קמנ

.תויווכו םיביכ ,םיעצפ
.םיקרח תוציקע
(1) .םישחנ תושכה

.הקירמא ןופצב םינאידניאה ידי-לע םשוימ (1)  
...ב לופיטל תשמשמ םישבוימה םילעה תקבא
.םייעמב םיעלות

...תליטקל תשמשמ ןייב תלשובמ ,םישבוימה םילעה תקבא
.םיביכב םיצרושה םיעלות

ץימב שומיש
...ב לופיטל שמשמ ,םירחא םיצימב ברועמ/רוהט ךחל ץימ
.לוכיעה תכרעמב םיבואכמ
.תלזנמ רוהיט/הלקה :תוננטצה
.דבכ רוזחמ לע הלקה
.הפב םימומיד

ץימ תא תוריהמב ומשיי ,הרובד תציקע לש הרקמב
.היתועפשה לורטינל הציקעה םוקמ לע םילעה
תושיגרו היגרלא לש הרקמב תצלמומ הניא וז הלועפ
.הרובד תציקעל רתי
.שותי תציקע לש הרקמב תידיימ הלקהל םג בוט רבדה

...םשל ,תוקרה ףושפישל שמשמ ,םידרו ןמשב בברועמ ,ץימה
.םוחמ האצותכ ,שאר יבאכ לע הלקה

...ב לופיטל םישמשמ ךחלה תיצמתו ץימה
.יופיר יישק םיביכ/םיעצפ
.השאבו רבגב םיימיטניא םירוזיאב םיעצפ

...ב לופיטל שמשמ םיקקוזמ םימב לוהמ ץימה
.םייניע תקלד יבאכ לע הלקה
.םכותל הפלזהב ,םיינזא יבאכ ךוכיש

םישרושב שומיש
...לע הלקהל ,ןייב םילשובמ ,םישרושה ושמש רבעב
.תחדק בקע תורומרמצ

...תעגרהל תשמשמ הפב שרושה תקבא תקזחה
.םייניש יבאכ

םיערזב שומיש
...ב לופיטל םישמשמ םיערזה
.(Dropsy) תמיימ
.(Jaundice) תבהצ
.הליפנה תלחמ

ןונימו הנכה
,(Commission E) תופורתל ינמרגה ילרדפה ןוכמה יפל
.םרג 6 דע 3 אוה ץלמומה ימויה ןונימה
.שרושהמ וא ולוכ חמצהמ הסימת ןיכהל ןתינ

(1:5 סחיב) הסימת
.םויב םימעפ 3 .45% לוהוכלאל ,רטיל-ילימ 4 דע 2 ופיסוה
הטילח
.םויב םימעפ 3 .םישבוימ םילע םרג 4 דע 2
(1:1 סחיב) תיצמת
.םויב םימעפ 3 .25% לוהוכלאל ,ג"מ 4 דע 2 ופיסוה
הת
.תוקד 10 וניתמהו 'ג 3 לע םיחתור םימ ל"מ 150 וגזמ
.םויב םימעפ רפסמ ,אלמ לפס ותשו וננס    
םייוריג לע הלקהל ןמש תטילח
.היקנ תנצנצ ואלמו םיירט םילע לש הלודג תומכ וצצק
תחלצ לע תנצנצה תא ודימעה ,תיז ןמש םילעה לע וגזמ
ךשמב רדח תרוטרפמטב וחינהו (ושלגיש םיפדוע ףוסיאל)   
.תועובש 6   
.ךרוצה תעב ושמתשהו וננס
.יוריג לכל טעמכ בוטש ,העגרהו יופירל ךחל ןמש םתושרב   

תורהזא
.תוקינימו תורה םישנ לע רוסא ךחלה
,תוילילש תויתפורת ןיב תועפשה ונכתי ,ןתשמכ ותנוכת בקע
,םיבאכ תוחכשמ תיותקלד יטנא תופורתב שומיש תעב    
םירירש תייפרהל תופורת ,בלה בצק תרדסהל תופורת    
.הימקילגופיהמ םילבוסל תופורתו    
תופורת תלועפל עירפהל וא ריבגהל לולע ךחלב שומיש
לופיט ךות תונתינה תופורת ,םד-ץחל טועימל וא רתיל    
.(Lithium therapy) םויתילב    
תורצוויהל הנכס תמייק םידיאורטסוקיטרוקב שומיש תעב
.םדב ןגלשא טועימ    
תדירי םורגל לולע ,הנישל תופורת םע דבב דב שומיש
.םדה ץחל    
.רוע יוריגו רוע תקלד ,תויגרלא ררועל לולע ךחלב שומישה