לשפומ זוברי
Pigweed
(Amaranthus retroflexus)

אשנתמה יתנש-דח חמצ אוה זובריה
.הטוש בשעל בשחנו רטמ 1 דע הבוגל
לע םוקמ לכב טעמכ ותוא אוצמל ןתינ
.םיממוש תומוקמב רקיעב המדאה ינפ

,מ"ס 10-כ הבוגב חמצה רשאכ םיפסוא םיריעצה זובריה ילע תא
,תוקד 20 דע 10 ךשמב םתוא םיחיתרמ .לועבגה לש ותוצעתה ינפל  
.םינילבתו האמח תפסותב םישיגמו םתוחכרתהל דע  
.שלועו ירא-ןש לש םיריעצ םילע ופיסוה ףסונ לוביתל  
.תררוגמ הבוהצ הניבגו הסורפ השק הציב ,ץמוח ופיסוה  
.תוקרי טלסב שמשמ (הוצעתה םרטש) ריעצ זוברי
םה שי .חמקל םתוא םינחוט וא םתומלשב םילכוא םיערזה תא
חמקה לש ומעט רופישל .ןובלח 25.7% שי םילעב .ןובלח 18%  
.ותניחט ינפל ותוא תולקל  
.ףרוחה יקרמל םישבוימ זוברי ילע ופיסוה


לודיג יאנת
.בטיה תזקונמ עקרק יגוס לש בחר ןווגמ
.שמשל האלמ הפישח
םיחרפ ןה דחא חמצב אוצמל ןתינו םינימה ינשמ םניה םיחרפה
.ומצע תא הברמ חמצה .חורה ידי-לע קוביאה .םייבקנו םיירכז  
,םירוחיימו (הובג תודירש רשוכ ילעב םה) םיערזמ השענ יובירה
.הריהמ הטיבנה .ביבאב רחואמ םיערוז .(תוריהמב םישירשמה)  
.רטמ 1 קמועל עיגמה יזכרמ שרוש זובריל
.םיסוסו םישבכ ,םיזיע ,רקב ,ןאצל לכאמ שמשמ חמצה
.הטמל הרהזא ואר .ןושיד לכל קוקז וניא חמצה
.ליצחו לפלפ ,תוינבגע ,סרית ,לצב ,המדא-יחופת דיל זוברי ולדג
...תיפותיש הייחמצ ואר  
.עקרקב ןקנח עבקמ חמצה


תיאופר תוליעפ
.C ןימטיוו A ןימטיו עפש וב שיו לזרבב רישע זובריה

זובריה תונוכת

.דאמ ןיזמ ולוכ חמצה(1).תמצמ/ץווכמ
.םילעהמ ןכוהש הת (1)

...ב לופיטל (1) שמשמ זובריה

.לושליש
.(Dysentry) הירטנזיד
.טיכנורב
(1).ףטוש רוזחמ
.םייעמב םומיד
.םוח תדרוה

הרהזא

בקע ליער תויהל לולע תוקנחב הרישע המדאב חמצש זוברי
תוטישב ולדוגש םיחמצב שמתשהל ןיא ןכל ,םילעב םתורבטצה  
.תוינגרוא ןניאש