ןבל ןוקבד
Mistletoe
(Viscum album)

,ירפ יצע יפנע לע לדגה דע קורי יטיזרפ חיש אוה ןבל ןוקבד
ירמוח תביאש ךות ,(Poplar) הפצפצ לעו רערעו ץע-חופת ומכ
.רטמ 1.5 דע הבוגל אשנתהל יושע אוה .םהמ הנוזת
םיפוקשו םינבל ירפה ירגרג .ןושל ייומדו םילגועמ ןוקבדה ילע
.ןיסבו ב"הראב ,הפוריאב ץופנ חמצה .הצחמל


לודיג יאנת
.ץעל םידמצנה ,ירגרגה ירפה יערזמ אוה יובירה
.וילע םילדגו םישרוש םיחתפמ ולא    
!עקרקב ןוקבד לדגל ןתינ אל    
.הכר הפילק ילעב םירישנ םיצע לע חתפתהל ףידעמ חמצה
.יבקנ חמצו ירכז חמצ ונשי :ינימ חמצה


תיאופר תוליעפ
.םירגרגב םיתיעלו ויתורומזב ,ןבלה ןוקבדה ילעב םישמתשמ
.רתויב םיליער םירגרגה :תוריהז
,שביימב וא ריואב םישביימו ביבאב םיפסוא םילעה תא
.'צ תולעמ 40 לע הלעי אלש םוחב ,ךושח םוקמב

.(Viscin) ןיקסיו ףרשה אוה ןוקבדב ירקיעה ליעפה קלחה
,ןחרז ,םינינאט ,(Polysaccharides) םידירכסילופ שי ןוקבדב
,(Acetylcholine) ןילוכליטצא ,תירפוג ,ןילוכ ,ןגלשא ,םויזנגמ
.םידיאולקלאו םינובלח ,יחמצ ריר


תונוכת
.קזחמ
.םיבאכ ךכשמ

.עיגרמ
.תותיווע דגונ

...ב לופיטל שמשמ ןוקבדה
.םד-ץחל רתי
.םדה רוזחמ
.םד-ילכ תושקתה תעינמ
.םיחותמ םירירש רורחיש
.תיזיפו תילטנמ תושישת

.םיבאכ
.תינורגיש םיקרפ תקלד
 ינימסת לע הלקה
.םיריאממ םילודיג    
.תונוש םיבצע תויעב

תותיוועב לופיטל ןבלה ןוקבדה שמשמ היתפואמוהב
.(Petit mal seizures/Epilepsy) היספליפא/הליפנה תלחמ
.המתסא יגוס רפסמו בל תויעב

רשיא (Commission E) תופורתל ינמרגה ילרדפה ןוכמה
תלקהלו תינווינ םיקרפ תקלדב לופיטל ןוקבדב שומיש
!םירגרגבו לועבגב שומיש אלל ,םיריאממ םילודיג ינימסת
.הסימת וא חמצה תקבאמ ונכוהש תוקירזב ןתינ לופיטה

.תמ רועו תוחפנתה םורגל לולע לופיטה :הרהזא
,שאר באכ ,םוח ,תורומרמצ :םיפסונ םיירשפא םינימסת
.תויגרלא תובוגתו ךומנ םד-ץחל ,(הניגנא) הזחב באכ

יאופר הת
םימ לפסב ,קד ץוצק ,חמצהמ (תיפכ 1/2) םרג 2.5 ורשה
.רדחה תרוטרפמטב תועש 12 ךשמ םירק   
.ותשו וננס

ןבל ןוקבד ןיי
.ןיי רטיל 1-ב חמצהמ (תויפכ 8) םרג 40 ולבט
.ןייב שומישל םדוק םימי 3 וניתמה

םינונימ
...(תויפכ 2) םרג 10 איה תיברימה תימויה הכירצה תומכ
.םויב םיינש דע לפס :הת
.(האלמ תיפכ דע 1/2) םרג 6 דע 2 :הקבא
.תוסוכ 4 דע 3 :ןיי

תורהזא
תוינורכ תוקלדמ םילבוסה לע רוסא ןבל ןוקבדב שומישה
.הובג םוח חתפל וא תויגרלאל הייטנ ,(תפחש ומכ)    
ייוריגל ששחמ) ןוירהב םישנ ,םירענו םידלי לע רוסא אוה
.תוקינמו (םחר    
.שומישה ינפל אפורב ץעוויהל בל תולחמב םילוחה לע