4 תושדח - D ןימטיו
Vitamin D - News 4


םישישקב ןואכידו D 'טיו
קיתרנב םוהיזו D 'טיו
תיתרכוס היתפוניטרו D 'טיו
םצעל D ןימטיוו קורי הת
ךרבה קרפמ יבאכו D 'טיו
םצעל D ןימטיו םע ןדיס
ינלטק ץבשו D 'טיוב רוסחמ
ףרוחב D ןימטיוו הקיטנג
ןואכידל ןוכיסו D ןימטיו
תושישקב ןויפר ענומ D 'טיו
ץבש רחאל D ןימטיו
ןתשה תכרעמו D ןימטיו
תפחשמ המלחה זרזמ D 'טיו
D2-מ רתוי קזח D3 'טיו
תומצעל D 'טיו םע ןדיס
םירבגל אל D 'טיוו ןדיס
תואירה דוקפיתו D 'טיו
יעמה ןטרסמ ןגמ D 'טיו
המונלמ דגנ D 'טיוו ןדיס
הצופנ תשרטו D 'טיו שמש
D2 'טיו יריתע םירמשו םחל
תויגרלאו D 'טיו טועימ
יתאיר םוהיזמ המתסאו D 'טיו
ןוסניקרפב D 'טיוב רוסחמ
תירלוקאמ תונוונתהו D 'טיו
יביסרגא דש ןטרסו D 'טיו
סיטילויכנורבו םידוליב D 'טיו
רבגב הייברה תכרעמל D 'טיו
COPD תמלחה זרזמ D 'טיו
רוע ןטרס דגנ ןדיס םע D 'טיו
תוילכב םינבאו ןדיס D 'טיו
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ D 'טיו
םיקרוע תשרטו D 'טיו טועימ
תויטמורא-יטנא תופורתו D 'טיו
המונלמ וניאש רוע 'סו D 'טיו
ריוואה יכרדו D 'טיו טועימ
D ןימטיוו םיטנופסופסיב
רוויח רוע ילעבל D ןימטיו
הצופנ תשרטו הובג ןונימב D 'טיו
הרדישה דומע יחתונמל D 'טיו
D ןימטיוב רשעומ טרוגוי
2-גוס תרכוסו D 'טיו טועימ
רידנ ןגו הצופנ תשרט D 'טיו
לוקה ירתימ דוקפיתו D 'טיו
המתסא דגנ D3 ןימטיו
סיסב יאת תמוניצרקו D 'טיו
תעפש תעינמל תוצלמה
C תיפיגנ דבכ תקלדב לופיט
בלה תדובע לע לקמ D 'טיו
בל-ףקתהל ןוכיסו D 'טיו
ףרוחל D ןימטיו ףסות
םירבש דגנ ןדיסו D 'טיו
סגה יעמה ןטרסו D 'טיו
ןורק תלחממ ןגמ D 'טיו
הצופנ תשרטו ןוירהב בלח
בל-תלחמל ןוכיסו D 'טיו
המתסאו םידיאורטס D 'טיו
הצופנ תשרטו םחרב D 'טיו
בלל ליעומ D ןימטיו
הזילאידו D ןימטיו
ןוסיחה תכרעמו D ןימטיו
םירירש תויעבו D 'טיוב רוסחמ
תיתנוע תעפש דגנ D ןימטיו
םישנב ןגאה תפצרו D 'טיו
םישישקב ינפוג דוקפיתו D 'טיו
המתסאב הטילשל D 'טיו
שמשל הפישחו הצופנ תשרט
ןוירה ינוכיס דגנ D 'טיו
תפחשו D 'טיוב רוסחמ
ןואכידו D 'טיוב רוסחמ
תושישקב םירבשו D 'טיו
רתוי םינקז םירגובמל D 'טיו
שמש לע ףידע D 'טיו ףסות
תעפשל ןוכיס ןיטקמ D 'טיו
ןוירהב D ןימטיו תבוח
תילובטמ תנומסתו D 'טיו
הנרגימו שאר יבאכ D 'טיו
ןוסניקרפל ןוכיסו ו D 'טיו
חומל E 'טיוו D ט'יו
סגה יעמה ןטרסו D 'טיו
שבועל היגרלאו D 'טיו
קוניתלו םאל D ןימטיו
D 'טיו לש יטנגה ודיקפת
בל תקיפס-יאו D 'טיו
המופמילו D 'טיוב רוסחמ
לקשמב הטילשל D 'טיו ,ןדיס
ןוירה תלערו D ןימטיו
םחרה תיריר ןטרסו D 'טיו


...D ןימטיו ואר
...1 תושדח - D ןימטיו ואר
...2 תושדח - D ןימטיו ואר
...3 תושדח - D ןימטיו ואר
...שמשל רתי תפישח ואר

 
2005 רבמצד
המתסאב לופיט קזחמ D3 ןימטיו
...ירקוח


2009 ראוני
סיסב יאת תמוניצרקו D ןימטיו תמר
ןיידע הרושק D ןימטיו לש ההובג המר ,הקידבה רחאל םינש
.(Basal Cell Carcinoma) סיסב יאת תמוניצרקל ןוכיס רתיל
,ב"הרא Kaiser Permanente Northern California-ב ,רקחמב
.הרקב תצובקכ םיפסונ שיא 220-ו רוע ינבל שיא 220 קלח ולטנ
הלידגמ D ןימטיוב רטיל-ילימל םרג-וננ 1 תב היילע לכש ררבתה
.3%-ב המוניצרקל ןוכיסה תא

Journal of Investigative Dermatology


2009 רבמטפס
תעפש תעינמל תוצלמה
החפשמה תואירב לע הנגהל ב"הראב הנוזת יחמומ תצלמה
םשל ,תעפשה תלחמ תפוקתב ןוכנה ןוזמה תכירצ תועצמאב
,ןוסיחה תכרעמ קוזיח
ירפ ,םוש ,D ןימטיו (טרוגוי ומכ) הקיטויבורפ ירצומ תללוכ
לשב) םינטובו ,רשב ,ףוע ,(וב C ןימטיו תלוכת לשב) רדה
.(םהב ץבאה תלוכת

NI


2009 רבמצד
D ןימטיו טועימו C תיפיגנ דבכ תקלדב לופיט
תינורכ C תיפיגנ דבכ תקלדמ םילבוס רשא םישנא
הכומנ D ןימטיו תמר ילעב םניה (Hepatitis C Virus)
תקלדב לופיטב רתוי תעגופ איה תדרוי וזש לככו םמדב
.(Ribavirin) ןיריוובירו (Interferon) ןורפרטניא תועצמאב
ופתתשה ,הילטיא University of Palermo-ב ,רקחמב
.הרקבה תצובק תא וויה םיאירב םישנא 49-ו םילפוטמ 197

Hepatology


2010 ראוני
בלה תדובע לע לקמ D ןימטיו
המר יכ הליג University of Auckland-ב ידנליז-וינ רקחמ
ילוטסיס םד ץחללו בל בצקל הרושק D ןימטיו לש הכומנ
לש ההובג המר יכ איה םירקוחה לש םתנקסמ .םירבגומ
תלעיימו תוירלוקסו-וידרק תולחמ ינפמ הניגמ D ןימטיו
רקחמ ינותנ לע םיססבתמ ולא םיאצממ .בלה תלועפ תא
.םירגובמ 27,000-מ רתוי ופתתשה וב םדוק לודג

American Journal of Cardiology


2010 ראוני
בל-ףקתהב תנכסמ D ןימטיו לש הכומנ המר
התומתל ןוכיס רתיב םינותנ יאקירפא אצוממ םיאקירמא
רשאמ תורחא תוירלוקסו-וידרק תולחמו ץבש ,בל-ףקתהמ
רוע ילעב םישנאש איה ךכל הביסה .רחא אצוממ םישנא
תמועל ,שמשל הפישחה תעב D ןימטיו תוחפ םירציימ ההכ
.ריהב רוע ילעב
Uni. of Rochester School of Med. & Dentistry ירקוח
רתוי לש ןוזמה תכירצ בכרה תא ורטינש ב"הרא קרוי-וינ
התייה םמדבש ולאש ואצמ ,הנש 12 ךשמב שיא 15,000-מ
40% ןב ןוכיס רתיב ויה D ןימטיו לש רתויב הכומנה המרה
.תורחא תויבבל תולחמו ץבש ,בל-ףקתה ללגב התומתל

Annals of Family Medicine


2010 ראוני
ףרוחה תנועל D ןימטיו ףסות
ב"הרא University of California ירקוח לש םהירבדל
ףרוחב קיפסמ וניא D ןימטיו ףסות תליטנל ץלמומה ןונימה
,שמשל םיפשחנ םניאש ,ההכ רוע ילעב לע .5 יפ ולידגהל שיו
'חי 200 אלו ,הנשה לכ ךשמב םויב 'חי 3,100 דע 2,100 לוטיל
אצוממ םישנא לע ,תאז תמועל .םויה דע גוהנ היהש יפכ
.'חי 1,300 ןב ימוי ףסות לוטיל שמשל םיפשחנ רשא יפוריא
שיא 72 ופתתשה וב רקחמ לע םיססבתמ ולא םיאצממ
4-מ תחא לכב םיישדוח דע ךשמב ,דחא לכ ,ורטונ רשא
.הנשה תונוע

Journal of Nutrition


2010 ראוני
םירבש ינפמ ןגמ ןדיס םע D ןימטיו
ופתתשה וב ,קרמנד Copenhagen University-ב רקחמ
ןדיס םע D ןימטיו בלשמה ימוי ףסותש אצמ שיא ,68,517
ליגב תולת אלל ,לכב 8%-ב םירבשל ןוכיס ןיטקהל יושע
ךריב םירבשל ןוכיסו ןימבו ליגב תולת אלל ,לכב 8%-ב ןימבו
דחוימבו םישישקל הז בוליש לע ץלמוה הכ דע .16%-ב
.סיזורופואטסואמ םילבוסל

BMJ


2010 ראוני
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
וב ,(EPIC) םדוק רקחממ םינותנ לע ךמסנ רשא רקחמ
תוהובג D ןימטיו תומרש הליג ,שיא 500,000 לעמ ופתתשה
.40%-ב תינומרעה ןטרסל ןוכיס ןיטקהל תויושע םדב
לומ-וננ 75 דע 50 תב D ןימטיו תמר האצמנ םמדב רשא ולא
םהב רתוי ההובג המר ילעב תמועל ,ןוכיס רתיב ויה רטילל
,ןוזממ ןדיס לש ההובג הכירצ יכ אצמנ ןכ .הז ןוכיס אצמנ אל
.הז ןוכיס איה םג הניטקמ ,ןוזממ D ןימטיו אל ךא

BMJ


2010 ראוני
ןורק תלחמ ינפמ ןגמ D ןימטיו
לוארטנומ Universite de Montreal-מ םידנק םירקוח
.ןורק תלחמ ינפמ הניגמ D ןימטיו לש ההובג המר יכ ואצמ
ןוסיחה תכרעמ לש הסויגל ינויח NOD2 ןגהש ררבתמ
תיתקלד הבוגתל םימרוגה םישלופ םיקדייחב המחלמל
ינויח D ןימטיוו ןורק תלחמל רבד לש ופוסב תמרוגש
.הז ןג לש ותלעפהל

Journal of Biological Chemistry


2010 ראורבפ
הצופנ תשרטל ןוכיס םיניטקמ ןוירהב D ןימטיוו בלח
...ירקוח


2010 ראורבפ
בל-תלחמל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
,שיא 99,745 ופתתשה םהב ,םימדוק םירקחמ 28 תריקס
האצמ ,הינטירב Warwick Medical School-ב הכרענ רשא
ההובג D ןימטיו תמר םע םישישקו הדימעה ליגב םישנאש
בל-תלחמב תוקללל 43% רועישב תחפומ ןוכיסב םייוצמ םדב
.הכומנ המר ילעב תמועל ,תרכוסב וא
ידי-לע םדב D ןימטיו תמר תולעהל ןתינ םירקוחה ירבדל
רפסמב עפשב יוצמ D ןימטיו .תועיבקב ,שמשב הרצק תוהש
ותוא לוטיל ןתינ ןכו םיינונמש םיגד ומכ ,ןוזמ תורוקמ לש ןטק
.ףסותכ

Warwick Medical School, UK


2010 ראורבפ
(המתסא ילוחב) םידיאורטסל הבוגתהו D ןימטיו ןיב רשקה
...זוכיר


2010 ראורבפ
דוליב הצופנ תשרטל ןוכיס הניטקמ ןוירהב בלח תייתש
...םישנ


2010 סרמ
בלל ליעומ D ןימטיו
Intermountain Medical Center Heart Institute-ב רקחמ
יפסות תליטנל עגונב םימדוק םירקחמ 17 חתינו קרסש ב"הרא
הובג דע ןותמ ןונימ םילטונש םישנא יכ הליג ןדיסו D ןימטיו
ךא .בל-תלחמב תוקלל תחפומ ןוכיסב םינותנ D ןימטיו לש
.ךכ-לע העפשה טעמ שי ןדיסה ףסותל

Annals of Internal Medicine


2010 סרמ
D ןימטיוב רוסחמו הזילאיד
Massachusetts General Hospital ירקוח לש םהירבדל
(Dialysis) הזילאידב םילפוטמה לכ טעמכ ב"הרא ןוטסוב
הכומנ המרמ םילבוס ףרוחה תנועב תוילכ תלחמ ללגב
,םדוק לודג רקחמ רזגנ רשא ,רקחמב .םמדב D ןימטיו לש
המר העבקנ D ןימטיוב רוסחמכ .םילפוטמ 908 ופתתשה
.רטיל-ילימל םרג-וננ 30-מ הכומנה

Clinical Journal of the Am. Society of Nephrology


2010 סרמ
ןוסיחה תכרעמל D ןימטיו לש ותבישח
יכ םיחוודמ קרמנד University of Copenhagen רקוח
לש התלוכי תא םצמצל הלולע הכומנ D ןימטיו תמר
םתלעפהל ינויח D ןימטיו .םוהיזל ביגהל ןוסיחה תכרעמ
םירתונ םה D ןימטיוב רוסחמ ונשי רשאכו T יאת לש
.םיליעפ יתלבו םימודר

Nature Immunology


2010 סרמ
םישלחו םינמש םירירש ועמשמ D ןימטיוב רוסחמ
תורבטצהב אטבתהל הלולע םדב הכומנ D ןימטיו תמר
McGill Uni.-ב רקחמב .ותשלחהו רירשה תמקרב ןמוש
האצמנ ,22 דע 16 תונב םישנ 90 ופתתשה וב ,הדנק
םרג-וננ 29-מ תוחפ) D ןימטיו לש הכומנ המר ןהמ 60%-ב
ולאמ תוהובג ויה ןהירירשב ןמושה תומרו (רטיל-ילימל
.הניקת D ןימטיו תמר תולעב םישנבד

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2010 לירפא
תיתנוע תעפש דגנ D ןימטיו
םיחוודמ ןפי Jikei University School of Medicine ירקוח
לש תועראיה םצמצל היושע D3 ןימטיו לש ותכירצ תרבגה יכ
ידלי 334 ופתתשה רקחמב .הלעמו 40%-ב תיתנוע תעפש
.יארקאב ובצלפ וא D3 ןימטיו 'חי 1,200 ולביקש רפס תיב
םידליה ןיבמ 11% ולח ,םישדוח 4 ךשמנש ,רקחמב ךשמב
ולביקש םידליה ןיבמ 19% תמועל D3 ןימטיו ףסות ולביקש
.(המד) ובצלפ

American Journal of Clinical Nutrition


2010 לירפא
םישנב ןגאה תפצרב תוערפה םצמצמ D ןימטיו
SUNY Upstate Medical University ירקוח ועציבש הריקס
תורושק D ןימטיו לש תוהובג תומר יכ התלעה ב"הרא קרוי-וינ
םישנב ןגאה תפצרב תוערפהל ןוכיסה תנטקהל
.(Female Pelvic Floor Disorders)
שורד םהל ,ןגאה תפצר ירירש קזוחש םיריבסמ םירקוחה
תורושקה תוערפהה רקיע .וב רוסחמ בקע עגפנ ,D ןימטיו
ירביא תחינצ בקע ןתש ןתמבו האוצ ןתמב הטילש-יא ןה ךכל
.ליגה םע תרבוג םתורידת רשא םיעוריא ,ןגאה

Gynecology & Obstetrics


2010 לירפא
םישישקב ינפוג דוקפית קזחמ D ןימטיו
בוט ההובג D ןימטיו תמר םע םישישק לש ינפוגה םדוקפית
.הבוטה םהירירש תואירבל תודוה ,תוכומנ תומר ילעבמ רתוי
.ב"הרא Wake Forest University-מ םירקוח םיחוודמ תאז
םהיתולוכי רשא ,עצוממב 75 ינב שיא 2,788 ופתתשה רקחמב
D ןימטיו תמר ןכו ,אסכמ המיקו הכילה תוריהמ ומכ ,תוינפוגה
.םינש 4 רחאל תינשו רקחמה תליחת תעב ודדמנ

Experimental Biology 2010 meeting in Anaheim


2010 לירפא
םידליב המתסאב טולשל רזוע D ןימטיו
רתוימ םילבוס הכומנ D ןימטיו תמר ילעב םייטמתסא םידלי
ולא .םידיאורטסוקיטרוקב לופיטל רתוי םיקוקזו םימטפמיס
ב"הרא Univ. of Colorado Denver ירקוח לש םהיאצממ
הפישנ תוקידב .18 דע ינב םייטמתסא םידלי 100 וקדבש
םידלי יכ םג ולעה (Forced Expiratory Volume) חוכב
.יוקל יתאיר דוקפיתמ םילבוס הדורי D ןימטיו תמר םע

Clinical Immunology & Journal of Allergy


2010 לירפא
ןוירהה ןמזב שמשל הפישחל רושק הצופנ תשרטל ןוכיס
הילרטסוא Australian National University-ב רקחמ
וא רבמבונ שדוחב םידלונה םילרטסוא תוקונית יכ הליג
רשאמ הצופנ תשרטב תוקלל ןוכיס רתיב םייוצמ רבמצד
ךופה סחיב תאז ,ינוי וא יאמ םישדוחב ודלונש תוקונית
.שמשל ןוירהב השאה תפישחל

BMJ


2010 יאמ
ןוירה ינוכיס ןיטקמ D ןימטיו
...םישנ


2010 לירפא
תפחשו D ןימטיוב רוסחמ
וליג ןטסיקפ י'צארק Aga Khan University-ב םירקוח
םישנא לש ןוכיס 5 יפ הלידגמ הכומנ D ןימטיו תמרש
םע עגמ בקע תפחשב תולחל (םישנ דחוימבו) םיאירב
ואב רשא םיאירב םישנא 109 ופתתשה רקחמב .םילוח
.תפחש ילוח םינוש םילפוטמ 20 םע קודה עגמב

Emerging Infectious Diseases


2010 יאמ
ןואכידל ןוכיס לידגמ D ןימטיוב רוסחמ
...רקחמ


2010 יאמ
תושישקב םירבשו תוליפנל רושק יתנש D ןימטיו
ואצמ הילרטסוא גנוליג University of Melbourne ירקוח
תומכ תולבקמו םישישקל תונועמב תוררוגתמ רשא םישנש
D3 ןימטיו ףסות לש ההובג תימעפ-דח תיתנש
.םירבשו תוליפנל ןוכיס רתיב תויוצמ (Cholecalciferol)
תורדה הלעמו 70 תונב םישנ 2,256 ופתתשה רקחמב
'חי 500,000 ,םינש 5 ךשמב ,ויתס ידמ ולביקש ,תונועמב
.ובצלפ וא D ןימטיו

JAMA


2010 יאמ
D ןימטיו רתויל םיקוקז רתוי םינקז םירגובמ
הדנק University of Saskatchewan-ב םירקוח ירבדל
רוסחממ םילבוסה (65 ליג לעמ) רתוי םירגובמה לע
D3 ןימטיו לש רתוי הובג ןונימ לבקל םמדב D ןימטיוב
65-מ תוחפ ינב - רתוי םיריעצה תמועל (םויב 'חי 5,000)
.םויב 'חי 2,000-ל םיקוקזה

Molecular Nutrition and Food Research


2010 ינוי
שמש לע ףידע D ןימטיו ףסות
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center ירקוח
,בשחמ תיימדהב שומיש ךות ,ואצמ ,ב"הרא קרוי-וינ
תליטנ הפידע םדב התואנ D ןימטיו תמרל עיגהל ידכ יכ
בשחתהב תאז ,שמשה תנירקמ ותגשהמ D ןימטיו ףסות
.רועה ןטרסל םורגל הלולעש שמשל רתי תפישחל ןוכיסב

Journal of the American Academy of Dermatology


2010 ינוי
תעפשל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
ואצמ ב"הרא Yale Univ. School of Medicine ירקוח
תרמוח תא ,תעפשב תוקבדיה םצמצל יושע D ןימטיוש
המישנה יכרדב םירחא םימוהיזב תוקבדיהו הלחמה
ךשמב םיאירב םירגובמ 198 ורטינ םירקוחה .תונוילעה
שמשל הפישח תנטקה םא ןוחבל ידכ 2009/10 ףרוחו
,תויתנוע תוימוהיז תוילאריו תולחמב היילעל םרוג הווהמ
רטיל-ילימל םרג-וננ 38 תב המרש ררבתה .תעפש ומכ
תולחמב תוקלל ןוכיס הניטקמ םדב D ןימטיו לש רתוי וא
דחוימב ,בלחמ D ןימטיו ולביקש ולא םג ךכב וללכנ .ולא
.שמשל תוחפ ופשחנש ולאב

PLoS One


2010 ילוי
D ןימטיו לוטיל ןוירהב םישנ לע
...ירקוח


2010 ילוי
םישישקב תילובטמ תנומסתו D ןימטיו טועימ
תמרש ,הלעמו 65 ינב םישנו םירבג 1,300 ופתתשה וב רקחמ
37%-כש אצמ ,הכומנ התייה םהמ 50% לש םמדב D ןימטיו
.תילובטמ תנומסתמ ולבס םיפתתשמה ללכמ
םדרטסמא VU Uni. Medical Center ירקוח לש םהירבדל
תילובטמ תנומסתל ןוכיס לידגהל לולע D 'טיוב רוסחמש אצמנ
וליגש םימדוק םירקחמ יאצממ םיקזחמ ולא םיאצממ .40%-כב
.הז רשק

The Endocrine Society's 92nd Ann. Meeting, S. Diego


2010 ילוי
D ןימטיוו הנרגימ ,שאר יבאכ
D ןימטיו תמר תא קודבל תונרגימו שאר יבאכמ םילבוסה לע
םמדבש וזל המודב הכומנ םהב D ןימטיו תמרש אצמנ .םמדב
.םיינורכ םיבאכמ םילבוסה םישנא לש
ב"הרא ססקט Anodyne Headache and Pain Care ירקוח
ררבתהו םילפוטמ 900 לש םמדב D ןימטיו תומר תא וקדב
,היגלאימורביפ יבאכמ ולבסש ,םכותמ 100 לש םמדב ותמרש
.הכומנ התייה םייתפוריונ םיבאכו ןורגיש

American Headache Society 52nd Ann. Sci. Meeting


2010 ילוי
ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס םצמצמ D ןימטיו
ןוכיס םצמצל היושע םדב ההובג D ןימטיו לש ההובג המר
.ונממ הכומנ המרל האוושהב ,67%-ב ןוסניקרפ תלחמל
National Inst. for Health & Welfare-ב רקחמ יאצממ ולא
םירבג 3,173-ל םיסחייתמה םינותנ חתינ רשא דנלניפ יקניסלה
.םינש 29 םירקוחה ורטינ םתוא ,79 דע 50 ינב םיניפ םישנו
ןוכיס רתיב םינותנ םדב הכומנ D ןימטיו תמר ילעב יכ ררבתמ
וב ןוכיסל האוושהב ןוסניקרפ תלחמב תוקלל 3 יפ רועישב
.ההובג D ןימטיו תמר ילעב םינותנ

Archives of Neurology


2010 ילוי
חומל םיליעומ E ןימטיוו D ןימטיו
...ןוזמ


2010 ילוי
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגמ D ןימטיו
ההובג המר יכ ואצמ ב"הרא הי'גרו'ג Emory University ירקוח
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ םדב D3 ןימטיו לש
-יטנא תופורתב שומיש םע 66%-ל הלדג ןוכיסה תנטקה .40%-ב
ןטרס ילוח 616 ופתתשה רקחמב .תוילדיאורטס ןניאש תויתקלד
.םיאירב םישנא 770-ו סגה יעמה

American Journal of Epidemiology


2010 טסוגוא
שבועל היגרלא ןיטקמ D ןימטיו
האצותכ המתסאמ םילבוס רשא םישנא לע ןגהל יושע D ןימטיו
.(Common Mold) יוצמה שבועל הרושקה תיגרלא הבוגתמ
Louisiana State Uni. Health Sciences ירקוח לש םהירבדל
לש ורוציי תא םצמצמ קר אל D ןימטיו ףסות ב"הרא Center
לש םרוציי תא לידגמ ףא אלא ,תיגרלא הבוגתל םרוגה ןובלח
.תודימע םידדועמה םינובלח
םילולע ,יוצמה שבועל דחוימבו ,תויגרלאa םיריבסמ םירקוחה
הערל עיפשהל ןכו םירומח םיכוביסל המתסאמ םילבוסל םורגל
.(Cystic Fibrosis) סיזורביפ קיטסיסמ םילבוסה לע

Journal of Clinical Investigation


2010 טסוגוא
קוניתלו םאל שורד D ןימטיו
,םי-יריזחב ךרענש ,הדנק קביווק McGill University-ב רקחמ
ףסותבו D ןימטיוב רישע ןוזמב דולייה ךרה לש ותלכאה יכ אצמ
חיטבהל ידכ ידמ תרחואמ תויהל הלולע ,ודלוויה רחאל ,ונממ
ןויריהה ךלהמב םאה ידי-לע ותכירצ םא ,םצעה תואירב תא
.תקפסמ יתלב התייה

Journal of Nutrition


2010 טסוגוא
D ןימטיו לש יטנגה ודיקפת
Wellcome Trust Cent. for Human Genetics-ב םירקוח
229 תוחפל לע הבושח העפשה D ןימטיולש ואצמ הינטירב
,1-גוס תרכוס ,ןורק תלחמל םירושק םהמ המכש ,םינג
סגה יעמה ןטרס ,תינורגיש םיקרפמ 'לד ,הצופנ תשרט
.(Lymphocytic Leukaemia) תיטיצופמיל 'קולו תעבטה-יפו
D ןימטיו יפסות לש םתליטנל יכ ררבתמ םירקוחה ירבדל
תויושע ןכמ רחאל תונושארה םייחה תונשבו ןויריהה ןמזב
.וייח ךשמהב דליה תואירב לע הביטמ העפשה תויהל

Genome Research


2010 טסוגוא
בל תקיפס-יאו D ןימטיו טועימ
וב ,דנלוה ןגינורג University Medical Center-ב רקחמ
,בל תקיפס-יא ללגב םיזפשואמה םילפוטמ 548 ופתתשה
םדב תוכומנ D ןימטיו תומר יכ אצמ ,שדוח 18 ךשמנ רשאו
םישנא לש םזופשיאל ןוכיס רתיל תורושק
.(Heart Failure) בל תקיפס-יאב םיקולה
.תינש וזפשוא 142-ו םילפוטמ 165 ורטפנ רקחמה תפוקתב
רזוח זופשיאל ןוכיס רתיב ואצמנ הכומנ D ןימטיו תמר ילעב
תמר ילעב םיזפשואמ תמועל ,30% רועישב ,התומתל וא
D ןימטיו תומר ילעבל יכ םג אצמנ .ההובג D ןימטיו תמר
.תוהובג CRP תומר ויה תוכומנ

European Society of Cardiology


2010 רבמטפס
המופמילו D ןימטיוב רוסחמ
983 ופתתשה וב ,ב"הרא הטוסנימ Mayo Clinic-ב רקחמ
D ןימטיו לש הכומנ המרש אצמ ,םינש 3 ךשמנש םילפוטמ
ןיק'גדוה הניאש המופמיל בקע הנורחאל ונחבואש םילפוטמב
הוולמ תודירש תאבנמ (Non-Hodgkin's Lymphoma)
תמר לומרינ םא עודי אל ןיידע .הכומנ תודירשו תויעבב
.בצמה תא רפשת ולא םילוחב D ןימטיו

Journal of Clinical Oncology


2010 רבמטפס
לקשמב טולשל םירזוע D ןימטיוו ןדיס
ההובג ןדיס תכירצש הליג בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב רקחמ
.לקשמב הדיריל עייסל םייושע םדב ההובג D ןימטיו תמרו
30.2 תב D ןימטיו תמרו םויב ג"מ 580 תב תעצוממ הכירצ
ג"ק 5.3 רועישב לקשמ תדיריל םירושק רטיל-ילימל םרג-וננ
ג"מ 156 תכירצ .םייתנש ךשמנש רקחמה תפוקת ךשמב
ואיבה רטיל-ילימל םרג-וננ 14.5 תב D ןימטיו תמרו ןדיס
.ג"ק 3.3 תב לקשמ תדיריל

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמטפס
הרומח ןוירה תלערל רושק D ןימטיוב רוסחמ
ב"הרא University of North Carolina-Chapel Hill ירקוח
ןויריהב םדקומ בלשב םדב הכומנ D ןימטיו תמרש םיחוודמ
.ןויריהה לש רתוי רחואמ בלשב הרומח ןויריה תלער הזוח
,דיחי קונית ודלי רשא םישנ לש םירקמ 3,992 ורקס םירקוחה
.הרומח ןויריה תלער התייה םירקמהמ 51-ב .2008-ו 2004 ןיב
תמר תולעב ויה ולא םישנ יכ אצמנ הרקבה תצובקל האוושהב
.הדורי D ןימטיו
הלידגמ רטיל-ילימל םרג-וננ 50 תב D ןימטיו תמר יכ ררבתה
םרג-וננ 75 תב המר תמועל 3.63 יפ ןוירה תלערל ןוכיסה תא
.רטיל-ילימל

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2010 רבמטפס
םחרה תיריר ןטרס דגנ לעופ D3 ןימטיו
ןיממ םירבכעב ךרענש ,ב"הרא Georgetown Univ.-ב רקחמ
ההובג הכירצש אצמ ,םדא-ינב לע ונממ ךילשהל ןתינו ,הבקנ
ןטרסל םימרוגה תא םצמצל היושע הנוזתמ D3 ןימטיו לש
,רתי תנמשהב םרוקמש (Endometrial Cancer) םחרה תיריר
.42% דע רועישב

Cancer Prevention Research


2010 רבמטפס
םישישקב ןואכידל רושק D ןימטיו טועימ
King's College London-ב הכרענ רשא תיצרא ללכ הריקס
םרג-וננ 10-מ תוחפ) הכומנ D ןימטיו תמרש האצמ הינטירב
אלל תאז ,ןואכיד ינימסתל קודה רשקב הרושק (רטיל-ילימל
.הנשה תנועו תינפוג תואירב ,יתרבח דמעמ ,ןימ ,ליגב תולת
רתויו 65 ינב ,םירגובמ 2,070 יבגל םינותנ וחתינ םירקוחה
ולבס םהמ 25.2% .2005-ב לודג רקחמב ופתתשה רשא
.ןואכיד ינימסתמ

Psychosomatic Medicine


2010 רבוטקוא
קיתרנב יקדייח םוהיזל רושק D ןימטיוב רוסחמ
...םירקוח


2010 רבוטקוא
תיתרכוס היתפוניטרל רושק D ןימטיוב רוסחמ
םילפוטמש אצמ ב"הרא הטנלטא Emory Eye Cn.-ב רקחמ
(Diabetic Retinopathy) תיתרכוס היתפוניטרמ םילבוסה
תמרש יאדוול בורק (Proliferative) תגשגשמה וז דחוימבו
,תרכוס אלל םישנאבש וז תמועל הכומנ םמדב D ןימטיו
.עצוממב רטיל-ילימל םרג-וננ 30-מ תוחפ ונייהד

American Academy of Ophthalmology


2010 רבמבונ
םצעה תואירב תא םירפשמ D ןימטיוו קורי הת
Texas Tech Uni. Health Sciences Center-ב רקחמ
קורי הת לש םבוליש יכ אצמ םירבכעב ךרענ רשא ב"הרא
יושע D ןימטיו יגוסמ דחא ,(Alfacalcidol) לודיסלקאפלאו
ןקתל יושע הז בוליש .הקזוח תאו םצעה הנבמ תא רפשל
(Lipopolysaccharide) דירכסילופופילב םרוקמש םצע יקזנ
.סיזורופואטסואל ןוכיס םצמצלו תקלד ידי-לע םרגנה

The Journal of Nutritional Biochemistry


2010 רבמבונ
ךרבב תינווינ םיקרפמ תקלד יבאכ דגנ לעופ וניא D ןימטיו ףסות
ןוטסוב Tufts New England Medical Center-ב רקחמ
וניא D ןימטיו ףסות יכ אצמ ,םייתנש ךשמנ רשא ,ב"הרא
ךרבב תינווינ םיקרפמ תקלדב םרוקמש םיבאכ תיחפמ
.הלחמה לש התוחתפתה תא בכעמ וניאו
ןדיס תגיפסב עייסמ D ןימטיוש ךכל תודוה יכ התייה החנהה
רקחמב .הלחמל םיוולנה םיבאכה לע לקי ףסותה ןחרזו
'חי 2,000 ולביק רשא 62 עצוממ ליג ינב שיא 142 ופתתשה
.םויב D ןימטיו

Am. College of Rheumatology Ann. Scientific Meeting


2010 רבמבונ
םצעה תופיפצ תא םירפשמ D ןימטיו םע ןדיס
םצעה תופיפצ תא רפשמ D ןימטיו םע ןדיס בלשמה ףסות
University of Kuopio ירקוח .רבעמה ליג רחאל םישנב
D ןימטיו 'חי 800 םע ןדיס ג"מ 1,000-ב ושמתשה דנלניפ
לש ולא םע תואצותה תא וושיהו םינש 3 ךשמב ,םויב
לככ יכ אצמנ .לופיט לכ הלביק אל רשא הרקב תצובק
.םצעה תופיפצ הרפתשה ףסותה תליטנב וקבד םישנהש
.71 דע 66 תונב םישנ 3,432 ופתתשה רקחמב

Osteoporosis International


2010 רבמבונ
ינלטק ץבשל רושק D ןימטיוב רוסחמ
Johns Hopkins University School of Medicine ירקוח
D ןימטיוב רוסחמ ןיב רשק םייק יכ ואצמ ב"הרא רומטלוב
תמועל לופכ ןוכיסב םינותנ הכומנ המר ילעבו ץבשמ התומתו
אצמנ אל רוע ירוחשב .התואנ D ןימטיו תמר םמדבש םישנא
.ץבש ירקמ רתוי םיווח םה ךא ,הז רשק

American Heart Association Scientific Sessions 2010


2010 רבמבונ
ףרוחב D ןימטיו בצמ תא תעבוק הקיטנג
תמר יכ םיחוודמ ב"הרא הטנלטא Emory University ירקוח
םייטנג םימרוג ידי-לע עבקיהל היושע ףרוחה ךשמב D ןימטיו
םישנא לע ךכל םאתהבו םימודר םירגאממ תלצונמ תויהלו
,תאז תמועל ,ץיקב .םינוש םיזוכירב םיפסות לבקל היהי םינוש
הפישחו םייח חרוא תניחבמ ,ךכ-לע הבר העפשה שי הביבסל
.שמשל

American Journal of Clinical Nutrition


2010 רבמבונ
ןואכידל ןוכיס הלידגמ הכומנ D ןימטיו תמר
רתיב םינותנ D ןימטיו הכומנ המר הנשי םמדב רשא םישנא
המר םמדבש םישנא תמועל ןואכידב תוקלל ,85% דע ,ןוכיס
.D ןימטיו לש התואנ
ב"הרא Georgia State University ירקוח לש םהירבדל
.ךפיהל וא ןואכידל םרוג D ןימטיוב רוסחמ םע רהבוה םרט

International Archives of Medicine


2010 רבמצד
תושישקב ןויפיר ענומ D ןימטיו
ןמדב D ןימטיו לש התואנ המר לע הדיפקמה תושישק םישנ
Harvard Med. Sch.-ב רקחמ .(Frailty) ןויפירל ןוכיס הניטקמ
תמרש אצמ הלעמו 69 תונב םישנ 4,551 ופתתשה וב ב"הרא
ךומנ ןוכיס הווהמ רטיל-ילימל םרג-וננ 29.9-ו 20.0 ןיב D ןימטיו
ןויפירל ןוכיס תווהמ ךכל תחתמו לעמ תומרו ןויפרל רתויב
.תושישק םישנב

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2011 ראוני
ץבש רחאל ליעומ וניא D ןימטיו ףסות
ףסות תליטנש אצמ הינטירב Uni. of Dundee-ב רקחמ
ץבש ילפוטמל ,ימעפ-דח ןפואב הלודג תומכב D ןימטיו
.תיתועמשמ הליעומ הניא D ןימטיו לש הכומנ המר םמדבש

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases


2011 ראוני
ןתשה תכרעמ תואירב תא רפשמ D ןימטיו
הידבש םלוהקוטש Karolinska University Hospital ירקוח
תא רפשל היושע םדב D ןימטיו לש התואנ המר יכ םיחוודמ
.ןתשה תכרעמב תוימוהיז תוקלד ינפמ ןגהלו תינוסיחה הבוגתה
תבוכרת) דיטפפ לש ורוציי תא דדועמ D ןימטיו ףסותש ררבתמ
(Cathelicidin) ןידיניצילתק יורקה (ונימא תוצמוח רפסמ לש
היושעש תירוזיאו תדקוממ הנגה קינעמה ,ןתשה תכרעמב
םישנ 22 ופתתשה רקחמב .הקיטויביטנאב שומיש ףילחהל
.וינפל םישנ 6-ו רבעמה ליג רחאל

PLoS One


2011 ראוני
םילפוטמהמ קלחב תפחשמ המלחה זרזמ D ןימטיו
יכ ואצמ הינטירב ןודנול Queen Mary University ירקוח
tt פיטונג ילעב םילוח לש ,המלחהה ךילהת תא זרזל ןתינ
,תלבוקמ ךרדב תפחשה תלחמב םילפוטמה (tt Genotype)
146 ופתתשה וב רשא ,רקחמב .D ןימטיו ףסות תועצמאב
,ג"מ 2.5 ןב ןונימב D3 ןימטיו םיפתתשמה ולביק ,םילפוטמ
.םוי 42-ו 14, 18, 28 רחאלו יוסינה תליחת םע

The Lancet


2011 ראוני
D2-מ רתוי יתמצוע D3 ןימטיו
יכ ואצמ ב"הרא הקסרבנ Creighton University ירקוח
תמועל ,םדב ותמר תאלעה תניחבמ ,רתוי יתמצוע D3 ןימטיו
,D2 ןימטיו תמועל ,םדב ותמר תאלעה תניחבמ ,רתוי יתמצוע
.D2 ןימטיול האוושהב רתוי 3 דע 2 יפ רגאנ אוה ןכו 87%-ב
.D2 ןימטיול האוושהב רתוי 3 יפ דע 2 יפ רגאנ אוה ןכו
'חי 50,000 ולביקש םיאירב םירגובמ 33 ופתתשה רקחמב
17% יכ אצמנ .תועובש 12 ךשמב ,עובשב םהינשמ דחאמ
ראשהו םינייסנה לש םפוגב רגאנ עלבנ רשא D3 ןימטיומ
.ףוגה ידי-לע דבוע וא ךרצנ

Metabolism & Journal of Clinical Endocrinology


2011 ראוני
הרשעה ליגב תורענ תומצע קזחמ D ןימטיו םע ןדיס
םצעה תואירב תא רפשל םייושע D ןימטיו םע ןדיס יפסות
תותפתהל ןוכיס ןיטקהלו תינימה תורגבתהה ליגב תורענב
.םייחב רתוי רחואמ סיזורופואטסוא
םיחוודמ הילרסוא Australian Catholic University ירקוח
,םישדוח 6 ךשמב ,םויב D3 ןימטיו 'חי 400-ו ןדיס ג"מ 800 יכ
.תורענב הקזוחו םצעה תופיפצ תא תיתועמשמ ורפיש
וושוהש תוהז תומואת לש תוגוז ויה רקחמב תופתתשמה
.(המד) ובצלפלו הינשל תחאה

Osteoporosis International


2011 ראוני
םירבגה תומצעל ליעומ וניא D ןימטיו םע ןדיס ףסות
םיחוודמ הילרטסוא University of Melbourne ירקוח
תא הלידגמ הניא D ןימטיוו ןדיס ףסות תליטנש הארנש
תינפוג תוליעפש םגה ,םישישק םירבגב םצעה תופיפצ
ובתונש 70 דע 59 ינב םירבג ופתתשה רקחמב .תאז השוע
קזוחמ בלח תייתשל ,םיינפוג םינומיא תינכותל יארקאב
.רבד תיישע-יאל וא םיינשה בולישל ,D ןימטיוו ןדיסב
תליחתב םיפתתשמב םצעה תופיפצ תא ודדמ םירקוחה
.םישדוח 18 רחאל ,ופוסבו רקחמה

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2011 ראורבפ
תואירה דוקפית תא םצמצמ D ןימטיו טועימ
,Telethon Inst. for Child Health Res.-ב ילרטסוא רקחמ
D ןימטיו תמר ןיב יתולת סחי ואצמ םירבכעב ךרענ רשא
םירבכעב D ןימטיו טועימ תעפשה .תואירה לש ןדוקפיתו
.ןתלועפ ןפוא לעו תואירה חפנ לע העיפשה
םירבכעב ריוואה יכרד תודגנתה ,תרוקיבה תצובקל האוושהב
תואירה חפנו תיתועמשמ ההובג התייה ,D ןימטיו ורסחש
.ךומנ היה םהב

Am. Journal of Respiratory & Critical Care Medicine


2011 ראורבפ
סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגמ D ןימטיו
תושרב ימואלניב םירקוח תווצ ידי-לע ,םירקחמ 9 יאצממ חותינ
,תפרצ ןואיל International Prevention Research Institute
יעמה ןטרסל ןוכיס הניטקמ םדב ההובג D ןימטיו תמר יכ אצמ
תמרב רטיל-ילימל םרג-וננ 10 תב היילע לכ .תעבטה-יפו סגה
ןיב רשק אצמנ אל .15%-ב הז ןוכיס הניטקמ םדב D ןימטיו
.תינומרעה ןטרסל וא דש ןטרסל ןוכיסל D ןימטיו תכירצ

International Journal of Cancer


2011 ראורבפ
ןוכיס רתיב םישנב המונלמל ןוכיס םימצמצמ D ןימטיוו ןדיס
הינרופילק Stanford University School of Med. ירקוח
ופתתשה ובu םינש 7 ךשמנש לודג רקחמ תריקסב ,ב"הרא
D ןימטיוו ןדיס ףסותש האצמ ,79 דע 50 תונב םישנ 36,282
ןוכיס רתיב תונותנה םישנב (Melanoma) המונלמל ןוכיס ןיטקמ
.המונלמ וניאש רועה ןטרס לש הירוטסיה ללגב הלחמל

American Academy of Dermatology 69th Ann. Meeting


2011 ראורבפ
הצופנ תשרטל ןוכיס םיניטקמ D ןימטיוו שמשל הפישח
ןרובלמ Murdoch Children's Research Institute-ב רקחמ
םינוש םירוזיא 4-מ םילפוטמ 282 ופתתשה וב ,הילרטסוא
הילרטסואב ,תרוקיבכ ושמישש שיא 542-ו (םינוש בחור יווק)
דחא לכ ,D ןימטיו ףסות תליטנ וא שמשל הפישחש הליג
.הצופנ תשרטב תוקלל ןוכיסה תנטקהל רושק ,ומצע ינפב
רתויב ההובגה ןוכיסב םינותנכ ואצמנ ריהב רוע ילעב
.הצופנ תשרטל

Neurology


2011 ראורבפ
םחלל D2 ןימטיו יריתע םירמש תפסוה
רשא ,ב"הרא North Dakota State University-ב רקחמ
ןכוהש םחל תכירצש הליג ,ןהיתומצע תא ןחבו תודלוחב ךרענ
םצעה תואירב רופישב הליעי D2 ןימטיו יריתע םירמש תרזעב
.D3 ןימטיו לש וזל המודב
יעבט ןפואב םירמשב רצונ D2 ןימטיו יכ םיריבסמ םירקוחה
שדח ןוזמ רוקמ ףסוותמ ךכו לוגס-ארטלוא רוא תעפשהב
רתוי ההובג האצמנ D3 ןימטיו תמר תאז םע .D2 ןימטיול
.D3 ןימטיו ולביקש תודלוחב

Agricultural and Food Chemistry


2011 ראורבפ
םידליב תויגרלאל ןוכיסו D ןימטיו טועימ
ילולע D ןימטיו לש תקפסמ תומכ םילבקמ םניאש םידלי
,םירקוחה .תויגרלא לש ןתוחתפתהל ןוכיס רתיב אצמיהל
םידלי 3,100 לעמ לש םמדב D ןימטיו תומר תא וקדבש
רשק םירגובמה ברקב ואצמ אל ,םירגובמ 3,400-ו םירענו
יתוהמ רשק אצמנ ךא ,תויגרלאל D ןימטיו תמר ןיב
תיגרלא תושיגרל ןחבמב .21 דע 1 ינב ,םירגבתמבו םידליב
,וקדבנש םינגרלא 17 ךותמ 11-ל םישיגר םה יכ אצמנ
.ןוזמ ירבדלו םייתביבס םימרוגל תויגרלא םהב

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2011 סרמ
םידליב המישנה תכרעמב םוהיז בקע המתסא םצמצמ D 'טיו
תליטנ יכ אצמ ןילופ University of Lodz-ב ךרענש רקחמ
הרמחה םהב םצמצל היושע םידלי ידי-לע D ןימטיו ףסות
.המישנה תכרעמב רומח םוהיזב הרוקמש המתסא תלחמ לש
הנחבוא םהב רשא 18 דע 5 ינב םידלי 48 ופתתשה רקחמב
.הלחמה הנורחאל

The Journal of Allergy and Clinical Immunology


2011 סרמ
ןוסניקרפ ילוחב D ןימטיוב רוסחמ
ב"הרא הי'גרו'ג Emory Uni. School of Medicine ירקוח
ןוסניקרפ ילוח ברקב ץופנ D ןימטיוב רוסחמ יכ םיחוודמ
עובק בורל רתונ הז רוסחמ ךא ,םתלחמ תליחת תעב
.ןמזה םע הלוע וליפא ותמר םיתיעלו
הדיריל תיארחא הלחמה אל יכ ךכמ םיקיסמ םירקוחה
ליחתמ ותמרב הדיריה ךילהת יכ ררבתמ ןכו D ןימטיוב
.הלחמה ינימסת תועפוה ינפל םינש

Archives of Neurology


2011 לירפא
תירלוקאמ תונוונתהל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
יכ אצמ ב"הרא קרוי-וינ University at Buffalo-ב רקחמ
ןיטקהל היושע םישנ לש ןמדב D ןימטיו לש ההובג המר
המר .ליגב היולתה תירלוקאמ תונוונתה תוחתפתהל ןוכיס
,םיפסותמו ןוזממ עובנל היושעש ,םויב ג"קמ 15.1 תב ,וז
האוושהב ,הלחמל ןוכיסב 59% רועישב הדיריל הרושק
.םויב ג"קמ 7.9 תב הכומנ תעצוממ הכירצל
תוחפ תונב םישנ יבגל קר םינוכנ ואצמנ ולא םיאצממ
האצמנ אל וז הביטמ העפשה םירקוחה ירבדל .75-מ
.ןיתנסקאיזו ןיאטולל הרושק
תילילש העפשה האצמנ 75-מ רתוי תונב םישנ יבגל
.םדב D ןימטיו תומר תאלעה יבגל

Archives of Ophthalmology


2011 לירפא
יביסרגא דש ןטרסו D ןימטיו טועימ
University of Rochester Medical Center-ב רקחמ
,דשה ןטרסב תולפוטמ 155 ופתתשה וב ,ב"הרא קרוי-וינ
תולולע ןמדב D ןימטיו לש הכומנ המר תולעב םישנש הליג
דשה ןטרסל ןוכיס רתיב אצמיהל תולולע ןמדב D ןימטיו לש
ירחאו ינפלש םישדוחב השענ רוטינה .רתויב יביסרגאה
.הלחמב יחותינה לופיטה

Annals of Surgical Oncology


2011 יאמ
סיטילויכנורבל הרושק םידוליב הכומנ D ןימטיו תמר
םידוליב (Cord Blood) ירובטה םדב D ןימטיוב רוסחמ
סיטילויכנורב לש התוחתפתהל ןוכיס רתיל רושק םיאירב
- המישנה יכרד לש הרומח תיפיגנ הלחמ - (Bronchiolitis)
ירקוח םיחוודמ תאז ,ולש הנושארה םייחה תנשב
רקחמב .דנלוה University Medical Center Utrecht
.ןויריהל 37-ה עובשה רחאל ודלונש םיכר םידולי 156 ופתתשה

Pediatrics


2011 יאמ
תירבגה הייברה תכרעמל D ןימטיוב תלעותה
קרמנד University of Copenhagen ירקוח לש םהירבדל
תכרעמ לש התואירב רופישל חתפמה תויהל יושע D ןימטיו
.ותוירופלו (Male Reproductive Health) תירבגה הייברה
רשי סחי אצמנ ,םילמרונ םירבג 300 ופתתשה וב ,רקחמב
תויתעונת רשוכ ילעב םינוערזה זוחאו D ןימטיו תומר ןיב
.(Motile Sperm)

Oxford Journal of Human Reproduction


2011 יאמ
תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמב המלחה זרזמ D ןימטיו ףסות
ףסות םילבקמה תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמב םילפוטמ
רופיש םילגמ המלחהה תפוקתב הובג ןונימב D ןימטיו
לוגריתה תלוביקבו המישנה ירירש חוכב יתועמשמ יתועמשמ
המישנה ירירש לש םתשלוח רופיש .(Exercise Capacity)
.ולא םילוח לש םמוקיש ךילהתב ירקיע םרוג
ךשמנש ,היגלב Katholieke Universiteit Leuven-ב רקחמב
תפרחה לש רבע ילעב COPD ילוח 50 ופתתשה ,םישדוח 3
וא 'חי 100,000 תב תישדוח D ןימטיו תנמ ולביקש ,בצמה
רכינ רופיש וניגפה ףסותה תא ולביקש ולא .(המד) ובצלפ
יאנתב ץמאמב תיברימ הכירצו תיברימה ןצמחה תכירצב
.םינוש לוגרית

American Journal of Resp. & Critical Care Med.


2011 ינוי
םישנב רועה ןטרסל ןוכיס םימצמצמ ןדיס םע D ןימטיו
םיחוודמ ב"הרא הינרופילק Stanford University ירקוח
תויושע ןדיסו D ןימטיו ףסות תולטונ רשא םישנ יכ ךכ-לע
םירקוחה .רועה ןטרס/המונלמ חתפל ןוכיס ךכב םצמצל
(Women's Health Initiative) לודג רקחממ עדימ וחתינ
ולביק רשא רבעמה ליג רחאל םישנ 36,282 ופתתשה וב
.םויב ןדיס ג"מ 1,000 םע D ןימטיו 'חי 400

Journal of Clinical Oncology


2011 ינוי
תוילכב םינבאל םירושק ןדיסו D ןימטיו
ןוכיס לידגהל לולע D ןימטיוו ןדיס יפסות לש םבוליש
הלוע ףסותב תלעותה ךא ,תוילכב םינבא לש ןתורצוויהל
םדוק לודג רקחממ עדימ וחתינ םירקוחה .ךכב ןוכיסה לע
םישנ 36,282 ופתתשה וב (Women's Health Initiative)
ג"מ 1,000 םע D ןימטיו 'חי 400 ולביקש רבעמה ליג רחאל
7 ךשמב ףסותה תליטנ יכ הלוע םיאצממהמ .םויב ןדיס
ןתשה יכרדב םינבא לש ןתורצוויהל ןוכיס הלידגמ םינש
.ובצלפל האוושהב 17%-ב (Urinary Tract Stones)

American Journal of Clinical Nutrition


2011 ינוי
תרכוסל ןוכיס ןיטקמ D ןימטיו
יכ םיחוודמ Tufts New England Med. Center ירקוח
תחפומ ןוכיסל תורושק םדב D ןימטיו לש תוהובג תומר
.הלחמב תוקלל ,תרכוסל ןוכיס רתי םע םישנא ברקב
ןילוסניאה תשרפה תא רפשמ D ןימטיו םירקוחה תעדל
םינש 3.2 ךשמב שיא 2,039 ורטינ םה .וילא תושיגרה תאו
.עצוממב

Am. Diabetes Association 71st Scientific Sessions


2011 ילוי
םיקרועה תשרטל רושק D ןימטיו טועימ
Columbia Uni. College of Physicians & Surgeons ירקוח
D ןימטי לש הכומנ המר ןיב רשק וליג ב"הרא קרוי-וינ
203-ל םיעגונה ,םינותנב ושמתשה םירקוחה .םיקרוע תשרטו
העפשה שי D ןימטיול יכ עודי .םדוק לודג רקחממ ,םירגובמ
.םיקרוע תשרט לע 13% רועישב

Stroke


2011 טסוגוא
תויטמורא-יטנא תופורתמ באכ דגנ D ןימטיו
דלש יבאכ תיתועמשמ רפשמ הובג ןונימב D ןימטיו ףסות
םרוקמש תוחונ רסוחו (Musculoskeletal Pain) םירירשו
םייטמורא םיבכעמ/תויטמורא-יטנא תופורתב שומישב
העפשה ול תויהל היושעו ,(Aromatase Inhibitors)
םישמתשמהמ 50% דע .םצעה תואירב לע תיבויח
.םיבאכמ םילבוס ולא תופורתב
Washington Uni. School of Med. ירקוח לש םהירבדל
ולא תופורתב םישמתשמהמ 50% דע ב"הרא ירוזימ
,רקחמב .םיבאכמ ךכ לשב םילבוס (םישנה דחוימבו)
רשא דשה ןטרסב תולפוטמ 60 ופתתשה ,תועובש 8 ךשמנש
ףסות ולטנו םיישדוח תוחפל ךשמב ולא תופורתב ולפוט
לע ףסונב D2 ןימטיו 'חי 400 ןב ץלמומה ןונימב D ןימטיו
,ולביק ןקלח .םיישדוח דע ךשמב ,םויב ןדיס ג"מ 1,000
.עובשב םעפ ,D2 ןימטיו ('חי 50,000) הובג ןונימ ךכ לע ףסונב

Breast Cancer Research and Treatment


2011 טסוגוא
המונלמ וניאש רועה ןטרסו D ןימטיו תומר
(Nonmelanoma Skin C.) המונלמ וניאש רועה ןטרסל ןוכיסה
יכ הארנו D ןימטיו לש ותמר תיילע םע תיתועמשמ לדג
.יאמצע ןוכיס םרוג הווהמ לוגס-ארטלוא תנירקל הפישח
,םילפוטמ 3,223 ופתתשה ,םינש 10-כ ךשמנש ,רקחמב
.הכומנ D 'טיו תמר תולעב 2,257 ואצמנ ןהמ ,םישנ ןתיברמ

Archives of Dermatology


2011 רבמטפס
השק המתסא םע םידליב ריוואה יכרד הנשמ D ןימטיו טועימ
Imperial College and King's College London-ב םירקוח
םייונישל םורגל היושע D ןימטיו הכומנ המר יכ וליג הינטירב
הרומח המתסאמ םילבוסה םידליב (Airways) ריוואה יכרדב
האוושהב ,(Severe Therapy-Resistant Asthma/STRA)
.הלחמל םימוטפמיס אלל וא הנותמ המתסאמ םילבוסל
הרומח המתסא םע 26 םהב ,םידלי 86 ופתתשה רקחמב
.תואירה לש יוקל דוקפיתב ואטבתה םייונישה .אלל םידלי 24-ו
.ריוואה יכרד לש הלודג םירירש תסמ םג התייה ולא םידליל

Am. Journal of Respiratory & Critical Care Medicine


2011 רבמטפס
D ןימטיו םע םיטנופסופסיב בוליש
ךשמנ רשא ,ב"הרא קרוי-וינ Cornell University-ב רקחמ
תונב ,רבעמה ליג רחאל םישנ 210 ופתתשה ובו שדוח 18-כ
(Bisphosphonates) םיטנופסופסיב-ב ולפוטש ,65 עצוממ ליג
תועצמאב סיזורופואטסואב לופיטש אצמ ב"הרא קרוי-וינב
תולפוטמה םדב D ןימטיו תמר רשאכ רתוי ליעי ולא תופורת
.ההובג

Am. Society for Bone & Mineral 2011 Ann. Meeting
(ASBMR) Research


2011 רבוטקוא
רוויח רוע ילעבל D ןימטיו
1,200-כ וקדב רשא ,הינטירב University of Leeds ירקוח
םיגפוס םניא דאמ רוויח רוע ילעב םישנא יכ םיחוודמ ,שיא
רוע ילעבל האוושהב ,D ןימטיו ןכל םירסחו שמש תנירק יד
.D ןימטיו ףסותב רסחה תא םילשהל םהילעו רתוי ההכ

Cancer Causes and Control


2011 רבוטקוא
הצופנ תשרט דגנ ליעומ וניא הובג ןונימב D ןימטיו
רשא הילרטסוא Royal Melbourne Hospital-ב רקחמ
'חי 6,000) הובג ןונימב D ןימטיו תעפשה ןיב הוושיה
תפסונ תלעות אצמ אל ('חי 1,000) ךומנ ןונימו (םויב
23 ופתתשה ,םישדוח 6 ךשמנש ,רקחמב .הובגה ןונימב
.םירזוח םיפקתהמ םילבוסה םילפוטמ
תליחתב םילפוטמה חומ לש MRI תקירס ועציב םירקוחה
.םישדוח 6-ו 5 ,4 רחאלו רקחמה

Neurology


2011 רבמבונ
הרדישה דומע יחתונמל D ןימטיו
,ב"הרא Washington Univ. School of Medicine-ב רקחמ
דומעל תורושקה תויוכנ יכ אצמ ,םילפוטמ 313 ופתתשה וב
.D ןימטיו לש תוכומנ תומר ילעב ברקב תוצופנ הרדישה
םירבועש ולא תמועל 65%-ב תודורי D ןימטיו תומרש ררבתה
תוחפ ,(Spinal Fusion) הרדישה דומע תוילוח יוחיאל חותינ
,המלחהה תא תוהשהל לולעש רבד ,רטיל-ילימל םרג-וננ 32-מ
ךרוצלו ,םירבשל םידעומ ולא םישנאש ךכ לע ףסונב תאז
.םירחאמ רתוי ,ךכ בקע חותינב

North American Spine Society 26th Annual Meeting


2011 רבמבונ
D ןימטיוב רשעומ טרוגוי
Shahid Beheshti Univ. of Med. Sci.-ב םירקוח רבדל
,D3 ןימטיוב רשעומה טרוגוי הקשמ תכירצ ןאריא ןארהט
םד-ילכ ידוקפית לש םינמסו תומר רפשת ,םויב םיימעפ
,רכוסה תמרב הטילש רפיש רבדה .תרכוס םע םישנאב
לורטסלוכה תומר תא למרינ ,ןילוסניאל תדוגנת תיחפה
.בל-תלחמל םידקמ ןמיס :ילטודנא דוקפית ינמס רפישו
לורטסלוכו לורטסלוכה ךס תא הניטקה טרוגויה תכירצ
.HDL לורטסלוכה תא הלידגהו LDL

BMC Medicine


2011 רבמצד
2-גוס תרכוסל םרות D ןימטיו טועימ
Uni. of Texas Southwestern Medical Centre ירקוח
םילבוסה םידלי 411 ופתתשה וב רקחמ תובקעב ,ב"הרא
יכ םירסומ ,ילמרונ לקשמ ילעב םידלי 87-ו רתי תנמשהמ
םיטונ הכומנ D ןימטיו תמר ילעב רתי תנמשהב םידלי
יתועמשמ ןוכיס הווהמה ההובג ןילוסניאל תדוגנת תגרדל
תמר ילעב םניה םינמש םידליש ררבתה ,2-גוס תרכוסל
.ןיקת לקשמ םע םידליל האוושהב הכומנ D ןימטיו
לש הכומנ המרלש םיארמ םיאצממה םירקוחה ירבדל
.2-גוס תרכוס לש התוחתפתהב דיקפת D ןימטיו

Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism


2011 רבמצד
רידנ ןגו הצופנ תשרט D ןימטיו
היצטומש הארנ יכ אצמ הינטירב Oxford Uni.-ב רקחמ
תיארחא ,הכומנ D ןימטיו תמרב תואטבתמה ,הרידנ תיטנג
םונגה תא ופימ םירקוחה .הצופנ תשרט לש התוחתפתהל
החפשמ ינב 4 ןהב תוחפשמ ךותמ ורחבנש שיא 43 לש
CYP27B1 ןגב היצטומש ואצמו הלחמב וקל רתוי וא
.ןהב הלחמל תיארחא
טנאירו לש דחא קתוע ואשנ רשא םירוה 35 ורתא םירקוחה
ולא םירקממ דחא לכבש ררבתהו ילמרונ קתוע םע דחי הז
.הז ןג לש היצטומה תסרג תא דליה שרי

Annals of Neurology


2011 רבמצד
לוקה ירתימ דוקפית-יאל רושק D ןימטיוב רוסחמ
םיטלתא 37 ופתתשה הילטיא Uni. of Torino-ב רקחמב
.הנש 25 דע 13 ינב ,םינשעמ םניאש םיריעצ
(Hyperventilation) רתי תמישנ תקידב ידכ ךות וקדבנ םה
הרושקה הייעב ,הכומנ םמדב D ןימטיו תמר יכ אצמנו
ץמאמ בקע לוקה ירתימ דוקפית-יאל
.(Exercise-Induced Paradoxical Vocal Cord Dysfunction)

World Allergy Org. XXII World Allergy Conference