תושדח - ןגלשא
Potassium - News


...ןגלשא ואר
 
2003 רבמבונ
תשדחתמה הניעטה תנומסתו הפב לטינה ןגלשא
ב"הרא Rush Medical College Of Rush University-ב תרקוח
תואצות רפשל תעייסמ עבק ךרד ןגלשא ףסות תליטנ יכ התליג
תשדחתמה הניעטה תנומסת היורקה בלב תשרומ תילמשח הייעב
.(Long QT Syndrome)

Journal of the American College of Cardiology


2006 ינוי
בלל םינוכיס תיחפמ ןגלשאב רשעומ חלמ
Institute of Biomedical Sciences, Academia Sinica ירקוח
עונמל יושע ןגלשאב רשעומה חלמב שומיש יכ ואצמ ןאווייט הפייט
.תוירלוקסו-וידרק תולחממ האצותכ םישישקב התומת
חלמה תרשעה יכ אצמנ ,םישישק 1,981 ופתתשה וב ,רקחמב
,וב שומישה רחאל םייתנשב ,ץבשלו בל-תלחמל ןוכיס תמצמצמ
.40%-ב
ורוקמש ןגלשא ינפ לע הפידע הז חלמ תכירצ םירקוחה ירבדל
.תוקריבו תוריפב

American Journal of Clinical Nutrition


2006 רבוטקוא
תומצע הבעמ טארטיצ ןגלשא ףסות
רתי דדועל היושע (Potassium Citrate) טארטיצ ןגלשא ףסות תליטנ
תופורתל המודב (Bone Mineral Density/BMD) םצע תופיפצ
םצעה תופיפצ תא לידגהלו סיזורופואטסואב לופיטל תושמשמ רשא
.דחא זוחאב (Lumbar Spine) ינתומה הרדישה דומע לש

ונחבש רחאל וז הנקסמל ועיגה ץייווש University of Basel ירקוח
הקידבה תפוקת םותב .(59 עצוממ ליג) רבעמה ליג רחאל םישנ 161
.התחפ ןתשב תשרפומה ןדיסה תומכו התבעתה ךריה םצע יכ אצמנ

Journal of the American Society of Nephrology


2009 ילוי
םיטפליפאב הילכ תויעב לע לקמ ןגלשא ףסות
םידלי 313 ופתתשה וב רקחמ תובקעב ,ב"הרא John Hopkins ירקוח
ימוי ףסות יכ םיחוודמ (Ketogenic Diet) תינגוטק הטאידמ ונוזינש
ןתוחתפתה תא עונמל יושע (Potassium Citrate) טארטיצ ןגלשא לש
רשא ,(Epilepsy) הליפנה תלחמ/היספליפאמ םילבוסב הילכ ינבא לש
.(Seizures) תותיווע עונמל ידכ ןמוש תריתע הנוזת םיכרוצ

Pediatrics


2011 ראורבפ
(1) ץבשל ןוכיס הניטקמ ןגלשא תכירצ תלדגה
...רקחמ


2011 ילוי
תואירבל בושח ןגלשאל ןרתנ סחי
הטנלטא (CDC) ןתעינמו תולחמ תרקבל זכרמה ישנא וכרעש בקעמ
ןוזמ םיכרוצ רשא םישנא יכ הליג ,הנש 15-ל בורק ךשמנש ,ב"הרא
התומתל ןוכיס תיתועמשמ ךכב םילידגמ הובג ןגלשאל ןרתנ סחי וב
.תירלוקסו-וידרק הלחממ

Archives of Internal Medicine


2011 רבמטפס
(2) ץבשל ןוכיס ןיטקמ ןוזממ ןגלשא
...רקחמ