תושדח - םימ
Water - News
תוקוניתב המזקאו םישק םימ
(2) םימ קר ותש אמצב
םוחב סורג חרקו םימ
םיקיזמ הלחמב םיבר םילזונ
DNA-ב עגופ םימב לופיט
סגה יעמה ןטרסו םימב תוקנח
הפקיזה תא םירפשמ םימ
יתפקיז דוקפית םירפשמ םימ
םיאתה לע םינגמ ןוצמיח ידגונ
בלה הנבמו היתש ימב ןסרא
םימבש תרפועב םשא ןגנמ
תששעו הייתשה ימב לקימיכ
הנועהו רדחה יפל םימה תוכיא
הייתשה ימב תרפועו םוינימולא
תנכוסמ םימ תייתש רתי
ןטרס דגנ דנלטוקסמ םימ
םימ ומכ בוט הת
םייח תוכיראל םידבכ םימ
ןויריהב םימ ידמ רתוי
המזקא דגנ םימ יככרמ
לקשמ תדרוה םשל םימ
הובג רכוס=םימ טעמ
שפנ תולחמו םימהזמ
(1) חומה תבוגת ןמזu םימ
םיחוטב הייתש ימ ןקתמ
(2) םימב ףוגה ךרוצו חומה
(1) ןואמיצל הבוגתב קר ותש
םיליער=-חלמ+םירלכומ םימ
ןמושו ןרתנ ,רכוס תוחפ=םימ


...םימ ואר

2003 ינוי
תנכוסמ םימ תייתש רתי
ילגרה תא ודמלש ,ב"הרא Georgia State Uni. ירקוח
םינכסמ םה יכ וליג (Joggers) םירגו'ג לש םימה תייתש
.םימ ידמ רתוי םיתוש םהש ךכב עדומב אלש םהייח תא

םורגל הלולע ,םישוע םהש יפכ ,תונמדזה לכב םימ תייתש
םדב ןרתנ טועימו םדב ןרתנה לוליד ומכ ,תיניצר הייעבל
:םדב םיחלמה ראש לוליד ןכו (Hyponatremia)
תורוחרחס םורגל לולעש רבד ,(Electrolytes) םיטילורטקלא
(Respiratory Problems) המישנ תויעבל ,(Dizziness)
.(Water Intoxication) םימ תלערהלו

םיתיעל הרוקש יפכ ,ךכמ האצותכ טטומתמ םיצרהמ קלח
.ןותרמ תוצירב תובורק

Georgia State University


2006 רבמטפס
ןטרס דגנ דנלטוקסמ םימ
...םימ


2007 ראורבפ
םימ ומכ בוט הת
תומכ תייתש ומכ הבוט םויב רתוי וא הת ילפס 3 תכירצ
הת יכ הנקסמל ועיגה הינטירבב םיאנוזת .םימ לש הלודג
תונורתי רפסמ וב שיו םימל המוד ןפואב םילזונ ףוגל בישמ
םייופיר םירפשמ התב םייוצמה םיטנדיסקוא-יטנאה .םיפסונ
.עוגפ רועו שבי רוע תוריהמב אפרל םייושעו םיאת לש

70% הווהמ הת תייתש הלעמו 40 ינב ברקב יכ ררבתה
קיפהל םה םג םייושע םיריעצ .םילזונ לש םתכירצ ללכמ
ריעצ תואריהל רועל םרוג אוהש ןוויכ הת תייתשמ תלעות
לש םישקה ףרוחה ישדוחב ול ומרגנש םיקזנ אפרמו רתוי
םיניתנסקליתמ לש יעבט רוקמ אוה התה .הינטירב
ןינאיתו םיני'צטאק ,ןיאפק םיללוכה (Methylxanthines)
תוששח ךכשל יושעו תינפוגו תישפנ הקע םצמצמ רשא
.העיגר תשוחת איבהלו

ND


2008 רבמבונ
םייח תוכיראל םידבכ םימ
יורקה ,ןמימ לש 'דבכ' פוטוזיאב םירשעומה םימ תייתש
םיתושה ייח תא ךיראהל הייושע ,(Deuterium) םוירטואד
(Mikhail Shchepinov) בוניפש ליאקימ לש ותעדל .םתוא
היושע ולא םימ תייתש הינטירב Oxford University-מ
10 דע-ב םתוא םיתושה לש םייחה תלחות תא ךיראהל
.םינש

םישיגר תוחפ תויהל ףוגה יאתל םורגל יושע םוירטואדה
.םביבסו םכותב םירשקה קוזיחל תודוה ,תופקתהל
,תויחל וכיראה רשא תוריפ יבובזב תונויסנ ךרע רקוחה
.30%-ב ,ךכל תודוה

New Scientist


2009 ראוני
םימ ידמ רתוי תותשל אל ןויריהב םישנ לע
הדיל ךלהמב תמזגומ םימ תייתש יכ םיריהזמ םיאפור
תויהלו (Coma) תמדרתל םורגל הלולע (Childbirth)
.הימרטנופיה יורקה ינפוג בצמל העגה בקע ,תינלטק

תנשב ךרענש ,הידבש רמלק-ב םילוח תיבב רקחמב
תותשל רתוה םישנל .ןויריהב םישנ 287 ופתתשה ,2007
ןהמ ולטנ םירקוחה .ןשפנ תוואכ הדילה ךלהמב םימ
לבחמ םד לטינ ןכו הירחאו הדילה ךלהמב םד תומיגד
.(Cord Blood) רובטה

BJOG: International Journal of Obstetrics
and Gynaecology


2009 ראוני
המזקא םימצמצמ םימ יככרמ
ואצמ הינטירב University of Portsmouth-ב םירקוח
המזקא לש םימוטפמיס םצמצל יושע םימ יככרמב שומישש
ונקתוה םהיתבב רשא םידלי 336 ופתתשה רקחמב .םידליב
ךכל שי םא ןוחבל ידכ ,תועובש 12 ךשמל םימ יככרמ
.הלחמה לש םינימסתה תרמוח לע העפשה

הנקתהה רחאל םייעובשמ תוחפ תוהמיאה תחא ירבדל
.הקונית בצמב יטמרד רופיש היה רכינ

ND

2010 טסוגוא
לקשמ תדרוה םשל םימ
תייתש יכ וליג ב"הרא היני'גריוו Virginia Tech-ב םירקוח
.לקשמ תדרוהל הליעומ החורא לכ ינפל םימ רטיל-ילימ 230
2 תייתש יכ אצמ ,75 דע 55 ינב שיא 48 ופתתשה רקחמב
ןמזב תוירולקה תכירצ תא דירוה ,תוחוראה ינפל םימ ילפס
.תוירולק 90 דע 75-ב החוראה

האוושהב ג"ק 8-כ ולא םישנא ודירוה תועובש 12 םותב
,החוראה ינפל םימ ותש אל ךא הטאיד ושעש םירחאל
.ג"ק 5.5-כ םלקשממ ודירוהש
ךשמב שדחה םלקשמ לע רומשל וחילצה םימ ותשש ולא
החוראה ינפל םימ ותשש ולא תיברמ םירקוחה ירבדל .הנש
.ףסונ ג"ק 1 דע ודירוה םתיברמו תפסונ הנש ךכב וכישמה

American Chemical Society


2011 רבוטקוא
הרושק םוי ידמ הכומנ םימ תכירצ
םדב ההובג רכוס תמרל
םורגל הלולע םוי ידמ םימ תוסוכ 2-מ תוחפ לש הכירצ
...תרכוס ואר .(Hyperglycemia) הימקילגרפיהל הייטנל
 

המרל תסחייתמ (Hyperglycemia) הימקילגרפיה
(Glucose) זוקולג וא (Sugar) רכוס לש ההובג
.םדב
שמתשמ וא רציימ וניא ףוגה רשאכ הרוק הז רבד
ןומרוה - (Insulin) ןילוסניא לש תקפסמ תומכב
.היגרנאכ שומישל םיאתל זוקולג ריבעמ רשא
.(Diabetes) תרכוסל הייטנ ןמסמ םדב הובג רכוס

םוי לכב םימ רטיל יצחמ תוחפ ותשש םירגובמ ,ןמזה םע
םדב זוקולגה תומרב היילעל רתוי הובג יוכיס ילעב ויה
,(Pre-Diabetes) תרכוס-םדק לש םוחתל הסינכ ידכ דע
.םימ רתוי ותשש םישנאל האוושהב

INSERM יתפרצה ימואלה רקחמה ןוכמב ריכב רקוח ירבדל
רכוסו םימ תכירצ ןיב םאתמ לע םיארמ םיאצממה תפרצ
.(Cause-and-Effect) האצותו הביס םיחיכומ םניא ךא ,םדב

םיתפרצ םירגובמ 3,615 ופתתשה ,םינש 9 ךשמנש ,רקחמב
.םויב םימ רטיל יצחמ תוחפ ותשש ,הנש 65 דע 30 ינב

Diabetes Care


2012 ראוני
שפנ תולחמל םירושק הייתש ימב םימהזמ
ןליתרולכרטט ינגרואה סיממל הפישח יכ ואצמ ם ירקוח
ךרה ליגהו הדילה ינפל (Tetrachloroethylene/PCE)
תא לידגהל היושע (Prenatal and Early Childhood)
(Psychiatric Illnesses) תוירטאיכיספ תולחמל ןוכיסה
,(Bipolar Disorder) תיבטוק וד הערפה דחוימב ,תומיוסמ
תיטמוארט-טסופ קחד תערפה
הינרפוזיכסו (Post-Traumatic Stress Disorder/PTSD)
.םייחב רתוי רחואמ (Schizophrenia)

סטסו'צסמ Cape Cod-ב םידלי 1,512 ופתתשה רקחמב
ומהוזש (Drinking Water) הייתש ימל ופשחנש ב"הרא
םידלי יכ אצמנ .םימה תורוניצ ןופידל שמישש PCE-ב
האוושהב תיבטוק וד הערפהל לופכ ןוכיסב ויה ולא
.היסולכואה ללכ ידליל

Environmental Health


2013 ילוי
(1) חומה תבוגת ןמז תא תרפשמ םימ תייתש
הינטירב ורוב-ןודנול University of East London ירקוח
הבוגתב םימ תייתש יכ וליג תוילטנמ תוקידב וכרעש
(Brain) חומה יעוציב תא תרפשמ (Thirst ) אמצ תשוחתל
רפשל היושע המישמה םויס ינפל םימ תוסוכ 3 תמיגלו
.14%-ב חומה לש הבוגתה ןמז תא

לע םימ לש תוילאיצנטופה תועפשהה תא חתינ םירקוחה
לעו (Cognitive Performance) םייביטינגוקה םיעוציבה
29 עצוממ ליג ינב םיפתתשמ 34 לע (Mood) חורה בצמ
.םינש

Frontiers in Human Neuroscience


2013 רבוטקוא
םיחוטב הייתש ימל םימזינגרואורקימ לטוק ןקתמ<
וחתיפ ב"הרא הנאידניא Purdue University-ב םירקוח
הלוגס הרטלואה הנירקה תא לצנמה ןקתמ וחתיפ
םימה רוהיט םשל (Sun) שמשה לש (Ultraviolet/UV)
.(Waterborne Microorganisms) םהב םימזינגרוא-ורקיממ

(Disinfection System) יוטיח תכרעמש םיריבסמ םירקוחה
,הלוגס-ארטלוא הנירקל ףוקשה רוניצ ךרד םימ תבאוש
.(Parabolic Reflector) ילוברפ רוא-ריזחמ לע חנומה

לוגס-ארטואה תנירק תא תזכרמ רואה-ריזחמ לש הארמה
הצוחמ רשאמ רוניצה ךותב רתוי הקזח איהש ךכ שמשה לש
רשא םימזינגרואורקימה לש DNA-ב תעגופ הנירקה .ול
.הייתשל םיחוטב םימהו חתפתהל םילוכי םניא
-ילימ 20 דע 10-כ לש בצקב םימ םויכ רציימ סופיט-באה
.הקדל רטיל

Purdue University


2014 סרמ
(2) םימב ףוגה ךרוצ תא דדומ חומה
The Florey Institute of Neuroscience and-ב םירקוח
MRI קרוסב ורזענש ,הילרטסוא ןרובלמ Mental Health
םהש ןמזב םישנא לש (Brain) םחומב הרוק המ וקדב
םיתוש םהשכו (Quench their Thirst) םנואמצ תא םיוורמ
רקחמב .ךרוצ םישיגרמ םהש יפכמ (Water) םימ רתוי
.םח רדחב רשוכ ינפוא לע ושווידש שיא 19 ופתתשה

םלוב חומה תקפסמ התייה הייתשה תומכ רשאכש אצמנ
ךכ (Swallowing Reflex) העילבה סקלפר/תבוגת תא
יפכמ רתוי תותשל ומצע תא חירכהל ךירצ םדאה השעמלש
.ךרוצ השעמל שיש

וחוויד םה הנושארל םנואמצ תא ווריה םיפתתשמה רשאכ
תרבגומ תוליעפ הז בלשב וליג םירקוחהו המיענ השוחת לע
תומיענ תויווחל הרושק רשא חומה תפילק יקלחב
.(Cingulate Cortex)

,הכלהו הרבגש המיענ אל השוחת לע וחוויד םה ,תאז םע
רבעמ ,םימ רתויו רתוי תותשל םמצע תא וחירכה םהשכ
.םנואמצ תא תוורהל ידכ םיקוקז ויה םה הל תומכל
ןיטולחל םינוש חומ ילגעמ הז בלשב יכ וליג םירקוחה
.נלועפל וסנכנ

Proceedings of the National Academy of Science


2015 ינוי
םייתואירב םינוכיסמ וענמיה .ןואמיצל הבוגתב קר ותש
וא םימ ידמ רתוי תכירצ תושדחה תויחנהל םאתהב
בצמל ליבוהל םילולע (Sports Drinks) טרופס תואקשמ
לוגריתל הרושק רשא הימרטנופיה ארקנש
וב בצמ ,(Exercise-Associated Hyponatremia/EAH)
תא ןיטולחל שירפהל תולגוסמ ןניא (Kidneys) תוילכה
ףוגב (Sodium) ןרתנה ךכמ האצותכו ףוגב םימה יפדוע
.םיאתה לש תנכוסמ תוחיפנל םרוגו ללדימ

,(Dizziness) תרוחרחס םיללוכ םילק הימרתנופיה ינימסת
םירומח םירקמב .(Puffiness) תוחיפנו (Nausea) הליחב
םיסוכריפ ,(Confusion) לובלבל ליבוהל לולע בצמה
.(Death) התומת ףאו (Coma) תמדרת ,(Seizures)

Clinical Journal of Sport Medicine


2015 רבמבונ
ליער תויהל לולע חלמו םירלכומ םימב לושיב
(Molecules) תולוקלומ 14 ההיז Water Research רקחמ
תוליער (הכ דע העודי התייה אל ןתואצמיהש) תושדח
.ןתורצוויה תא עונמל ידכ םיכרד םיעיצמ םה ןהמ רשא
םירקחמ דוע םישורד גנוק גנוה ירקוח לש םהירבדל
.םיפסונ םיקיזמ םירמוח לש םייוליג םשל

(Tap Water) זרב ימב (Cooking) לושיבש וליג םירקוחה
ינחלוש חלמ םע (Chloraminated Water) םירלכומ
ןוזמל רידחהל לולע (Iodized Table Salt) דויב רשעומ
.םדאל קיזהל םילולעש (Toxins) םינלער

לושיבו לושיבה תרוטרפמטו ןמז תלבגה םירקוחה ירבדל
(Potassium Iodate) ןגלשאב רשעומ ינחלוש חלמ םע
.רתויב החוטבה תויהל היושע ,(Iodine) דוי םוקמב

Hong Kong University of Science


2016 סרמ
,רכוס תכירצ התיחפמ םימ רתוי תייתש
יוור ןמושו ןרתנ
תועצמאבש אצמ ב"הרא Uni. of Illinois-ב רקחמ
ותינ (Plain Water) םיליגר םימ לש םתכירצ תלדגה
לש םתכירצ תא תיחפהלו (Weight) לקשמב טולשל
.(Saturated Fat) יוור ןמוש לשו (Sodium) ןרתנ
תויומכ תא םירקוחה ולילכה םימה תויומכ בושיחב
.םיקובקבמו רוריק ינקתמ ,םיזרבמ וכרצנש םימה

םימ תוסוכ 4.2-כ עצוממב וכרצ םיפתתשמהש ררבתה
.םימה תכירצ ללכמ 30%- מ רתוי טעמ םהש ,םיליגר
וכרצ םהלש םימה תכירצ תא ולידגהש ולאש םג אצמנ
תוחפ םרג 21 דע 7 םגו רכוס תוחפ םרג 18 דע 5 םג
.(Cholesterol) לורטסלוכ

ב"הראב םירגובמ 18,300-מ הלעמל ופתתשה רקחמב
National Health & Nutrition רקסב ופתתשה רשא
םינשה ןיב ךרענש (NHANES) Examination Survey
.2012-ו 2005

Journal of Human Nutrition and Dietetics


2016 יאמ
תוקוניתב המזקאל ןוכיסו םישק םימ
אצמ הינטירב King's College London-ב ךרענש רקחמ
(Water Hardness) םימ תוישק לש תוהובג תומר יכ
(Eczema) המזקא תוחתפתהל תורושק תויהל תולולע תיבב
.(Infants) תוקוניתב ונייהד ,םייחה לש םדקומ בלשב

ןפיו דרפס ,הינטירבב וכרענש םימדוק םירקחמ
ןוכיסו תיבב םימ תוישק ןיב רשק לע ועיבצה
.רפסה תיב ליגב םידלי ברקב המזקאל

יבחרמ ,םישדוח 3 ינב תוקונית 1,300 ופתתשה רקחמב
םירקוחה .EAT :רתוי לודג רקחמב ופתתשהש ,הינטירב
,(Calcium Carbonate) יתמחפה ןדיסה תומר לע םינותנ ופסא
.םייתיבה םימב (Chlorine) רולכו םימה תוישק רמולכ

Journal of Allergy and Clinical Immunology


2016 רבוטקוא
(2) אמצ תעב קר םימ תותשל עיצמ רקחמ
לש תילמיטפואה הכירצה תומכש תסרוגה הסיפתה הנשי
םישקתמ םיבר םישנא ךא ,תוסוכ 8 איה םויב (Water) םימ
הביסה לע רוא ךופשל יושע שדח רקחמ ,תעכ .ךכב דומעל
(Swallowing Mechanism) העילבה ןונגנמ יוהיז רחאל ,ךכל
.אמצ-יא לש בצמב םילזונ ידמ רתוי תכירצ ענומה

Inst. of Medicine ירקוח םיינכדע םירקחמ לע ססבתהב
רטיל 2.2-כ תותשל ףואשל םישנל םיצילממ ב"הרא ןוטגנישוו
ךורצל ףואשל םירבג לעש דועב ,(תוסוכ 9-כ) םוי ידמ םילזונ
.(תוסוכ 13-כ) םוי ידמ תואקשמ רטיל 3-כ

Monash University ירקוח ,ולא תוצלמהל דוגינב ,תאז םע
.(When Thirsty) אמצ תעב קר תותשל שיש םירסומ

Proceedings of the National Academy of Sciences


2016 רבוטקוא
דדומתהל ףוגל תעייסמ סורג חרקו םימ
>םח ריווא גזמב ץמאמ םע
רשק אצמ ב"הרא הלוזימ Uni. of Montana-ב רקחמ
תכרפמ הדובע תעב ולש הרוטרפמטל לזונה חפנ ןיב ידוחיי
.(Arduous Work in the Heat) םוחב

תסמ דבואמ ענמיהל ידכ םילזונ ךורצל שיש וארה םירקחמ
העודיה עודיש הנותמ תושבייתה ףקשמה בצמ ,2% לש ףוג
רועיש תעכ .םוח תעיגפל ןוכיס הלידגמו םיעוציב תבכעמכ
םימ םרג 2 אוה לבוקמה ילמינימה (Hydration) היצרדיהה
.ףוג תסמ םרגוליק לכל

,ךורצל שי התוא םימה תומכ תא ביתכהל תוסנמ תויחנהה
.םימה לש תילמיטפואה הרוטרפמטה יבגל הצלמה ןיא ךא
לע העיפשמ םימה תרוטרפמט דציכ רתוי בוט ןיבהל ידכ
תרוטרפמטב ולמעתהש םינייסנ םירקוחה וליעפה ףוגה
.תועש 3 ךשמב ,50% תיסחי תוחלב ,'צ תולעמ 88 ריווא

ומיגדה ,בצקה אולמב הקפוס חרקהו םימה תבורעתשכ
רפושמ (Thermoeegulation) ימרת תוסיו םינייסנה
לכו בלה בצק ,רועהו תעבטה-יפ תורוטרפמט .תיתועמשמ
םיכומנ ויה (Physiological Strain) יגולויזיפה חתמה
לזונל חרקה יריגרג תא ךפהש רבד ,םינומיאה ףוסב
.ימרת תוסיול רתויב ליעיה

Environmental Medicine & Wilderness


2016 רבמצד
ליעוהלמ רתוי קיזהל םילולע הלחמ תעב םיבר םילזונ
םימ הברה תותשל םילפוטמל דימתו זאמ וצילמה םיאפור
םימוהיז לש םירקמב ומכ ,בוטב םישח םניא םה רשאכ
.(Respiratory Infections) המישנה יכרדב

ףוגה (Cold) תוננטצה ךלהמב - הבוט הצע וז תיטרואית
ןונגנמ תא ליעפמ אוהש וא ףאה ךרד םילזונ רתוי שירפמ
.בר םילזונ ןדבוא םורגל תולולעש תולועפ ,(Fever) םוחה

השיא .ידמ םיבר םימ תייתשב םינוכיסה לע חוודמ רקחמ
יכרדב םוהיזמ האצותכ םימ ידמ רתוי התתשש 59 תב
.(Urinary Tract Infection/UTI) ןתשה

םימ רטיל יצח תותשל - אפורה תצע תא הרכזש ,השיאה
ךא ,םוי ותואב םימ םירטיל המכ התתש ,העש יצח ידמ
רדחל התנפ איה ,ךכמ האצותכ .ורימחה םוהיזה ינימסת
םע ,הינטירבב' גלוק סגניק םילוחה תיבב ןוימה
םיבאכ :(Dysuria) הירוזידו הנותחת ןטב באכ ינימסת
.ןתש ןתמב

ישוקו רובידב סוסיה ,בשק יוקילמ םג תלבוס איהש אצמנ
ייוקיל ללגב .האירב התייה איה ךכל טרפ .םילימ תפילשב
.יחומ ץבש לש תורשפא םיאפורה ולקש ,רובידה
,תאז םע .הרקמה אל הזש וליג CT תקירסו םד תוקידב
:(Hyponatremia) הימרתנופיה ינמיס וארה םד תוקידב
תמרגנה ,םוריח לופיט הכירצמה הייעב ,םדב ךומנ ןרתנ
.םימ לש תרבגומ הכירצ בקע

,םויב דחא רטילל הלבגוה הלש םימה תכירצש רחאל
תמר .תועש רפסמךות ,תיתועמשמ הבצמ רפתשה
.הררחוש הלוחהו התומדקל הרזח ןרתנה

BMJ Case Reports


2017 ינוי
>DNA-ב עוגפל םילולע םימב לופיטל םיצופנ םינקתמ
(Water Treatment) םימב לופיט תטישש םיריהזמ םינעדמ
עוגפל לולע תוחתפתמ תונידמב בחרנ שומישב אצמנה
.םתוא םיתושה לש DNA-ב

,םימ יוטיח רמוחכ םתוליעיל רשאב תוטעומה תוחכוה תורמל
לש וננ-יקיקלחו (Colloidal Silver) ףסכ ימ לש םיקיקלח
לופיטל רתויו רתוי םימדוקמ (Silver Nanoparticles) ףסכ
(Contaminated Drinking Water) םימהוזמ הייתש ימב
.הכומנ הסנכה תולעב תונידמב

יכ קיסה הילגנא חרזמ תטיסרבינוא ידי לע לבוהש רקחמ
תויסקוטונגל םורגל םילולע םימב ולא םילופיטש ןוכיס םייק
הייברה לע העיפשמו DNA-ל קזנ תמרוגה (Genotoxicity)
תריקס לע תוססבתמ ולא תונקסמ .םיאבה תורודה לעו
.םייח ילעבב םימדוק םירקחמ


2018 ראורבפ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס תולידגמ הייתשה ימב תוקנח
(Nitrate) תוקנח יכ אצמ קרמנד Aarhus Uni.-ב רקחמ
,(Drinking Water) הייתש ימו (Groundwater) םוהת ימב
םידשחנ יאלקחה רוצייב םישמשמה םינשדב רקיעב םרוקמש
.(Colorectal Cancer) סגה יעמה ןטרסל ןוכיס םיריבגמכ

רוזאב םעפ יא עצובש רתויב לודגה יגולוימדיפאה רקחמה
רשאכ םג ,םיינשה ןיב םאתמ םייק יכ הארמ הז
ןקתל תחתמ הברה תאצמנ הייתשה ימב הקנחה תומכ
.יושכעה הייתשה ימ

Aarhus University


2018 יאמ
הפקיזה תא תרפשמ םימ תייתש
...דוקפית


2019 לירפא
םיקיזמ םימ ימהזמ ינפמ םיאתה לע םינגמ ןוצמיח ידגונ
Olivet Nazarene Uni.-ב רקחממ םישדח םיאצממ
תא תיחפי רשא לופיטל ליבוהל םייושע ב"הרא יוניליא
הייתש ימ תפישחמ האצותכ םייתואירבה םינוכיסה
.(Hexavalent Chromium) יטנלווסקה םורכל

םיושע C ןימטיו ומכ (Antioxidants) םיטנדיסקוא-יטנא
,יטנלווסקה םורכמ תוקיזמה תועפשהה תנטקהב עייסל
הלוע תאז .תוירטקב לש DNA-ב ולגתנש תויצטומ ומכ
.(Human Cells) םיישונא םיאת לע ךרענש רקחממ
.םייתיישעת םיכילהת לש רצותב רבודמ

American Society for Biochemistry and
Biology annual meeting during Molecular
Biology meeting Orlando, Fla


2019 יאמ
בלה הנבמ תא תונשל יושע הייתש ימב ןסרא
(Arsenic) ןסראב (Contaminated Water) םימהוזמ םימ
,(Young Adults) םיריעצ םירגובמ ברקב ,ליבוהל הלולע
,(Structural Changes in the Heart) בלב םיינבמ םייונישל
.(Heart Disease) בל תולחמל ןוכיסה תא םילעמה

הירטסוא הניו Hietzing hospital ירקוח לש םהירבדל
תחת ןניאשתויטרפ תוראבמ םימ םיתושה ולאב רבודמ
.בלה (Thickening) תובעתהל ךכב םיפשחנו חוקיפ

Circulation


2019 ילוי
םימבש תרפוע ןיגב םשא ןגנמ
וליג ב"הרא Washington University in St. Louis ירקוח
הברה ללועל לולע קיזמ וניאש לרנימ ,הנוכנה הביבסב יכ
רשא (Drinking Water) הייתשה ימ בכרה תא תונשל ידכ
.(Lead) תרפוע תורוניצב םימרוז

םדא ינבו דחוימב ליער לרנימ וניא (Manganese) ןגנמ
בולישבש ררבתמ ,תאז םע .ץוצמקל ונממ םיקוקז וליפא
לולע אוה ,ןגנמ ומכ ,םירחא םימיוסמ םילקימיכ םע
.תרפוע תרנצב םירבועה םימב םילודג םייוניש םורגל

םישמתשמ םהב (Disinfectants) יוטיחה ירמוחמ תולתב
וליפאו םייניצר םייוניש ללוחל םילולע םה ,םימה יוטיחל
.םינכוסמ

(Lead Dioxide/PbO2) תינצמח וד תרפועב דקמתה רקחמה
-רתויב הצופנה תרפועל דוגינב ,רתויב הנטק םימב ותוסיסמש
.(Lead Carbonate/PbCO3) טנוברק תרפוע

אוהש ךכ ידכ דע ןייוצמ יוטיח רמוח אוה (Chlorine) רולכ
רמוח םג והז .םלועה יבחרב הייתש ימב ללכ ךרדב שמשמ
טנוברק תרפוע לש הכיפהה תא םדקמו בוט ןצמחמ
לש ותוחכונ תרזעב ץאומ הז ךילהת .תינצמח-וד תרפועל
.םימב ןגנמה

Environmental Science and Technology


2020 ראורבפ
םידליב תששעל רושק הייתשה ימב לקימיכ
West Virginia Uni. School of Dentistry ירקוח
PFAS לקימיכה לש הובג זוכיר םע םידלי יכ םיחוודמ
(Tooth Decay) תששע לש תויתייעב רתיל םירושק םדב
זוכירש לככ .(Cavities) םיינישב םירוחל ךכיפלו השק
.הייעבה הלודג ,לודג םדב הז רמוח

לושיב ילכ רוצייב רבעב שמישש רמוח אוה PFAS
.(Nonstick Cookware) םיקיבד םניאש

תיאונקדורואולפרפ הצמוחב היולת המשאה יכ הארנ
תוחתפתה תשבשמה (Perfluorodecanoic Acid)
תוישק לע רמושה (Enamel) ליימאה לש האירב
.(Decay) ןנובקירל ןתושיגר תא לידגמו םיינישה

ופתתשהש םינש 11 דע 3 ינב םידלי 629 ופתתשה רקחמב
.National Health and Nutrition Examination Survey-ב

Journal of Public Health Dentistry


2020 ראורבפ
הנועהו רדחה יפל הנתשמ תיבב םימה תוכיא
יכ אצמ ב"הרא הנאודניא Purdue University-ב רקחמ
תונתשהל היושע תיבב (Water Quality) םימה תוכיא
תרגתאמה הדבוע ,(Seasons) הנשה תונוע ןיבו רדחה יפל
םימל םיהז תירוביצ םימ תכרעמב םימהש החנהה תא
.הנשה לש הנוע לכב ןיינב לש תרנצב םירבועה

הנשה ךלהמב תיבב םםינותנ ימעפ 58 ופסא םירקוחה
דראילימ 2.4- ו תועש 222,000-מ הלעמל ושיגהו
.תומושר

Building and Environment


2020 יאמ
הייתשה ימב תרפוע לע םוינימולא תעפשה
םילקימיכה ןיבש ןילמוגה יסחי וקדבנ אל הנורחאל דע
ןיא .(Drinking Water) הייתש ימב םייוצמה םיצופנה
םימ תוכרעמב (Aluminum) םוינימולא אוצמל רידנ הז
הנורחאל ךא ,םימב לופיטל שמשמ אוהש ןוויכ ,תוינוריע
.תרפועמ םימ תורוניצ לע םירצונה םיעקשמ ולגתה

ב"הרא Washington University in St. Louis ירקוח
םיאנתב ,שי םוינימולאל יכ ואצמו תונויסנ רפסמ וכרע
תוסיסמ לע הבושח ךא ,הנטק העפשה ,םימיוסמ
.(Lead's Solubility) תרפועה

בולישו םוינימולא ,(Phosphate) טפסופ דציכ וקדב םה
בכרהב םימ תנצנצב תרפוע תעוצר לע עיפשמ םהינש לש
.תובר םימ תוכרעמב םייוצמה םימ לש הזל בורקה
לע העפשה התייה אל םוינימולא קר ףסונ הב תנצנצב
.רטילל ג"קמ 100-כ לש זוכירב םימל הססומתה תרפועה
םימב תרפועה זוכיר דרי ,טפסופ קר ףסונ הב תנצנצב
.רטילל ג"קמ 1-מ תוחפל רטילל ג"קמ 100-כמ
זוכיר דרי ,טפסופו םוינימולא :םהינש ופסונ הב תנצנצב
.רטילל ג"קמ 10-כל רטילל ג"קמ 100-כמ םימב תרפועה

ןיידע וז ,םימ רטילל תרפוע ג"קמ 10 םירקוחה ירבדל
ןיידע הז לבא ,הייתשה ימ ןקת יפל שרדנל תחתמש המר
.םוינימולא אלל תנצנצב הארנש הממ םימב תרפוע רתוי

Technology & Environmental Science

.