Water םימ
...םייסיסב ורקאמ יביכרמ 4 ללוכ םדאל אירב יסיסב טירפת
םירמוח רפסמו םילרנימו םינימטיו ןכו םינמושו תומימחפ ,םינובלח ,םימ
.םיפסונ םייסיסב

ורקימ-ו תיסחי הלודג תויומכ ךירצ ונממ ביכרמ ועמשמ ורקאמ
.תיסחי תונטק תויומכ ועמשמ

ףוגב םימה דיקפת

םיעייסמ םימה .םימ 65%-מ בכרומ רגוב םדא לש ופוג
.םהמ תלוספ ירצותו םיאתה לא הנוזת ירמוח תרבעהב
םהב ,ףוגה רובע םימב םיסיסמ םינימטיו םישימשמ םה
,הגיפס ,לוכיע םשל ףוגל םישורדה C ןימטיוו B ינימטיו
.האוצ תשרפהו םדה-רוזחמ
.העובק ףוג תרוטרפמט לע הרימש םשל םג םישורד םימה

םיירקיעה םימה תורוקמ
.םימה תכירצ ללכמ 2/3-כ םיווהמ רשא םילזונ
.םימ רקיעב םיליכמ תוקריו תוריפ .ןוזמ
.היגרנא תריצימ האצותכ ףוגב םירצונה םירמוח ףוליח ימ

ףוגהמ םימה אצומל תוירקיעה םיכרדה
.העיז תשרפה
.(הפישנה) המישנ
.ןתש תשרפה
.האוצ תשרפה

?ףוגה קוקז םימ תומכ וזיאל
קוקז הל תומכה .השורדה תימויה םימה תומכל רשאב לזרב ללכ ןיא
...םהו םימרוג רפסמב היולת הבוט תואירב םשל ףוגה
.םיממ ילאודיבידניאה ףוגה בכרומ הדימ וזיאב
.תוחלו הרוטרפמט :ריוא גזמ
.הכשמו תינפוגה תוליעפה תמצוע

העש לכ ןיתשמ םדאה םא התואנ איה םימ תכירצ יכ רמול ןתינ
אוה ןמיס רתוי וא תועש 4 לכ ןיתשמ אוה םא .םייתעש דע יצחו
תומכל תואנ דדמ וניא אמצש ןוויכ .םימה תכירצ לידגהל וילעש
ךשמב םעפ ידמ הייתש לש לגרה לגסל שי ,ףוגה קוקז הל םימה
.אמצ תשוחת אלל ףא םויה

םימה רהוט
םילקימיכו םיבשע ילטוק ,ןושיד ירמוחב םימהוזמ תויהל םילולע זרב ימ
רולכ םהבו םירחא םירמוח .םוהתה ימ לא ןנתסהל םילולעש םייתיישעת
תמר ןונוויכ ,םיקדייח תליטק םשל הייתשה ימל םיפיסומ (Chlorine)
.דועו (pH) םימה תויצמוח
תטישב רהטל ןתינ יתיב זרב ימ .םימה ביט לע הרימשל תוטיש רפסמ שי
תנירקו קוקיז ,םחפב ןוניס ,(Reverse Osmosis) הכופהה הזומסואה
.(הלוגס הרטלוא) UV
רשא םימו םיילרנימ םימ ,ןייעמ ימ :םרוקמ יפל םיגווסמ םיקבקובמ םימ
.םילרנימב םירשעומ

םימה תוריכע
איה ,תאז םע .הרישי תיתואירב העפשה ןיא (Turbidity) םימה תוריכעל
.םיקדייח לש םתוחתפתהל עצמ קפסלו םימה רהוטב עוגפל הלולע
.הלחמ ימרוג םימזינגרוא לש םתוחכונ לע םג עיבצהל הלולע תוריכע

םירשעומ םימ
,(םימהזממ םיישפוח) םירהוטמ ויהי םימהש ידש תרמואה הסיפת תמייק
ךילהת .ףוגה תואירב לע םיעיפשמ רשא םיפסונ םיטביה םנשי םימל ךא
תא ,םימה תויסיסב תמר תא תונשל יושע (Electrolysis) הזילורטקלא
...יטנדיסקוא-יטנאה םחוכ תאו (Cluster Size) םדוכיל תדימ

תויסיסבה תדימ
הז גוריד .ףוגה לש (pH-ה תמר) יסיסב-יצמוחה ןוזיאה לע רומשל בושח
תבשחנ הסימת .(תטלחומ תויסיסב) 14-ל (תטלחומ תויצמוח) 0 ןיב ענ
.7 הגרדב איה רשאכ תילרטינל
תכרעמל טרפ) ובטימב לעופו תויצמוחה תגרדל דחוימב שיגר יחה ףוגה
לש תויצמוחה תגרד .תילרטינל הבורק תויצמוחה תגרד רשאכ (לוכיעה
.6.8-כ איה (םיאתה יניערגל טרפ) םייחה םירמוחה תיברמ םינפ

7.2 ןיב איה םיאתה תא םיפיקמה םילזונהו םדה תמסלפ תויצמוח תמר
םישמשמה םירמוחה .הז ןוזיא לע רומשל ידכ ולשמ םיכרד ףוגל .7.3-ל
ףוגה לצנמ םיבר םירקמב .(Buffers) םיצצוח םייורק הז בוציי ןונגנמ
.ץצוח יעצמאכ תומצעב יוצמה ןדיסה רגאמ תא
תויצמוחה תמר לע הרימשל תוליעיב הז ןונגנמ שמשמ רצקה חווטב
לא ןדיסה לש וז תוננתסה הלולע ךוראה חווטב ךא ,ףוגל השורדה
.סיזורופואטסואל ונייהד םצע תופיפצ ןדבואל םורגל תומצעל ץוחמ

,הת ,הפק ומכ) םייצמוח תואקשמ לש תולודג תויומכ םיכרוצה םה םיבר
ומכ ,הצמוח רצויה בר ןוזמו (םיססות תואקשמו םיילוהוכלא תואקשמ
.ףוגה לש ילילש יצמוח ןזאמ םירצוי ולא לכ .יחהמ םינובלח
תוריפ םילולכ ךכב) יסיסב ןוזמ לש הכירצ ידי-לע השעי הז בצמ ןוזיא
pH תגרדב םימ תייתשו םייסיסבה םיילרנימה תכירצ תרבגה ,(תוקריו
םהו (7) ילרטינ גוריד שי הייתשה ימו תואקשמה תיברמל .9-ל 8 ןיב
.תואנ ןזאמ םרוג םיקפסמ םניא

דוכילה תדימ
.הזילורטקלא ךילהת ורבע רשא םימב הנטק היהת םימה דוכיל תדימ
ותלוכי תא םיריבגמו םיאתה תונפד ךרד תולק רתיב םירדוח ולא םימ
.םהמ הצוחה תלוספ ליבוהלו םיאתה לא אשינה ןוזמ סימהל ףוגה לש
ידי-לעו דחי תוקובדה ,תולוקלומ 13-ל 10 ןיב הענ זרב ימ דוכיל תגרד
.תולוקלומ 6 דע 5-ל תדרל הז זוכיר יושע הזילורטקלאה ךילהת

יטנדיסקוא-יטנאה לאיצנטופה
הזילורטקלא תועצמאב יטנדיסקוא-יטנאה לאיצנטופה תא לידגהל ןתינ
.םימב םיטנדיסקוא-יטנאכ םילעופה םינורטקלאה תומכ תא הלידגמה

םימב םימהזמ
היתשה ימב תשוחנ
תשוחנה תומכ .תשוחנמ תרנצב םימרוז םימה םהב םלועב תומוקמ שי
.תצלמומה תימויה תומכה תא רובעל הלולע ולא תומוקמב היתשה ימב
.וז תרנצב והש םה ןמז המכו םימה תויצמוחב יולת רבדה
רשא תולחמ ןנשי ךא ,תשוחנה תומכ תא תסוומ רשא ןונגנמ םייק ףוגב
ףוגה הב (Wilson's Disease) ןוסליו תלחמ ומכ ,הז ןונגנמ תושבשמ
.תוליער ידכ דע תולודג תויומכב תשוחנ רבוצ

היתשה ימב תרפוע
םג .תרפועמ תרנצב ושמתשה םהב םלועב תומוקמ ויה 1998 תנש דע
עדיה תובקעב .הייתש ימ תלבוהל תרפוע תרנצב שמתשה םיאמורה
לש התליפנל המרת וז הדבועש הארנ םויה דעו זאמ רבטצהש יאופרה
.וז הירפמיא

םימה יוטיח
(Disinfectants) יוטיח ירמוח
םיקדייח לוטקל ודעונ רשא יוטיח ירמוח םימל םיפיסומ םיבר תומוקמב
...E Coli-ה קדייח ומכ ,םינוש
םייניעבו ףאב יוריגל םורגל לולע םימב רולכ רתי .(Chlorine) רולכ
.הביק ישוחימלו 
ולאל תומוד תועפשה שי םימב ןימרולכ רתיל .(Chloramine) ןימרולכ
.הימנאל םורגל םג לולע אוה .רולכ לש 
תצומחת-ודב רתי שומיש .(Chlorine Dioxide) רולכה תצומחת-וד
היהית המוד העפשה .םידליב םיבצעה תכרעמ לע עיפשהל לולע רולכה 
.ומיא ןטבב דלו לע 

םוריח יבצמב םימ יוטיח
החתרה
.הלחמ םרוג םזינגרוא לכ םהב דימשת תוקד 10 ךשמב םימ תחתרה
ץוצמק תפסוה ידי-לע םיחותר םימ לש לפתה םמעט תא רפשל ןתינ
ידי-לע וא תועש רפסמ ךשמב דומעל םימל וחינתש ךכ ידי-לע חלמ
.ילכל ילכמ םתגיזמ ידכ ךות םרורוויא

(דבלב ראב ימ) ימיכ יוטיח
רחאל .רולכ לש לק חיר ףידהל םימה לע .דוי וא רולכב שמתשהל גוהנ
.םהב שומישה ינפל העש ךשמב דומעל םימל חינהל שי בוברעה
ןתינ םוריח תעשב .וז הרטמל דוי תוילבטו רולכ תוילבט גישהל ןתינ
.תיתיב דוי תסימתב שמתשהל

בל ומיש
...ל םישמשמ רשא םימ בטיה אטחל בושח

.םייניש חוצחצ.לושיב.היתש

םימ תלערה
תולגוסמ ןניא תוילכהש דע הלודג הכ תומכ תייתש העמשמ םימ תלערה
םיגופס רשא חומ יאת .ףוגה יאתב םיגפסנ ולא םימ יפדועו השירפהל
.וב תוחיפנל ומרגי םימ רתיב

...םה ךכל םימוטפמיסה

.תותיווע
.תמדרת
.תוליחב
.תואקה
.תושישת
.לובליב

...הימרטנופיה/םדב ןרתנ טועימ ואר

םישק םימ
.םיקצממ םילרנימ םיסמומ םהב םימ םניה (Hard Water) םישק םימ
תדדמנ םימה תוישק תגרד .םויזנגמו ןגנמ ,ןדיס םה רתויב םיצופנה
.(Part Per Million/PPM) "ןוילמל םיקלח"-ב

םיכר םימ תמועל םישק םימ לש םהיתונורסח
.ןובס לש הלופכ תומכ יוקינ תעב םיכרוצ
,םישבי םימתכ ,(Soap Scum) ןובס תמהוז םירצוי ןובסו םישק םימ
.לכוא ילכמו היטבמאמ ףוטשל ןתינ אל םתוא  
םילרנימה לש שדחמ םתושבגתהל םימרוג וממוח רשא םישק םימ
.םירחא םימ ירבעמו תורנצ םותסל הלולע תינבא .תינבא תרוצב  
תויבובקנ תא תמתוסו הפיטשה רחאל ףוגה לע םג תרתונ תינבאה
איה .םיקדייחל ןכשמ תווהל הלולע וז ךרדב תרצונה הבכשה .רועה  
.רוע יוריגלו קוניתב (Diaper Rash) 'םילותיח תחירפ'ל תמרוג  
.היישעתב םינוש רוציי יכילהתב םיעגופ םיקצממה םילרנימה

ידי-לע םימ ךכרמ תועצמאב איה םימ ךוכירל רתויב הלוזה ךרדה
רזענ הז רישכמ .(Ion Exchange Water Softener) םינוי תפלחה
םילרנימה ינוי תא ףילחמו (Sodium Chloride) ןרתנה דירולכ חלמב
.ןרתנב םיקצממה

...תושדח - םימ ואר