3 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ
Probiotics & Prebiotics - News 3

תידבכ היתפולפצנא תמצמצמ 'בורפ
(2) רתי תנמשה
(3) הקיטויביטנא םע לושלישל 'בורפ
חומה תוליעפ לע העיפשמ 'בורפ
D ןימטיו תומר תרפשמ הקיטויבורפ
IBS-ל הליעומ הניא הקיטויבורפ
תששע תענומ הקיטויבורפ
(4) קפסב ,לושליש דגנ 'בורפ
היגרלאמ תוקונית לע הניגמ 'בורפ
ןורק תלחמ תונשיהו 'בורפ
םיילובטמ םייונישו 'ברפ םיביס
(1) ןטב יבאכ דגנ אל
תוריפ יצימל הקיטויבורפ תפסוה
יטויבורפ רירמ דלוקוש
תחשה תחדקו הקיטויבורפ
םידליב המתסא דגנ אל 'בורפ
(2) םייעמ תויעב דגנ ,םיגפל 'בורפ
תוקוניתב האולחת דגנ 'בורפ
(3) רתי תנמשה
םירגובמ תינוסיח ךמות B lactis
םייטויברפ םתפילקו םידקש
(2) ןטב יבאכ דגנ אל
םיבוטה םיקדייחל ןבל םחל
הפה תואירבל L paracasei
(3) םידליב ןטב יבאכל הקיטויבורפ
הקיטויבורפה תלועפ ךרד
םיער תושגר דגנ 'בורפ
ןתשה יכרדב םוהיז דגנ 'בורפ
תינוסיח תוליעפ המיגדמ 'בורפ
תיטויברפ העפשה םע םחל
םייעמ ימוהיז דגנ הקיטויברפ
תיתקלד יעמ תלחמב לזרב
תומימחפב םירמוח ףוליחו 'בורפ
יעמב הקיטויבורפ תודרשיהל ןדיס
(1) הקיטויביטנא םע לושלישל 'יבורפ
הפהמ ער חיר דגנ יטויבורפ קיטסמ
םיביס תריתע תינוחמצ הנוזת
בל ףקתהל ןוכיסו יעמ יקדייח
רכוסב הפוצמ 'בורפ
(1) המזקא אלל קונית
םילרנימ תגיפסל הקיטויברפ
תוננטצהל ןוכיס דגנ 'בורפ
(1) רתי תנמשה
סיטילוקה תלחמ תרמוח
(1) יעמ יקדייח דדועמ םא בלח
(2) הקיטויביטנא םע לושלישל 'בורפ
יטויברפ לאיצנטופ לעב םודא ןיי
תיטויברפ ןומירה תפילק תיצמת
(2) יעמ יקדייח דדועמ םא בלח
(1) תיקמנ יעמ תקלד דגנ ,םיגפל 'בורפ
םיאטרופסב יעמה תואירבו 'בורפ
ףוגה ןמוש התיחפמ 'בורפ
C diff בקע לושלישל הקיטויבורפ
(2) המזקא אלל קונית


...הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר
...1 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר
...2 תושדח - הקיטויברפו הקיטויבורפ ואר

 
2011 לירפא
ןתשה יכרדב רזוח םוהיז עונמל תרזוע הקיטויבורפ
יכ אצמ ב"הרא לטאיס University of Washington-ב רקחמ
תבכרומה (Intravaginal Probiotic) תיקיתרנ-ךות הקיטויבורפ
הניטקמ (Lactobacillus Crispatus) סוליצבוטקל קדייחהמ
תודעומה םישנב ןתשה יכרדב םוהיז לש תורזחה רועיש תא
דוועב 15% היה תולפוטמה םישנב תורזחה רועיש .ךכל
.םישנ 48 ופתתשה רקחמב .27% היה אוה ובצלפה תצובקבש

Clinical Infectious Diseases


2011 רבמטפס
תינוסיח תוליעפ הארמ הקיטויבורפ
ינוסיחה דוקפיתה תא קזחל יושע ימוי יטויבורפ ףסות
Chr. Hansen-ב רקחמ .50%-כב (Immune Function)
ודיפיב יקדייח ללוכה ףסות יכ חוודמ ב"הרא ןיסנוקסיו
(Lactobacillus) סוליצבוטקל יקדייח וא (Bifidobacterium)
.IgG3 ןדגונב ,המאתהב ,46%-ו 66% לש הלדגה וארה
.שיא 211 וב ופתתשהו תועובש 6 ךשמנ רקחמה

British Journal of Nutrition


2011 רבמטפס
תיטויברפ העפשה םע םמחל
הטיח ןיבוסב םירבגותמ םימחלש אצמ יגלב רקחמ
תפסותב (Rye Bran) ןופיש ןיבוסב וא (Wheat Bran)
םימחל םיקפסמ (Xylanase) זאנליסק םיזנאה
םיריבסמ םירקוחה .תיטויברפ העפשה ילעב םייתוכיא
םימחלל הנקמה איה םייתנוזתה םיביסה תפסוה יכ
.תויטויברפה םהיתונוכת תא ולא

Food Chemistry


2011 רבמטפס
םייעמ ימוהיז תענומ הקיטויברפ
םירקוח ידי-לע התשענ רשא םימדוק םירקחמ לש םתריקס
יכ הארמ קרמנד Technical University of Denmark-ב
ידוקפית ןוזמכ שמשל ךישמת (Prebiotics) הקיטויברפ
םייעמ ימוהיז תענומ איהש ךכל תודוה (Functional Food)
ימרוג) םינגותפ דגנ תלעופ איהש ךכב (Gut Infections)
.(Intestinal Pathogens) יעמב (הלחמ
ךרטצי םייעמל רודחיש הלחמ םרוג קדייחש אוה ןויערה
הטויבורקימ/יעמ יקדייח לש םייק ךרעמ דגנ תורחתהל
.ומויק לע (Intestinal Microbiota)

Technology & Trends in Food Science


2011 רבוטקוא
תיתקלד יעמ תלחמ ךלהמב יטויבורפ םסוחכ לזרב
ינז יכ ואצמ הינטירב University of Bristol-ב ירקוח
הרישע הביבסב לועפל םישקתמ םימיוסמ הקיטויבורפ
יעמ תולחמ לש ליעפה בלשב תרצונ רשא (Iron) לזרבב
םהב ,(Inflammatory Bowel Disease/IBD) תויתקלד
יעמה לש תיביכ תקלדו (Crohn's Disease) ןורק תלחמ
.(Ulcerative Colitis) סגה
בלשב הלועפל סנכיהל היושע הקיטויבורפה םהירבדל
יקדייחב רבודמ .(Remission) הלחמב היסימר/הגופהה
יקדייחו (Lactobacillus) סוליצבוטקל יקדייחב רבודמ
ידי-לע תבכועמ םתוחתפתהש (Bifidobacterium) ודיפיב
.לזרבה תומר
יכ אצמ תפרצ Institut Pasteur de Lille-ב רקחמ
ומכ ,םימיוסמ םיקדייח ינז לע (Proteins) םינובלח
.תויתקלד יעמ תולחמב המחלמ דדועל םייושע סוליצבוטקל

PloS ONE


2011 רבוטקוא
תומימחפ לש םירמוחה ףוליח לע העיפשמ הקיטויבורפ
ב"הרא Washington Uni. School of Medicine ירקוח
(Yogurt) טרוגויב םיכרצנה םייטויבורפ םיקדייחש םירסומ
םה ךא ,םיקדייחה תייסולכוא תא תונשל אלש םייושע
תומימחפה לש םירמוחה ףוליח לע םיעיפשמ
.םיימוקמה םיקדייחה ידי-לע (Carbohydrate Metabolism)
.םירבכעב ךרענ רקחמה

Science Translational Medicine


2011 רבוטקוא
יעמב הקיטויבורפ לש תודרשיה רפשמ ןדיס
לורטסלוכ תומר ןיטקמו
הינמרג הניי Friedrich Schiller University-ב רקחמ
(Calcium Phosphate) טפסופ ןדיס ףסות בוליש יכ אצמ
(Lactobacillus paracasei) סוליצבוטקל :הקיטויבורפו
ריבגהלו םייעמב יטויבורפה סולכיאה תא ריבגהל יושע
שומישל האוושהב LDL/ערה לורטסלוכה תומר תתחפה
,שיא 34 ופתתשה רקחמב .ודבל סוליצבוטקלה קדייחב
ףסותה תא ולביקש ההובג טעמ לורטסלוכ תמר ילעב
.תועובש 4 ךשמב

Clinical Nutrition


2011 רבמבונ
(1) הקיטויביטנא םילטונב לושליש תענומ הקיטויבורפ
,םילפוטמ 3,096 ופתתשה םהב ,םירקחמ 22 לש םתריקסמ
הקיטויביטנא תליטנל ליבקמב הקיטויבורפ תליטנ יכ הלוע
.60%-כב (Diarrhea) לושלישל ןוכיס הניטקמ (Antibiotics)
.Saccharomyces boulardii/S. boulardii ירמשב רבודמ

,םילפוטמ 3,338 ופתתשה םהב ,םיפסונ םירקחמ 28 תריקס
לופיטה ןמזב תוחפל הקיטויבורפ ולביקש ולאש יכ התליג
שומישה בקע לושלישל ןוכיס ךכב וניטקה הקיטויביטנאב
.ובצלפ תמועל 56%-ב הקיטויביטנאב

ב"הרא קרוי-וינ ,Maimonides Medical Centerב םירקוח
לושליש יפקתה ינפמ םג הניגמ הקיטויבורפ יכ םיחוודמ
.Clostridium difficile/C. diff קדייחה ידי-לע םימרגנה

American College of Gastroenterology


2012 ראוני
הפהמ ער חיר דגנ יטויבורפ קיטסמ
יכ ואצמ קרמנד University of Copenhagen ירקוח
סוליצבוטקל קדייחה תא ליכמ רשא (Gum) קיטסמ
/הפהמ ער חיר תיחפהל יושע (Lactobacillus reuteri)
.(Bad Breath/Halitosis) הפ תשאב
רשא ,25 דע 19 ינב ,םישנא תצובק הפתתשה רקחמב
.הפהמ ער חירמ ולבס

Acta Odontologica Scandinavica


2012 ראוני
רתוי בוט יעמ יקדייח ליפורפל םיביסב הרישע תינוחמצ הנוזת
ןעמשמ (Vegan) תינועבט וא (Vegetarian) תינוחמצ הנוזת
םע ,(Gut Microflora) יעמ יקדייח לש םינוש םיליפורפ
,םיילאיצנטופ (הלחמ ימרוג) םינגותפ לש תוכומנ תומר
.E. coli-ה קדייח ומכ
ולטנ הינמרג University Hospital in Tubingen ירקוח
םה .םינועבט 105-ו םינוחמצ 144 לש םתאוצמ תואמגוד
(Carbohydrates) תומימחפהו (Fiber) םיביסה תלוכתש םינייצמ
קדייח הב תויצמוח ,(Stool) האוצב הכומנ pH תגרדל המרג
.םידרוש םניא (Enterobacteriacea) םיירטנא יקדייחו E. coli-ה
.6.9 םינועבטבו 6.3 תב pH תגרד הדדמנ םינוחמצה תאוצב

European Journal of Clinical Nutrition


2012 ראוני
ותרמוחו בל-ףקתהל ןוכיסה לע םיעיפשמ יעמ-יקדייח
Medical College of Wisconsin-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
(Gut Microflora) יעמב יקדייח יגוסלש אצמ ב"הרא יקוולימ
בלה-ףקתהל ןוכיסה לע העפשה תויהל הלולע םתומכלו
יושע הקיטויבורפ ףסותו ותרמוחלו (Heart Attack)
לע ןגהל יושע ,םירקוחה ירבדל ,הז אצממ .תאז ןיטקהל
.(Surgery) חותינ םירבועה ולא לש םביל

FASEB Journal


2012 ראוני
םימוהיז התיחפמו רתוי תדרוש רכוסב הפוצמ הקיטויבורפ
דנלריא University College Cork ירקוח לש םהירבדל
םייטויבורפ םיקדייח ידי-לע רצוימה ינוציח (Sugar) רכוס הטעמ
םימלוב םה דציכ ריבסהל יושעו דרשיהל םהל רוזעל יושע
ודיפיבה יקדייח לש רכוסה הטעמ .םייקדייח םימוהיז
חתפמ דיקפת אלמל יושע (Bifidobacterium breve)
ןוסיחה תכרעממ םתוקמחתה ידי-לע יעמב םתודרשיהב
הלחמ ימרוג לש םוהיזה תומר תנטקהו (Immune System)
.יעמב

Proceedings of the Nat. Academy of Sciences (PNAS)


2012 ראורבפ
(1) 4 ליג דע ,המזקא אלל קונית
תוקוניתש הליג דנליז-וינ University of Otago-ב רקחמ
(Lactobacillus rhamnosus) סוליצבוטקל קדייחל םיפשחנה
(Pregnancy) ןויריהל 35-ה עובשהמ ,הנוזת יפסות תועצמאב
(Eczema) המזקאל תחפומ ןוכיסב םינותנ ,םייתנש ליג דעו
.(Rhinoconjunctivitis) תימחלה לש תיגרלא תקלדלו
םירקוחה .4 ליג דע תוחפל תכשמנ וז הניגמ העפשה
.םינש 4 ךשמב תוקונית 425 ורטינ

Clinical and Experimental Allergy


2012 סרמ
םילרנימ תגיפסב עייסמ יטויברפ ףסות
ב"הרא הנאידניא Purdue University-ב תודלוחב רקחמ
רוזעל יושע (Fibre) םיביסב רישעה יטויברפ ףסותש אצמ
ותלדגהל תודוה (Bone Density) םצעה תופיפצ תלדגהב
(Calcium) ןדיס :יעמל םיבושחה םילרנימ לש םתגיפס תא
.ןוזממ ,(Magnesium) םויזנגמו
(Inulin) ןילוניא ומכ ,םייתנוזת םיביסב אוה רבודמה
םתגיפסב םיעייסמה (Polydextrose) זורטסקדילופו
(Bone Health) םצעה תואירבל םיבושחה םילרנימ לש

Journal of Food Science


2012 סרמ
םישישקב תעפשו תוננטצהל ןוכיס הניטקמ הניא הקיטויבורפ
העיפשמ הניא (Yakult) טלוקי הקשמה לש תימוי הכירצ
תונוילעה המישנה יכרדב םימוהיזל ןוכיסה לע
תוננטצה ומכ ,(Upper Respiratory Tract Infections)
.(Influenza) תעפשו (Common Cold)
ליכמה (Fermented Milk) ססתומ בלח אוה הז רצומ
.(Lactobacillus casei) סוליצבוטקל יקדייח דראילימ 6.5
ךשמנש ,היגלב ןפווטנא University of Antwerp-ב רקחמב
.80-מ הלעמל ינב ,םישישק 737 ופתתשה ,םישדוח 6 לעמ

American Journal of Clinical Nutrition


2012 לירפא
(1) רתי תנמשהב המחלמל יעמה יקדייח
Nat. Institute for Agricultural Research/INRA-ב רקחמ
(Gut Bacteria) יעמה יקדייח בכרהב יונישש אצמ תודלוחב
ךכ ידי-לע ,(Obesity) רתי תנמשהל ןוכיסה לע עיפשהל יושע
רקחמה .(Dietary Habits) הנוזתה ילגרה תא הנשמ אוהש
.תועובש 8 ךשמנ

American Society for Nutrition/ASN


2012 יאמ
סיטילוקה תלחמ תרמוח תא הנשמ הקיטויבורפ
יקדייח םוהיז לש ותנטקהב רוזעל יושע יטויבורפ ףסות
.(Inflammation) תקלדו (Bacterial Infection)
(Galacto-Oligosaccharide) דירכסוגילוא-וקלג ףסות
(Colitis) סגה יעמה לש תיביכה תקלדה תרמוח תא ןיטקמ
(Immune System) ןוסיחה תכרעמ לש הקוזיחל תודוה
,ב"הרא Michigan State University ירקוח לש םהירבדל
םינבלה םדה יאת לש םדוקפית תא קזחמ םיביסה ףסות
ןיטקמו (Natural Killer Cells) 'םייעבט םינלטק' םינוכמה
הלחמה תרמוח תנטקה .רתוי הליעי ךרדב תקלדה תא
.(Colon Cancer) סגה יעמה ןטרסל ןוכיסה תא הניטקמ

Journal of Nutrition


2012 יאמ
(1) ןוסיחה תכרעמו יעמ יקדייח תוחתפתה דדועמ םא בלח
ןיב תרושקת וליג ב"הרא Texas A&M University ירקוח
(Genes) םינגהו םאה יעמב (Gut Microbes) יעמה יקדייח
ותוא ,קוניתל םירזועכ םיארנה ,ומיא םחרב חתפתמה קוניתב
(Womb) םחרב םייחה ןיב חוטב רבעמ עצבל ,םאה הקינימ
.הלומרופ לביקש קוניתב ואצמנ אל ולא םיאצממ .ץוחב םייחל

Genome Biology


2012 יאמ
(2) הקיטויביטנא םילטונב לושליש תענומ הקיטויבורפ
ופתתשה םהב םירקחמ 63 וללכנ הב הזילנא-הטמו הריקס
,הקיטויבורפ/םייתודידי םיקדייח תכירצש האצמ שיא 11,811
(Diarrhea) לושלישל ןוכיס תנטקהל הרושק ,(Yogurt) טרוגויכ
.הקיטויבורפ תליטנ-יא תמועל ,42%-ב ,הקיטויביטנאב ורוקמש

JAMA


2012 יאמ
יטויברפ לאיצנטופ לעב םודא ןיי
תובוכרתש םיחוודמ דרפס Uni. of Barcelona ירקוח
תויושע (Red Wine) םודא ןייב (Polyphenol) לונפילופ
(Gut Bacteria) יעמ יקדייח לש םתוחתפתה תא דדועל
סוקוקורטנא ,(Bifidobacterium) ודיפיב :םימיוסמ
סדיורטקב-ו (Prevotella) הלטוברפ ,(Enterococcus)
.(Bacteroides)
לורטסלוכה ,(Blood Pressure) םדה-ץחל דרי ליבקמב
HDL/בוטה לורטסלוכה ,(Total Cholesterol) יללכה
.םיאירב םירבג 10 ופתתשה רקחמב .CRP-ה תמרו

American Journal of Clinical Nutrition


2012 ינוי
יטויברפ לאיצנטופ הארמ ןומירה תפילק תיצמת
,היגלב Uni. Catholique de Louvain-ב םירבכעב רקחמ
דדועל היושע (Pomegranate) ןומירה תפילק תיצמת יכ הליג
יקדייח :(Gut Bacteria) יעמה יקדייח לש םתוחתתפתה תא
תא םג הדירוה תיצמתה .םיליעומ (Bifidobacteria) ודיפיב
ןכו LDL/ערה לורטסלוכה ,(Total C.) יללכה לורטסלוכה
(Pro-Inflammatory Markers) םייתקלד-ורפ םינמס
.(High-Fat Diet) ןמוש תריתע הנוזתל םירושקה סגה יעמב

British Journal of Nutrition


2012 טסוגוא
(2) קוניתה לש יעמה יקדייחל ליעומ םא בלח
חוודמ ב"הרא Duke University Medical Center-ב רקחמ
םתוחתפתה דדועמ (Maternal Breast Milk) םא בלחש
רשאמ רתוי ,םיליעומ (Gut Bacteria) יעמ יקדייח לש
רבדה .(Infant Formulas) קוניתל תולומרופה תאז םישוע
.תולחמו (Infections) םימוהיזמ קוניתה לע רתוי בוט ןגמ

Food Science & Current Nutrition


2012 רבמטפס
(1) תיקמנ יעמ תקלד דגנ ,םיגפל הקיטויבורפ
סוליצבוטקל קדייחה תא ליכמ רשא יטויבורפ ףסות
לש התוחיכש תא ןיטקהל יושע (Lactobacillus reuteri)
:(Premature Babies) םיגפל הרושקה לוכיעה תכרעמב היעב
,(Necrotizing Enterocolitis/NEC) תיקמנ יעמ תקלד
.תע םרטב ודלונש תוקוניתב התומתלו תולחמל חיכש םרוג
.ג"ק 1-מ תוחפ לקשמב ודלונש םיגפ 311 ופתתשה רקחמב
ףסות ולביקש םיגפה ברקב תיקמנה יעמה תקלד רועיש
דמע אוה ותוא ולביק אלש ולא ברקבש דועב 2.5% היה
.15.1% לע

BMC Pediatrics


2012 רבמטפס
םיאטרופסב יעמה תואירב תא תרפשמ הקיטויבורפ
יעמה דוקפית תא רפשל יושע ימוי תיטויבורפ תבורעת ףסות
תיחפהל רוזעלו (Performance Athletes) םיעוציב יאטרופסב
,(Gastrointestinal Complaints) םייעמו הביק תונולת
תושירד בקע ,םילושלישו תואקה ,תויוצווכתה ,תוליחב םיללוכה
.םייעמב םדה תמירז תא םיניטקמה םירירשהו בלהמ תורבגומ
ופתתשה הירטסוא Medical University of Graz-ב רקחמב
.38 עצוממ ליג ינב םיאטרופס םירבג 23

Journal of the Int. Society of Sports Nutrition


2012 רבמבונ
ףוגה ןמוש תומר התיחפמ הקיטויבורפ
הכירצש םיחוודמ הדנק University of Manitoba ירקוח
תא רפשל היושע יטויבורפ (Yogurt) טרוגוי לש תימוי
תא םצמצלו יטגרנאה (Metabolism) םירמוחה-ףוליח
.4% דע רועישב (Body Fat) ףוגה ןמוש תומר
קדייחה תא ליכה ,תועובש 6 ךשמב ךרצנש ,טרוגויה
(Lactobacillus amylovorus) סורובולימא סוליצבוטקל
.(Lactobacillus fermentum) םוטנמרפ סוליצבוטקל וא
.ןושארה ןזל התייה םיינשה ןיבמ הלודגה העפשהה
תתחפהב עייסל םייושע ולא םינז םירקוחה ירבדל
.(Obesity) רתי תנמשה לש התוחתפתה

Journal of Functional Foods


2012 רבמבונ
66%-ב C diff קדייחל רושקה לושליש התיחפמ הקיטויבורפ
,שיא 3,800 ופתתשה םהב ,םירקחמ 20 לש הזילנא-הטמ
האצמ הדנק וטנורוט SickKids Research Institute-ב
(Diarrhea) לושליש ירקמ תוחפל הרושק הקיטויבורפש
.66%-ב Clostridium difficile/C. difficile קדייחה ןיגב
.(Elderly) םישישקב רקיעב עגופ הז קדייח

Annals of Internal Medicine


2013 סרמ
(2) המזקא אלל קונית
Uni. of Sydney-ב םימדוק םירקחמ לש תיתטיש הריקס
הלומרופל םיפיסומש הקיטויברפ יכ האצמ הילרטסוא
,(Breast Milk) םא בלחל וא (Infant Formula) תוקוניתל
.םייתנש ליג דע תוקוניתב (Eczema) המזקא עונמל היושע

Cochrane Database of Systematic Reviews


2013 לירפא
דבכה תמחש ילוחב תידבכ היתפולפצנא תמצמצמ הקיטויבורפ
רשא ,(Cirrhosis) דבכה תמחש ילוח 160 ופתתשה וב ,רקחמ
לופיטל שמשל היושע הקיטויבורפ יכ אצמ םישדוח 9-כ ךשמנ
רופישה .(Hepatic Encephalopathy) תידבכ היתפולפצנאב
.הקיטויבורפב לופיט ישדוח 3 רחאל לח

2013 International Liver Congress


2013 לירפא
(2) לקשמ תדרוהלו ןמושל הרושק הקיטויבורפ
Megmilk Snow Brand Co. Ltd תינפיה הרבחה ירקוח
(L. gasseri) סוליצבוטקל קדייחה לש ימוי ףסותש וליג
הייטנ ילעבב (Weight Loss) לקשמ תדרוהב רוזעל יושע
.(Obesity) רתי תנמשהל
ליכהש ,(Fermented Milk) ססתומ בלח לש רצומ תכירצ
רושק ,ךומנ יסחי ןונימב ,תועובש 12 ךשמב ,הז קדייח
.(Abdominal Fat) ינטבה ןמושה רוזיאב 8.5% תב הדיריל
תליטנ תקספה רחאל הנטק העפשההש םיחוודמ םירקוחה
.תידימת תויהל הכירצה לע יכ ועמשמש רבד ,ףסותה

British Journal of Nutrition


2013 יאמ
(3) הקיטויביטנא םילטונב לושליש תענומ הקיטויבורפ
ידי-לע םרגנ רשא (Diarrhoea) לושלישמ םילבוסה םישנא
תליטנמ תלעות קיפהל םייושע (Antibiotics) הקיטויביטנא
.הקיטויבורפ ףסוות
Hospital for Sick Children Research Institute ירקוח
םהב ,םירקחמ 23 לש םהיאצממ תא ונחב הדנק וטנורוט
.םירגובמו םידלי 4,213 ופתתשה
הקיטויביטנא םע דבב דב הקיטויבורפ תליטנ יכ ררבתה
2% קר .64%-ב לושלישמ םילבוסה רפסמ תא הניטקה
ללגב לושלישמ ולבס הקיטויבורפ ולטנש םילפוטמהמ
Clostridium difficile/C. difficile קדייחב םוהיז
.ובצלפה ילבקמ ברקב 6%-ל האוושהב

ND


2013 יאמ
חומה תוליעפ לע העיפשמ הקיטויבורפ
םדא-ינבב ךרענש University of California LA-ב רקחמ
,םירקוחה .(Brain) חומה לע העיפשמ הקיטויבורפש הליג
םישנ יכ וליג,(fMRI) ידוקפית MRI רישכמב ושמתשהש
וארה הקיטויבורפ ליכמה (Yogurt) טרוגוי תועיבקב תוכרוצה
תושגר דוביעב םיטלושה םירוזיאב חומה תוליעפב יוניש
ידי-לע ןמומ רקחמה .(Sensation) תושוחתו (Emotion)
Danone Research

Gastroenterology


2013 ינוי
D ןימטיו תומר תרפשמ הקיטויבורפ
Micropharma תרבח ירקוח וכרעש ,םדוק רקחמ יאצממ חותינ
יטויבורפ ףסותש הליג ,םיאירב םירגובמ 127 ופתתשה וב ,הדנק
(Lactobacillus reuteri) סוליצבוטקל ןזמ םיקדייח ליכמה ימוי
.25%-ב םדב D ןימטיו תומר תא לידגהל יושע

Metabolism & The Journal of Clinical Endocrinology


2013 ינוי
IBS-ל הליעומ הניא הקיטויבורפ
הינטירב Oxford University ירקוח ועציב ותוא ינילק רקחמ
עגונ רבדהשכ הליעומ הניא הקיטויבורפ תכירצ יכ אצמ
,(Irritable Bowel Syndrome/IBS) זיגרה יעמה תנומסתל
(Yogurt) טרוגויב ושמתשה םירקוחה .ובצלפל האוושהב
.שיא 179 ופתתשה רקחמב .תויטויבורפ תונוכת לעב ןוזמכ

BMC Gastroenterology


2013 ילוי
תששע תעינמל הקיטויבורפ
ירקוח ידי-לע ,םייארקא םיינילק םירקחמ 23 לש םתריקס
רשקה תא הנחבש ,הילטיא ונלימ University of Milan
הקיסה (Oral Health) הפה תואירבו הקיטויבורפ ןיב
.(Caries) תששע לש התעינמל הליעומ ןכא הקיטויבורפש

Nutrients


2013 טסוגוא
(4) לושליש דגנ הקיטויבורפב תלעותה יבגל קפס
םיארמ הינטירב Swansea University-ב רקחמ יאצממ
(Diarrhoea) לושליש דגנ הקיטויבורפב שומישב תלעות ןיאש
(Antibiotic-Associated Diarrhea) הקיטויביטנאב ורוקמש
.(Elderly) םירגובמב
,הקיטויבורפ ולביקש ,שיא 3,000-ל בורק ופתתשה רקחמב
ודיפיב יקדייחו (Lactobacilli) סוליצבוטקל ינז הללכש
ולא םיאצממ .םוי 21 ךשמב ובצלפ וא (Bifidobacteria)
.םימדוק םירקחמ רפסמ לש ולאל טלחומ דוגינב םידמוע

The Lancet


2013 טסוגוא
המתסאמ אל ךא ,היגרלאמ תוקונית לע הניגמ הקיטויבורפ
(Postnatal) הירחאו (Prenatal) הדילה ינפל הקיטויבורפ
E ןילובולגונומיאה לש ויתומר תא תיחפהל היושע
םירצוימ רשא םינדגונ = (Immunoglobulin E/IgE)
תוקוניתב = (Immune System) ןוסיחה תכרעמ ידי לע
,תויתשרות (Allergies) תויגרלאל תושיגרמ םהילע ןגהלו
.(Wheezing) םיפוצפיצ וא (Asthma) המתסא אלל תאז ךא
ב"הרא University of Miami, Florida-ב הזילנא אטמב
םהב ,2012 דע 2001 םינשהמ םייארקא םירקחמ 25 וללכנ
.שיא 4,031 ופתתשה

Pediatrics


2013 טסוגוא
ןורק תלחמ לש התונשיה תענומ הניא הקיטויבורפ
Institut des Maladies de l'Appareil Digestif ירקוח
קדייחה תקיטויבורפש אצמ ,הנש ןב ינילק רקחמב ,תפרצ
העיפשמ הניא Saccharomuces boulardii/S. boulardii
(Crohn's D.) ןורק תלחמל ןוכיס (תענומ הניאו) תיתועמשמ

Clinical Gastroenterology and Hepatology


2013 רבוטקוא
םיקומע םיילובטמ םייוניש םיררועמ םייטויברפ םיביס
וליכה רשא (ךכ םשל וטעלוהש) םינמש םירבכעב רקחמ
הקיטויברפ יכ אצמ םדאה יעמב םייוצמה יעמ יקדייח
(Fructo-Oligosaccharides) םידירכסוגילוא-וטקורפ הב
ידי-לע (Metabolism) םירמוחה ףוליח תא תונשל היושע
(Intestinal Microbiota) יעמה יקדייח לע התעפשה
.(Type 2 Diabetics) 2-גוס תרכוס עונמל ךכב רוזעלו

PLOS ONE


2013 רבוטקוא
(1) ןטב יבאכ דגנ אל
הריקסב הילרטסוא Royal Children's Hospital ירקוח
יבגל םינותנ הקדבש ,םייארקא םירקחמ 12 לש תיתטיש
שומישב תוכמותה תויודע תורסחש האצמ תוקונית 1,800
םשל (Lactobacillus reuteri) סוליצבוטקלה קדייחב
.ךכ בקע יכב תעינמו תוקוניתב (Colic) ןטב יבאכב לופיט

JAMA Pediatrics


2013 רבמבונ
תוילנויצקנופ תרפשמ תוריפ יצימל הקיטויבורפ תפסוה
וגקיש Institute of Food Technologists/IFT-ב רקחמ
תויהל םייושע (Fruit Juices) תוריפ יצימ יכ אצמ ב"הרא
.הקיטויבורפ לש םיגוס ינש רובע םיבוט (Carriers) םיאשנ
תוריפב :תוריפ יצימב םיביצי םניה ולא הקיטיבורפ ינז
םילכאמה תיברמ עגרכ .םישוחה לע עיפשמ וניאו םימודא
,(Dairy-Based) בלח ירצומ לע םיססובמ םייטויבורפה
(Lactose Intolerance) זוטקלל תוליבסה-יא תייעב תרתונ
.(Cholesterol) לורטסלוכה תלוכתו

Journal of Food Science


2013 רבמבונ
יטויבורפ רירמ דלוקוש
Royal Holloway University of London-ב ךרענש רקחמ
Bacillus indicus יטויבורפה ןזה יכ אצמ תודלוחב הינטירב
ןומיל יביסו (Maltodextrin) ןירטסקדוטלמ דירכסה םע בולישב
,(Dark Chocolate) רירמ דלוקוש ךותב ,(Lemon Fiber)
,םעטה לע הערל עיפשה אלו םיהובג תודרשיה ירועיש םיגדה
.םקרימה וא עבצה

Food Science and Technology LWT


2013 רבמבונ
תחשה תחדק לע הקיטויבורפה תעפשה
הארה הינטירב (University of East Anglia/UEA-ב רקחמ
םייוניש תריציל יעמב םיאת םע בולישב תלעופ הקיטויבורפ ךיא
(Nasal Cavity) ףאה ללח תא םידפרמה םיאתב םייתכרעמ
תיתנוע תלזנ/תחשה תחדקמ םילבוס רשא םישנאב
.(Hay Fever/Seasonal Allergic Rhinitis)
.Lactobacillus casei יטויבורפה קדייחב ושמתשה םירקוחה
תקלדב יונישב ושח יטויבורפה הקשמה תא ולביקש ולא
.ףאה יאת דופירב (Allergic Inflammation) תיגרלאה
.תחשה תחדק ינימסתב ינויש לכ לח אל ,תאז לכ םע
.תועובש 16 ךשמנ רקחמה

PLOS ONE


2013 רבמצד
םידליב המתסא תענומ הניא הקיטויבורפ
ינותנב שמתשהש הדנק University of Alberta-ב רקחמ
4,800 לעמ ופתתשה םהב םימדוק םיינילק םירקחמ 20
(Pregnancy) ןויריהב הקיטויבורפ תליטנ יכ חוודמ ,תוקונית
תא התיחפמ הניא וייחל הנושארה הנשב קוניתל התניתנ וא
.(Childhood Asthma) תודליה ליגב המתסאה תוחיכש

BMJ


2013 רבמצד
(2) םייעמ תויעב התיחפמ ,םיגפל הקיטויבורפ
התליג הינטירבב תואטיסרבינוא רפסממ רקחמ תצובק
תעפוה םצמצל היושע םינז 3 לש תיטויבורפ תבורעתש
.(Premature Babies) םיגפ ברקב הצופנה םייעמ תויעב
לש תועראיה המצמצ תבורעתה םירקוחה ירבדל
,(Necrotizing Enterocolitis/NEC) תיקמנ יעמ תקלד
(Sepsis) םד חלא תעפוה לע העפשה התארה אל ךא
.םוי 90 ליגל תחתמ םיגפ לע עיפשמה םד םוהיז :רחואמ

...םיאבה םיקדייחב תימוי הכירצ וושיה םירקוחה
Bifidobacterium infantis
Streptococcus thermophilus
Bifidobacterium lactis
תועובש 32 ינפל ודלונש םיגפ לע ,ובצלפל האוושהב
.תוקונית 1,099 ופתתשה רקחמב .ג"ק 1.5-מ תוחפ לקשמו

Pediatrics


2014 ראוני
תוקונית ברקב האולחת תענומ הקיטויבורפ
ורטינש ,הילטיא University of Bari Aldo Moro ירקוח
תוקונית יכ םירסומ ,התע הז ודלונש תוקונית 554
(Lactobacillus reuteri) סוליצבוטקל תקיטויבורפ ולביקש
תוחתפתהל רתוי ךומנ ןוכיסב ויה תועיבקב
.(Gastrointestinal Conditions) םייעמו הביק תולחמ
תוכומנ תויאופר תויולעל האיבה הקיטויבורפה תכירצ
.תוחפשמה רובע רתוי

University of Bari Aldo Moro


2014 ראוני
(3) לקשמב תדרל םישנל תעייסמ הקיטויבורפ
תועובש 24 ךשמנש ,הדנק קביווק Laval Uni.-ב רקחמ
(Overweight) ףדוע לקשמ םע םישנ 25 ופתתשה ובו
רומשלו לקשמב תדרל רוזעל היושע הקיטויבורפש אצמ
ולביקש םישנה ודרי תועובשה 24 םותב .הז גשיה לע
ובצלפ ולביקש ולאש דועב ,ןלקשממ ג"ק 4.4 הקיטויבורפ
הארה אל םירבגב המוד יוסינ .ןלקשממ ג"ק 2.6 ודירוה
.תואצותב לדבה
,דבלב Lactobacillus rhamnosus ןזב וזכרתה םירקוחה
בלח ירצומב םייוצמה םירחא םינז םירקוחה תעדל ךא
.המודב לועפל םה םג םייושע (Dairy Products)

Universite Laval


2014 ראורבפ
םירגובמב תינוסיח ךמות Bifidobacterium lactis קדייחה
יושע Bifidobacterium lactis (Bi-07) ימוי יטויבורפ ףסות
(White Blood Cells) םינבלה םדה יאת תוליעפ תא רפשל
רתי תושיגר םע הייסולכוא - (Elderly Adults) םירגובמב
.(Infections) םימוהיזל
תימוי הנמש וליג הינטירב University of Reading ירקוח
היילעל האיבה ,תועובש 3 ךשמב ,וז הקיטויבורפ לש
לשו (Monocytes) םיטיצונומה לש םתוליעפב תיתועמשמ
םיאירב םישישק 37 ברקב (Granulocytes) םיטיצולונרגה
.םוי 21 ךשמב ףסותה תא ולביקש

Journal of Nutritional Science


2014 סרמ
יטויברפ לאיצנטופ ילעב םתפילקו םידקש
תצעומ ידי-לע ןמומש ,ןיס Fuzhou University-ב רקחמ
(Almond Board of California) הינרופילק לש םידקשה
ליפורפ תא תרפשמ (Almonds) םידקש תכירצש אצמ
.(Intestinal Microbiota) יעמה יקדייח
,ריבגהל םייושעו םיביסב םירישע ,םתפילק ןכו םידקשה
ודיפיבה יקדייח תייסולכוא תא ,יביטקלס ןפואב
(Lactobacilli) סוליצבוטקלה יקדייחו (Bifidobacteria)
.יעמב
הניטקמ םתפילק וא םידקש תכירצש םג םיארמ םינותנה
םוידירטסולק תולחמה םרוג קדייחה תומר תא
שיא 48 ופתתשה רקחמב .(Clostridum perfringens)
.22 דע 18 ינב םיאירב

Anaerobe


2014 לירפא
(2) ןטב יבאכ דגנ אל
הילרטסוא ליווקרפ Royal Children's Hospital ירקוח
סוליצבוטקל קדייחה תועצמאב תוקוניתב לופיט יכ םיחוודמ
לש םינימסת םהב רפשמ וניא (Lactobacillus reuteri)
ולאל הריתסב םידמוע ולא םיאצממ .(Colic) ןטב יבאכ
.םיכופה םיאצממ לע וחווידש םינטק םירקחמ רפסמ לש
םישדוח 3-מ תוחפ ינב תוקונית 167 ופתתשה רקחמב
.זעה םייכב ללגב ףוחד לופיטל םתוא וליהבה םהירוהש

BMJ


2014 ינוי
יעמב םיבוטה םיקדייחהמ קלח ךרעמ תא רפשמ ןבל םחל
יכ חוודמ םיאירב םירגובמ 38 ופתתשה וב רשא רקחמ
,(Citrus Fruit) רדה ירפב היוצמה תבוכרת ,(Pectin) ןיטקפ
דוגינב ,םיליעומ םיקדייח רפסמ לש םהיתומר תא הניטקמ
.דבלב ןיטקפל וסחייתהש םימדוק םירקחמ יאצממל
(White Bread) ןבל םחל יכ ואצמ םירקוחה תאז תמועל
ןמומ רקחמה .םיליעומה םיקדייחהמ המכ תחימצ דדועמ
.Spanish Ministry of Science and Innovation ידי-לע

Journal of Agricultural and Food Chemistry


2014 רבמטפס
הפה תואירב תונורתי לעב סוליצבוטקל קדייחה
National Taiwan University-ב ךרענש תודלוחב רקחמ
ססתומ (Soy) היוס בלח יכ חוודמ ןאווייט
סוליצבוטקל קדייחב בלושמה (Fermented Soy Milk)
(Caries) תששע ינפמ ןגהל יושע (Lactobacillus paracasei)
סוקוקוטפרטס קדייחה לש ויתומר תנטקה ידי-לע
רושקה ירקיעה קדייחה - (Streptococcus mutans)
.(Tooth Decay) םייניש ןובקרל

Journal of Functional Foods


2015 ראורבפ
םידליב ןטב יבאכ דגנ הקיטויבורפו תיביטנגוק היפרת ,הזונפיה
דנלוה םדרטסמא Academic Medical Center ירקוח
יכ םירסומ םימדוק םירקחמ לש תיתטיש הריס ועציבש
יביטינגוק יתוגהנתה לופיט ,(Hypnotherapy) הזונפיה
הקיטויבורפו (Cognitive Behavioral Therapy/CBT)
תוידוקפית תוערפהב לופיטל םיליעי ואצמנ (Probiotics)
תורושקה (Gastrointestinal Disorders) לוכיעה תכרעמב
.(Pediatric Abdominal Pain) םידליב ןטב יבאכל
.םידלי 1,390 ופתתשה םהב םירקחמ 24 וללכנ הריקסב

Pediatrics


2015 לירפא
הקיטויבורפ לש הלועפה ןונגנמ
יכ ואצמ ב"הרא University of Maryland ירקוח
,(Lactobacillus rhamnosus GG) סוליצבוטקל קדייחה
רופישו םיוניש ידי-לע לעופ ,LGG רוציק םשל יורקה
קדייחש אצמנ רבעב .םירחא יעמ יקדייח לש םתוליעפ
,(Intestinal Problems) םייעמ תויעבבב ליעומ הז
(Respiratory Infections) המישנה תכרעמב םימוהיז
.(Eczema) המזקאו
.80 דע 65 ינב םישנו םירבג 12 ופתתשה רקחמב

mBio Journal


2015 לירפא
םירזוח םיער תושגרמ תעדה תא החיסמ הקיטויבורפ
Leiden Institute of Brain and Cognition-ב םיגולוכיספ
תבכרומה ,הקיטויבורפ ולביקש םישנא יכ םירסומ דנלוה
םידקמתמ ,תוחפל תועובש 4 ךשמב ,םיקדייח ינז ןווגממ
רבעה ןמ תויווחבו (Bad Feelings) םיער תושגרב תוחפ
םייתסהל לולעש רבד ,(Experiences from the Past)
תוחפ םיקסוע םה רמולכ ,(Depression) ןואכידב
ופתתשה רקחמב .םיילילש (Rumination) םירוהרהב
.ובצלפ וא תיטויבורפ תבורעת ולביקש םיאירב םישנא 40