1 תושדח - הקיסומ תייפרת
Music Therapy-News 1

(3) חומהו הקיסומ לוגרית
ריעצ ליגב הקיסומ ירועיש
םינוש םישנא ןיב העפשהה
הקיסומבש חוכה תשוחת
םידלי חומ רפשמ הניגנ-ילכ
(2) חותינ רחאל םיבאכו הקיסומ
םינגו תיסאלק הקיסומ
םילותחל תיסאלק הקיסומ
םיטרסב הקיסומה תעפשה
המשנהמ הלימגל הקיסומ
הקיסומב ילופיטה לאיצנטופה
תילסרבינוא הפש הניא הקיסומ
םירגבתמה חומו הקיסומ
הבשחמה ךרדו ילקיסומ םעט
םיחתנמ תרזעל הקיסומ
(3) חותינ רחאל םיבאכו הקיסומ
(2) היצנמידב תמחלנ הקיסומ
םייניעב תפקתשמ הקיסומ
שפנה תואירבל הליעומ הקיסומ
(3) ןורכיזל הליעומ הריש
COPD ילוחב יתאיר םוקיש
(3) חותינ ינפל תודרחו הקיסומ
סרטס ינומרוהו היח הקיסומ
(2) תוקונית לש םחומו הקיסומ
(4) באכו הדרח העיגרמ הקיסומ
הקיסומ ירועישב תלעותה
ןוסיחה תכרעמ רופישל ףופית
בלל הליעומ הקיסומ
למעתהל תרזוע הקיסומ
הקיסומה לש יופירה חכ
(1) רמייהצלא ילוחל הקיסומ
(1) ןואכידב ,חורה בצמ רופיש
ץבש ילפוטל הקיסומ
(2) חור בצמ תרפשמ הקיסומ
(1) תוקוניתל הקיסומ
הקיסומ םע בלה ןורכניס
םטואו םדה ץחל תדרוה
(2) רמייהצלא ילוחל הקיסומ
םזיטואב לופיט
(1) ןטרסב ,הדרח דגנ הקיסומ
תואירבה לע תרמוש הריש
(2) המשנה רישכמו הקיסומ
(1) היצנמידב היחמ הקיסומ
תונריע הריבגמ הזילע הקיסומ
(1) ןורכיזו םילילצ ןורכניס
םיסחי תויעבו הבוצע הקיסומ
חור בצמו תיבצק הקיסומ
(1) הקוצמו םיבאכ הקיסומ
(2) החכישו ןורכיז , תויזה
לתודנאהו הבוהא הקיסומ


...הקיסומ תייפרת ואר

1999 סרמ
הקיסומ ירועישב תלעותה
ואצמ ב"הרא University of California, Irvine-ב םירקוח
ודמלש םידימלת .םידומילב ןייטצהל םירזוע הקיסומ ירועישש
,םירבש יליגרת ןורתפב רתוי בוט 27%-ב וחילצה הקיסומ
.הקיסומ ודמל אלש םידימלת תמועל

Princeton, NJ-based College Entrance Exam. Board-ב
תוניחבב ,הקיסומ םג ודמלש םידימלת יגשיה דבעידב ונחבנ
רתוי םיבוט םינויצ ולבק םהש אצמנו (SAT) תוירטמוכיספ
.הקיטמתמב םג ומכ ,תוילולימ תוניחבב

University of California, Irvine


2001 לירפא
ןוסיחה תכרעמ רופישל ףופית
הינבליסנפ ליוודימ Mind-Body Wellness Center ירקוח
יבצק ףופיתב וקסעש שיא 111 תב הצובק ורטינ ב"הרא
.ןוסיחה תכרעמ דוקפית תא תרפשמ הלועפהש ואצמו

ןוסיחה תכרעמל םירושקה םדה יביכרמ תא וקדב םירקוחה
יכ ואצמ ץרמנה ףופיתה ירחאו ינפל ,(Immune System)
.עוריאב תופתתשההל תודוה םבצמ תא ורפיש םיפתתשמה

ב"הראב שמשמ (Drumming therapy) ףופיתב לופיט
תולחמ ,ןטרס ומכ ,תולחמ ןווגמב ךמות לופיט רבכמ הז
,תוינורכ האיר תולחמ ,(םד-ילכו בל) תוירלוקסווידרק
.המתסאותרכוס

Mind-Body Wellness Center


2005 יאמ
בלל הליעומ הקיסומ
בלה בצק יכ אצמ הילטיא Universita di Pavia-ב רקחמ
המישנה בצקו (Blood Pressure) םדה ץחל ,(Heart Rate)
.הקיסומל הבוגתב םינתשמ (Breathing Rate)
(Arousal) תררועמ העפשה שי רבגומ הקיסומ בצקמל
העיגרמ העפשה שי ,תיביטטידמ ,תיטיא הקיסומלו
וניזאהש םירבג 24 ופתתשה רקחמב .(Relaxing Effect)
.םינוש םיגוסמ הקיסומ יעטקל

Heart


2005 רבוטקוא
למעתהל תרזוע הקיסומ
תריחב יכ ואצמ הינטירבב Brunel University-ב םירקוח
ןומיא הז םא ןיב ,ןומיאל םיאתמה רישה לש ןוכנה גוסה
רפשל היושע ,ביבס הציר םתס וא ההובג תויביסנטניאב
.20% דע-ב םיעוציבה תא

תעב ריהמ בצקב הקיסומל בישקהל םיצילממ םירקוחה
יליגרת עוציב ןמזב תיטיא הקיסומלו םייביסנטניא םינומיא
ןוניצ םשל תוקספה תעבו (Warm-Up Exercise) םומיח
18% ,וחוויד רקחמב ופתתשהש םיאטרופסה ןיבמ .ףוגה
הקיסומ לש ןוכנה גוסל הנזאהל תודוה םיעוציבב רופיש לע
.ןומיאה גוסל םאתהב

Brunel University


2006 רבוטקוא
הקיסומב יופירה חוכ
(Brain) חומ ביגמ ב"הרא New York Uni. ירקוח ירבדל
בלה תמושת תא איבמ אוהש ךכב הקיסומל םדאה
תא החיסמ הקיסומה .םיינפוג םידוקפית רידסמו תומלשל
הייחמו (Mood) חור בצמ תרפשמ ,(Pain) םיבאכמ תעדה
.םינשי (Memories) תונורכז

וליג Colorado State University in Fort Collins ירקוח
,םתכילה תוביצי תא ורפיש ןוסניקרפ ילוחו ץבש תונברוקש
הבשקה תעב ,םתכילה תוריהמ תאו לקשמה יוויש תא
.תיבצק הקיסומל

תא ןיטקהל הקיסומה לש הרשוכ תא ריבסהל יושע ךילהת
(Blood Pressure) םדה ץחל ,(Heart Rate) בלה בצק
.(Stress) הקוצמ יבצמ ךכ תיחפמו המישנה בצק תאו

םינוש הקיסומ יעטקל וניזאהש םירבג 24 ופתתשה רקחמב
.םמד ץחלו םתמישנ ,םביל בצק תא םירטנמ םירקוחה דועב

Heart


2006 רבוטקוא
(1) לוכאל רמייהצלא ילוח תדדועמ הקיסומ
חוודמ ב"הרא ןגישימ Eastern Michigan University-ב רקחמ
(Dementia) היצנמידמ םילבוסה (Elderly People) םישישקש
הנוזת תתמ ןכל םילבוסו לוכאל תובורק םיתיעל םיחכוש
הנזאה יכו (Dehydration) תושבייתהמו (Malnutrition)
.לוכאל ולא םילוח עינהל היושע (Music) הקיסומל

תא םג רפשל יושע יתנוזתה םבצמב רופיש םירקוחה ירבדל
הדיריה תא טיאהלו (Quality of Life) םהייח תוכיא
.(Decline in Mental Functioning) ילטנמה דוקפיתב

ורדש ,(Alzheimer's) רמייהצלא ילוח 12 ופתתשה רקחמב
התוא הקיסומ העמשוה םהל ,(Nursing Home) תובא יתבב
.(םתחפשמ ינבמ לבקתהש עדימ יפל) םתורגבתהב ובהא םה

Eastern Michigan University


2008 ראוני
(1) ןואכידב חורה בצמ תא תרפשמ הקיסומ תייפרת
Central & North west London Foundation-ב רקחמ
םינטק םירקחמ 5 רקסש הינטירב ןודנול NHS Trust
(Music Therapy) הקיסומב לופיט יכ אצמ םירקובמו
לבוקמ לופיט תמועל (Mood) חורה בצמ תא דאמ רפשמ
.(Depression) ןואכידב

Cochrane Database of Systematic Reviews


2008 ראורבפ
ץבש ילפוטמ תרזעל הקיסומ
...םירקוח


2008 רבוטקוא
(2) חורה בצמ תא תרפשמ הקיסומ
'גלוקב םיטנדוטס 32 לש םהיתושגר תא רטינ ידבש רקחמ
וניזאה םה הז ןמזמ 37% ךשמב .(םינש 31 דע 20 ינב)
אלמל ושקבתה םה הז ןמז ךשמב םימעפ 7-ו הקיסומל
64%-ב יכ ררבתה .םימעפ 2,424 השענ רבדה .םינולאש
םהילע העיפשה הקיסומה יכ וחוויד םה םירקמהמ
,(Happiness-elation) רשוא תשוחת םהל המרגו תישגר
.(Nostalgia-longing) היגלטסונ

ולאמ ,רתוי וחוויד הקיסומל וניזאה אלש ולא יכ םג אצמנ
,(Anger-irritation) סעכ ומכ תושגר לע ,הל וניזאהש
.(Boredom-indifference) םומעשו ,(Anxiety-fear) דחפ-הדרח
תוישגר תובוגתש םיארמ רקחמה יאצממ םירקוחה ירבדל
,ןיזאמה ןיב תובכרומ תויצקארטניאב תוולת הקיסומל
.םיאצמנ וב (ביבס הרבחל סחיב) בצמהו הקיסומה

Emotion


2009 יאמ
(1) תע םרטב ודלונש תוקוניתל הקיסומ
םירקחמ 9 קרס רשא הדנק University of Alberta-ב רקחמ
תוקוניתל (Music) הקיסומ תעמשה יכ אצמ םימדוק םיינילק
ליעוהל היושע (Premature Babies) תע םרטב ודלונש
,(Heart Rate) בלה בצק ,(Feeding) הנזהה תא רפשלו םהל
המישנה בצק ,(Oxygen Saturation) ןצמח יוויר
.(Levels of Pain) באכה תומרו (Respiratory Rate)

Archives of Disease in Childhood


2009 ינוי
הקיסומה םע ןרכנתסמ בלה בצק
.םיקזח םיילילש וא םייבויח תושגר ררועל היושע הקיסומ יכ עודי
.תועדומ יתלב תויגולויזיפ תובוגתל םג הרושק איהש ררבתמ תעכ

דחוימבו ,הקיסומ יכ אצמ הילטיא Pavia University-ב רקחמ
(םתמצועב םירבגתמו םיכלוהה םילילצ) סודנשרק םיללוכה םיעטק
תואיבמה תובוגת תררועמ ,לילצה תמצועב תויתגרדה תוילע וא
(Synchronized Cardiovascular Response) בלה ןורכניסל
ןיב ,םיריעצ ברקב (Respiratory Responses) תיתמישנ הבוגתו
.אל וא םיאקיסומ םה םא

,םינש 26 דע 24 ינב ,םיאירב םישנא 24 ופתתשה רקחמב
ירישכמל םירבוחמ םה דועב ,םינוש הקיסומ יעטקל ובישקהש
.(Electrocardiogram/ECG) ג"קא רוטינ

Circulation


2009 רבמטפס
התיחפמו םדה ץחל תא הדירומ הקיסומב היפרת
הפירח תילילכ תנומסתב םטואה ירועיש תא
רחא בקעמב ,היברס University of Belgrade-ב םירקוח
הקיסומב היפרתל יכ וליג ,םינש 7 ךשמנש ,םילפוטמ 740
(םדה ילכו בל) תירלוקסו-וידרק תלעות שי (Music Therapy)
בצק ,(Blood Pressure) םדה ץחל תדרוהב יוטיבל האבה
תיתועמשמ העפשהו (Anxiety) תודרחו (Heart Rate) בלה
(Reinfarction) רזוח יבבל םטוא םהב ,םיידיתע םיעוריא לע
הפירח תילילכ תנומסת םע םילפוטמב
ווח רשא םילפוטמב (Acute Coronary Syndrome/ACS)
.(Revascularization) המקרב םד ילכ לש תשדוחמ תוחתפתה

תוחפ (Angina) הניגנאמ ולבס הקיסומל ובישקהש םילפוטמ
םירועישו (Heart Failure) בל תקיפס יאמ תוחפ ,תיתועמשמ
המקרב םד ילכ לש תשדוחמ תוחתפתה לש רתוי םיכומנ
.(Sudden Death) ימואתפ תוומ לשו (Revascularization)

European Society of Cardiology 2009 Congress


2010 יאמ
(2) רמייהצלא ילוחב ןורכיזל תעייסמ הקיסומ
ב"הרא Boston University School of Medicine ירקוח
רוכזל םיטונ (Alzheimer's Disease) רמייהצלא ילוח יכ ואצמ
הוולמ אוהשכ שדח (Verbal Information) ילולימ עדימ רתוי
.(Music) הקיסומב

,(Songs) םיריש 40 תולימ תא ודמל רקחמב םיפתתשמה
ראשהו המיאתמה הניגנמה םע דחי םהל גצוה םקלח רשא
תאז םע .(Spoken) דבלב םילימה לש הטלקהכ וגצוה
אל םיאירב (Older Adults) םישישק יכ םינייצמ םירקוחה
.הקיסומהמ וזכ תלעות וארה

Neuropsychologia


2010 יאמ
הקיסומ תועצמאב םזיטואב לופיט
הפש ייוקילב םג ,רתיה ןיב ,אטבתמ (Autism) םזיטוא
םיטסיטואהמ קלח לובסל לולע םהמ (Language Deficits)
.םהייח לכ ךשמב

,(Music) הקיסומ לע תססובמה תוברעתה םיעיצמ םירקוח
ירוטומ-יתעימש יופימ ןומיא ומכ
םקזוח תא לצניש (Motor Mapping TrainingAuditory)
קזחל ףא ילואו רבחל תויושע ןהו ,ולא םידלי לש ילקיסומה
םיימדקה םירוזאה ןיב םירשקה תא
םיילרופמטהו םייתיזחה םירוזאהו (Frontal Regions)
.(Temporal Regions Bilaterally) םייידצ-ודה
הפש תייחנהב בושח ינילק לאיצנטופ שי הלא םילופיטל
םניאש הפש ייוקיל םע םיטסיטוא םידליל תיביסרפסקא
.הריחב ךותמ םירבדמ

Medscape


2011 טסוגוא
(1) ןטרס ילוחב חור בצמ תרפשמו תודרח התיחפמ הקיסומ
היפלדליפ Drexel University ירקוח וכרעש תיתטיש הריקס
הבוטל העיפשמ (Music) הקיסומל הנזאה יכ האצמ ב"הרא
בצמ תא תרפשמו (Pain) באכו (Anxiety) תודרח התיחפמו
ילפוטמב (Quality of Life) םייחה תוכיאו (Mood) חורה
.(Cancer) ןטרס

םיפוטמ 1,897 ופתתשה םהב םירקחמ 30 הללכש הריקסה
לע תיבויח העפשה םג שי הקיסומב לופיטל יכ םג האצמ
(Respiratory Rate) המישנה בצק ,(Heart Rate) בלה בצק
ולפוטש ןטרס ילוחב (Blood Pressure) םדה ץחל לע ןכו
.(Radiation Therapy) הנרקהו (Chemotherapy) היפרתומיכב

Cochrane Database of Systematic Reviews


2011 רבמבונ
תואירבה לע תרמוש הריש
הרישב תופתתשה יכ אצמ הינמרג Oldenburg-ב רקחמ
(Immune System) ןוסיחה תכרעמל תעייסמ הלהקמב (Singing)
ןוסיחה תכרעמ יביכרמ תא וקדב םירקוחה .החוורה תשוחתלו
ןיבמ ולא .הרישה רחאלו ינפל ,רקחמה יפתתשמ לש םמדב
םירמז עוציבב ,הריצי התואלךכ רחא וניזאהש םיפתתשמה
.םמדב תיבויח העפשה התוא וארה CD יבג לעמ ,םייעוצקמ

NNO


2012 ראורבפ
(2) המשנה רישכמ ילפוטמ תודרח העיגרמ הקיסומל הנזאה
תומר תא תרכינ הדימב תיחפהל היושע הקיסומל הנזאה
תועצמאב םימשנומה םילפוטמב (Anxiety) הדרחה
םהירבדל .(Mechanical Ventilator) ינכמ המשנה רישכמ
Uni. of Minnesota School of Nursing ירקוח לש
עוריא אוה המשנה רישכמב תואצמיה ב"הרא סילופאינימ
ץרמנ לופיטל הדיחיב םילפוטמל רתויב ץיחלמ
.הדרחו דחפמ םילבוסה ,(Intensive Care Unit/ICU)

רישכמב תרזעב ומשנוהש םילפוטמ 373 ופתתשה רקחמב
.(Respiratory Failure) יתמישנ לשכ בקע המשנה

Society of Critical Care Medicine 41st Critical
Care Congress


2012 טסוגוא
(1) םייחל היצנמיד ילוח הריזחמ הקיסומב היפרת
...היפרת


2013 סרמ
תינחורה תונריעה תא הריבגמ הזילע הקיסומ
...רקחמ


2013 לירפא
(1) הנישה ןמזב ןורכיז רפשמ םילילצ ןורכניס
...ירקוח


2013 יאמ
םיסחיב תויעב םע דדומתהל תרזוע הבוצע הקיסומ
םיישיא ןיב
ב"הרא University of California, Berkeley-ב רקחמ
(Relationship Troubles) םיסחי תויעב םיווחה םישנאש אצמ
םחור בצמ תא תופקשמה תויטתסא תויווח ףידעהל םיטונ
.(Negative Mood) ילילשה

םינמור וא םירויצ ,םיטרס ,(Music) הקיסומ םירקוחה ירבדל
םירבחל םימוד ,תושגרהו חורה בצמ תא םימאות רשא
ןולשיכ וא םיסחי קותינ םיווח רשאכ םיכרעומה םיתפמא
.םהלש

Journal of Consumer Research


2013 יאמ
חורה בצמ תא רפשל תרזוע תיבצק הקיסומ
ןתינ יכ אצמ ב"הרא University of Missouri-ב רקחמ
הקיסומל הבשקה תרזעב רתוי (Happy) רשואמ תויהל
תוגהנתהל ליעומ רבדהו (Cheery Music) הזילעו תיבצק
תינפוגה תואירבל ,(Social Behavior) תיתרבחה
(Higher Income) הסנכהה רופישל ,(Physical Health)
.םירחא םישנא םע םירשקמ רתוי לודג קופיסו

(Get Happy) חמש היה יבצקה הרישב דנלראג ידו'ג
.(Mood) חורה בצמ תא רפשל םיבר םישנאל הרזע

,םייעובש ןב לופיט רחאל הפצנ רשואה תמרב רופישה
.רתוי חמש תויהל ןוצרה לע הבשחמ ידכ ךות

ScienceDaily


2013 ילוי
(1) הקוצמו םיבאכ רתוי םיווחה םידליל הקיסומ
...רקחמ


2013 טסוגוא
(2) החכישו ןורכיז ,תוילקיסומ תויזה
...ירקוח


2013 רבמטפס
לתודנאה דוקפית תא תרפשמ הבוהא הקיסומל הנזאה
םיילילכ םיקרוע תלחמב
(Favorite Music) הבוהא הקיסומ תעפשה תא ןחב רקחמ
הבכשה - (Endothelial Function) לתודנאה דוקפית לע
תואצמיהל םינמס יפל - םדה ילכ םינפ תא הפצמה
.םדב (Nitric Oxide) ןקנחה תצומחת

םע םילפוטמ 74 ופתתשה ,תועובש 3 ךשמנ רשא ,רקחמב
(Coronary Artery Disease/CAD) םיילילכ םיקרוע תלחמ
םהילע הבוהאה הקיסומל וניזאה םיפתתשמה .הביצי
.םוי ידמ תוקד 30 ךשמב

(Exercise Training) ינפוג ןומיא לש בולישה יכ אצמנ
תא תיתועמשמ הרפיש הבוהא (Music) הקיסומל הנזאהו
.ינפוגה לוגריתה חפנב רופישב אטבתהש לתודנאה דוקפית

European Society of Cardiology


2013 רבוטקוא
(3) חומה תא דדחמ הקיסומ לוגרית
דנלטוקס University of St. Andrews ירקוח לש םהירבדל
םה (Musical Instrument) הניגנ ילכב םילגרתמה םישנא
םהש ןוויכ ,םירחאמ רתוי (Sharper Brain) דח חומ ילעב
רתוי רהמ םתוא םינקתמו םהלש עוציבב תויועט םיטלוק
.םירחא םישנאמ
ןגהל היושע הניגנ ילכב הניגנ יכ ךכיפל םירובס םירקוחה
תמחמ םא ןיב (Mental Decline) תילטנמ הדירי ינפמ
.הלחמ וא ליגה

(Young Adults) םיריעצ םירגובמ 36 ופתתשה רקחמב
.(Mental Ability) ילטנמ רשוכ ינחבמ ורבעש

Neuropsychologia

2013 רבמבונ
םירפשמ ריעצ ליגב הקיסומ ירועיש
(4) חומה תוחתפתה תא
וליג ןיס גני'גייב Beijing Normal University ירקוח
םייושע ריעצ ליגב הקיסומ ירועיש םילטונה םידלי יכ
.ךשמהב תיחומ תלעות ךכמ קיפהל

ולביקש םינש 21 דע 19 ינב שיא 48 ופתתשה רקחמב
בלשב תוחפל הנש ךשמב תימשר תילקיסומ הרשכה
.רשע השימחהו ישילשה םתדלוה םוי ןיב והשלכ
.MRI רישכמ תועצמאב קרסנ םחומ
רמוחה חפנו (Cortex) חומה תפילק יבוע יכ אצמנ
דומלל ולחהש ולאב םילודג (Grey Matter) רופאה
.םינש עבש ליג ינפל הקיסומ

Society for Neuroscience's annual meeting
in San Diego, USA

2014 סרמ
רבד תרמוא הניא הקיסומה םהל םישנא םנשי
קלחל דרפס University of Barcelona ירקוח לש םהירבדל
,העפשה לכ הל ןיא רמולכ ,תרבדמ הניא הקיסומה םישנאהמ
- (Specific Musical Anhedonia) הינודהנא היורקה העפות
הרקמב - םימיוסמ םירבדמ האנה תווחל תיפיצפס תלוכי יא
.הקיסוממ הז

תונוש תויושיגר ילעב םישנא תוצובק 3 ופתתשה רקחמב
רבודמ םירקוחה ירבדל .הכומנו תעצוממ ,ההובג ,הקיסומל
תישונא האנהו לומג תכרעמ ילעב םישנאב
תוירושיק בקע ,םחומב הנוש (Human Reward System)
.םינוש חומ ירוזיא ןיב הנוש

Current Biology


2014 טסוגוא
הקיסומה הנקמש חוכה תשוחת
ואצמ ב"הרא יוניליא University in Evanston ירקוח
הציר ומכ ,תיביטרופס תוליעפ ידכ ךות הקיסומל הנזאהש
םיעוציבה תא רפשלו דדועל היושע תולוקשמ תמרה וא
תשוחת הנקמ הקיסומל הנזאההש ןוויכ ,ולא תויוליעפ לש
.(Sense of Power) חוכ

םיבר םיטלתאש ךכל בל ומשש רחאל תאז ונחב םירקוחה
.םינומיאה ןמזב הקיסומל ,תוינזוא תועצמאב ,םיבישקמ

Personality Science & Social Psychological


2014 רבמצד
(2) םידלי לש םחומ תרפשמ הניגנ-ילכב הניגנ תדימל
...םתעדל


2015 ראוני
םיתיחפמ םידלי םירחובש םירופיסלו הקיסומל הבשקה
חותינ רחאל םיבאכ םהב
םירישל ,תוקד 30 ךשמב ,ובישקהש םילוח (Kids) םידלי
םיבאכמ תוחפ תיתועמשמ ולבס ,םהילע םיבוהאה םירופיסו
.(Major Surgery) לודג (Post-Surgical Pain) חותינ רחאלש

Northwestern Uni. Feinberg School of Medicine ירקוח
.םינש 14 דע 9 ינב םידלי 60-ב רקחמה תא וכרע

Pediatric Surgery


2015 סרמ
םיארחאה םינגה לע העיפשמ תיסאלק הקיסומל הנזאה
םייחומ םידוקפית לע
...רקחמ


2015 סרמ
חותינ ךלהמב םילותח העיגרמ תיסאלק הקיסומ
Barreiro-ב ירנירטו ןקתמב Uni. of Lisbon-ב רקחמ
תחת ויהש (תולותח) םייבקנ (Cats) םילותחב ,לגוטרופ
לש םילילצ דבעל תולגוסמ ,סוריס םשל ,תיללכ המדרה
התייה תיסאלק הקיסומלש ררבתה .עקר תקיסומ
.רתויב (Relaxing) העיגרמ העפשה
(Tespiratory Rate) המישנה בצק יפל ויה תוכרעהה
.(Pupil Diameter) ןושיאה רטוקו

Feline Medicine and Surgery


2015 יאמ
םיטרסב הקיסומה תעפשה
םירפשמ רשאמ רתוי םיטרסב הקיסומו (Sound) דנואסה
םייושע םה ,טרסה לש (Narrative) ביטרנה תייווח תא
תאו ונמצע תא םיאור ונא ןהב םיכרדה לע םג עיפשהל
.םילעופ ונא וב ןפואה

לש םתעפשה תא וקדב היגברונ Uni. of Oslo ירקוח
הב תיביטקארטניא המרדב (Soundtracks) לוקה יספ
.תינפוגו תישגר ,תישפנ :ליעפ ןפואב םיברועמ ויה םיפוצה

,הלילעה תא וריכה אלש ,םינקחשה תא הקתיר הקיסומה
ובו התא אוה התאש וליאכ הז" :עיפשהל ולכי םה הילע
."רחא והשימ התא תינמז
םיטרסב לוקה ספ יכ םימיכסמ םיגולוקיסומו םיניחלמ
.הייווחה תא םירישעמו הלילעה תא רפסל עייסמ

The Journal of Sonic Studies


2015 יאמ
המשנהמ הלימג םירבועה םילפוטמל תרזוע הקיסומ
םיחוודמ ב"הרא הינבליסנפ Uni. of Pittsburgh-ב םירקוח
הלימג םירבועה םילפוטמ ידי-לע הרחבנ רשא הקיסומש
(Mechanical Ventilation) תינכמ המשנהמ (Weaning)
הדירומ איהש ךכב ליעוהל היושע (םימי 4 לעמ) תכשוממ
.(Anxiety) תודרחו (Heart Rate) בלה בצק תא םהב

שוחל םייושע תכשוממ תינכמ המשנהב םילפוטמ
ךלהמב (Insecurity) ןוחטיב רסוח וא (Stress) סרטס
.המשנהב הכימתה תקספה ללגב ,םיימויה הלימגה ייוסינ
.םילפוטמ 28 ופתתשה ,םימי 6 ךשמנש ,רקחמב

American Thoracic Society International Conference


2015 ינוי
הקיסומב ילופיטה לאיצנטופה
תובקעב ,ואצמ הינטירב University of Oxford-ב םירקוח
עטק הז הרקמבו הקיסומש ,הנש 20-מ הלעמל ךשמנש רקחמ
(Ave Maria prayer) היראמ הווא תליפת ךותמ תוינש 10 ןב
תוריציב דחוימבו תיסאלק הקיסומב עמשנו רזוחה תיניטלב
בל תולחמב םילופיטב הליעומ ,(Verdi) ידרו ןיחלמה לש
(Heart Rate) בלה בצקב הדיריל תודוה ,(Heart Conditions)
.תמרוג איה םהל (Mood) חורה בצמב רופישלו

British Cardiology Society Conference in Manchester


2015 ינוי
תילסרבינוא הפש קוידב הניא הקיסומ
(Universal Language) תילסרבינוא הפש תבשחנ הקיסומ
.ןוכנ ירמגל וניא רבדש ררבתמ תעכ ךא ,תושונאה לש
עצובש םלועה יבחרמ הקיסומ תוטלקה 304 לש חותינ
השעמל ןיאש תעכ הארמ ןפי Tokyo Uni. of Arts-ב
.הקיסומה תונונגס לכ תא דחאמה רבד

(Rhythm) בצקהו (Pitch) לילצה הבוגש אצמנ תאז םע
םימייק תיתרבח היצקארטניאל םירושקה םיטביה וליפאו
אצמנ אל םירקוחה ירבדל .הקיסומ לש םיבר תונונגסב
.ןיטולחל ילסרבינוא אוהש

Proceedings of the National Academy of Science


2015 ילוי
םירגבתמ לש םחומ לע הקיסומה תעפשה
...ירקוח


2015 ילוי
הבשחמה ךרד לע הארמ ילקיסומ םעט
הפדעהה הינטירב Uni. of Cambridge-מ םיגולוכיספ ירבדל
,'דכו תיסאלק ,ז'ג :(Taste in Music) הקיסומ לש גוס הזיאל
אוה םא ןיב ותבשחמ ןונגס לע תדמלמ ןיזאהל ףידעמ םדאה
חתנמ וא םירחא לש םהיתושגרל ביגמו דקמתמ
.םלועב תוינבתו םיקוח

וללכש םינולאש ואלימש שיא 4,000 לעמ ופתתשה רקחמב
םהינפב וגצוה םויה ףוסב .םהלש ליפורפה יבגל םינותנ םג
.גרדל םהילע היה םתוא םינטש םירנא'זמ הקיסומ יעטק 50

םדי לע הובג הגרוד היתפמאהש ולא יכ ואצמ םירקוחה
םיילילש תושגר וא הכומנ היגרנא תלעב הקיסומ ופידעה
עיגרמ ,יטאופ) ישגר קמוע וא (ןואכידו בצע םינייפאמה)
וא ההובג היגרנא ופידעהש ולא .(תובשחתמ תונוכתו
.תובכרומו קמוע ,תופתתשה םג וארה םייבויח תושגר

PLOS One


2015 ילוי
רתוי רהמ רופתל םיחתנמל תרזוע הקיסומ
םיחתנמ יכ וליג ב"הרא University of Texas-ב םירקוח
הקיסומל םיניזאמ רשא (Plastic Surgeons) םייטסלפ
(Stitching) הריפת ומכ ,םיכילה םיעצבמ םדי-לע תפדעומה
.רתוי רהמו בוט

םיכילה ועציבש םייטסלפ םיחתנמ 15 ופתתשה רקחמב
םיחתנמל .ןוזמה קושב ונקינש םיריזח ילגר לע םינוש
.רקחמה תרטמ הרסמנ אל

Aesthetic Surgery Journal


2015 טסוגוא
(3) חותינ רחאל תודרחו םיבאכ התיחפמ הקיסומ
הנזאה יכ אצמ הינטירב Brunel Uni. London-ב רקחמ
היושע (Surgery) חותינ רחאלו ןמזב ,ינפל (Music) הקיסומל
םיבאכ תתחפהב אטבתמ עויסה .(Recovery) המלחהב עייסל
וניזאה אלש םיחתונמל האוושהב ,(Anxiety) תוששחו (Pain)
.הקיסומל

ופתתשה םהב ,םירקובמו םייארקא םירקחמ 72 ונחב םירקוחה
.וחתונש םילפוטמ 7,000-כ

The Lancet


2015 רבוטקוא
(2) היצנמיד ילוח לש םהייח תרפשמ הקיסומ
...ירקוח


2015 רבמבונ
םייניעב תפקתשמ הקיסומ
יכ וליג הירטסוא University of Innsbruck-ב םירקוח
םישנא לש (Emotional Reactions) תוישגרה תובוגתה
לש םלדוגב םייונישב תופקתשמ הקיסומל םיבישקמה
תוברועמה תעפשהל טרפ תאז ,םהלש (Pupils) םינושיאה
.הקיסומב םהלש (Personal Involvement) תישיאה

שמשל היושע ןושיאה לדוג תדידמ יכ הארמ הז אצממ
.תוליעיב ,הקיסומל םיניזאמה תובוגת תא רוקחל ידכ

Frontiers in Human Neuroscience


2015 רבמבונ
שפנה תואירבל הליעומ הקיסומ
ב"הרא American Music Therapy Association-ב ירקוח
- 'דכו הידולמ ,בצק - הקיסומה לש םיטנמלאה יכ םיחוודמ
(Functioning) דוקפיתב ,(Physiology) היגולויסיפב םיאטבתמ
הקיסומש וארה םיבר םירקחמ םהירבדל .ונלש (Being) היווהבו
.(Mental Health) שפנה תואירבל ליעוהל היושע

The Lancet Psychiatry


2015 רבמצד
(3) היצנמידב רקיעב ,חורה בצמו ןורכיזל הליעומ הריש
...ירקוח


2015 רבמצד
יתאירה םוקישה תוליעי תא ריבגמ הקיסומב לופיט
COPD ילוחב
ב"הרא ןטהנמ Mount Sinai Beth Isr. םילוחה תיבב רקחמ
(COPD) תינורכ תיתמיסח תואיר תלחמב םילפוטמש ואצמ
הקיסומב ולפוט רשא תורחא תוינורכ המישנ תוערפהו
תיטרדנטס םוקיש תינכות בולישב (Music Therapy)
תיגולוכיספה החוורב ,הלחמה ינימסתב רופיש ווח
םייחה תוכיאו (Psychological Well-Being)
.דבלב םוקיש תינכותל האוושהב (Quality of Life)

ונחבואש םילפוטמ 68 ופתתשה ,תועובש 6 ךשמנש ,רקחמב
המישנה יכרדב תוינורכ תולחמב םילוחכ
.COPD הזב (Chronic Disabling Respiratory Diseases)

Respiratory Medicine


2016 ראורבפ
(3) חותינ ינפל םילוחב תודרח םיתיחפמ הקיסומו תונומת
תוננובתה יכ אצמ הידבשב םירקוח תצובק הכרעש רקחמ
םייושע הקיסומל הנזאה בולישב (Photographs) םימולצתב
ינפב םידמועה םילפוטמב (Anxiety) תודרח תיחפהל
(Surgery) חותינ
תיגולוכיספהו תינפוגה םתחוור תא רפשלו
תא םג ומכ (Physical and Psychological Well-Being)
(Heart and Respiratory Rate) המישנהו בלה בצק
תוננובתהל האוושהב ,(Blood Pressure) םדה ץחל תאו
.דבלב תונומתב

,(םינש 18 ליג לעמ) םירגובמ םילפוטמ 225 ופתתשה רקחמב
טלוש םהב עבטהמ תונומת וגצוה םהל ,הידבשב םאצומש
.קוריה עבצה

Journal of Advanced Nursing


2016 לירפא
סרטס ינומרוה התיחפמ היח הקיסומ
תופתתשה יכ אצמ ,שיא 117 ופתתשה וב רקחמב ,םירקוח תווצ
עיפשהל היושע (Public Cultural Event) ירוביצ יתוברת עוריאב
ינומרוה תמר תתחפהב רבודמ .םדאב םינומרוהה תומר לע
.(Cortisone) ןוזיטרוקו (Cortisol) לוזיטרוק (Stress) ץחלה
.התוחפ העפשהה התייה DHA ןומרוהה לע

PLOS One


2016 לירפא
(2) תוקונית לש םחומ לע הקיסומה תעפשה
תעפשה תא וקדב ב"הרא לטאיס Uni. of Washington ירקוח
סחיה לע ריעצ ליגב (Music Training) הקיסומב ןומיאה
.(Speech Processing) רובידה דוביעו הקיסומל

הקיסומל וניזאה רשא םישדוח 9 ינב תוקונית 20 ופתתשה רקחמב
ושמיש םיפסונ תוקונית 19-ו םיקחשמב תופתתשה ידכ ךות
םישגפמ 12 ללכ ,תועובש 4 ךשמנש ,רקחמה .תרוקיב תצובקכ
.תוקד 15 ךשמנ םהמ דחא לכש

לע העפשה (רתיה ןיב) שי הקיסומל יכ אצמנ םירקוחה ירבדל
.(Language) הפשו הקיסומ תדימלו (Speech) רובידה

Proceedings of the National Academy of Sciences


2016 ינוי
הניגנאו הדיל רחאל באכ ,הדרח העיגרמ הקיסומב הייפרת
בל תקיפס יא ילוחב בלה רירש םטוא רחאל
םילבוסב םיאלפ ללוחל יושע הקיסומ תועצמאב לופיט
רחאל תמדקומ הניגנאו (Heart Failure) בל תקיפס יאמ
.(Early Postinfarction Angina) בלה רירש םטוא

רזגנש ,היברס University of Belgrade-ב ,רקחמב
עצוממ ליג ינב שיא 230 ופתתשה ,לודג רקחמ ךותמ
(Calming Music) העיגרמ הקיסומל וניזאהש הנש 60
.תוקד 12 ךשמב ,םוי ידמ
,(Anxiety) תוששחמ תוחפ תיתועמשמ ולבס ולא םישנא
.םירחא תמועל (Pain Distress) באכ תקוצמו (Pain) באכ

Heart Failure 2016 Congress (ESC) European
Society of Cardiology

.
..