1 תושדח - םייח תוכירא
Longevity - News 1
םייח הכיראמ תיתנוזת תלבגמ
םירבכעב םייח ךיראמ ןימזוקולג
יביטנגוק דוקפיתו םימי תוכירא ןג
רתוי םיכורא םייחל תוציחנ תשוחת
תרחואמ הייברו םישנב םינש תוכירא
םייח הכיראמ הכיראמ ןימרופטמ
התומת תנטקהו ימצעה ליגה תכרעה
תואירבה רופישל ץחלו לורטרבזר
םייח תלחותו תוירופ ,שמשה תנירק
רמייהצלא דגנו היצינגוקל ו'תולק
םייח ךיראהל יושע יארקא םוצ
בלה לע הניגמ םייחב הרטמ תשוחת
םיכורא םייחל חתפמה איה תויגוז
םיכורא םייחל תצרמנ תינפוג תוליעפ
םייח תלחותו םייתקלד-יטנא םינג
ןותאה בלח בכרה
?םיכורא םייחל תונותא בלח
רמייהצלא ילוחל E ןימטיו
םייח םיכיראמ םידבכ םימ
רתוי םייח רתי לקשמ ילעב
תונקדזה טיאמ לורטרבזר
םייח םיכיראמ םיטנופסופסיב
םישישקל ןדיס םע D ןימטיו
םיכורא םייחל תינפוג תוליעפ
הילכ תלחמל יחמצ ןובלח
םיכורא םייחל ןורטסוטסט
םייח םיכיראמ םינטובו םיזוגא
התומתו יטיא הבוגת ןמז
רתוי םייח תיגרלא תלזנב םילוח
גני'גייא-יטנאו הלד הנוזת
םייח םיכיראמ שישקב םירירש

 
2004 ראוני
ןותאה בלח בכרה
ןחבש הילטיא Universita degli Studi del Molise-ב רקחמ
(Donkey Milk) ןותאה בלחב (ןמושו םינובלח) ימיכה בכרהה תא
בלחב (Whey Protein) הניבגה ימ ןובלחו ןיאזקה תומר יכ אצמ
.םדאה התוש םתוא םירחא םיקנוי לש םבלחל סחיב םיכומנ ןותאה
.הרפה בלח תמועל 60 יפ היה תונותא בלחב C ןימטיו תמר
 
םיניאטורפופסופ - םינובלח תצובק/ןובלח אוה (Casein) ןיאזק
םדאה ךרוצ ותוא םיקנוי בלחב יוצמה ,(Phosphoproteins)
דע 20-ו הרפה בלחב םינובלחה תלוכתמ 80% דע םיווהמו
.השאה/םדאה בלחב םיזוחא 45

Animal Research


2006 רבמטפס
?םיכורא םייחל תונותא בלח
Maria Esther de Capovilla םלועב רתויב השישקה השאה
גלפומה הליג תא הכייש ,116 ליגב הנורחאל הרטפנש ,רודווקאמ
.ןותא בלח תייתשל
בוט הז בלח יכ עודי היגלבב תונותא בלחל הווח לעב ירבדל
.םיכורא םייחל רשק לע ול עודי אל ךא ,םייעמלו לוכיעל :תואירבל
ראשהו הקיטמסוקה תיישעתל דעוימ בלחה תבונתמ לודג קלח
תונותא בלח הווחה לעב לש וירבדל .רוטסיפ אלל ,הייתשל דעוימ
םרג 100 לכל ןמוש םרג 0.6) ןמושב דאמ לד אוהו םיקדייחמ יקנ
.(הרפ בלחב ןמוש םרג 3.7 תמועל ,ירט בלח

NI


2008 לירפא
רמייהצלא ילוח לש םהייח ךיראמ E ןימטיו
...ילוח


2008 רבמבונ
םייח םיכיראמ םידבכ םימ
רשא םימ לש םתייתש יכ הליג (Fruitflies) תוריפה יבובזב רקחמ
היושע (Deuterium) םוירטואד ,ןמימ לש דבכה פוטוזיאב םירשעומ
קזחל יושע םוירטואדה .םינש 10 דע רועישב םייחה תא ךיראהל
םירשקה קוזיח ידי-לע תאז ,םיעיגפ תוחפ םתושעלו ףוגה יאת תא
תמועל רתוי 30% תוריפה יבובז ויח יוסינב .וביבסו אתה ךותב
.םירחא םיבובז

New Scientist


2010 ראוני
רתוי ךורא ומז םייח רתי לקשמ ילעב םישנא
...יאצממ


2010 טסוגוא
םדא-ינבב תונקדזה טיאמ לורטרבזר
...לורטרבזר


2011 ראורבפ
רתוי בר ןמז תויח םיטנופסופסיבב תולפוטמ תורגובמ םישנ
...םירקוח


2012 ינוי
םישישקב םייח תלחות םילידגמ ןדיס םע D ןימטיו
םירקחמ 8 רקסש קרמנד Aarhus University Hospital-ב רקחמ
70 עצוממ ליג ינב םישישק 1,000-מ רתוי ופתתשה םהב םיינילק
תלחות לידגהל רוזעל יושע ןדיס םע D ןימטיו ףסות יכ אצמ הנש
.תאז השוע וניא ודבל D ןימטיוש דועב ,םישישק ברקב םייח

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism


2012 טסוגוא
םייחל םינש הפיסומ תינפוג תוליעפב הדמתה
םייושע (Active Lifestyle) ליעפ םייח חרוא םילהנמה םישישק
.םינש 6 דע םהלש (Life Expectancy) םייחה תלחותל ףיסוהל
ךשמב ,ודמל הידבש םלוהקוטש Karolinska Institute-ב םירקוח
.הלעמו 75 ינב םישנא 1,800-מ רתוי יבגל םינתונ ,הנש 18
.םהייחל םינש 6 דע ופיסוה םירבגו םינש 5 ךכב ופיסוה םישנ

British Medical Journal


2013 רבמבונ
הילכ תלחמ ילוח לש םהייח ךיראמ יחמצ ןובלח
הרושק (Vegetable Protein) יחמצ ןובלח לש תלדגומ הכירצ
.(Kidney Disease) הילכ תלחמ ילוח ברקב תודירשה תלדגהל
םיסחייתמה םינותנ וחתינ ב"הרא University of Utah ירקוח
תינורכ תוילכ תלחמב םילוחה םישנא 1,104-ל
1988 םינשב דעותש יפכ ,(Chronic Kidney Disease/CKD)
לודג רקס תרגסמב 1994 דע
,National Health and Nutrition Examination Survey III
.םייח-ילעבמו יחמצ ןובלח תכירצל עגונב םירקוחה ולאשת םתוא
תא הניטקה םרג 10-ב יחמצ ןובלח תכירצ תלדגה לכ יכ אצמנ
.14%-ב (2006 ףוס דע) התומתל ןוכיסה

ASN Kidney Week 2013


2013 רבמבונ
הכורא םייח תלחותל ןורטסוטסטה ןונימ והמ
...רקחמ


2013 רבמבונ
םייח םיכיראמ םינטובו םיזוגא
אצמ ב"הרא ןוטסוב Harvard School of Public Health-ב רקחמ
תויחל םייושע םוי ידימ םינטוב וא םיזוגא ןפוחה אולמ תליכא יכ
ךשמנ רקחמה .םיזוגא םילכוא םניא ללכש ולאמ רתוי םיכורא םייח
.שיא 120,000-ל בורק וב ופתתשהו הנש 30 ךשמנ
התומתל ןוכיסה תא הניטקמ םינטובו םיזוגא תליכאש ררבתה
.11%-ב ןטרסמ התומתו 29%-ב בל-תלחממ
םיזר םיזוגא םילכואה םישנא םירקוחה ועציב ותוא חותינה יפל
לבוקמה תא רתוסה אצממ ,םיזוגא םילכוא םניאש ולאמ רתוי
.הנימשמ םיזוגא תליכא ולא יכ בושחל

New England Journal of Medicine


2014 ראוני
תמדקומ התומתו יטיא הבוגת ןמז ןיב רשקה
םירגובמש אצמ הינטירב University College London-ב רקחמ
רתיב םייוצמ (Slow Reaction Times) םייטיא הבוגת ינמז ילעב
.םדקומ תוומל ןוכיס
המכ דע םיפקשמ םהש ןוויכ הבוגתה ינמז תא וקדב םירקוחה
.תדקפתמ (Central Nervous System) תיזכרמה םיבצעה תכרעמ
םדאה רהמ המכ דע ומכ ,םייסיסב םיישפנ םירושיכ םיפקשמ םה ןכ
רתוי ופתתשה ,הנש 15 לעמ ךשמנש ,רקחמב .עדימ דבעל לגוסמ
הבוגת ןמז ינחבמ ורבעש 59 דע 20 ינב םילפוטמ 5,000-מ
.םיבשחוממ (Reaction Time Tests)

PLOS ONE


2014 סרמ
רתוי םייח תיגרלא תלזנב םילוחה םישנא
Kaiser Permanente Los Angeles Medical Center ירקוח
תיגרלא תלזנ םע םילפוטמ 109,229 ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא
יכ וליג תיגרלא תלזנ אלל םישנא 109,229-ו (Allergic Rhinitis)
ןוכיסב םה ,םירחאמ רתוי ךורא ןמז םייח תיגרלא תלזנמ םילבוסה
םירקוחה .איהש הביס לכמ התומתלו ץבש ,בל-ףקתהל תחפומ
היגרלאהמ האצותכ רתוי הקזח ןוסיח תכרעמל תאז םיסחיימ
.םילבוס םה הנממ

Immunology 2014 & Am. Academy of Allergy, Asthma


2014 סרמ
גני'גייא-יטנאו הלד הנוזת
םילעמ University of New South Wales-ב םילרטסוא םירקוח
םילידגמ ןוזמ תכירצ תלבגהו תירולק/תיתנוזת הלבגה עודמ הרבס
.הנקיזל תורושקה תולחמל ןוכיס םיניטקמו םייחה תלחות תא
יאתה רוזחימה תא הלידגמ תיתנוזת הלבגה םהירבדל
(Repair Mechanisms) ןוקיתה ינונגנמ תאו (Cellular Recycling)
םילוכי םיאתבש הנוזתה ירמוח אצמנב וניא ןוזמ רשאכ .ףוגב
הז יאת רוזחימ .שדחמ םהב שמתשהל ןתינו רוזחימ רובעל
.ןטרסל ןוכיסו תורדרדיה תיחפמ

BioEssays


2014 סרמ
םייח הכיראמ שישקה ליגב םירירש תיינב
...רקחמ


2014 לירפא
םייח הכיראמ ןכא הנוזת תלבגמ
ךשמנש ,ב"הרא University of Wisconsin-Madison-ב רקחמ
הנוזת תלבגמ ךות םייחה (Rhesus) סוזר יפוק יכ אצמ ,הנש 25
םיפוק תמועל ליגל תורושקה תולחממ תוחפ םילבוסו רתוי םייח
ינב םיפוק 76 ופתתשה רקחמב .הלבגוה אל םתנוזתש םירחא
תמועל 30%-ב התחפוה םתנוזתש ,םתורגב תליחתב 14 דע 7
הלודגה העפשהה ילעב םימרוגה 2 םירקוחה ירבדל .םירחא
.תנזואמו האירב הנוזתו םיבוט םינג םה ךכ-לע רתויב

Nature Communications


2014 לירפא
םירבכעב םייח ךיראמ ןימזוקולג
ץייווש ךיריצ Swiss Federal Institute of Technology-ב רקחמ
לע לקהל דעונ רשא ,ןימזוקולג יתנוזתה ףסותה יכ הליג
בורקב םירבכעב םייחה תלחות תא ךיראמ תינווינ םיקרפמ תקלד
םג תאז עצבל היה ןתינ םא ,םדא-ינבב 8%-כ ועמשמש ,10%-ל
תודוטמנ לע םדוק יוסינש רחאל ךרענ םירבכע 146-ב יוסינה .םהב
.5%-ב ולא םיעלות ייח תא ךיראה (Nematodes)

Nature Communications


2014 יאמ
יביטנגוק דוקפית רפשמ םימי תוכירא ןג
ןס Uni. of California San Francisco/UCSF-ב רקחמ יאצממ
הרושקה ןג לש הצופנ הסרג יכ הרעשה םילעמ ב"הרא וקסיסנרפ
.םישנא 5 ךותמ 1-ב ןורכיזו הדימל רפשל היושע םימי תוכיראל
.(KLOTHO gene) ו'תולק ןגה לש KL-VS טנאיראווב רבודמ
וגישה KL-VS טנאיראווה לש דחא קתוע ילעב םישנא יכ אצמנ
.ותוא ורסחש ולא תמועל םייביטנגוק םינחבמב רתוי בוט ןויצ
אלל םלוכ ,85 דע 52 ינב שיא 700-מ הלעמל ופתתשה רקחמב
.היצנמידל ןמיס לכ

Cell Reports


2014 יאמ
רתוי םיכורא םייחל תינויח תילכת תשוחת
ךיראהל היושע (Sense of Purpose in Life) םייחב הרטמ תשוחת
ךא ,םישישק יבגל תאז אצמ רחא םדוק רקחמ .תיתועמשמ םייח
Uni. of Rochester Medical Centre-ב ךרענש יחכונה רקחמה
20 ינב ,רתוי םיריעצ םירגובמ 7,000 יבגל תאז אצמ ב"הרא קרוי-וינ
.תישפנו תינפוג תואיר יבגל וכרענ תוקידבה .הנש 14 ךשמב 75 דע
םתואירב לע הרימשל ולעפ םהייחב הרטמ ושחש ולאש םג אצמנ
.םהייח תא וכיראהש תופסונ תולועפ ינפוגה םרשוכ לעו

Psychological Science


2014 ינוי
רחואמ ליגב הייברו םישנב םינש תוכירא
אצמ ב"הרא Boston University School of Medicine-ב רקחמ
(יעבט ןפואב) םדקתמ ליגב םידלי םלועל איבהל תולגוסמה םישנ יכ
םיטנאיראו םתוא םה ךכל םימרוגהו רתוי םיכורא םייח תויחל תוטונ
.תרחואמה הייברה תא םירשפאמה (Genetic Variants) םייטנג
יוכיס תולעב ןה 33 ליג רחאל םידלי םלועל תואיבמה םישנ יכ אצמנ
ןורחאה ןדלי תא םלועל ואיבהש םישנ תמועל םיכורא םייחל לודג
.ףוגה ךכו טאל תנקדזמ הייברה תכרעמ ולא םישנב .30 ליג ינפל
ועיגהש םיבר החפשמ ינב ןהב תוחפשמ 551 ופתתשה רקחמב
יוכיס תולעב ויה 33 ליג רחאל ודליש םישנ יכ אצמנ .םדקתמ ליגל
.95 ליגל עיגהל לופכ

Menopause


2014 טסוגוא
םייח הכיראמ ןימרופטמ תרכוסל הפורתה
,שיא 180,926 ופתתשה וב ,הינטירב Cardiff University-ב רקחמ
FDA-ה ידי-לע הרשואש ,(Metformin) ןימרופטמ הפורתה יכ אצמ
םהייח תא ךיראהל םג היושע ,2-גוס תרכוס ילוחב לופיטל ב"הראב
.םייתרכוס םניאש םישנא לש

Diabetes, Obesity and Metabolism


2014 רבמצד
התומתה תנטקהו ימצעה ליגה תכרעה ןיב רשקה
יתימאה םליגמ רתוי וא םינש 3-ב םיריעצ םהש םישחה םישישק
יפכ םישחש ולא תמועל ךומנ התומת רועישב אצמיהל םייושע
.רתוי םירגובמ וא םליג
ליגה לע עיפשהל םייושע רשא םייתרבח םימרוג רפסמ םנשי
ליגב הרוהל הכיפה ךכב םילולכו ,ןמזה ךשמב ,ימצעה ספתנה
,השק הלחמ תוחתפתה וא ינפוג וא ישפנ חתמ תייווח ,ריעצ
.ספתנה ליגה תא םילידגמ ולא לכ .בל-תלחמ וא ןטרס ומכ
University College London-ב ךרענש רקחמ יאצממ םה ולא
ליגה ןיבש רשקה תא קדבש ,שיא 6,489 ופתתשה ובו הינטירב
.התומתה רועישו ספתנה ליגה ,לעופב

JAMA Internal Medicine


2014 רבמצד
תואירבה רופישל ץחל תבוגת ליעפמ לורטרבזר
םיריבסמ ב"הרא הלוי-הל The Scripps Research Institute ירקוח
םיבנעבו םודא ןייב היוצמה (Resveratrol) לורטרבזר תבוכרת ךיא
ץחל תבוגת ןג ליעפמ לורטרבזרה םהירבדל .תואירבה תא תרפשמ
ףוגה לע םיניגמה םינג רפסמ ליעפמה (A Stress Response Gene)
.TyrRS םיזנאל לורטרבזרה רבוח ךכ םשלו

Nature


2015 ראוני
םייחה תלחות לעו תוירופה לע שמשה תנירק תעפשה
Norwegian University of Science and Technology ירקוח
םורגת שמשה רואל םישנ לש תרבגומ הפישח יכ םירסומ היגברונ
.םידכנ תוחפ ןהל ויהי ןכו םידלי תוחפ תדלל ןהל
(Ultraviolet Radiation /UVR) לוגס הרטלוא תנירקלש אצמנ
תוירופ לע תרכינ העפשה תויהל הלולע םייחה לש םדקומ בלשב
םירקוחה .תורוד ךשמל ולש התומתהו וייח ךרוא לעו םדאה
םישנ 9,062-ל וסחייתה רשא היסנכה לש תומושרב ושמתשה
.ןהירחא םיאבה תורודלו

Proceedings of the Royal Society B


2015 ראורבפ
תרפושמ היצינגוקלו םימי תוכיראל רושקה ו'תולק ןובלח
רמייהצלא תלחמ לש תועפותה ינפמ ןגמ
רמייהצלא ילוח םירבכעב (KLOTHO) ו'תולק ןובלחה תומכ תלדגה
םינובלחה תואצמה תורמל םייביטנגוקה םהידוקפית תא הרפיש
.םחומב הלחמה ימרוג
תומכ תלדגה יכ םירסומ ב"הרא University of California ירקוח
ןגהל היושע םירבכע לש לדומב םייחה תא הכיראמ ו'תולק-ה ןובלח
.ןורכיזו הדימל ייוקיל ינפמ םהילע
םתורבטצה תורמל שחרתה היצינגוקב הז רופיש ,אלפה הברמל
דיאולימע אטב ומכ ,חומב רמייהצלא ימרוג םינלער לש
עבטה ךרדמ טעמתמ ו'תולק .(Tau) ואטו (Amyloid-Beta)
.תיביטינגוקה תלוכיב הדיריל םג ליבומה רבד ,ליגה םע

Journal of Neuroscience


2015 ראורבפ
םייח ךיראהל יושע יארקא םוצ
יאצממ לע ךמתסהב ,ב"הרא University of Florida-ב םירקוח
תלחות ילעב םה םימצ רשא םירבכע יכ וארהש ,םימדוק םירקחמ
תולחמל תוחפ םיטונו םימצ םניאש ולאמ רתוי הכורא םייח
.םדא-ינב לע תאז קודבל ושקיב ,ליגב תורושקה
תונשל ושקבתהש שיא 24 ופתתשה ,תועובש 10 ךשמנש ,רקחמב
תימויה הכירצה םוצמיצ ידכ ךות םהלש הליכאה ילגרה תא
,בטור ,רקב רשב וללכ תוחוראה .ןכמ רחאלש םויב התלדגהו
תוירוזחמב המצע לע הרזח וז הליכא תרוצ .המדא יחופתו תויגוע
תא רטנל היהי ןתינש ךכ E ןימטיוו C ןימטיו יפסות תכירצ בגא
.ולא םיטנדיסקוא-יטנא לש םתעפשה
רשא SIRT1-ו SIRT3 ינובלח תומכב לודיג וארה םיאצממה
ןוכיס םיניטקמו םייחה תלחות תא םילידגמה םימרוגל םיבשחנ
טוקנל שיש איה םירקוחה תנקסמ .ליגל תורושקה תולחמב תוקלל
ןיא (תימויה הכירצה תדרוה) םוצ לש םינמזבו תנזואמ הנוזת
ידכ ךות תומימחפו םינמוש לולכל הילעו הכירצה תא ליבגהל
.םינימטיוה יפסות תפסוה

ND


2015 סרמ
בלה לע הניגמ םייחב הרטמ תשוחת
םדא יכ הליג ב"הרא Mount Sinai Roosevelt-ב ךרענש רקחמ
ךכב ןיטקהל יושע (Purpose in Life) וייחב הרטמ/תילכת האורה
.ץבשלו בל-תלחמל ,התומתל ןוכיס
םייחב תועמשמו תילכתכ םירקוחה ידי-לע הרדגוה םייחב הרטמ
הביס לכמ התומתב 23% תב הדירי האצמנ .תויחל הווש יכו
חותינב ךרוצ וא) בל-תלחממ התומתב 19% רועישב הדיריו איהש
םהב םירקחמ 10 ורקס םירקוחה .ץבשמו (אוהשלכ ירלוקסו-וידרק
.שיא 137,000 לעמ ופתתשה

American Heart Association's EPI/Lifestyle 2015
Scientific Sessions in Baltimore, USA


2015 סרמ
םיכורא םייחל חתפמה איה תויגוז
ןחב רשא ב"הרא הטוי Brigham Young University-ב רקחמ
םייחל חתפמה איה תויגוז יכ אצמ ,תודידבה תשוחת תעפשה תא
תנמשהל המודב ,תואירבל תינסרה תויהל הלולע תודידבו םיכורא
.םויב תוירגיס 15 ןושיעו םזילוהוכלא ,רתי
שיא ןוילמ 3-ל וסחייתהש םינותנ לע םרקחמ תא וססיב םירקוחה
תילילשה העפשהה .הז אשונב םימדוק םירקחמב ופתתשה רשא
.הטמו 65 ינב לע םג ומכ הלעמו 65 ינב לע הלח תודידבה לש

Perspectives on Psychological Science


2015 לירפא
םיכורא םייחל תצרמנ תינפוג תוליעפ
,העזהל תמרוגה וזכ ,(Vigorous Exercise) תצרמנ תינפוג תוליעפ
הנותמ תינפוג תוליעפ לע הפידע הדבכ המישנלו םינפה תומדאהל
.תמדקומ התומתב רבודמשכ
םינש 6 ךשמנש ,James Cook University-ב ילרטסוא רקחמ
יכ אצמ הנש 45-מ רתוי ינב שיא 200,000-מ רתוי וב ופתתשהו
יתורחת סינטו (Aerobics) תיבוריא תוליעפ ,(Jogging) הלק הציר
13 דע 9-ב התומתה רועיש תא וניטקה ,(Competitive Tennis)
,הייחש ומכ ,הנותמ תינפוג תוליעפב וקסעש ולאל האוושהב םיזוחא
.תויתיב תולטמ וא יתורבח סינט

JAMA


2015 לירפא
הכורא םייח תלחותל םיקנויב םייתקלד-יטנא םינג רתוי
Reactive Oxygen Species/ROS גוסמ םיישפוח םילקידאר תורזגנ
םיקזנל תומרוג ךא ,םימוהיזב התמחלמב ןוסיחה תכרעמל תועייסמ
CD33rSiglec תחפשממ םינובלח .תולחמו תוכנ ,השלוחל םימרותה
.תוקלד לש םיינשמ םיקזנ ינפמ םיאתה לע םיניגמ
ולא םינובלח םא וקדב ב"הרא University of California ירקוח
רפסמ ןיב םאתמ וליג םה .םיקנוי לש םהייח תא ךיראהל םייושע
יגוס 14 ועיגה וילא יברימה ליגהו CD33rSIGLEC ןגה םיקתועה
רבכעמ תוחפ יח הז ןג לש דחא קתוע רסחש רבכעש אצמנ .םיקנוי
.ירלוקלומ קזנ רתוי הווח אוהו ROS לש תוהובג תומר וב שי ,ילמרונ

eLife