ןיטפל
Leptin
תוינמוש תומקרבו ןמוש יאתב רצוימה ,ןובלחו ןומרוה אוה ןיטפלה
.חומל עיגמ אוהש דע םדב םרוזו (Adipose tissue)
.ףוגב תללוכה ןמושה תומכל תיסחי הניה םדב ותומכ

,(Hypothalamus) סומלתופיהה ינטלוק לע ןיטפלה לעופ חומב
...אוה ןכו הליכא ומכ ,תוטושפ תולועפ םאתל ודיקפתש
בר הנזה ררועמ) Y (Neuropeptide) דיטפפוריונה לע לעופ
.(סומלתופיהבו יעמב םיאת ידי-לע שרפומה המצוע   
בר הנזה ררועמ) ,(Anandamide) דימדננאה דגנ לעופ
- THC-ה ומכ ,םינטלוק םתואל רשקנה ףסונ המצוע   
.הנאוחירמב ליעפה ביכרמה   
.Alpha-MSH ןובאיתה אכדמ תעפשה תא ריבגמ

.ןוזמה תכירצ תמילב הניה תאז לכ תאצות

דיקפתש אצמ 1997 תנשב University of Georgia-ב רקחמ
תיחפהל קר אלו ןמוש יאת לש םתומ תא תנכתל אוה ןיטפלה
.הכ דע ןבוהש יפכ ,םתומכ תא

ןיטפל תוקירז ולביקש םירבכעש הדבועה תא ריבסמ הז רבד
.לופיטה םות רחאל בר ןמז םיזר ורתונ

    ,וכרצ םהש ןוזמה תומכ תא ותיחפה ןיטפלב ולפוטש םייח ילעב
.ואיצוה םה התוא היגרנאה תומכ תא ולידגהו לקשמב ותיחפה

.רתי תנמשהב לופיטב רוזעל יושע ןיטפלה םירקוחה ירבדל

 
םיינמוש םירמוח ףוליחב הערפה ,היפורטסידופיל
םדאה הב ,הרידנ הערפהב איה (Lipodystrophy) היפורטסידופיל
.(Adipose tissue) תינמוש המקר רצייל לגוסמ וניא
בקע ,לגוסמ וניאו ןיטפל רציימ וניא ףוגה םיינמוש םיאת לכ אלל
.רתי תנמשהל עיגהל ,ךכ

.2-גוס תרכוסמ ללכ-ךרדב םילבוס היפורטסידופיל ילוחה
ןיטפל טנניבמוקר תועצמאב השענ ולא םירקמב לופיטה
.ןיטפל לש ןג תרדחה ךות (Recombinant Leptin)

2002 ראורבפ
New England Journal of Medicine-ב םסרופש רקחמ
ולפוטו היפורטסידופילמ ולבסש םישנ לש ןבצמב רופיש לע חוודמ
.ןיטפל טנניבמוקר תועצמאב

לופיטה
היפורטסידופילמ ולבסש םישנ לש ןמדב םידירצילגירטה תמר תא
.הרומח

 
םינמש םישנאב ןיטפלה תומר
יכ ןכתיש ךכ-לע תוזמרמ םינמש םישנאב תוהובגה ןיטפלה תומר
םילבוס םהש - ורבסש יפכ אלו ותעפשהל תוחפ םישיגר םינמש
.ןיטפל לש תוכומנ תומרמ

...ומכ ,ןיטפלל הרושקה הערפה לכ
.השורדה וזמ ןיטפל לש הנוש תומכ רוציי
.ןיטפלל סומלתופיהה ינטלוק לש תתחפומ תושיגר
.ןיטפלה תעפשהל תדוגנת
...וא  
.םהיניב םיבוליש

הלולעו ףוגב היגרנאה לוצינ ןפוא לעו הליכאה ילגרה לע עיפשת
.רתי תנמשהל ךכ םורגל
 
הטאידו ןיטפל
ןיטפלה תלועפ ןפוא Rockefeller University-ב רקוח ירבדל
יושע ,(ףוגב ןמושה תומכ לע חומב סומלתופיהל חוודמ רשא)
םילועו םירזוח הטאיד םירבועה ולאמ לודג קלח עודמ ריבסהל
.לקשמב

ןיטפלה לש רזוחה ןוזיהה תמרב הדירי היהית הטאידה תאצות
.(ףוגב ורוציי תתחפה בקע) םדב

ךילהת תטאהו תרבגומ בער תשוחתל םורגת ןיטפלה תמר תדירי
עייסי ןיטפל ףסותש ןכתי ךכל םאתהב .ףוגב םירמוחה ףוליח
.םלקשמ לע רומשל הטאיד םירבועל
 
1997
ןילוסניא תשרפה ענומ ןיטפל
ןיב רשק אצמ ב"הרא Harvard תטיסרבינואב םייח-ילעבב יוסינ
.(Pancreatic beta cells) בלבלה לש הטב יאתו ןיטפל ןומרוהה

םילבוסב תרכוסה תלחמ תוחתפתה תא ריבסהל היושע וז הדבוע
.םמדב ןיטפל טועיממ


 
1998 ראוני
םא בלחב ןיטפל
ליכמ םא בלחש הליג ב"הרא University of Idaho-ב רקחמ
.ןיטפל ןומרוהה תא

.הנממ הכומנ ךא ,המדב המרל תיסחי הניה םא בלחב ותמר
.הבלחב םג ןכלו המדב ןיטפלה תמר ההובג ,הנמש םאהש לככ

Diabetes

 
2004 ראורבפ
םידליב רתי תנמשה יוזיח
לש םבוליש יכ אצמ הילרטסוא University of Sydney-ב רקחמ
תוזחל הייושע םידליב הכומנ ןיטפל תמרו ההובג לורטסלוכ תמר
.םהייחב רתוי רחואמ בלשב רתי תנמשה םהב

International Journal of Obesity