ינתומ רוקינ
Lumbar Puncture (LP)
ודעונ אלש םירמוח לש םמויק רתאל דעונ ינתומ רוקינ תקידב/ךילה
רכוס הז לזונ ליכמ ילמרונ בצמב .הרדישהו חומה לזונב אצמיהל
ידי-לע עצובמו תוילירטסו תוריהז שרוד ךילהה עוציב .דבלב ןובלחו
.ךכב החמתהש אפור

...ל הז ךילה שמשמ יאופר לופיטכ
.(Intracranial Pressure) יתלגלוג ךות ץחל רתי תלקה
.(Spinal Anesthesia) יתרדש שוחליא

.םד תוללדמ תופורת תליטנ קיספהל שי הקידבה ינפל םימי רפסמ

הרדישהו חומה לזונ/יתרדש-חומה לזונה
אוה (Cerebrospinal Fluid - CSF) הרישהו חומה לזונ
הרדישה דומע תאו חומה תא דפרל ודיקפתש ,חצ לזונ
.העיגפ ינפמ םהילע ןגהלו
.הרדישה דומע לאו ויאת לא רבעומו חומב רצונ לזונה
ינפ םורק לא שדחמ גפסנ אוה ,םהב בבוס אוהש רחאל
.הרדישה דומעו חומה חטש

וא חומב תויעב לע דיעהל םייושע הז לזונב ואצמיש םירז םירמוח
.םימוהיז וא/ו םילודיג ומכ ,הרדישה דומעב

 הקידבה עוציב ןפוא
םילפוקמ םיילגרו שאר) תירבוע החונתב ,ודיצ לע בכשוי הלוחה
היצריפסא וב עצבי ךכב החמתהש אפור .ונטב לע וא (ןטבה ןוויכל
.הלולח טחמ תרזעב לזונ תביאש :(Aspiration)
.טחמה תרדחה רוזיא שחלואי םידקמ בלשכ

הקד ,הלולח טחמ רידחי אפורה
,םיינתומה תוילוח ןיב הכוראו
,לזונהמ המיגד התרזעב באשיו
.הדבעמ תקידבל רבעויש

ןוחביאו םיאצממ
...םויק ןוחביאב עייסל םייושע ולא
.(Meningitis) חומה םורק תקלד
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמב ינטרס לודיג
.(Guillian Barre) הרב ןאיליג תלחמ
.יחומ ךות םומיד

תעפוה בקע ,םיטוטעזב חומה םורק תקלדל דשח לש הרקמב
.םהב הז ךילה עצובי ,תנבומ הביס אלל םוח
הפילד תעינמל ,טחמה תרדחה םוקמ לע ץחל לעפוי ךילהה םות םע
.וכרדל תכללו םוקל קדבנה לכוי הרצק החונמ רחאלו

...םויק לע דיעהל הלולע הרדישהו חומה לזונ לש ץחל רתי
.(Congestive Heart Failure) שדגומ בל תקיפס יא
.(Cerebral Edema) תיחומ תקצב
.(Subarachnoid Hemorrhage) ישיבכע-תת םומיד
תאצות ,(Hypo-Osmolality) םדב םיקיקלח זוכיר טועימ
.(Hemodialysis) םדה לש הזילאיד  
.חומה םורק תקלד
.(Purulent Meningitis) חומה םורק לש תיתלגומ תקלד
.(Tuberculous Meningitis) חומה םורק לש תיתפחש תקלד
.(Hydrocephalus) סולאפצורדיה/שאר תמיימ
.(Pseudotumor Cerebri) יתלגלוג ךות ץחל רתי

...םויק לע דיעהל לולע הרדישהו חומה לזונ לש ץחל טועימ
.(Complete Subarachnoid Blockage) תישיבכע-תת המיסח
.הרדישהו חומה לזונ לש (Leakage) הפילד
.הרומח (Dehydration) תושבייתה
תסירק וא (Hyperosmolality) םדב םיקיקלח זוכיר רתי
.םדה רוזחמ    

...לע דיעהל םילולע ךילהה ןמזב םייתועמשמ ץחל ייוניש
.לודיג
.שאר תמיימ וא הרדישהו חומה לזונ לש המיסח

הרדישהו חומה לזונב םינבל םד יאת
םד יאת יוביר ארקנ הרדישהו חומה לזונב םינבל םד יאת רותיא
(Monocytes) םיטיצונומ לש ןטק רפסמ .(Pleocytosis) םינבל
לזונב םיטיצולונג תואצמיה יבגל אוה ךכ אל ךא ,ןיקת תויהל יושע
.(Meningitis) חומה םורק תקלד יקדייח לע עירתמו

...ל הבוגת לע םג דיעהל םילולע םינבל םד יאת
.הרדישה חומ לזונ לש תורזוח תוקידב
.הקידבל םדוק הקרזהב םינעבצ וא תופורת תלבק
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמב םומיד
.הימקיול
.הנורחאל עריאש יטפליפא ףקתה
.(Metastatic Tumor) יתרורג לודיג

...ועמשמ לזונב זוקולג רכוס טועימ
.(Fungal Infection) יתיירטפ םוהיז
.(Tuburculous Infection) יתפחש םוהיז
.(Pyogenic Infection) הלגומ רצוי םוהיז
.המופמיל
.חומה םורקל הימקול תוטשפתה
.(Meningoencephalitic Mump) חומה םורקב תרזח
.הימקילגופיה

...העמשמ לזונב זוקולג רכוס לש ההובג המר

...(Glutamine) ןימטולג לש ההובג המר
.(Hepatic Encephalopathy ) תידבכ היתפולפצנא
.סייר תנומסת
.(Hepatic Coma) תידבכ תמדרת
.(Cirrhosis) תמחש
.(Hypercapnia) םדב ינצמח-וד ןמחפ רתי

...(Lactate) בלח תצמוח חלמ/טאטקל לש רתי תמר
.תיזכרמה םיבצעה תכרעמ ןטרס
.הצופנ תשרט
.(Heritable Mitochondrial Disease) תיתשרות תירדנוכוטימ 'מ
.םד ץחל טועימ
.םדב ןחרז טועימ
.(Respiratory Alkalosis) תיתמישנ הזולקלא
.(Idiopathic Seizures) םייתפוידיא םיסוכרפ
.(Traumatic Brain Injury) תיתמוארט תיחומ העיצפ
.(Cerebral ischemia) תיחומ הימכסיא
.(Brain Abscess) חומב הסרומ
.(Hydrocephalus) שאר תמיימ
.(Hypocapnia) םדב ינצמח-וד ןמחפ טועימ
.חומה םורק לש תילאירטקב תקלד

...הרדישהו חומה לזונב ןובלחה תלוחתב םייוניש
.ישיבכע-תת םומיד
.(Polio) וילופ קותיש תלחמ
.הרדישהו חומה לזונ תפילד
.יתלגלוג ךותה ץחלב לודיג
.ןגמה תטולב תוליעפ רתי

.לזונ תמיסח תורידחב היילע
.לזונה לולסמב המיסח
.חומה םורק תקלד
.(Syphilis) סיליפיס/תבגע
.חומב הסרומ

...ןובלח לש דאמ ההובג המר
.(Tuberculous meningitis) חומה םורק לש תיתפחש תקלד
.(Spinal block) תיתרדש המיסח

םיכוביס
זרזת ןדקרפ תביכש .הליחבו שאר באכמ לובסל לולע קדבנה
.םמויס תא    
.םיילגרב (Paresthesia) המודמ השוחת ןכתית הקידבה ןמזב

...ונכתי םירידנ םירקמב
.םומיד
.השוחת רדעהו השלוח
.רתויב רידנ .(Paraplegia) םיילגרה קותיש