םדב ןרתנ טועימ
Hyponatremia
תושבייתה תעינמו ףוגל היתשה תובישח תא םישיגדמ עוצקמ ישנא
לע רתי םימ םיתושו המזגהב ךכל םיסחייתמה שי .(Dehydration)
טועימו (Over-hydration) םילזונ רתי םורגל לולעש רבד ,הדימה
.םדב ןרתנ
טרופס יפנעב םיקסועה םיאטופסב רקיעב הצופנו הרידנ העפותה
.'ינפוג רשוכל םיעגושמ'בו ןותרמ יצרב ,דחוימ לבס חוכ םישרודה
 
דחוימב ךומנ זוכירכ רדגומ (הימרטנופיה) םדב ןרתנ טועימ
.(Water intoxication) 'םימ תלערה'כ ןכו םדב ןרתנ לש
עייסמה (Electrolyte) טילורטקלא אוה ןרתנה
םירירשה דוקפית לע הרימשו םימה תוסיוב
.ףוגב םירחא םירביאו
העזה בקע םידבוא ןרתנ םהבו םיטילורטקלא
.ףוגה רוריקל תשמשמה ,(Sweat)

דע רטיל יצח ןיב דבאל לולע ףוגה לולע תחא לוגרית תעשב
.וירחאו לוגריתה תעב םילשהל שי הז ןדבוא .םימ רטיל 3
.(Chloride) דירולכו ןרתנ םג אלא ,םימ קר אל לולכל וילע
תומר תא ךכב םילדלדמ דבלב םימ ,לוגרית רחאל ,םיתושה ולא
.ףוגב םילזונ רתי םירצויו דירולכהו ןרתנה

םימוטפמיס
.םוח תלחמ ינימסתל םימוד םדב ןרתנ טועימ ינימסת
...םייח ןכסל םילולע םהינש
.(Bloating) תוחפנתה .(Fatigue) תושישת
.(Headache) שאר יבאכ .(Dizziness) תרוחרחס
.(Confusion) לובלב .(Cramping) תויוצווכתה
.(Fainting) תויופלעתה .(Weight gain) לקשמב הילע
.(Nausea) תוליחב

...םירומח םירקמבו
.(Coma) תמדרת .(Seizures) תותיווע

העינמ
םילזונה תומכ לש ינדפק רוטינ ידי-לע םילזונ רתי עונמל ןתינ
.תכרצנה
.ןואמיצ הבוגתב קר ותש
.לוגרית ןמזב ,םילזונ טעמ ומגל
םישורדה םיטילורטקלאה תא םיללוכ םיאטרופסל תואקשמ
.דירולכו ןרתנ םהב
 
םיתיעל םיארקנ תצמואמה תיביטרופסה םתוליעפל םדוק
ץימ וא םיכעכ ומכ ,םיחולמ םיפיטח  ךורצל םיאטרופס
.ןרתנ רוגאל ידכ ,תוינבגע

ןוויכ ,אפורב ץעוויהל םיארקנ םיבאכ יככשמ םילטונה
.חלמ רוגאל ףוגה רשוכ תא תוניטקמ ולא תופורתמ קלחש


בל ומיש
.םיליגר רשוכ ירמוש וא םיאטרופס יבגל םישי וניא רמאנש לכ
ןוזמב חלמה תומכ תא ,תיעוצקמ הנווכה אלל ,לידגהל ןיא
.םדב ןרתנ טועימ עונמל ידכ