תודבכ תוכתמ
Heavy Metals
...תוללוכ (Schwermetalle :תינמרגב) תודבכ תוכתמ
דחוימבו םוינמולאמ לכוא ילכ :(Aluminum) םוינימולא
םוינימולא ריינ 
(Rice) זרואו םימהוזמ היתש ימ :(Arsenic) קינסרא/ןסרא
םיינישב םגלמא תומיתסו םי תוריפו םיגד :(Mercury) תיפסכ
קבאו םיעילק ,(רבעב) הקימרקמ לכוא ילכ :(Lead) תרפוע
קבט ירצומ ןושיע :(Cadmium) םוימדק

...ןכו
(Bismuth) תומסיב
(Bromine) םורב
(Beryllium) םוילירב

הפישחש םיליער םילרנימ ןה (Heavy Metals) תודבכ תוכתמ
.ףוגה לש ילמרונה ודוקפיתב תעגופ ןהילא הפישח
וא וקקלש םינטק םידליו תוקונית דחוימב םיעיגפ ויה רבעב
.תרפוע לע םיססובמ ויהש םיעבצ ולכא

,הייתשה ימ ,(הריפסומטאה) ריוואה תא תומהזמ תודבכ תוכתמ
.ןוזמה תשרשו עקרקה
ללכב םא ,תיטיא איה ולא תוכתמ לש (Absorption) הגיפסה
.(Feces) האוצהו (Sweat) העיזה ,(Urine) ןתשב קלסמ ףוגהו

ןהש ןוויכ תויאופר תויעב תומרוג תודבכ תוכתמ
רובע םישורדה םילרנימ תופילחמ וא תוקיחרמ
.תוינויח ףוג תויצקנופ

תרפועו (Zinc) ץבא ףילחהל לוכי םוימדק ,המגודל
,הרוק הז רשאכ .(Calcium) ןדיסה תא הפילחמ
(Bones) תומצעב םירגאנ תרפועה וא םוימדקה
ףוגהמ םתוא קיחרהל השק ,תורחא תומקרב וא
תולוכי ןניא ולא םילרנימ לש תובושחה תויצקנופהו
.עצבתהל


תודבכ תוכתממ הלערהל םימוטפמיס
תוריצע
לקשמב היילע
תדמתמ תופייע
רוע תויעב
העזהו םוח לש העובק השוחת
םינתשמ חור יבצמ
תונרגימו שאר יבאכ
הפהמ חיר
םיקוהיגו הפב עובק ןבל דבור
םירירש תותיוועו םירירש יבאכ
הניש תוערפה

תוקידב
רתויב תונימא ןניא (Urine Test) ןתש תקידב וא םד תוקידב
דחוימב ,תודבכה תוכתמה תיברמ לש תוליערה תומר תדידמל
תוכתמ לש תורבטצה הרצונו תכשוממ התייה הפישחה םא
.תומקרב תודבכ

,תקולחמב היונש יכ ףא ,(Hair Analysis) רעיש תקידב
תודבכ תוכתמ תורבטצהל רתויב הבוטה הכרעהה איה
ןתורבטצה תכרעהל םיבר םירקחמב תשמשמו ףוגב
רתוי הדבכ תכתמהש לככ .תומקרב תודבכ תוכתמ לש
.רתוי ןימא רעישה חותינ היהי


תודבכ תוכתממ הלערהב לופיט
תכתמל םאתהב ,יפיצפס אוה הדבכ תכתממ הלערהב לופיטה
.הליערמה הדבכה


(Chelation Therapy) היצל'צב לופיט
...מ תולערהב לפטל הדעונ וז הייפרת
ןסרא
תיפסכ
תרפוע

EDTA ונימאה תצמוח םע םד ייוריע תרדס לבקמ לפוטמה
הילא תרשוק רשא ,(Tetraacetic תימאידנליטצא הצמוח)
.ולא תודבכ תוכתמא

...םיללוכ הז לופיט לש םיפסונ םישומיש
.תכתמ לש םינוי תוליכמה תופורת לש רתי ןונימ
בקע ,ףוגב הלודג תומכב (Iron ) לזרב לש תורבטצה
ילוחב לופיטל (Blood Transfusions) םד ייוריע 
רשא ,תיתשרות םד תלחמ :(Thalassemia) הימסלת 
.ןיבולגומהה לש ינובלחה ביכרמב העיגפ בקע תחתפתמ 
,ףוגב תולודג תויומכב (Copper) תשוחנ לש תורבטצה
הב (Wilson's disease) ןוסליו תלחמב םילפוטמב 
.תשוחנ יפדוע שירפהל לגוסמ וניא ףוגה 

תודבכ תוכתמ םירשוקה םיחמצ
Azolla filiculoides - Water fernn תיכרש הלוזא
םייתיישעת םיכפשמ ימ רוהיטל תשמשמ תשבוימה הלוזאה  
תיביטקאוידר תלוספ הז ללכב ,תודבכ תוכתמ הילא תחפוסו   
.תוצמל ךכ-רחא ןתינ םתוא ,םוידלפו הניטלפ ,בהז ןכו   
.ריוואהמ ןקנח תרשוק הלוזאה  
Water Hyacinth/Eichhornia crassipes לגר-תבע הינרוהכיא
Milk Thistle/Silybum marianum יוצמ ןלידג
Cilantro/Chinese parsley/Coriandrum sativum הרבסוכ
Chlorella/Chlorella vulgaris הצא ,הלרולכ
Plantago major/Plantain ךחל
Yellow Galmei Violet- (תילגיס) לגיס
Populus Spp/Poplar ץע ,הפצפצ
Yellow Dock/Rumex crispus הבוהצ העמוח
Garlic/Allium sativum םוש
Arabidopsis thaliana/Thale cress סיספודיברא/הנבל תינרדות

...תושדח - תודבכ תוכתמ ואר

.