ןימזוקולג
Glucosamine
לע הרימשב בושח דיקפת לעב ,ףוגב רצוימה רמוח אוה ןימזוקולג
.(Cartilage) סוחסב תולודג תויומכב יוצמ אוה .תושימגהו תואירבה
,(Joints) םיקרפמ ,תושדח תומקר לש ןוקיתו רוציי םיללוכ וידיקפת
.סוחסו (Tendons) םידיג
,ןימזוקולגהמ קלח ףוגה דבאמ תונקדזהה ךילהתב
האצותה .סוחסב םייוצמה םירחא םירמוח םג ומכ
.ינווינ ןורגיש תוחתפתהו סוחס תקיחש איה
.ןתשה תועצמאב רקיעב ףוגהמ קחרומ אוה
דיחיה יארחאה וניא ןימזוקולגהש שיגדהל בושח
.הז ךילהתל

American Academy of Orthopedic Surgeons-ה שגפמב
רבוד ,ב"הראב וקסיצנרפ ןסב דקתשא םייקתהש יתנשה
המודב ,ינווינ ןורגישב לפטל עייסל יושע ןימזוקולגהש ךכ-לע
.תוידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת רחבמל
רבעמ תכשמנ ןימזוקולגב שומישה תלעותש ,םש רמאנ דוע
,הב תידיימ טעמכה הקספהה תמועל ,וב שומישל תפוקתל
ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת תליטנ תקספה םע תשחרתמה
.תוידיאורטס

...תורוצ יתשב קושב יוצמ ןימזוקולגה
.(Glucosamine sulfate) טפלוס ןימזוקולג
.(Glucosamine hydrochloride) ידירולכורדיה ןימזוקולג

.תועובש רפסמ ףולחל םייושע ןימזוקולגה תעפשה תליחת דע

תורוקמ
...מ םיקיפמ ןימזוקולגה תא

.(Shrimps) םינוליסח
.(Crab shells) םינטרס ןוירש
.השקונ דלש/הטעמ םהל שמשמה (Chitin) ןיטיכהמ ותוא םיצממ

...ב יוצמ אוה חמוצב
םיילודניא וקולג םידיאולקלא תרוצב ,לותחה ןרופיצ
.(Gluco indole alkaloids)  

לש םירקמב ןימזוקולגה תעפשה הנחבנ םרט
,םיקרפמה םיברועמ ןהב תוינומיא-וטוא תולחמ
.תינורגיש םיקרפ תקלדו (Lupus) תבאז ומכ

תורהזאו תורעה
סוחסה קחרוה םהב םירקמב ,ליעות אל ןימזוקולג תליטנ
.סוחס ללכ ןיא וב בצמ ,םייתוכאלמ םיקרפמ שישכו חותינב  
םדוק אפורב ץעוויהל (Sulfates) תורפוגל יגרלאש ימ לע
.ןימזוקולג ףסות תליטנל  
ךכיפלו םדב רכוסה לש םירמוחה ףוליח לע עיפשמ ןימזוקולג
תטיקנ ךות וב שמתשהל ,יהשלכ רכוס תייעבמ םילבוסה לע  
.הבר תוריהז  

תמייק ,םיאתב םינובלחל ןימזוקולגה תורשקתהמ האצותכ
(Insulin Resistance) ןילוסניאל תדוגנת תורצוויהל תורשפא
...2 גוס תרכוס ואר .םהב

ןכלו (Anesthetics) םישחלאמ תוליעפ לע עיפשמ ןימזוקולג
רשא חותינ ינפל םידמועה ולאב םיכוביסל םורגל לולע אוה  
.תיללכ המדרהל וקקדזי  
,ןימזוקולג תליטנמ ענמיהל תוקינמו ןוירהב םישנל ץלמומ
.אשונב לבגומ עדימ בקע  

...תושדח - ןימזוקולג ואר