ןומיל תצמוח
Citric acid
תוריפב היוצמ איה .עבטב הרוקמש השלח הצמוח איה ןומיל תצמוח
תינמדמדו לטפב ומכ ,םירחא םיבר תוריפב ןכו ,ןומיל םשארבו רדה
.םיבר רסוב תוריפ לש ינייפואה ץומחה םמעטל תיארחאו
ץומח םעט תפסוהל תשמשמו בוט יעבט רמשמ רמוח הווהמ איה
.(םיזגומ) םילק תואקשמו םיבר ןוזמ ירבדל
.טנדיסקוא-יטנאו הביבסל יתודידי יוקינ רמוח הווהמ ןומיל תצמוח
.הנבל תישיבג הקבא תרוצב איה ןומיל תצמוח ,רדחה תרוטרפמטב

.םיעבצ תרהבהל ןומיל תצמוח תשמשמ ליטסקטה תיישעתב
(הייפאל הדוס םע) ןומיל תצמוח תשמשמ הקיטמסוקה תיישעתב
.טבמאב םישמשמה םינוש ףוג ירישכתב תויצמוחה תמר ןוזיאל
ןרתנה טרטיצ חלמ רצונ ,ולא םירמוח ינש לש דחי םבוברע םע
ימ תא סיסתמה ,ןמחפה תצומחת-וד ררחתשמ ,(Sodium citrate)
.תובר תועוב רצויו טבמאה
תרשפאמ םש ,הסיבכ תוקבאו יוקינ ירישכתב תשמשמ ןומיל תצמוח
הדובעו ףצק תאלעה ,םישק םימב תוכתמ םע בכרתהל התנוכת
.םימ יככרמב ךרוצ אלל ,הליעי

סברק רוזחמ
אוה Tricarboxylic acid cycle וא (Krebs cycle) סברק רוזחמ
,חמוצבו יחה םלועב את לכב תושחרתמה תוימיכ תובוגת תרדס
המישנה ךילהתמ קלחכ ,(ATP) היגרנא תקפהל ןצמח לצנמ רשא
ליטצא תובוכרת תונצמחמ ,וז תילובטמ הרמה ךילהתב .יאתה
קוריפב בלש ,תיטצא הצמוח לש לאקידאר ,(Acetyl compounds)
.םימו ינצמח-וד ןמחפל םינובלחו םינמוש ,תומימחפ
 
ןומיל תצמוח לש הבוגתמ םירצונה ,(Citrate salts) טארטיצ יחלמ
,יגולויב ןפואב ףוגל ולא תוכתמ תרבעהל םישמשמ ,תונוש תוכתמו
.םיבר םילרנימ יפסותב

.ףוגהמ םיקחרומ הנממ םיפדוע .שומישל החוטב ןומיל תצמוח

הרהזא
לולע ,תוזכורמ תוסימתב וא השביה התרוצב ,ןומיל תצמוח עגמ
.םיאתמ ןגמ דויצב שמתשהל שי .םייניע וא רוע יוריגב םייתסהל