תושדח - ויריפסא
Aspirin - News
דש ןטרס ענומ ןיריפסא
סגה יעמה ןטרס תרזח ענומ 'סא
הביקל ןיריפסא יקזנ דגנ ץע-יחופת
רמייהצלאמ םיניגמ םיבאכ יככשמ
םישנב יטמתסא ףקתה ענומ 'סא
הדימעה ליגב ןיריפסא
PSA תוניטקמ NSAID תופורת
םייתרכוסל םיטנדיסקוא-יטנאו 'סא
םישנב תרכוס ענומ וניא ןיריפסא
דבכל קזנ ענומ ןיריפסא
הביק ןטרסל ןוכיס םצמצמ 'סא
םלוכל ךומנ ןונימב ןיריפסא
ןתשה תיחופלש ןטרס תרזחו 'סא
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
בל-ףקתהב ןיריפסא תסיעל
ןיריפסא תליטנ לש תלעותב קפס
םד-ץחל ןיטקמ הנישה ינפל 'סא
סגה יעמה ןטרס ילוחל ןיריפסא
םדקתמ תינומרע ןטרסל ןיריפסא
בל-ףקתה תעינמל 'סא לוטיל ןיא
'ץניל תנומסת ילוחל 'סא
דש ןטרס תולוחב תודירשו ןיריפסא
ןגורטסא תמר דירומ ןיריפסא
דש ןטרס תרזחל ןוכיס ןיטקמ 'סא
הנרגימ דגנ ןיריפסא
ןורק תלחמל ןוכיס לידגמ ןיריפסא
םיביכב תושישק ןכסמ ןיריפסא
םישישקב תירלוקאמ תונוונתהו 'סא
ןוירה תלער דגנ ןוירהב ןיריפסא
הילכ ילוחב יבבל ןוכיסו ןיריפסא
סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגמ ןיריפסא
בל-יחותינב םיכוביס םצמצמ 'סא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו 'סא
תינומרע ןטרסמ התומת ןיטקמ 'סא
רמייהצלא ילוחב יחומ םומידו 'סא
תנטרסמ ןיריפסא תבורעת
םיסוריו לטוק ןיריפסא
תינומרע ןטרסו ןיריפסא
בלבלה ןטרסו ןיריפסא
רמייהצלאו ןיריפסא
םיפקעמ חותינו ןיריפסא
ינלטק באכ יככשמ 2 בוליש
םד ללדמ וניא ההשומ 'סא
בל תנכסמ ןיריפסאל תדוגנת
ןטרסל ןוכיסו ןיריפסא
סגה יעמב םיפילופו ןיריפסא
םישנב בלבל ןטרסו ןיריפסא
המתסאו ןפורפוביא ,ןיריפסא
בל-ילוחל ןיריפסא
דשה ןטרסו ןיריפסא
תיתרכוס היתפוניטרו ןיריפסא
ןיריפסא תקספהו ינש ץבש
ןיריפסאל תרכוס ילוח תועדומ
ץבשו ןיריפסא
תורזוח תולפה ענומ ןיריפסא
ןתשה תכרעמב תויעבו ןיריפסא
ינטרס-יטנא ןיריפסא
ןיריפסא תוליעפ שבשמ ןושיע
םינוסיח שבשמ ןיריפסא
בל-ףקתה רחאל ןטרס ילוח
םירבגב המתסא ענומ ןיריפסא
היפוקסודנאב םומידו ןיריפסא
'סא ילטונב בל ןכסמ ןפורפוביא
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
חומל ליעומ וניא ןיריפסא
ןוירה תלער ענומ ןיריפסא
סגה יעמה ןטרס דגנ ןיריפסא
ץבש דגנ ןיריפסאמ בוט ןירפרוו
ןוסניקרפ תלחמל ןוכיסו ןיריפסא
סגה יעמה ןטרסל ןוכיסו ןיריפסא
תירלוקסו-וידרק התומתו 'סא


...ןיריפסא ואר

 
1978
תנטרסמ ןיריפסא הב תבורעת
ןיאפקו (Phenacetin) ןיטצאנפ ,ןיריפסא שי הב APC הנוכמה תבורעת
םשרמ ךירצמ וניאש םיבאכ ךוכישל רצומב רבודמ .תנטרסמכ הדושח
,םיקרפמ תקלד יבאכ ,םירירש יבאכ ,שאר-יבאכ לע הלקהל דעוימ רשא
םייוסינ תובקעב םילוע ולא תודשח .ץירממו תוקלד דגנ ,םוח תדרוה
.תודלוחב


2002 ראורבפ
םיסוריו לטוק ןיריפסא
יכ ךכל תוחכוה ואצמ ב"הרא New Jersey Medical School ירקוח
סוריוולגמוטיצה ומכ ,םיקיזמ םיסוריו תוטשפתה רוצעל יושע ןיריפסא
ילעבב תפחשל םרוגה ,ףוגב יוצמה םודר סוריו ,(Cytomegalovirus)
,םינידנלגטסורפ לש םתוליעפ תא םלוב ןיריפסאה .המוגפ ןוסיח תכרעמ
.סוריוה לופכישל םיינויחה תומקרב תקלד ימרוג


2002 סרמ
תינומרע ןטרסו ןיריפסא
םילטונ רשא 60 ליג לעמ םירבג יכ הליג ב"הרא Mayo Clinic רקוח
ךכב ןיטקהל םייושע עבק ךרד םירחא םיבאכ יככשמ רפסמו ןיריפסא
.תינומרעה ןטרסל ןוכיס
תושילחמ ןיריפסא ומכ תופורתש ךכל תומדוק תויודע קזחמ הז אצממ
.ןטרס ימרוג םייונישל תורושקה תוקלד

Mayo Clinic


2002 טסוגוא
בלבלה ןטרסו ןיריפסא
עייסל יושע ןיריפסא יכ וליג ב"הרא University of Minnesota ירקוח
תומכ תא תיחפהלו (Pancreatic Cancer) בלבלה ןטרס תעינמב
ןיריפסא םהירבדל .סג יעמ ןטרסל םורגל םילולעש (Polyps) םיפילופה
.43%-ב בלבלה ןטרס ירקמ רועיש תא תיחפהל יושע

University of Minnesota


2002 רבמטפס
רמייהצלא תלחמוו ןיריפסא
VA Puget Sound Health Care System ירקוח לש םהיאצממ יפל
ללכב ,תורומח תולחמ ינפמ ןגהל יושע ןיריפסאב שומיש ב"הרא לטאיס
תופיצרב םייתנש ךשמב ןיריפסא תליטנ םהירבדל .רמייהצלא תלחמ הז
ןיריפסא לוטיל ןיא יכ םיריהזמו םיפיסומ םה .תיצחמב הז ןוכיס התיחפמ
.אפור תארוה אלל


2002 רבוטקוא
םיפקעמ חותינו ןיריפסא
וקסיצנרפ 'ס Education Foundation & Ischemia Research ירקוח
םיפקעמ חותינ םויס רחאל דיימ ןיריפסא תליטנ יכ ואצמ ב"הרא
ענמיהל גוהנ היה רבעב .תודרשיה לידגהל יושע (Bypass surgery)
אוה התוא םומידל היטנה ללגב וירחאו חותינ ינפל ןיריפסא תליטנמ
.םרוג
רועיש תא דאמ לידגמ הז רבד .תועש 48 ךות ןתניהל ןיריפסאה לע
םילולעש לוכיעה תכרעמו תוילכ ,חומ ,בל יכוביס ןיטקמו תודרשיהה
.חותינה תובקעב ץוצל


2003 ראורבפ
באכ-יככשמ ינש לש ינלטק בוליש
ינמז וב שומיש הילגנא University of Dundee ירקוח לש םהירבדל
.ינלטק תויהל לולע (Ibuprofen) ןפורפוביאו ןיריפסא :תופורתה יתשב
לודיגל םורגל לולעש רבד ,ןיריפסאה תלועפ תא לרטנמ ןפורפוביאה
.תירלוקסו-וידרק הלחמ בקע תוומה ירקמ רפסמב 75%-ב
תעינמ תלועפ תא ןיריפסאמ ענומ ןפורפוביא יכ אצמ םדוק רקחמ
.םד-ילכ לש םתמיסחל םורגל לולעו םדה תושרקתה


2003 ראורבפ
םד ללדמ וניא ההשומ ןיריפסא
יכ וליג ב"הרא וגקיש Northwestern Memorial Hospital ירקוח
תומודה םד לוליד תונוכת ןיא (Enteric-Coated) ההשומ ןיריפסאל
עונמל דעונש הטעמב ףוטע הז ןיריפסא .ליגר ןיריפסא לש ולאל
.םילפוטמ 126 ופתתשה רקחמב .הביקל םיקזנ

American Stroke Association's 28th Int. Conference


2003 סרמ
יבבל ןוכיס הלידגמ ןיריפסאל תדוגנת
תדוגנת ילעב םישנא ב"הרא Cleveland Clinic-ב םירקוח ירבדל
בל-ףקתהל ןוכיס רתיב םייוצמ (Aspirin Resistance) ןיריפסאל
.ןיריפסאל יבויח ןפואב םיביגמ םישנאה לכ אל יכ ררבתמ .ץבשלו

HealthScout


2003 סרמ
ןטרסל ןוכיסו ןיריפסא
ןיריפסא יכ וליג הילטיא ונלימ Pharmacological Research-ב םירקוח
ךשמב ןיריפסא תליטנ םהירבדל .ןטרס תולחמ המכל ןוכיס ןיטקהל יושע
,(Mouth Cancer) הפה ןטרסב תוקלל ןוכיס התיחפמ רתוי וא םינש 5
.65%-ב (Gullet Cancer) טשווה ןטרסו (Throat Cancer) ןורגה ןטרס
Cyclooxgenase-2 םיזנאה לע עיפשמ ןיריפסאה יכ םירעשמ םירקוחה
.ןטרס תולחמ תוחתפתהבו תוקלדב דיקפת שי ול


2003 סרמ
סגה יעמב םיפילופו ןיריפסא
ולבס רשא םישנא יכ אצמ ב"הרא Ohio State University-ב רקחמ
םילוכי םייעמב םיפילופ לש הירוטסיהמ וא תעבטה-יפו סג יעמה ןטרסמ
.ןיריפסא תליטנ ידי-לע םתעפוה תורידת תא ןיטקהל
ב"הרא Dartmouth-Hitchcock Medical Center-ב רחא רקחמ
.ג"מ 325 לע תאז הניחבמ ףידע םויב ג"מ 81 :ךומנ ןונימ יכ אצמ


2004 ראוני
םישנב בלבל ןטרסו ןיריפסא
תליטנ ןיב רשק וליג ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
.םישנב (Pancreatic Cancer) בלבל ןטרסו הובג ןונימב ןיריפסא
ךשמב םויב םיימעפ ,ןיריפסא ג"מ 325 תוילבט 2 ולטנש םישנש אצמנ
ולטנ רשא םישנ תמועל 58% רועישב הלחמל ןוכיס רתיב ויה ,הנש 18
הפוקת ךשמב ןיריפסא תליטנ יכ הארנ םירקוחה ירבדל .רתוי ןטק ןונימ
.בלבל ןטרסל ןוכיס הלידגמ תכשוממ

ND


2004 ראורבפ
המתסאל ןוכיסו ןפורפוביא ,ןיריפסא
המתסא ילוחש וליג הינטירב ןודנול King's College Hospital ירקוח
21% םהירבדל .םיפקתהל ןוכיס רתיב םינותנ ןיריפסא םילטונ רשא
.ןיריפסאל םישיגר המתסאמ םילבוסה םידליהמ 5%-ו םירגובמהמ
םיבאכ יככשמלו ןפורפוביא םיבאכה ךכשמל םג םישיגר םהמ 98%
.םייטמואיר םיבאכ דגנ םישמשמ רשא םירחא
תוקד 30 ךות המתסא ףקתהל םייופצ ולא תופורתל םישיגרה םישנא
.ןיריפסאה תליטנ עגרמ

ND


2004 לירפא
בל-ילוחל ןיריפסא
תרבגומ תימוי הליטנ יכ ואצמ ןווי הנותא University of Athens ירקוח
תיחפמ ןיריפסאה .בלל םדה תמירז תא בל-ילוחב תרפשמ ןיריפסא לש
תמילבל תודוה - בלה רירשל הייוקל םד תקפסא- (Ischemia) הימכסיא
תיינולוק דודיע םרוג םהב ,םד-ישירק תריצי םידדועמ רשא םימרוג
.(Macrophage Colony Stimulating Factor - MCSF) םיגפורקמ

Heart


2004 יאמ
דשה ןטרסו ןיריפסא
עובק ימוי ןונימש ואצמ ב"הרא קרוי-וינ Columbia University ירקוח
70% רשא ,דשה ןטרס יגוס תיברמל ןוכיס ןיטקהל יושע ןיריפסא לש
םשל רקחמב ךישמהל שי םהירבדל .ןגורטסא ןומרוהה ידי-לע םימרגנ
.םישורדה םינונימה תעיבק

ND


2005 ראוני
תיתרכוס היתפוניטרו ןיריפסא
הליג ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב םירבכעב יוסינ
:(Microangiopathy) היתפויגנאורקימ ענומ ךומנ ןונימב ןיריפסא יכ
.תרכוס ללגב (םיבצעבו תוילכב ,םייניעב) םיריעז םד םד ילכב העיגפ
ןיעה תיתשרב םדה-ילכל ליעומה ילמינימה ןונימה והמ עבקנ םרט
.(Retinal Vessels)
תוצלמהב לולכ רבכ ג"מ 81 ןונימב ןיריפסא יכ םישיגדמ םירקוחה
לש ןתעינמ םשל ,םיפסונ ןוכיס ימרוגמ םילבוס רשא ,תרכוס ילוחל
.תוירלוקסאו-וידרק תולחמ

Diabetes


2005 לירפא
ןיריפסא תליטנ תקספהו ינש ץבש
...םישנא


2005 רבמצד
ןיריפסאל םיעדומ םניא תרכוס ילוח
םשל ןיריפסאה תא םילצנמ תרכוסמ םילבוסה הטמו 50-ה ינב לכ אל
םתואירבל חתפמ דיקפת שי ןירפסאל םירקוח תעדל .בל-תלחמ תעינמ
םיריעצל ,םישנל ובש תלעותל תועדומה תא ריבגהל שיו תרכוס ילוח לש
.רבעמה ליג ינבלו

Archives of Internal Medicine


2006 ילוי
ץבשו ןיריפסא
...רקחמ


2006 טסוגוא
תורזוח תולפה ענומ ןיריפסא
,םד-יללדמב שומיש יכ וליג רמושה-לת אביש יאופרה זכרמב םירקוח
תדלל ןהייוכיס תא רפשל יושע ,םד תשירק םיענומ רשא ,ןיריפסא ומכ
.רבסה אצמנ אל ןהל תולפה עונמלו יח קונית
יתלב תולפה לש הירוטסיה םע ,רקחמב ופתתשה רשא םישנה 104
תדיל רועיש .(Heparin) ןירפה וא ןיריפסא תועצמאב ולפוט ,תורבסומ
,םיזוחא 60 דע 40-מ ההובגה רועיש ,81% היה תוצובקה יתשב יחה
.ולא םירקמב ללכ-ךרדב הרוקש יפכ

Fertility and Sterility


2006 רבמטפס
ןתשה תכרעמב תויעב לע לקמ ןיריפסא
NSAID גוסמ תופורתל ב"הרא Mayo Clinic-ב םירקוח לש םתעדל
,תוילדיאורטס ןניאש (Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs)
היושעש תינשמ העפשה שי ,(Ibuprofen) ןפורפוביאו ןיריפסא ומכ
.תלדגומ תינומרע תטולב ומכ ,םירבגב ןתשה תכרעמב תויעב עונמל
תלחתהב תויעב ,הפוכת הנתשה םה ולא םירקמב םימוטפמיסה
הפורתה תליטנ .ןתש תתל ףוחד ךרוצו הלילב תוציקי ,ןתשה ןתמ
.50%-כב ךכל ןוכיסה תא הדירוה

Journal of Epidemiology


2006 רבוטקוא
ןיריפסאה לש תינטרס-יטנאה ותוליעפ
הרעשה םילעמ הינטירב University of Newcastle-ב םירקוח
הפורתהש ךכב הרוקמ ןיריפסאה לש תינטרס-יטנאה ותוליעפש
םיזנאה תמיסח ידי-לע קר אלו לודיגל םדה תקפסא תא הליבגמ
.(Cyclooxygenase) זאנגיסקואולקיצ

FASEB Journal


2006 רבוטקוא
ןיריפסאה לש השירקה תענומ ותעפשה תא שילחמ ןושיע
שירקהל םדל תרזוע רשא םדה תויסט לש םתוליעפ תא ריבגמ ןושיע
ירקוח .ןיריפסאה תלועפ תא ךכב שילחמו שירקהל םדל תרזוע
ב"הרא דנלירמ National Heart, Lung and Blood Institute
השירק תעינמל הדורי הבוגת םיזוח רשא םימרוגה םהמ וקדב
.ןיריפסאב שומיש תועצמאב
American Journal of Cardiology


2006 רבמצד
ןוסיח יביכרת לש םתלועפ תא שבשמ ןיריפסא
(NSAID) תוידיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת וא ןיריפסא תליטנ
HPV/המוליפפ סוריוה תעפשל ןוסיח ביכרת תלבק ןמזל ךומס תורחא
תא ןיטקהל הלולע תורחא תולחמ דגנ וא (Human Papillomavirus)
.ןוסיחה לש ותוליעי
לע םיכמתסמה ,ב"הרא קרוי-וינ University of Rochester ירקוח
תא תוענומ ולא תופורת יכ םיריבסמ ,םירבכעבו םדא-ינבב םירקחמ
.םימוהיזב םימחולה םינדגונ לש םרוציי

Journal of Immunology


2007 ראוני
בל-ףקתה רחאל ןטרס ילוח ליצמ ןיריפסא
ןיריפסא בל-ףקתה ורבעש ןטרס ילוחל תתל םא םיססהמ םיאפור
ירבדל ךא ,םד תויסט לש הדורי המר אליממ הנשי םמדבש ןוויכ
.ןיריפסא םהל ןתני אל םא תומל םילולע ולא םילוח םירקוח
ןטרס ילפוטמ 9 יכ ואצמ ב"הרא University of Texas-מ םירקוחה
ולביק אלו בל-ףקתה ורבע רשא הדורי םד-תויסט תמר ילעב 10 ךותמ
םילוח 17 תצובקב דחא תוומ הרקמל האוושהב תאזו ורטפנ ןיריפסא
.ןיריפסא ולביקש המוד בצמב

Cancer


2007 ראוני
םירבגב המתסא ענומ ןיריפסא
םיניטקמ םיימויב םעפ ךומנ ןונימב ןיריפסא םילטונה םירגובמ םירבג
ירקוח לש םהירבדל תאז ,ינושאר יתמתסא ףקתהל ןוכיס ךכב
.ב"הרא ןוטסוב Brigham and Women's Hospital
ינב םיאירב םיאפור 22,071 ופתתשה ,םינש 4.9 ךשמנש ,רקחמב
.(המד) ובצלפ וא ג"מ 325 ןונימב ןיריפסא ולביק רשא ,84 דע 40

Critical Care Medicine/American Journal of Respiratory


2007 סרמ
היפוקסודנא ךלהמב םומידל םרוג וניא ןיריפסא
םישנא יכ הליג McGill University Health Centre-ב ידנק רקחמ
תליטנ קיספהל םיבייח םניא היפוקסונולוק/היפוקסודנאל םיקוקזה
םילפוטמ 126 ונחב םירקוחה .םיימינפ םימומידל ששחמ ןיריפסא
אלש ולאלש םיימינפ םימומיד ווחש ולא ןיב וושיהו הז ךילה ורבעש
רושק וניא היפוקסודנא רחאל םומידש הנקסמל ועיגה םה .ךכמ ולבס
תליטנל תיתועמשמ רושק וניא היפוקסודנא רחאל םומיד יכ הנקסמל
.השירק ידגונ

Alimentary Pharmacology and Therapeutics


2007 לירפא
ןיריפסא ילטונב יבלל ןוכיס לידגמ ןפורפוביא
םיבאכ תדגונ הפורת - (Ibuprofen) ןפורפוביא הפורתב שומישה
תויבבל תויעבל ןוכיס לידגהל לולע - (Advil) ליודאב היוצמה תירלופופ
ידמ םילטונ רשא סיטירתראואטסוא/תינווינ םיקרפמ תקלדב םילפוטמב
.ירלוקסו-וידרק ןוכיס ןיטקהל ידכ ןיריפסא םוי

םירעשמ ב"הרא קרוי-וינ Mount Sinai Heart Clinical Trials ירקוח
שומישה .ןיריפסאה לש ימויה ןונימה תעפשה תא לטבמ ןפורפוביאהש
האוושהב ץבשלו בל-ףקתהל ןוכיס םהב לידגה ולא תופורתה יתשב
.Cox-2 Inhibitor גוסמ באכ תודגונ תופורת ולטנש םילפוטמל

המוד ןוכיסב ואצמנ תירלוקסו-וידרק הלחמל ךומנ ןוכיסב םישנא
ךותב 9 יפ ותוא ולידגה הובג ןוכיסבש ולא ךא ,ץבשלו בל-ףקתהל
ןוכיס םג ךכב ולידגה ןפורפוביא ולטנש ולא .הנושארה שומישה תנש
.Cox-2 Inhibitor גוסמ הפורת ילטונל האוושהב שדגומ בל תקיפס-יאל
.2.14% לע דמוע אוהו ךומנ רתונ הייעבל טלחומה ןוכיסה

Annals of the Rheumatic Diseases


2007 לירפא
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
ב"הרא הי'גרו'ג American Cancer Society in Atlanta-ב םירקוח
תנטקהב רוזעל היושע ג"מ 100 ןונימב ןיריפסא לש תימוי הליטנ יכ וליג
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסב רבודמ .ןטרס תולחמ 3-ב תוקלל ןוכיס
ולאב ,(33%-כב) דשה ןטרסו (20%-ב) תינומרעה ןטרס ,(33%-כב)
.םינש 5 רחאל הלחה ןיריפסאה תליטנ תעפשה .ךכל םישיגרה

ND


2007 לירפא
חומל ליעומ וניא ךומנ ןונימב ןיריפסא
...ןיריפסא


2007 יאמ
ןוירה תלער ענומ ןיריפסא
תונותנה םישנ יכ וליג הילרטסוא University of Sydney-ב םירקוח
הליטנ ידי-לע 10%-ב הז ןוכיס ןיטקהל תויושע ןוירה תלערל ןוכיס רתיב
םירקחמ 31 וקרס םירקוחה .םירחא השירק ידגונ וא ןיריפסא לש תימוי
ושמתשה םה .ןקונית םע םישנ 33,000-ל בורק ופתתשה םהב םימדוק
.םויב ג"מ 150-ל 50 ןיב ןונימב
רבועה תומ לע תיתוהמ העפשה התייה אל ןיריפסאל יכ םג ררבתה
לידגה אלו אצאצב וא םאב םומידל ןוכיס לידגה אל אוה .קוניתה וא
.דולייב לקשמ-תתל ןוכיס

The Lancet


2007 יאמ
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
ןוכיס הניטקמ םינש 10 ךשמב ןיריפסא ג"מ 300 תב תימוי הליטנ
,וילטונ תא ןכסל לולע הז הובג ןונימ ךא ,74%-ב סגה יעמה ןטרסל
רחאל .הינטירב דרופסקוא Radcliffe Infirmary ירקוח םינעוט
.37%-ב ןוכיסה םצמטצה םינש 5
וכשמנ רשא םילודג םירקחמ 2 לש םהיאצממ תא וחתינ םירקוחה
ודמעש ךכ ,תמדוקה האמה לש 80-ה תליחת דע 70-ה תונש ףוסמ
המונדא ילודיגש ןוויכ ,ךוראה חווטל םתעפשה םע םינותנ םתושרל
.םינש 10-מ הלעמל ךשמב םיחתפתמ (Adenoma)

The Lancet


2007 טסוגוא
ץבש תעינמב ןיריפסא לע הלוע ןירפרוו
הלודג הדימב הז ןוכיס ןיטקהל םייושע ץבשל ןוכיס רתיב םישישק
ורטינש םירקוחה .ןיריפסא םוקמב (Warfarin) ןירפרוו תליטנ ידי-לע
ולבס רשא ,75-מ רתוי ינב ,ץבשל ןוכיס רתי ילעב םישישק 973
ולא יכ וליג תופורתה יתשמ תחא תא ולטנש ,םירודזורפ רופריפמ
ולא םינותנ וב ןוכיסהמ 52%-ל הז ןוכיס וניטקה ןירפרוו ולטנ רשא
.םינש 2.7 היה עצוממה בקעמה ןמז .ןיריפסאב ושמתשהש

The Lancet


2007 רבמבונ
ןוסניקרפ תלחמל ןוכיס םצמצמ ןיריפסא
ןוכיס ןיטקהל םייושע ,(Ibuprofen) ןפורפוביאו ןיריפסא ומכ ,באכ יככשמ
וב ,ב"הרא University of California-ב ,רקחמב .ןוסניקרפ תלחמל
םישנ יכ אצמנ ,ןוסניקרפ ילוח םתיצחמ ,םישנו םירבג 579 קלח ולטנ
םירבגו ,40% רועישב ,תחפומ ןוכיסב ואצמנ עבק ךרד ןיריפסא ולטנש
.וז הלחמל 60%-ב
,עובשב רתוי וא םירודכ 2 ולטנש ולא יבגל דחוימב ןוכנ אצמנ רבדה
תמועל 60%-ב הז ןוכיס וניטקה ןפורפוביא ולטנש ולא .םייתנש ךשמב
.עבק ךרד ותוא םילטונ םניאש וא ןיריפסא םילטונ םניאש ולא

ND


2008 ראוני
סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
םירבגש הליג ב"הרא Massachusetts General Hospital-ב רקחמ
ןוכיס םימצמצמ תכשוממ הפוקת ךשמב ןיריפסאב םישמתשמה
םירחא ןוכיס ימרוג רשאכ םג ןוכנ אצמנ הז רבד .סגה יעמה ןטרסל
רבודמ .םינש 5 ךשמנ ןיריפסאב שומישה רשאכ קרו ןובשחב וחקלנ
.תלבוקמהמ 14 יפ הלודגה ןיריפסא תומכב
םיאפור 47,363 ופתתשה ,הנש 18 ךשמנו 1986-ב לחהש ,רקחמב
.75 דע 40 ינב

Gastroenterology


2008 ראוני
הביצי תירלוקסו-וידרק הלחמ ילפוטמב התומת ןיטקמ ןיריפסא
םילבוסה םילפוטמב התומת תמצמצמ ךומנ ןונימב ןיריפסא תליטנ
25%-ב ץבש ,26%-ב (Myocardial Infarction) בלה רירש םטואמ
.13%-ב איהש הביס לכמ התומתו
הניילורק ןופצ Duke Clinical Research Institute-מ םירקוחה ירבדל
ענומה לופיטה ,יניצר םומידל ןוכיס לידגמ ןיריפסאש ףא-לע ב"הרא
לע םיססבתמ רקחמה יאצממ .הז ןוכיס לע וכרעב הלוע קפסמ אוהש
םילפוטמ 10,000-ל בורק ופתתשה םהב םירקחמ תצובק לש הקירס
ולפוט רשא ל"נה תולחמה תחא לש הירוטסיה וא הביצי הניגנא ילעב
.שדוח 50-ל 13 ןיבש םיחווטב ג"מ 300 דע 50 ןונימב ןיריפסא תרזעב
רתוי םיליעי ויה םויב ג"מ 100-ל 50 ןיבש םינונימ יכ םג ררבתה
.ג"מ 300 ןב ןונימ רשאמ

American Journal of Medicine


2008 סרמ
דש ןטרס עונמל יושע ןיריפסא
...ירקוח


2008 סרמ
תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס לש ובוש תא ענומ ןיריפסא
תאז השוע הניא תילופ הצמוחו
תואמ המכ ופתתשה וב רקחמב ,Nottingham-מ םייטירב םירקוח
יפכ ,ןיריפסא יכ ואצמ ,תחא המונדא רבעב הקחרוה םהמ םילפוט
,תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס לש ותרזח ענומ ,םדוק רקחמב אצמנש
ורבע רקחמב םיפתתשמה .תילופ הצמוח יבגל ןוכנ וניא הז רבד ךא
23% וקל ןיריפסא ולטנש ולא ןיבמ .םינש 3 רחאל היפוקסונולוק
.29% וז הפורת ולטנ אלש ולא ןיבמו תרזוח המונדאב

Gastroenterology


2008 יאמ
הביקל ןיריפסא יקזנ דגנ ץע-יחופת
...תיצמת


2008 יאמ
רמייהצלא ינפמ םיניגמ םינוש םיבאכ יככשמ
...יככשמ


2008 ינוי
תורגובמ םישנב יטמתסא ףקתה ענומ ןיריפסא
...ירקוח


2008 טסוגוא
ןיריפסא לוטיל הדימעה ליגב םישנא לע
ןוכיס ןיטקהל ידכ םוי ידמ ןיריפסא לוטיל הדימעה ליג ינב םישנא לע
וב ,הינטירב University of Nottingham-ב ,רקחמב .בל-ףקתהל
הלעמו 48 ינב םירבגה תיברמ יכ אצמנ ,שיא 12,000-כ ופתתשה
ללדמ רשא ןיריפסא תליטנמ תלעות וקיפי הלעמו 57 תונב םישנהו
.םינכוסמ םד-ישירק לש םתורצוויה תא ענומו םדה תא
ינפב םידמוע 57 תונב םישנו 48 ינב םירבג יכ םג ואצמ םירקוחה
.תואבה םינשה 10 ךותב תילילכ בל תלחמב תוקלל 10% ןב ןוכיס

Heart


2008 רבמטפס
PSA תוניטקמ NSAID תופורת
...תופורת


2008 רבוטקוא
םייתרכוסל םיליעומ םניא םיטנדיסקוא-יטנאו ןיריפסא
ילוח לע הניגמ הניא םיטנדיסקוא-יטנאו ןיריפסא לש תימוי הנמ תליטנ
םיסחייתמה םינותנ וקרס םייטוקסה םירקוחה .בל-ףקתהמ תרכוס
תויאר וליגו תרכוסמ ולבס רשא ,40-מ רתוי ינב ,םילפוטמ 1,276-ל
.(Asymptomatic Arterial Disease) םיקרוע תלחמל
ולטנ אלש ולאב םיהז ויה התומתהו בלה-יפקתה רועיש יכ וליג םה
.ןיריפסא ולטנש ולאבו

BMJ


2008 רבמצד
תואירב םישנב 2-גוס תרכוס ענומ וניא ןיריפסא
ןוטסוב Brigham and Women's Hospital-מ םירקוח לש םהירבדל
תוחתפתה תענומ הניא תכשוממ הפוקת ךשמב ןיריפסא תליטנ ב"הרא
.תואירב םישנב 2-גוס תרכוס
38,716 וב ופתתשהו םינש 10 ךשמנש םדוק רקחממ רזגנש ,רקחמב
.E ןימטיוו ןיריפסא ןיב בולישה תעפשה תא םירקוחה ונחב ,םישנ

Diabetes Care


2009 ראוני
דבכל קזנ ענומ ןיריפסא
תלחמ םע םישנאב דבכל קזנ עונמל היושע ןיריפסא לש העובק הליטנ
.רתי תנמשה וא םזילוהוכלא ,םימסב שומישמ האצותכ דבכ
התומת ןיטקמ ןיריפסא יכ ואצמ ב"הרא Yale University-ב םירקוח
.לומקא/(Paracetamol) לומטצרפ לש רתי ןונימ ולביקש םירבכעב

Journal of Clinical Investigation


2009 ראורבפ
הביק ןטרסל ןוכיס םצמצמ ןיריפסא
ןטרס לש םיוסמ גוסל ןוכיס ךכב םיניטקמ ןיריפסא םילטונ רשא םישנא
National Cancer Institute ירקוח .(Stomach Cancer) הביק
ולטנש ולא יכ הנקסמל ועיגהו שיא 300,000-מ רתוי ורקס ב"הרא
ךומנ ןוכיסב ואצמנ רקחמל תמדוקה הנשב םעפ תוחפל ןיריפסא
םייעצמאה היקלחב עגופה Non-Cardia Stomach Cancer-ב תוקלל
.הביקה לש םיינותחתהו

(NSAID) תוילדיאורטס ןניאש תויתקלד-יטנא תופורת וכרצש ולא
יכ אצמנ ,תאז םע .הלחמל 32% ןב תחפומ ןוכיסב ואצמנ תורחא
הביקה לש ןוילעה הקלח לש ןטרס ינפמ ןגמ וניא ןיריפסא
.(Cardia Stomach Cancer)

British Journal of Cancer


2009 סרמ
ךומנ ןונימב ןיריפסא לוטיל םיבייח לכה
.תילילכ בל-תלחמ תעינמב רזוע ןיריפסא יכ םיששאמ םירקחמ 3
.79 דע 55 תונב םישנלו 79 דע 45 ינב םירבגל םיארוק םירקחמה
בלה רירש םטוא תא עונמל ןיריפסאה תליטנ תרזוע םירבגל
.ץבש תעינמב רזוע אוה םישנבו (Myocardial Infarction)
ןוכיסה לע תרבוג ןיריפסא תליטנב תלעותה םירקוחה ירבדל
.הביקב םימומיד תמירגל

Annals of Internal Medicine/Circulation


2009 סרמ
ןתשה תיחופלש ןטרס תרזח תא םצמצמ ןיריפסא
יכ אצמ ב"הרא University of Wisconsin-Madison-ב רקחמ
לש ותרזח תא םצמצמ בל-תלחמ ענומה םרוגכ ןיריפסאב שומישה
הלחמ לש הצובק-תתב (Bladder Cancer) ןתשה תיחופלש ןטרס
.שדחמ עיפוחל הטונה וז
ךשמב 64.3% לע דמע ןיריפסאה ילטונ ברקב הלחמה תרזח רועיש
.26.9% הרזחה רועיש היה ןיריפסא ולטנ אלש ולאבו םינש 5

BJU International


2009 לירפא
ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
ןוכיס ךכב םיניטקמ ןיריפסא םילטונ רשא םהייחל 40-ה תונשב םישנא
Cancer Research UK ירקוח .םהייחב רתוי רחואמ ןטרסב תוקלל
ןיריפסא תליטנ יכ םימכסמ םה .הז אשונב םדוק רקחמ ונחב הינטירב
ןוכיסה ףא לע ןטרס תעינמב רוזעל היושע תוחפל םינש 10 ךשמב
םימומידלו הביק יביכל ןוכיס לידגהל רבדה לולע ךוראה חווטב יכ
םייחל 40-ה תונש יכ םיריבסמ םירקוחה .םייעמהו הביקה תכרעמב
.םיינטרס-םדק םילודיג םיחתפתמ ןהב םינשה ןה

Lancet Oncology


2009 יאמ
בל-ףקתה לש הרקמב ןיריפסא תסיעל
יהמ וקדב רשא ,ב"הרא University of California ירקוח ירבדל
סועלל שי ,בל-ףקתה ילבקמ ידי-לע ןיריפסא תליטנל הפידעה ךרדה
.ןיריפסאה רודכ תא
,םינייסנה לש םמדב הפורתה תומר תקידב ידכ ךות ,וושיה םירקוחה
ליגר ןיריפסא רודכ תסיעל ,ותומלשב ליגר רודכ לש ותעילב ןיב
בוט םדב רמוחה גפסנ וז ךרדב .הסיעלל דעונש רודכ לש ותסיעל וא
.31 עצוממ ליג ינב שיא 14 ופתתשה רקחמב .רתוי רהמו רתוי

Society for Academic Emergency Medicine's 2009 (SAEM)
Annual Meeting


2009 יאמ
הרגישכ ןיריפסא תליטנ לש תלעותה רבדב קפס
University of Oxford's Clinical Trial Service Unit-ב םירקוח
,הרגיש ךרדכ ,ןיריפסא תליטנב תלעותה רבדב קפס םיליטמ הינטירב
.בל-ףקתה תעינמ םשל םיאירב םישנא ידי-לע

םירקוחה .תלעות רשאמ םינוכיס רתויב ךורכ רבדה םירקוחה תעדל
יעצמאכ ןיריפסאב תלעותה תא וקדבש םימדוק םירקחמ וחתינ
תירלוקסו-וידרק הלחמ ילפוטמ לע קר םתעדלו ינשמו ינושאר העינמ
םיאירב םישנא 10,000 לכמ םהירבדל .תועיבקב ןיריפסא לוטיל
.הנשב דבלב םישנא 5 תלעות וקיפי ןיריפסא םילטונה

Lancet


2009 טסוגוא
ירוטלובמא םד-ץחל ןיטקמ הנישה ינפל ןיריפסא
םילטונ רשא (Prehypertension) םד-ץחל רתי םדק םע םילפוטמ
םד-ץחל) ירוטלובמא םד-ץחל ךכב םידירומ הנישה ינפל ןיריפסא
םיחוודמ הז אצממ לע .(םיעובק ןמז יחוורמב רוטינומ ידי-לע דדמנה
.דרפס University of Vigo-מ םירקוח
100 ולטנש ,םינייסנב (הובגה ךרעה) ילוטסיסה םדה-ץחל םהירבדל
ילוטסאידה םדה-ץחלו תיפסכ מ"מ 6-ב דרי ,הנישה ינפל ןיריפסא ג"מ
.תיפסכ מ"מ 3-ב דרי

American Journal of Hypertension


2009 טסוגוא
רתוי םייח ןיריפסא םילטונה סגה יעמה ןטרס ילוח
ןיריפסא םילטונה תורורג אלל תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרסב םילפוטמ
ולא ברקב 83% תמועל 88% רועישב תודירש ךכב םירפשמ תועיבקב
.תאז םישוע םניאש
ךשמנ רשא ,ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School-ב ,רקחמב
.שיא 1,279 ופתתשה ,םינש 11.8

JAMA


2009 טסוגוא
םדקתמ תינומרע ןטרסב ליעומ ןיריפסא
...רקחמ


2009 רבמבונ
בל-ףקתה תעינמל עבק ךרד ןיריפסא לוטיל ןיא
ןיריפסא לוטיל אל בל-ףקתה ווח םרטש םישנא לע םיחמומ ירבדל
םהירבדל .תירלוקסו-וידרק הלחמל ןוכיס ןיטקהל ידכ ידכ קר
תלעותה לע םילוע העובק ןיריפסא תליטנב םיכורכה םינוכיסה
.םייעמהו הביקה תכרעמב םימומידל ןוכיס דאמ לידגמ רבדהש ןוויכ

וב הינטירב University of Edinburgh-ב רקחממ הלוע הצלמהה
-וידרק הלחמל הובג ןוכיס ילעבכ וכרעוה רשא שיא 3,350 ופתתשה
.םייחומ םד-ילכב םיעוריאלו תירלוקסו
ןטרסמ התומתה רועיש יכ םג ררבתה רקחמהמ יכ םינייצמ םירקוחה
.ןיריפסאב םילפוטמה תצובק לע הלע (המד) ובצלפה תצובק ברקב

European Society of Cardiology 2009 Congress (ESC)
2009 רבמבונ
'ץניל תנומסת ילוחל הנגה קינעמ ןיריפסא
ג"מ 600 תליטנ יכ ואצמ הינטירב Newcastle University ירקוח
'ץניל תנומסת ילוח םבצמ לע לקהל היושע םויב ןיריפסא
HNPCC גוסמ סגה יעמה ןטרס לש גוס - (Lynch Syndrome)
.50%-ב (Hereditary Nonpolyposis Colorectal Cancer)
.שדוח 74 ךשמב םילוח 937 ורטינ םירקוחה
םיינטרס םיאת לש םתורצוויה ענמש הז היה אל ןיריפסאהש ןוויכ
םיאתל חתפתהל ודמעש עזג יאת לטק אוה יכ םירקוחה םירעשמ
.םיגירח

American Society of Human Genetics 59th Ann. Meeting


2010 ראורבפ
דש ןטרס תולוחב תודירש רפשמ ןיריפסא
תוררועתה םצמצל ,תודירש ריבגהל היושע ןיריפסא לש העובק הליטנ
.דשה ןטרסב תוקולב הנממ התומתל ןוכיס ןיטקהלו הלחמה לש שדחמ
ןוכיס םצמצל היושע איה ,עובשב הפורתה תליטנ ימי רפסמל םאתהב
.זוחא 71 דע 64-מ התומתלו זוחא 60 דע 43-ב תוקוחר תורורגל

לכ יכ םיחוודמ ב"הרא ןוטסוב Harvard Medical School ירקוח
,חותינ הז ללכב ,לבוקמ לופיט ורבע רקחמב ופתתשה רשא םישנה
ףסונב אב ןיריפסאב לופיטה .ילנומרוה לופיטו היפרתומיכ ,הנרקה
.ולא לכל

Journal of Clinical Oncology


2010 סרמ
רבעמה ליג רחאל ןגורטסא םידירומ םישחלאמו ןיריפסא
םישנ יכ וליג ב"הרא Brigham and Women's Hospital ירקוח
(םיבאכ יככשמ) םישחלאמו ןיריפסא תולטונה רבעמה ליג רחאל
ןמדב ןגורטסאה תומר תא ךכב ןיטקהל תויושע תועיבקב םירחא
.דשה ןטרסל ןוכיס ןהב ןיטקהל יושע הזו תורחא םישנל האוושהב
רחאל תויחא 740 ופתתשה ,םדוק לודג רקחממ רזגנש ,רקחמב
.רבעמה ליג

Prevention & Cancer Epidemiology, Biomarkers


2010 סרמ
םישנב התומתלו דש ןטרס תרזחל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
דש ןטרס ןוחביא רחאל הנש ודרשש
וב רקחמב ,וב"הרא Brigham and Women's Hospital ירקוח
בלשב דש ןטרסב תוקולכ ונחבואש תוכמסומ תויחא 4,164 ופתתשה
,2006 ינוי דע וא ןתומ םויל דע ןתוא ורטינ ,2002-ו 1976 ןיב 3 וא 1, 2
רשא םישנ ןתוא ידי-לע ,ןיריפסא תליטנ יכ ואצמ ,2006 ינוי דע
התוררועתהל ןוכיס ןהב המצמצ ,הלחמה ןוחביא רחאל הנש ודרש
.הלחמה לש שדחמ

Journal of Clinical Oncology


2010 לירפא
הנרגימ דגנ ליעי ןיריפסא
,ןיריפסאב רזעהל םייושע השיתמ הנרגיממ םילבוס רשא םישנא
הינטירב University of Oxford ירקוח .לבוקמהמ הובג ןונימב ךא
ןיבמ 25% יכ וליג .שיא 4,222 ופתתשה םהב םירקחמ 13 ורקסש
ידי-לע םייתעש ךותב םתייעב תא רותפל םייושע הנרגיממ םילבוסה
.תויטרדנטס תוילבט 3 ןהש ןיריפסא ג"מ 1,000 דע לש םתליטנ
.םינותמ םינימסת לש המרל הנרגימה ינימסת ותחפי ךכמ האצותכ

Cochrane Review


2010 יאמ
ןורק תלחמל ןוכיס לידגמ ןיריפסא
העובק הליטנ יכ וליג הינטירב University of East Anglia ירקוח
6 יפ ןורק תלחמל ןוכיס לידגהל הלולע (הלעמו הנש) ןיריפסא לש
ולאב דחוימב לודג הז ןוכיס .ןיריפסא םילטונ םניאש ולאל האוושהב
שיא 200,000-כ קלח ולטנ רקחמב .וז הלחמל ןוכיס רתיב םייוצמה
.הפוריאב תונידמ 5-מ 74 דע 30 ינב

Digestive Disease Week conference in New Orleans


2010 לירפא
לוכיעה תכרעמב םיביכב תושישק ןכסמ ךומנ ןונימב ןיריפסא
ךומנ ןונימ וליפא יכ וליג Hiratsuka City Hospital-ב םינפי םירקוח
.לוכיעה תכרעמב םיביכב תושישק ןכסל לולע (ג"מ 75)
298) םילפוטמ 453 ופתתשה ,2007 דע 2003-מ ךשמנש ,רקחמב
תוקידב ורבעו ךומנ ןונימב ןיריפסאב ולפוטש (םישנ 155-ו םירבג
.(ףוגה ךותל טבמ) תויפוקסודנא
.דבלב ,70-מ רתוי תונב ,תושישק יבגל םינוכנ ואצמנ םיאצממה

World Journal of Gastroenterology


2010 יאמ
םישישקב תירלוקאמ תונוונתהל רושק ןיריפסא
םדרטסמא Ophthalmogenetics, NIN/Genetics-ב םירקוח ירבדל
חתפל םילולע ןיריפסא תועיבקב םילטונ רשא הלעמו 65 ינב דנלוה
.הלעמו 65 ינב םילפוטמ 4,691 ופתתשה רקחמב .תירלוקאמ תונוונתה

Association for Research in Vision and Ophthalmology
(ARVO) 2010 Annual Meeting


2010 ילוי
ןוירה תלער דגנ ןוירהב ןיריפסא
ךכב םצמצל תויושע ךומנ ןונימב ןיריפסא תולטונ רשא ןוירהב םישנ
ימחר-ךות לודיגלו תמדקומ הדילל ,ןוירה תלערל ןוכיס
םהירבדל .תיצחמב (Intrauterine Growth Retardation - IUGR)
ןוכיס רתיב םישנ לע הדנק קביווק Universite Laval ירקוח לש
עובשב לחה תאזו ךומנ ןונימב ןיריפסא םוי ידמ לוטיל ןוירה תלערל
.ןוירהל 16-ה
םע דימ תושעהל הכירצ ןיריפסאה תליטנ םא רורב הז ןיא ןיידע
.תועובש 12 דע 8 ןיתמהל וא ןוירהה תקידבל תיבויח הבושת תלבק

Gynecology & Obstetrics


2010 רבמטפס
םד-ץחל רתי םע הילכ ילוחב יבבל ןוכיס םצמצמ ןיריפסא
The George Institute for Global Health ירקוח לש םהירבדל
CKD/תינורכ תוילכ תלחמב םילפוטמ יכ םירסומ הילרטסוא ינדיס
,ןיריפסא תליטנמ תלעות וקיפי (Chronic Kidney Disease)
םילפוטמ 18,597 ופתתשה רקחמב .ךכב םיכורכה םינוכיסה ףא-לע
75 ולביקש (Diastolic Hypertension) ילוטסיס םד-ץחל רתי םע
.םינש 4-ל בורק ךשמב םוי ידמ (המד) ובצלפ וא ןיריפסא ג"מ

Journal of the American College of Cardiology


2010 רבמטפס
סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגמ ךומנ ןונימב ןיריפסא
ג"מ 75 יכ ואצמ הינטירב University of Edinburgh-מ םירקוח
.תעבטה-יפו סגה יעמה ןטרס ינפמ ןגהל םייושע םויב ןיריפסא
,םיאירב םישנא 2,907-ו הלחמב םילפוטמ 2279 ופתתשה רקחמב
םהלש םייחה ןונגיסו הליכאה ילגרהל עגונב םינולאש ואלמש
.םינש 5 ךשמב

Gut


2010 רבוטקוא
בל-יחותינב םיכוביס םצמצמ ןיריפסא
םיעוריא דאמ ןיטקמ בל חותינ ינפל רצק ןמז ןיריפסאב שומישה
,(Cardiocerebral Ischemic Events) םיילרברצ-וידרק םיימכסיא
םיחתונמש אוה םויכ בצמה .(Cardiac Arrest) בל םודו ץבש ומכ
חותינה יפל עובש וימודו ןיריפסא תליטנ קיספהל הארוה םילבקמ
.םימומידל ששחמ
היפלדליפ Jefferson Medical College ירקוח לש םהירבדל
םיכוביס לכ וצצ אל ,םילפוטמ 1,148 ופתתשה וב רקחמב ,ב"הרא
.םיחתונמל ליעוה קר וב שומישהו ןיריפסא תליטנ ןיגב

American Society of Anesthesiologists 2010 Ann. Meeting


2010 רבוטקוא
התומתלו סגה יעמה ןטרסל ןוכיס ןיטקמ ןיריפסא
ןיגב התומת ךוראה חווטב םצמצמ ךומנ ןונימב ןיריפסאב שומישה
University of Oxford-מ םירקוח לש םהירבדל .סגה יעמה ןטרס
,(Proximal Colon) ילמיסקורפה יעמה יבגל דחוימב ליעומ רבדה
.ןטרסה תא תולגמ ןניא היפוקסונולוק ומכ ,יוליגל תוקידב וב םוקמ
.ןיריפסא ג"מ 300 דע 75 ינב םינונימב רבודמ
םייטירב םילפוטמ 14,033 ופתתשה ,הנש 20 ךשמנ רשא ,רקחמב
םירקוחהו םימדוק םייארקא םירקחמ 4-ב קלח ולטנש םידבשו
.םתוא רטנל וכישמה

Lancet


2010 רבוטקוא
תינומרע ןטרסמ התומת ןיטקמ ןיריפסא
...ירקוח


2010 רבמבונ
רמייהצלא ילוחב יחומ םומידו ןיריפסא
לולעו רמייהצלא ילוחב הלחמה תוחתפתה תא טאמ וניא ןיריפסא
,(Intracerebral Hemorrhage - ICH) יחומ םומידל ןוכיס לידגהל ףא
Uni. of Amsterdam ירקוח וכרעש םירקחמ 2 תריקס הלגמ תאז
.דנלוה
הז ןיאו (Microbleeds) םימומיד-ורקימ רימחמ ןיריפסאה יכ הארנ
.םהלש ינושארה םרוגה המ הנשמ

Stroke