םיניפלודו דמחמ תויח תועצמאב לופיט
Healing with Pets and Dolphins

םייח-ילעבו םדא ינב ויב רשקה
םייח-ילעבל דחוימ סחיו רשק םדאל
.םילותחו םיבלכ :דמחמ תויחל דחוימבו
שוחלו םייח-ילעבב תעגל הייטנ ול שי
.םמוחו םעגמ תא
םייחה-ילעב לא רבדמ אוהש ,קומע הכ תובורק םיתיעל ךפוה סחיה
.תוישונא תונוכת םהל סחיימו

םילבוס רשא ,םיריעצו םירגובמ לש תירקיעה הייעבהש וליג םירקוח
וא ןטרס תלחמ וז םא ןיב ,םתלחמ םצע הניא ,תונוש תולחממ
אלא ,םמלוע זכרמ תא הווהמ רשאו םיזכרתמ םה הב ,בל-תלחמ
רקיעב םיזכרתמ םה הייטעב רשא ,םייוצמ םה הב הארונה תודידבה
.תישיאה םתייעבב

תורחא דמחמ תויחו םילותח ,םיבלכ לש םתודידי
תוחתפתה ךות ,תודידבה לע רבגתהל תעייסמ
.םידדצה ינש ןיב הביחו תודידי
.הנגהו ןוחטיב תשוחת םייחה-ילעב םיקפסמ ףסונב
םיתיעלש ,םיכויח םיריזחמו תויעבו תורצמ תעדה תא םיחיסמ םה
.ןמזמ ומלענ

,תופפוכתה ,ףוטיל ומכ ,םייח-לעבל רושקה םדא עצבמש תועונתה
,תושידא ,שואימ םדאה תא םימדקמ םלוכ ,לויטל האיציו די תטשוה
.ובצמב יללכ רופישו חורה בצמ רופישל תונוונתהו העונת רסוח
,ומד ץחל תא דירומ ,העיגר םדאה לע הרשמ םייח-ילעב םע עגמ
.תוששחו הקוצמ גיפמוייח תא ךיראמ

רבעמ ,רתוי םהל בושח המ ,רקסב ולאשנש םירגובמ
תוחפ וא םייח-ילעב ןיא הב הביבסב ,םיחונ םירוגמל
תא ופידעה םתיברמ ,םייח-ילעב תביבסב ,םיחונ
.היינשה תורשפאה
םירוקיבל םיכוזה םיידועיס תודסומב םילוחו םילוח-יתבב םיזפשואמ
רתוי םיחותפ םיכפוה ,םהילע תובוהאה דמחמה תויח לש םיעובק
,רתוי הברה םייתודידי םיכפוה םהו רפתשמ םחור בצמ ,םילופיטל
.'םייחל םיבש' שממו

תוחכונ דאמ ליעות םהל .ישגר דודיבו תודידב םישח רמייהצלא ילוח
.וביבס הרוקל סחייתהל ליחתמו 'ונמלועל רזוח' םקלח .דמחמ תייח

וניאש וא םילגלג אסכל קותר הלוחה םא הנשמ הז ןיא
םייחה-ילעב תוחכונ העיפשמ םלוכ לע .עונל ללכ לגוסמ
.הבוטל
ומיע דיחי רוצי דמחמ תייחב םיאצומ ,רטפנ םגוז ןבש השא וא רבג
תרימש ךות ,ומיע קבחתהלו ףטלל םילוכי ותוא ,חחושל םילוכי םה
.ישונאה םויקל תינויח הכש תוימטניאה תשוחת

(Dolphin Assisted Therapy) םיניפלוד תועצמאב לופיט

ההובג היצנגילטניאב ןחינ ןיפלודה
םידליב לופיטל רתויב םיאתמו דאמ   
,(Autism) םזיטואמ םילבוס רשא   
(Down syndrome) ןואד תנומסת   
תויתעונתו תויגולוריונ תוערפהו   
.תורחא   
רשא םידליב לופיטב ורשוכ תא חיכוה םיניפלוד תועצמאב לופיט
תימוזומורכ תוניקת-יא בקע ורצונש ,דומיל יישקמ םילבוס   
.(Chromosome abnormality)  
החכוהש הדבוע ,םיינואכיד םישנאב לופיטב םג םיליעי םיניפלודה
ןיפלודהש הרבס תמייק .לעופ ךילהתה דציכ רורב םרטש ףא לע   
.םאתהב לועפלו ותברקב םישנא לצא תויעב תוהזל רשוכב ןחינ   
ריבגהל לגוסמ ,םירחא םייח-ילעב םג ומכ ,ןיפלודהש הארנ
.(Cognitively deficient) יתרכה יוקילמ םילבוסב בל תמושת   
העפשה םימ תביבסלש,הדבועה תפרטצמ ןיפלודה תלועפל   
!תויביטקפאה תלפכומ ךכו   
םירקוחה ועיגה ,םידליב םיבר לופיט תונויסנמ
ההובג בשק תמר גישהל ןתינש הנקסמל   
,תיזכרמ הייעב הווהמ רבדה םלצא ,םידליב   
.הקיסומו םימ ,םייח-ילעב םע רשק תועצמאב   
םיניפלודה תביבס תעפשה תא ןוחבל ןויסנ השענ ,רחא הרקמב
וכז םילפוטמהמ קלחש התיה האצותה .םישק ןטרס ילוח לע   
.רבסהל תנתינ הניאש ,(Remission)  
(Relaxation) תועגרתהש איה םיבר םירקוח לע תמכסומ הירואית   
.ןוסיחה תכרעמ קוזיחל תעייסמ   


תרזעב ,םילגוסמ םהו ךכל רבעמ תוחוכ ןיפלודלש םינימאמה שי
תיגולויב עיפשהל ,םיקיפמ םה םתוא ,םידחוימ םילילצ ךרעמ
תומקר לש םיירלוקלומ םינבמב (Cavities) םיללח תווהתה םורגלו
לש םירמוחה ףוליח יכילהת לע ךכב עיפשהלו םילזונ לשו תוכר
.ףוגב םיאתה לש
םיבאכ יככשמ ולא) .םיניפרודנאו םינומרוה רורחיש תמרוג וז הלועפ

.(T-cells) T יאת רוציי תרבגהו (םייעבט