ןידיטסיה
Histidine
ןידיטסיהה ידיקפת
...םניה ןידיטסיהה ידיקפת
.ןימטסיה רוציי
.בצעה יאת תפטעמ :(Myelin) ןילאימ תיינב
.םינבל םד יאתו םימודא םד-יאת רוציי
.(Gastric Juices) הביק יצימ רוציי
.תומקרו םיביכ יופיר
.הביקב (Hyperacidity) תויצמוח רתי תעינמ
.(Gastrin) ןירטסג םיזנאה תשרפה תלעפה .לוכיע
.םדה-ץחל תדרוהו םדה-ילכ תייפרה

ןידיטסיהל םייתנוזת תורוקמ

.ןיבוס
.היוס
.בלח ירצומ
.(Whey) הניבג ימ
.ףוע
.תוינטק
.הסיסת ירמש
.םיזוגא
.אלמ/םוח זרוא
.םיציב
.רשב
.םי-תוריפו םיגד
.םיאלמ םינגד
.םיערז

ןידיטסיהב רוסחמ
...ל רושק תויהל לולע ןידיטסיהב רוסחמ

רתי ןונימ/תוליער תועפשה
...ב אטבתהל תולולע ןידיטסיה לש רתי ןונימ/תוליער תועפשה
.(Premature Ejaculation) תמדקומ הטילפ
.םדב ץבא טועימ
.ןימטסיהה תמרב היילעמ האצותכ .תיטמתסא וא תיגרלא הבוגת
(בר ןמז ךשמב ןידיטסיה תמרב היילע רחאל) םדב תשוחנב רוסחמ
.םדב לורטסלוכה תמרב היילעו